Prevođenje sa bugarskog na turski jezik

Besplatni online prevod sa bugarskog na turski jezik

Za online prevod sa bugarskog na turski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevođenje sa bugarskog na turski jezik

Budući da su i prevodioci i sudski tumači koji su specijalizovani za obradu sadržaja i na bugarskom i na turskom jeziku sastavni deo tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford, te da svi oni imaju izuzetno visok nivo profesionalnih znanja i interesovanja, to zainteresovani klijenti mogu kod nas da dobiju direktan prevod sa bugarskog jezika na turski, čime će značajno uštedeti vreme. Ova usluga se primenjuje na apsolutno svaki tip sadržaja koje klijent zahteva da bude obrađen i to kako u pisanom, isto tako i u usmenom obliku.

Dbro je da naglasimo i to da prevodilac i sudski tumač čija je specijalnost usmeno prevođenje sa bugarskog jezika na turski mogu da primene kao šapatno, tako isto i konsekutivno, odnosno simultano prevođenje u ovoj jezičkoj varijanti. A onim klijentima kojima je to potrebno, ćemo mi ponuditi iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Da ne pomislite da su u našem timu samo prevodioci i sudski tumači, pomenućemo da pružamo i uslugu redakture, a koju vrše profesionalci za to osposobljeni, to jest lektori i korektori. Osim toga, u ponudi je i kompletna obrada video i audio sadržaja svih vrsta (emisije, reklamne poruke, filmovi, serije i ostali), kao i njihovo titlovanje, to jest usluga koje se odnosi na sinhronizovanje prevedenih video i audio materijala svih vrsta.


Prevođenje sa bugarskog na turski
Prevođenje sa turskog na bugarski

A prevodilac i sudski tumač po zahtevu klijenata rade i direktan prevod sa bugarskog jezika na turski za tekstualne materijale, bilo stručne ili popularne, odnosno obrađuju udžbenike, časopise i članke iz novina, te književna dela svih vrsta. Oni, isto tako obrađuju i sve one sadržaje koji su vezani za internet, poput online kataloga, prodavnica i web sajtova, ali i mnoge druge, te mogu po potrebi da prevedu i marketinške materijale različitih vrsta (PR tekstovi, katalozi, plakati, brošure, vizit karte, reklamni flajeri i ostalo).

Posebno ćemo se osvrnuti na prevođenje u ovoj jezičkoj varijanti za sve tipove dokumenata, pošto klijente kod nas očekuje i njihova overa. Važno je da znate da tu overu vrši zvanično ovlašćeni sudski tumač, inače član tima pomenute institucije, kao i da to ne treba nikako poistovetiti sa stavljanjem Apostille (haškog) pečata na dokumenta, uzevši u obzir da ta overa nije u nadležnosti naših stručnjaka. Iz tog razloga mi klijentima kojima su potrebni prevodi sa bugarskog jezika na turski za ma koji dokument naglašavamo da je poželjno da se oni samostalno raspitaju o ovoj vrsti overe u okviru nadležnih službi. A pod tim mislimo da treba da saznaju prvo da li se haški pečat stavlja na dokumenta za koja oni zahtevaju da prevodilac i sudski tumač urade prevod u navedenoj kombinaciji jezika, te ako je potrebno izvršiti i tu overu, trebalo bi da saznaju i da li se ona vrši tek nakon što pomenuti stručnjaci završe njegovu obradu ili pre toga.

Važno je da svako ko zahteva obradu dokumenata u ovoj kombinaciji jezika zna da je u obavezi da izvrši i dostavljanje originalnih materijala na uvid, a zarad stručne overe pečatom sudskog tumača. Uz mogućnost da dokumenta na prevod sa bugarskog jezika na turski dostavi lično, svaki klijent može da se opredeli isto tako i za njihovo slanje preko kurirske službe, odnosno preporučeno i to preko „Pošte Srbije“, a ostale sadržaje koji ne iziskuju overu šalje preko mejla, ukoliko tako želi.

Razlikuje se i način preuzimanja obrađenih sadržaja i to u zavisnosti od toga da li se radi overa ili ne, tako da sve one koji to ne zahtevaju, klijenti mogu da prevedene dobiju preko mejla, a obrađena dokumenta oni preuzimaju ili lično u prostorijama naše poslovnice ili ih dobijaju na adresu preko kurirske službe, što je svakako usluga koja se dodatno naplaćuje.

Sudski tumači i prevodioci će na zahtev klijenata, osim svih ličnih dokumenata u ovoj kombinaciji jezika da obrade i dokumenta koja se predaju nadležnim službama (sve vrste saglasnosti i uverenja, odnosno izjava, kao i potvrda). A isto tako, oni na zahtev klijenata rade i direktan prevod sa bugarskog jezika na turski za dokumentaciju za tendere, to jest za dokumenta koja ulaze u sastav poslovne i medicinske, odnosno tehničke i građevinske, te prevode i sva pravna akta, ali i ona dokumenta koja su vezana za oblast kako obrazovanja, tako i nauke.

Prevodi brošura i kataloga sa bugarskog na turski jezik

Profesionalno prevođenje reklamnih brošura i kataloga sa bugarskog jezika na turski, takođe spada u domen rada stručnjaka Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i PR tekstove, kao i reklamne flajere, odnosno vizit karte, plakate i sve ostale sadržaje iz domena marketinga. A tom prilikom će oni da primene i određena marketinška pravila koja odlično poznaju, te na taj način i da ostvare primaran cilj obrade ovakvih materijala, to jest da ono što se kroz njih reklamira približe stanovnicima Turske i, uopšteno svim onim ljudima koji se tim jezikom koriste.

Klijentima koji organizuju događaji za koje se zahteva usmeno prevođenje sa bugarskog jezika na turski, sudski tumač i prevodilac nude maksimalno profesionalnu uslugu, budući da mogu da primene i simultani, ali i konsekutivni, te još i prevod uz pomoć šapata u ovoj kombinaciji jezika. A ponuda za ovu uslugu se izrađuje tek nakon što klijenti dostave relevantne informacije vezane za organizaciju određenog događaja (broj učesnika, trajanje, podaci o prostoru u kome se održava i o organizaciji i druge), a u njoj može da se nađe i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada je to potrebno.

Naglašavamo i to da prevodilac i sudski tumač mogu da vam ponude i obradu tekstualnih sadržaja različite tematike u konkretnoj varijanti jezika, a u ponudi su prevodi sa bugarskog jezika na turski za tekstove vezane za oblast bankarstva, politike, ekonomije, finansija i medicine, odnosno za sve one koji se tiču oblasti nauke, obrazovanja i psihologije, te farmacije, sociologije i filozofije, ali i za sve tekstove koji su usko vezani za temu iz oblasti informacionih tehnologija, menadžmenta, turizma i komunikologije, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, a potom i marketinga, građevinske industrije i svih ostalih grana što prirodnih, što društvenih nauka.

Prevođenje udžbenika i knjiga sa bugarskog na turski jezik

Ne samo da će zainteresovani klijenti kod naa da dobiju prevod udžbenika i knjiga, odnosno književnih dela (poezija, beletristika, romani, proza i ostala) sa bugarskog jezika na turski, već im isto tako možemo ponuditi i profesionalnu obradu članaka iz novina, kao i različitih vrsta časopisa (stručni, dečiji, ilustrovani i drugi).

Po potrebi, sudski tumači i prevodioci u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i sve internet materijale, odnosno klijentima nude direktno prevođenje sa bugarskog jezika na turski kako za internet sajtove, tako i za online prodavnice, te za web kataloge, a po potrebi prevodimo i softver, to jest različite programe i aplikacije. A u zavisnosti od tipa materijala koji obrađuju, oni će primeniti i SEO pravila (Search Engine Optimisation) i na taj način ih adekvatno optimizovati za internet pretragu, čime će uticati i na poboljšanje njihove pozicije na internetu.

Serije, kao i igrane filmove bilo kog žanra, odnosno dokumentarne i crtane, ali isto tako i animirane filmove, takođe sudski tumač i prevodilac mogu da u ovoj jezičkoj varijanti obrade. A u ponudi su i direktni prevodi sa bugarskog jezika na turski za reklamne poruke, ali i za obrazovne, odnosno informativne i zabavne, kao i za dečije i druge vrste emisija, te ostalih audio i video sadržaja. Sve klijente kod nas očekuje i njihova kompletna obrada, a koja uz prevod sa bugarskog jezika na turski uključuje svakako i uslugu titlovanja, odnosno sinhronizovanja svih prevedenih video, odnosno audio materijala.

Redaktura prevedenih sadržaja se, takođe nalazi na spisku usluga koje naši stručnjaci mogu da pruže, a u ovom slučaju za nju su zaduženi stručni lektori i korektori.

Prevod uverenja o državljanstvu sa bugarskog jezika na turski

Uz prevođenje uverenja o državljanstvu sa bugarskog na turski jezik, svaki klijent kod nas dobija i overu tako prevedenog dokumenta, čime se njemu u potpunosti daje zakonska važnost, to jest smatra se apsolutno validnim sa pravnog stanovišta. Ovaj tip overe rade ovlašćeni sudski tumači, a od klijenata se zahteva da se pridržavaju pravila, a koje se odnosi na dostavljanje originala na uvid, te da provere sve što je vezano za stavljanje haškog (Apostille) pečata na uverenje o državljanstvu ili bilo koji drugi dokument za koji su im potrebni direktni prevodi sa bugarskog na turski jezik.

Isto tako će naši stručnjaci, po potrebi u navedenoj kombinaciji jezika da obrade i potvrdu o prebivalištu, ali i pasoš i ličnu kartu, odnosno različite vrste dozvola (radna, vozačka, dozvola za boravak, saobraćajna), kao i sva ostala lična dokumenta, poput izvoda iz matičnih knjiga i to venčanih, odnosno rođenih i umrlih i mnoga druga. A u skladu sa potrebama, prevodilac i sudski tumač prevode i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, kao što su potvrde svih vrsta, zatim saglasnosti, izjave i uverenja (potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i ostala dokumenta tog tipa), ali i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga).

Osnivački akt preduzeća, kao i revizorske, odnosno finansijske i godišnje poslovne izveštaje, će takođe naši stručnjaci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da obrade. A pored toga, oni vrše i prevođenje sa bugarskog na turski jezik za rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno za statut preduzeća i fakture, kao i za osnivački akt preduzeća i ostala dokumenta koje se tiču poslovanja.

Sudski tumač i prevodilac na vaš zahtev mogu da prevedu i građevinske projekte u ovoj varijanti jezika, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i deklaracije proizvoda, te zatim i uputstvo za rukovanje i sva ostala dokumenta koja se smatraju delom kako građevinske, tako i tehničke, odnosno dokumentacije za tendere.

U zvaničnoj ponudi usluga koje pomenuti stručnjaci pružaju su i direktni prevodi sa bugarskog na turski jezik za dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja (naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, naučni radovi, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, prepisi ocena, seminarski radovi, potvrda o redovnom školovanju i druga), kao i svih pravnih akata (punomoćje za zastupanje, sudske presude i tužbe, sertifikati svih vrsta, ugovori, sudske odluke i rešenja, tekovine Evropske Unije, licence, sudske žalbe i ostala dokumenta koja se tiču oblasti prava).


Poslovnica bugarski na turski turski na bugarski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 2300 2800 2300 2800
Paraćin 2300 2800 2300 2800
Beograd 2300 2800 2300 2800
Novi Beograd 2300 2800 2300 2800
Banovo Brdo 2300 2800 2300 2800
Mladenovac 2300 2800 2300 2800
Kragujevac 2300 2800 2300 2800
Niš 2300 2800 2300 2800
Leskovac 2300 2800 2300 2800
Sombor 2300 2800 2300 2800
Ćuprija 2300 2800 2300 2800
Čačak 2300 2800 2300 2800
Kraljevo 2300 2800 2300 2800
Požarevac 2300 2800 2300 2800
Smederevo 2300 2800 2300 2800
Užice 2300 2800 2300 2800
Novi Sad 2300 2800 2300 2800
Pančevo 2300 2800 2300 2800
Zemun 2300 2800 2300 2800
Zrenjanin 2300 2800 2300 2800
Šabac 2300 2800 2300 2800
Novi Pazar 2300 2800 2300 2800
Valjevo 2300 2800 2300 2800
Bor 2300 2800 2300 2800
Voždovac 2300 2800 2300 2800
Zaječar 2300 2800 2300 2800
Sremska Mitrovica 2300 2800 2300 2800
Ruma 2300 2800 2300 2800
Subotica 2300 2800 2300 2800
Kruševac 2300 2800 2300 2800
Vranje 2300 2800 2300 2800
Inđija 2300 2800 2300 2800
Vršac 2300 2800 2300 2800
Pirot 2300 2800 2300 2800
Stara Pazova 2300 2800 2300 2800
Aranđelovac 2300 2800 2300 2800
Zvezdara 2300 2800 2300 2800
Obrenovac 2300 2800 2300 2800
Kikinda 2300 2800 2300 2800

Izračunajte cenu prevođenja sa bugarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim bugarski od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz bugarskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

bugarski online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveskog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje