Prevajanja iz japonskega v perzijski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz japonskega v perzijski jezik

Za spletno prevajanje iz japonskega v perzijski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vse dokumente pa tudi različne besedilne vsebine in ostale materiale v pisani obliki prevajalci in sodni tolmači, ko to posamezniki zahtevajo, prevedejo v tej različici jezikov.

In glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje te strokovnjake, izvajamo, tako neposredno prevajanje dokumentov iz japonskega v perzijski jezik kot tudi njihovo overitev, saj je to usklajeno s trenutno veljavnim zakonom. Gre za to, da po prevodu overitev mora biti izvedena, da bi bil konkretni dokument s pravnega vidika obravnavan kot veljaven. Torej, ko poseduje žig sodnega tolmača, to avtomatsko pomeni, da je prevod zvest izvirniku.

Konkretni postopek je specifičen v tem smislu, da zapriseženi sodni tolmač primerja prevod in izvirnik ter tako ugotavlja, ali gre za popolnoma enaki vsebini in šele po tem ima pravico izvesti overitev. Zato mora pri sebi imeti izvirnike, ki jih stranke predhodno ali pošljejo priporočeno preko “Pošte Slovenije” ali pa prinesejo osebno v poslovalnico te institucije, seveda pa lahko angažirajo tudi katerokoli kurirsko službo, da namesto njih te materiale dostavi.


Prevajanje iz japonskega v perzijski jezik
Prevajanje iz perzijskega v japonski jezik

Od vsake stranka se tudi pričakuje, da se odloči, ali ji bolj ustreza možnost, da kompletno obdelane dokumente osebno prevzame, ali pa zahteva, da ji jih pooblaščena kurirska služba dostavi na želeni naslov. Vsakdo, ko se odloči za drugo ponujeno izbiro, mora biti seznanjen s tem, da je storitev dostave dodatna, kar pomeni, da jo pristojni v kurirski službi tudi zaračuna neposredno od same stranke pri vročitvi pošiljke.

Čeprav sodni tolmači in prevajalci storitve, za katere so specializirani, izvajajo v najkrajšem možnem roku, lahko posamezniki zahtevajo nujno prevajanje dokumentov iz japonskega v perzijski jezik. Samo tedaj se uporablja drugačen princip dostave vsebin na obdelavo, tako da je predvideno, da stranka te dokumente najprej pošlje po elektronski pošti in da naknadno dostavi izvirnike na vpogled, pri čemer mora izbrati najhitrejšega od vseh načinov, ki so v ponudbi.

Poleg vseh pravnih aktov in osebnih dokumentov prevajalci in sodni tolmači v navedeni različici jezikov obdelajo tudi dokumente, ki jih njihovi lastniki kasneje morajo predložiti konkretni pristojni instituciji, kot so na primer vse vrste potrdil, izjav in različne vrste soglasij.

Med drugim so ti strokovnjaki specializirani tudi za neposredno prevajanje poslovne in medicinske dokumentacije iz japonskega v perzijski jezik, zahtevo strank prav tako obdelajo tudi vse dokumente iz sestave, tako gradbene dokumentacije kot tudi razpisne in tehnične.

Seveda lahko v konkretni kombinaciji jezikov prevedejo in potem izvedejo tudi overitev za vse tiste vsebine, ki so na določen način povezane, tako s področjem znanosti kot tudi s področjem izobraževanja pa tudi številne druge dokumente.

Vsi posamezniki, ki jih zanima obdelavo dokumentov, morajo biti seznanjeni z dejstvom, da pristojnost v primeru overitve z Apostille žigom nimajo zaposleni te institucije. Glede na to, da je z zakonom določeno, kdaj je konkretni žig treba postaviti in na katerega način, to pa pomeni, da se mora vsaka stranka najprej obrniti na zaposlene v okrožnih sodiščih naše države, ki edini imajo pravico izvesti overitev s Haškim žigom, kar je njegov drugačni naziv. Posebej je pomembno, da vprašajo, ali je ta obvezen za njihove dokumente in v tem primeru morajo dobiti tudi informacije o tem, ali se konkretni žig postavlja pred prevajanjem in overitvijo dokumenta ali šele, ko bodo te storitve izvedene.

Če nekdo v dani jezični kombinaciji prevajanje zahteva za marketinške materiale, dobi profesionalno obdelavo, tako katalogov in vizitk ter brošur kot tudi PR člankov, zatem plakatov in zloženk oziroma reklamnih letakov pa tudi številnih drugih marketinških vsebin.

Zaposleni te institucije so specializirani tudi za obdelavo časopisnih člankov kot tudi strokovnih ter poljudnih besedil, pri čemer je na razpolago tudi neposredno prevajanje revij iz japonskega v perzijski jezik. Prav tako sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelajo književna dela in učbenike, na razpolago pa je tudi storitev tolmačenja. Pravzaprav za katerikoli dogodek lahko uporabijo ali šepetano ali simultano oziroma konsekutivno tolmačenje v navedeni različici jezikov, interesentom pa je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Zelo je pomembno, da stranka te strokovnjake informira o samem dogodku oziroma o njegovi organizaciji, saj je za oblikovanje ponudbe izjemno pomembno, koliko ljudi bo prisotno, kje bo ta manifestacija potekala in koliko je organizator predvidel, da bo trajala.

Člani ekipe navedene institucije prevajajo tudi spletne strani pa tudi spletne kataloge in spletne prodajalne kot tudi programe in aplikacije vseh vrst ter številne druge spletne vsebine, pri čemer prav tako uporabijo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da vsebino vseh teh materialov prilagodijo pravilom iskanja, kar se zelo pozitivno odraža na njihovo kotiranje na spletu.

Treba je omeniti tudi to, da na zahtevo strank lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz japonskega v perzijski jezik, okviru te storitve pa je na razpolago tudi njihova sinhronizacija kot tudi podnaslavljanje. Samo zahvaljujoč kompletni obdelavi jih lahko stranke, ki jim je prevajanje potrebno, ali za serije in reklamna sporočila ali za televizijske in radijske oddaje oziroma filme in druge vsebine te vrste, zelo hitro prikazujejo potencialnim gledalcem oziroma predstavijo poslušalcem.

Ker so člani ekipe te institucije tudi profesionalni korektorji in lektorji, jih lahko angažirajo vsi, ki imajo potrebo, da se izvede redakcija vsebin. Konkretna storitev velja izključno za materiale, ki jih je nekdo prevedel pred tem, pri čemer pa ni pazil na pravila samega jezika in prevajanja nasploh. Zato ti strokovnjaki najprej opravijo analizo in potem vse obstoječe napake in pomanjkljivosti popravijo na najboljši možni način in v najkrajšem možnem roku.

Neposredno prevajanje gradbenih projektov iz japonskega v perzijski jezik

Poleg omenjenih dokumentov, prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi kompletno obdelavo vseh ostalih iz sestave gradbene dokumentacije. Prav tako bo izvedeno tudi neposredno prevajanje razpisne in tehnične dokumentacije iz japonskega v perzijski jezik, kar vključuje kompletno obdelavo deklaracij izdelkov, zatem navodil za uporabo kot tudi laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in vseh ostalih dokumentov iz sestave ene od omenjenih vrst dokumentacij.

Treba je poudariti, da Prevajalski center Akademije Oxford spoštuje trenutno veljavna pravila, tako da strankam poleg storitve prevajanja raznih osebnih dokumentov ponija tudi storitev overjanja prevoda oziroma postavljanje žiga zapriseženega sodnega tolmača, ki potrjuje, da je vsebina prevedenega dokumenta enaka kot tudi v izvirniku.

Zaradi tega je zelo pomembno, da se spoštuje pravilo o obvezni dostavi izvirnih dokumentov na vpogled in da bi celoten postopek njihove obdelave bil maksimalno poenostavljen, mora vsaka stranka sama kontaktirati s pristojnimi institucijami in izvedeti, ali je treba na te dokumente postaviti Apostille žig, sicer poznati tudi kot Haški, in kdaj.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank v dani jezični kombinaciji najprej prevedejo in potem tudi overijo, tako soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o samskem stanu kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o stanju računa v banki pa tudi potrdilo o nekaznovanosti in nasploh vse ostale vrste potrdil in izjav kot tudi soglasij, kar so pravzaprav dokumenti, ki jih je v številnih priložnostih treba predložiti pristojnim institucijam.

Interesenti lahko zahtevajo tudi neposredno prevajanje zdravniških izvidov iz japonskega v perzijski jezik, omenjeni strokovnjaki pa kompletno obdelajo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi vsak drugi dokument, ki sestavlja medicinsko dokumentacijo.

Seveda stranke lahko v tej različici jezikov prevajanje zahtevajo tudi za vse osebne dokumente, od potnega lista, osebne izkaznice in potrdila o državljanstvu oziroma prometnega in vozniškega dovoljenja pa do izpiskov iz matičnega registra o smrti, o sklenitvi zakonske zveze in o rojstvu ter potrdila o stalnem prebivališču, zatem dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja pa tudi številnih drugih osebnih dokumentov.

Treba je omeniti tudi to, da na podlagi postavljenih zahtev sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo tudi vse dokumente, ki so povezani, tako s področjme sodstva in prava (pooblastilo za zastopanje, pravni red Evropske Unije, licence, tožbe, certifikati, odločitve, pritožbe, pogodbe, sodne odločbe, sklepi in drugi) kot tudi s področjema znanosti in izobraževanja (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen, rezultati znanstvenih raziskav, diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet, znanstvena dela, diploma in dodatek k diplomi, seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju in številni drugi, ki se teh področij tičejo).

Poleg vseh do zdaj omenjenih dokumentov ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi poslovno dokumentacijo. To pa pomeni, da jih stranke lahko angažirajo, če jim je potrebno neposredno prevajanje statuta podjetja iz japonskega v perzijski jezik oziroma sklepa o ustanovitvi pravne osebe in ustanovitvenega akta podjetja, vsekakor pa prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi kompletno obdelavo finančnih oziroma letnih in revizorskih poročil pa tudi faktur in poslovnih odločitev ter številnih drugih dokumentov iz sestave poslovne dokumentacije, ki se nanašajo na poslovni proces konkretne pravne osebe ali samostojnih podjetnikov.

Profesionalno prevajanje aplikacij in programov iz japonskega v perzijski jezik

Kadar se postavi zahteva za prevajanjem programske opreme v dani različici jezikov ali katerihkoli drugih spletnih vsebin, se bodo profesionalni prevajalci in sodni tolmači potrudili, da implementirajo orodja, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), da bi konkretnim vsebina omogočili omogočili boljše kotiranje, saj bodo usklajene s pravili iskanja. Seveda so specializirani tudi za neposredno prevajanje spletnih strani iz japonskega v perzijski jezik, na podlagi postavljenih zahtev pa obdelujejo tudi spletne prodajalne kot tudi spletne kataloge ter na splošno vse ostale vsebine, ki so vidne na spletu, ali pa so na določen način povezane z računalništvom.

Poleg učbenikov oziroma proznih ali poetskih književnih del zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford lahko v navedeni različici jezikov obdelajo tudi revije kot tudi časopisne članke. Prav tako se razume, da na podlagi postavljenih zahtev strank prevedejo tudi strokovna pa tudi poljudna besedila različne tematike.

Strankam te institucije je na razpolago tudi tolmačenje iz japonskega v perzijski jezik ter najem opreme za simultano tolmačenje. Tukaj moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo vse tri vrste tolmačenja, saj so specializirani in za konsekutivno in šepetano pa tudi za simultano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Glede na to, da se storitev mora prilagoditi zahtevam same manifestacije, je tako posebej pomembno, da stranka zaposlene v predstavništvu te specializirane institucije informira o vsem, kar se nanaša na zahteve dogodka. To pravzaprav pomeni, da jih mora seznaniti s tem, koliko ur in minut je organizator predvidel, da dogodek traja ter tudi tem, koliko ljudi bo sodelovalo in seveda jih informira tudi o osnovnih značilnostih prostora, v katerem bo potekal. V trenutku, ko dobijo te informacije, izvedejo njihovo podrobno analizo in določijo, katera vrsta tolmačenja lahko na te zahteve na najboljši način odgovori, pa na podlagi tega tudi oblikujejo ponudbo.

Ne samo, da sodni tolmači in prevajalci maksimalno profesionalno obdelajo marketinške materiale, na primer PR člankov, katalogov in plakatov oziroma brošur, vizitk in reklamnih letakov in zloženk, ampak se bodo v tem primeru potrudili, da reklamno sporočilo uskladijo s pravili perzijskega jezika in na ta način omogočijo vsem osebam, ki jim je ta materni in prihajajo v stik s konkretnimi vsebinami, da jih čim bolje razumejo, saj je prav to namen prevajanja takšnih materialov.

Vsakdo, ki poseduje obdelane vsebine katerekoli vrste, toda s storitvijo ni bil zadovoljen, ker v prevodih obstajajo napake, lahko v okviru te institucije angažira strokovne korektorje in lektorje. Na zahtevo strank izvedejo tako imenovano redakcijo vsebin oziroma najprej analizirajo prevedene materiale in najdejo napake v njih in jih potem v skladu s pravili prevajanja in ciljnega jezika popravijo na najboljši možni način.

Poudarjamo, da so v tej instituciji zaposleni tudi strokovnjaki, ki na zahtevo strank izvajajo sinhronizacijo in podnaslavljanje video in zvočnih vsebin, tako da praktično vse stranke, ki jim je potrebno njihovo prevajanje iz japonskega v perzijski jezik, maksimalno varčujejo s časom in na ta način v okviru same poslovalnice dobijo kompletno obdelane vsebine te vrste, ki jih lahko prikazujejo in na spletu in na televiziji, oziroma predvajajo v kinematografih, ali na radiju oziroma kjerkoli so to načrtovali, da storijo.

Cena prevajanja iz japonskega v perzijski jezik

  • Iz japonskega v perzijski je po dogovoru

Cena prevajanja iz japonskega v perzijski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz japonskega v perzijski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz japonskega v perzijski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!