Prevajanje iz pakistanskega v estonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v estonski jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v estonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da so v okviru ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi tisti strokovnjaki, ki jim je specialnost prevajanje vsebin v obeh teh jezikih, tako da ne preseneča, da je prav v okviru te institucije na razpolago tudi neposredno prevajanje iz pakistanskega v estonski jezik.

Najprej moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov obdelujejo, tako vse tiste dokumente, ki jih morajo lastniki potem predložiti pristojnim institucijam (katerakoli vrsta soglasij, potrdil, ali izjav) kot tudi vsebino medicinske, gradbene, osebne in poslovne oziroma tehnične in razpisne dokumentacije.

Kadar je to nekomu potrebno, ti strokovnjaki kompletno obdelajo tudi katerikoli material s področja izobraževanja oziroma znanosti pa tudi vse dokumente, ki so uradno uvrščeni meda pravne akte, saj se tičejo področja sodstva oziroma prava. Preprosto rečeno, v okviru te institucije lahko izvedemo prevajanje vsakega dokumenta v tej jezični kombinaciji pa tudi celotne dokumentacije.


Prevajanje iz pakistanskega v estonski jezik
Prevajanje iz estonskega v pakistanski jezik

Toda v sklopu te storitve stranke pričakuje, tako neposredno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v estonski jezik kot tudi njihova overitev, ki jo izvaja uradno pooblaščena oseba, zaposlena v okviru naše institucije oziroma sodni tolmač.

Osnovni cilj postavljanja žiga omenjenih strokovnjakov na prevedeni dokument je dokazovanje, da je njegova vsebina enaka kot tudi v izvirnem, pa se v skladu s tem od vsake stranke, ki jo to zanima, tudi pričakuje, da na vpogled priloži tudi izvirnike, da bi overitev potekala v skladu z veljavnimi pravili.

Na razpolago je ali dostava s priporočeno poštno pošiljko oziroma pošiljanje preko kurirske službe ali osebna dostava v poslovalnico konkretne institucije.

Posebej je pomembno omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci niso zadolženi za izvedbo postopka, ki je označen kot nadoveritev, povezan pa je s postavljanjem Haškega (Apostille) žiga na dokumente. Vsekakor stranke morajo biti obveščene o tem, da zakon določa obveznost nadoveritve za točno določene dokumente pa tudi na točno določen način oziroma neposredno pred začetkom obdelave s strani zaposlenih te institucije ali pa šele potem. Prav te informacije mora lastnik dokumentov pridobiti v tistih državnih institucijah, ki so pristojne za postopek nadoveritve, pa se morajo nanje tudi najprej obrniti, da se podrobno pozanima o vsem. Poudarjamo, da namenski oddelki, ki delujejo v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije, imajo ustrezna pooblastila, tako da le njihovi zaposleni lahko izvedejo navedeno overitev.

Potem ko bo izvedeno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v estonski jezik izvedeno, se pristopi overitvi, in to neposredno predenj sodni tolmač primerja izvirne dokumente s prevedenimi. Vsekakor je jasno, da overitev sme biti izvedena samo, če gre za enake vsebine, če pa to ni primer, lastnik dokumentov nima nikakršnega razloga za zaskrbljenost, ker se v tem primeru izvaja redakcija. Pravzaprav gre za storitev, ki jo na zahtevo izvajajo korektorji in lektorji navedene institucije, ki tedaj popravijo vse obstoječe napake in prevedene dokumente uskladijo z njihovimi izvirniki. Seveda se lektura oziroma storitev korekture lahko uporabita tudi za katerokoli drugo vrsto vsebin, če se pojavi potreba, da omenjeni strokovnjaki popravijo napake svojih predhodnikov.

Vsaka stranka se mora odločiti o postopku prevzemanja prevedenih in overjenih dokumentov, na razpolago ji je možnost, da to stori osebno v izbrani poslovalnici te institucije ali pa zahteva dostavo na domači naslov. Mora biti informirana o tem, da storitev dostave izvaja kurirska služba, s katero konkretna institucija sodeluje in jo tudi neposredno od stranke zaračunava po veljavnem ceniku.

Komurkoli je potrebno neposredno prevajanje dokumentov v tej kombinaciji jezikov v bistveno krajšem roku od predvidenega, mora to poudariti pristojnim v tej instituciji, da bi prevajalci in sodni tolmači bili pripravljeni, da takoj po dostavi materialov začnejo z njihovo obdelavo. Toda, da bi zares spoštovali zahtevo stranke in ji omogočili, da kompletno obdelan katerikoli dokument dobi v izjemno kratkem roku, mora lastnik najprej skenirane vsebine poslati na elektronski naslov. Treba je tudi omeniti, da je dostavo izvirnikov na vpogled obveznost stranke tudi v tem primeru, pri čemer priporočamo, da izbere prav tisti način, ki je v danem trenutku tudi najhitrejši.

Poleg dokumentov zaposleni te institucije v konkretni jezični različici prevajajo tudi časopisne članke, revije in učbenike pa tudi vse vrste besedil in književnih del.

Ti strokovnjaki so specializirani tudi za simultano, šepetano in konsekutivno tolmačenje iz pakistanskega v estonski jezik, navedena institucija pa po ugodnih cenah ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Glede na to, da ta institucija zaposluje tudi tiste strokovnjake, ki so specializirani za zagotavljanje storitev podnaslavljanja in sinhronizacije, to pomeni, da posameznik, ki ga zanima prevajanje katerihkoli zvočnih ali video materialov v tej različici jezikov, ob tej priložnosti dobi njihovo kompletno obdelavo oziroma vsebine, ki jih lahko zelo hitro predstavlja potencialnim poslušalcem ali gledalcem. Poleg tega, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo, tako animirane in risane oziroma dokumentarne in igrane filme kot tudi informativne oddaje pa tudi tiste izobraževalnega in zabavnega značaja ter otroške, prevajajo tudi serije kot tudi reklamna sporočila in vse ostale nenavedene zvočne ali video materiale.

Poleg vizitk, brošur in PR člankov zaposleni te institucije obdelujejo tudi kataloge oziroma reklamne letake kot tudi zloženke ter številne druge vsebine, ki se nanašajo na marketing, ker se primarno uporabljajo, ko je treba predstaviti določeni dogodek ali samo podjetje oziroma, če je treba reklamirati neko storitev ali izdelek.

Posebej je treba omeniti dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači odlično poznajo pravila SEO (Search Engine Optimisation) ter se po njih ravnajo, ko izvajajo neposredno prevajanje spletnih materialov iz pakistanskega v estonski jezik. Poleg tega, da profesionalno obdelajo spletne strani in spletne prodajalne, prevajajo in potem tudi optimizirajo tudi spletne kataloge pa tudi številne druge vsebine, ki so vidne na globalnem omrežju. Prav tako izpolnijo zahtevo tistih posameznikov, ki jim je v navedeni različici jezikov potrebno prevajanje za programsko opremo, maksimalno profesionalno pa obdelajo vsako aplikacijo ali program.

Glede na to, da v tem primeru ni treba dostaviti izvirnih vsebin, je vsem, ki jih zanima obdelava kateregakoli od omenjenih materialov, dovoljeno elektronsko pošiljanje oziroma pošiljanje po elektronski pošti, pri čemer je predviden tudi enak način prevzemanja po končanem prevajanju. Sicer ta institucija svojim strankam zagotavlja možnost, da in dostavo vsebin te vrste na obdelavo pa tudi njihovo prevzemanje izvedejo na drugačen način, tako da se posameznik, mora v poslovalnici te institucije pozanimati se o detajlih.

Neposredno prevajanje gradbenih projektov iz pakistanskega v estonski jezik

Poleg teh dokumentov oziroma vsebine celotne gradbene dokumentacije zaposleni te institucije lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje razpisne in tehnične dokumentacije, oziroma kompletno obdelajo, tako navodilo za uporabo in laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi deklaracije izdelkov pa tudi vsak drugi dokument, ki je uvrščen v konkretno vrsto dokumentacije.

Glede na to, da so v tej instituciji zaposleni tudi sodni tolmači in prevajalci, to pomeni, da bo vsaki stranki omogočena tudi storitev overitve za katerikoli dokument, ki je v navedeni kombinaciji jezikov pred tem preveden. Pri tem mora vsaka stranka na vpogled dostaviti izvirnike, ker je to potrebno, ko se izvaja overitev.

Poleg ji tudi priporočamo, da vse samostojno pridobi vse informacije o postavljanju žiga, ki je poznan kot Apostille oziroma Haški, in to od pristojnih v okrožnih sodiščih naše države.

Pomembno je omeniti tudi to, da zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko obdelajo tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka pa tudi zdravniške izvide in specifikacije farmacevtskih izdelkov ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih in vsak drugi dokument, ki se uradno obravnava kot del medicinske dokumentacije.

Na zahtevo strank bo izvedeno tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v estonski jezik (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, potni list, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu in številni drugi), vsekakor pa sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo oziroma po prevajanju izvedejo tudi overitev za vse tiste dokumente pa tudi številne druge materiale, ki se tičejo, tako področja znanosti kot tudi izobraževanja. Poleg potrdila o rednem šolanju ter diplome in dodatka k diplomi, bo izvedeno tudi neposredno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz pakistanskega v estonski jezik pa tudi zaključnih spričeval osnovne in srednje šole. Omenjeni strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi znanstvene patente, predmetnike in programe fakultet kot tudi diplomske in seminarske naloge pa tudi znanstvena dela oziroma potrdilo o opravljenih izpitih in ostale materiale, ki se nanašajo na eno od omenjenih področij.

Če katerikoli posameznik to uradno zahteva, zaposleni navedene institucije v tej različici jezikov obdelajo tudi vse vrste, tako potrdil in izjav kot tudi soglasij.

Poleg potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o višini dohodkov, prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi potrdilo o nekaznovanosti pa tudi potrdilo o stanju računa v banki ter soglasje za zastopanje kot tudi vsak drugi dokument, ki ga je v skladu s pravili treba predložiti neki pristojni instituciji.

Posebej je treba omeniti tudi to, da so ti strokovnjaki specializirani za obdelavo celotne poslovne dokumentacije (fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, finančna poslovna poročila, statut podjetja, revizijska poročila, poslovne odločitve in vsak drugi dokument, ki se tiče poslovanja), toda izvedeno bo tudi neposredno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz pakistanskega v estonski jezik pa tudi vseh ostalih pravnih aktov (pravni red Evropske Unije, tožbe, pooblastilo za zastopanje, licence, pritožbe, sodni sklepi, certifikati, sklepi o razvezi zakonske zveze in ostale vrste sodb, odločitve sodišč, pogodbe in številni drugi dokumente, ki se tičejo, tako sodstvakot tudi prava).

Prevajanje književnih del iz pakistanskega v estonski jezik

Tako dela beletrije in romane kot tudi vsako drugo prozno pa tudi književno delo s področja poezije prevajalci in sodni tolmači v konkretni kombinaciji jezikov prevajajo po izjemno ugodnih cenah. Specializirani so tudi za neposredno prevajanje učbenikov iz pakistanskega v estonski jezik, po potrebi pa obdelujejo tudi vsebino, tako otroških kot tudi ilustriranih in strokovnih revij oziroma časopisne članke.

V ponudbi te institucije je tudi neposredno prevajanje PR člankov iz pakistanskega v estonski jezik in predvideno je, da na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi reklamne zloženke, brošure in vizitke pa tudi plakate ter kataloge in reklamne letake oziroma vse tiste materiale, skozi katere se reklamira, tako poslovanje nekega podjetja kot tudi neki dogodek pa tudi storitev oziroma izdelek.

Z velikim ponosom posebej poudarjamo dejstvo, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje, tako strokovnjake, ki so specializirani za izvedbo sinhronizacije kateregakoli materiala kot tudi podnaslavljalce, ki strankam omogočajo, da vse predhodno prevedene vsebine te vrste dobijo podnaslovljene. Poleg tega, da profesionalno obdelajo serije vseh vrst pa tudi reklamna sporočila, prevajalci in sodni tolmači izpolnijo tudi zahtevo tistih strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje filmov iz pakistanskega v estonski jezik. Treba je tudi omeniti, da prevajajo, tako igrane filme kateregakoli žanra kot tudi risane pa tudi animirane in dokumentarne, na zahtevo strank pa obdelujejo tudi reklamna sporočila, zatem oddaje informativnega, zabavnega ali izobraževalnega značaja ter otroške kot tudi serije in vse ostale vrste, tako zvočnih kot tudi video materialov.

Tolmačenje iz pakistanskega v estonski jezik

Takoj na začetku smo dolžni omeniti, da sodni tolmači in prevajalci v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko izvedejo, tako konsekutivno oziroma simultano kot tudi tako imenovano šepetano tolmačenje iz pakistanskega v estonski jezik. Prav tako imajo vsi, ki se za konkretno storitev zanimajo in če bo izbrana prav ta vrsta tolmačenja, na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in sicer najnovejše generacije ter po izjemno ugodnih cenah. Vsekakor je pomembno, da posameznik zaposlene konkretne institucije informira o vsem, kar je povezano s samim dogodkom in njegovo organizacijo, saj se uradna ponudba za to storitev lahko oblikuje izključno na podlagi razpoložljivih informacij o organizaciji določene manifestacije. Gre za to, da se morajo analizirati podatki, tako o predvidenem trajanju konkretnega dogodka kot tudi o številu oseb, ki bodo sodelovale, pri čemer stranka omenjene strokovnjake mora obvestiti tudi o osnovnih značilnostih lokacije, na kateri je organizator predvidel, da bo ta dogodek potekal.

Glede na to, da ekipo omenjene institucije sestavljajo lektorji pa tudi profesionalni korektorji, lahko na zahtevo strank, ki jih to zanima, izvedejo tudi tako imenovano redakcijo. Pravzaprav gre za storitvi, tako lekture kot tudi profesionalne korekture različnih vsebin, pri čemer moramo poudariti, da se smeta izvesti samo, če prevajanje kateregakoli materiala ni ustrezno. Namreč, če na nekem drugem mestu stranka zahteva obdelavo katerihkoli vsebin in jih prejme neprofesionalno obdelane, se mora obrniti na zaposlene te institucije, da bi v skladu s pravili vse odkrite napake popravili in tako v celoti uskladili njihove vsebine s pravili prevajalske stroke in estonskega jezika in vsekakor z izvirnimi materiali.

Če je to nekomu potrebno, bo izvedeno tudi profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz pakistanskega v estonski jezik pa tudi njihova optimizacija. Poleg spletnih prodajaln in aplikacij sodni tolmači in prevajalci na najboljši možni način obdelajo tudi spletne kataloge kot tudi programe vseh vrst in spletne strani pa tudi katerekoli druge vsebine, ki so povezane, tako z računalništvom kot tudi s spletom. Ob tej priložnosti ti izvedejo tudi implementacijo pravil, ki so poznana kot Search Engine Optimisation oziroma skrajšano SEO. Zahvaljujoč temu bodo v relativno kratkem roku, potem ko bodo prevedeni in postavljeni na splet, vsi ti materiali vidni že na prvi strani iskanja, saj bodo optimizirani v skladu s tako imenovanimi ključnimi besedami.

Prav tako je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači v dani kombinaciji jezikov lahko obdelajo različne vrste besedilnih vsebin, ne glede na to, ali gre za poljudne ali strokovne. Vsekakor izvajajo profesionalno prevajanje turističnih besedil iz pakistanskega v estonski jezik pa tudi tistih, ki so povezani s področji filozofije, psihologije in sociologije oziroma financ, ekonomije in bančništva ter politike in prava kot tudi komunikologije, gradbene industrije in menedžmenta. Poleg njih navedeni strokovnjaki lahko prevajajo tudi strokovna oziroma poljudna besedila s področja ekologije in varstva okolja potem marketinga in farmacije pa tudi znanosti, medicine in informacijskih tehnologij ter izobraževanja kot tudi vsake druge družboslovne ali naravoslovne znanstvene discipline.

Cena prevajanja iz pakistanskega v estonski jezik

  • Iz pakistanskega v estonski je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v estonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v estonski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v estonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!