Prevajanje iz pakistanskega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Na samem začetku je izredno pomembno poudariti, da vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je zaposlen v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, več kot dovolj izkušenj z obdelavo absolutno vseh vsebin v dani kombinaciji jezikov.

Vsekakor lahko na zahtevo strank izvede, ne samo prevajanje dokumentov iz pakistanskega v slovenski jezik, ampak tudi overitev prevedenega materiala, ki bo prepuščena uradno pooblaščeni osebi.

Za tiste stranke, ki niso informirane, je zelo pomemben podatek, da mora vsak dokument, ki ga lahko štejemo kot pravno in zakonsko veljavnega, posedovati žig zapriseženega sodnega tolmača. Namen takšnega postopka obdelave je zagotovitev dokaza, da je prevedena vsebina enaka kot tudi njegov izvirnik.


Prevajanje iz pakistanskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v pakistanski jezik

Prav tako bodo lahko izpolnjene zahteve strank v zvezi z obdelavo vseh osebnih dokumentov (delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti za potni list in drugi), pri čemer na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi različne vrste izjav, soglasij in potrdil (soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki in drugi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam).

Dolžni smo poudariti tudi to, da v skladu z zakonom mora vsaka stranka, ki želi, ne samo omenjene, ampak tudi katerekoli druge dokumente, dobiti prevedene in overjene, pri dostavi vsebin na obdelavo priložiti tudi izvirne vsebine na vpogled.

Obstajajo tri možnosti za dostavo, ki vključujejo, tako osebni prihod lastnikov dokumentov v poslovalnico kot tudi njihovo priporočeno pošiljanje preko "Pošte Slovenije" ali pa ob angažiranju določene kurirske službe.

Če obstaja potreba, bo izvedeno tudi tako imenovano nujno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v slovenski jezik in da bi sodni tolmači in prevajalci to zahtevo lahko izpolnili, mora stranka naknadno dostaviti izvirnike na vpogled in vsekakor pred tem konkretne dokumente pošlje skenirane na elektronski naslov te institucije.

Prevzemanje lahko poteka neposredno v okviru te institucije, toda strankam je tudi dovoljeno, da izkoristijo storitev dostave na naslov. Treba je tudi omeniti, da kurirska služba, s katero konkretna institucija sodeluje, ob tej priložnosti dostavlja kompletno obdelane dokumente na želeni naslov ter navedeno storitev zaračunava v skladu s svojim cenikom.

Celotno vsebino medicinske dokumentacije ti strokovnjaki prav tako po potrebi prevajajo v dani kombinaciji jezikov in jo overijo, kar pa se nanaša, tako na specifikacije farmacevtskih izdelkov in dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi na zdravniške izvide, zatem navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter na vse ostale dokumente, ki konkretno vrsto dokumentacije sestavljajo.

Kdorkoli želi dobiti profesionalno obdelano katerokoli dokumentacijo ali posamezni dokument, mora biti informiran tudi o overitvi s tako imenovanim Apostille žigom, saj to ni v pristojnosti zaposlenih te institucije. Prav zato tudi poudarjamo, da bi vsaka stranka morala samostojno pridobiti informacije o tako imenovanem Haškem žigu, kot ga tudi imenujejo, kar vse lahko storil v okviru pristojnih institucij Republike Slovenije. Poleg tega, da mora izvedeti, ali na konkretne dokumente ta vrsta žiga mora biti postavljena, je izjemno pomembno, da pridobi podatke o trenutku, ko se Haški žig nanje postavlja, saj v večini primerov ta vrsta overitve mora biti izvedena po prevajanju konkretnega dokumenta in overitvi sodnega tolmača, toda obstaja tudi možnost, ko se najprej postavlja tako imenovani Apostille žig, kjer se prevajata in ta žig in dokument, vsebina pa se potem tudi overi s strani omenjenih strokovnjakov.

Stranke, ki jih to zanima, moramo obvestiti, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz pakistanskega v slovenski jezik pa tudi vseh ostalih vsebin, ki so izključno povezane s področjem izobraževanja. Vsekakor prevajajo in overjajo potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju in predmetnike ter programe fakultet pa tudi prepis ocen, zatem zaključna spričeval osnovne in srednje šole ter številne druge dokumente, ki so povezani procesom izobraževanja. Seveda lahko prevajajo tudi seminarske naloge in to katerekoli tematike, toda na zahtevo strank obdelujejo tudi diplomske naloge.

Vse dokumente iz sestave, tako poslovne dokumentacije (statut podjetja, finančna poslovna poročila, fakture, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila in drugi) kot tudi gradbene oziroma razpisne in tehnične (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov in številni drugi) omenjeni strokovnjaki na podlagi zahtev in potreb strank, prav tako prevedejo in overijo.

Poleg vsega, kar je do zdaj omenjeno, moramo poudariti tudi, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo, tako znanstvena dela kot tudi znanstvene patente, zatem rezultate znanstvenih raziskav in vsak drugi dokument ali vsebino, ki se tičejo področja znanosti.

Poleg tega so specializirani tudi za prevajanje pravnih aktov iz pakistanskega v slovenski jezik, kar pomeni, da vsaka stranka dobi kompletno obdelan katerikoli dokument iz domene sodstva ali prava. Poleg pooblastila za zastopanje, sodnih sklepov in licenc oziroma pritožb in sodb, lahko stranke, ki jih to zanima, dobi kompletno obdelane in tožbe, odločitve in certifikate kot tudi pogodbe različnih vrst, pravni red Evropske Unije in ostale vsebine, ki sodijo med pravne akte.

Predvideno je, da stranke lahko zaposlene te institucije angažirajo tudi, če imajo potrebo za storitvijo tolmačenja, glede na to, da so ti specializirani, tako za konsekutivno in šepetano kot tudi za simultano tolmačenje v tej jezični različici. Treba je poudariti tudi to, da ima ta institucija v ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki jo stranka lahko dobi po ugodnih cenah.

Besedilne materiale, katerih osnovna tema se ukvarja z različnimi družbenimi ali naravoslovnimi vedami, na podlagi zahtev strank sodni tolmači in prevajalci maksimalno profesionalno prevajajo v dani kombinaciji jezikov. Vsekakor odgovorijo tudi zahtevam, ki se nanašajo na prevajanje učbenikov in revij iz slovenskega v pakistanski jezik, po potrebi pa prevajajo tudi časopisne članke kot tudi katerekoli književno delo.

Pri prevajanju spletnih materialov v dani jezični kombinaciji ti strokovnjaki uporabljajo tudi pravila, ki se nanašajo na optimizacijo teh vsebin. Namreč, v skladu s smernicami, ki jih vključuje SEO (Search Engine Optimisation) bodo prevedene, ne samo spletne strani, ampak tudi spletni katalogi, zatem programi in aplikacije kot tudi spletne prodajalne in na splošno rečeno, vsi tisti materiali, ki se lahko vidijo na spletu ali pa so povezani z njim oziroma z računalništvom.

V okviru te institucije je na razpolago tudi storitev tako imenovane redakcije, ki jo v skladu z zahtevami posameznikov lahko izvedejo profesionalni korektorji in lektorji, ki posedujejo veliko izkušenj pri izvedbi popravkov nekakovostno prevedenih vsebin katerekoli vrste.

Vsekakor moramo poudariti, da bo izvedeno tudi prevajanje marketinških materialov iz slovenskega v pakistanski jezik in predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači maksimalno profesionalno in ob uporabi pravil marketinga prevajajo, tako plakate in brošure oziroma vizitke in PR članke kot tudi reklamne zloženke, letake in kataloge ter številne druge materiale, ki so izključno povezani s področjem marketinga.

Razlog, zaradi katerega šele na koncu omenjamo informacijo, da člani ekipe te institucije lahko izvedejo prevajanje v konkretni jezični različici tudi za različne vrste video in zvočnih materialov, je v tem, da ima stranka na razpolago tudi možnost, da praktično rečeno dobi serije, oddaje vseh vrst in reklamna sporočila oziroma filme različnih žanrov, kompletno obdelane in takoj pripravljene za plasiranje. Da poenostavimo, ta institucija zaposluje tudi profesionalce, katerih specialnost je zagotavljanje storitev sinhronizacije vseh takšnih vsebin pa tudi njihovega podnaslavljanja.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz pakistanskega v slovenski jezik

Veljavna pravila predvidevajo, da vsak dokument, za katerega se izvaja prevajanje v tej jezični kombinaciji, mora neizogibno biti tudi overjen z žigom uradno pooblaščene osebe. Ko namreč sodni tolmač primerja izvirne in prevedene dokumente in ugotovi, da se njihova vsebina ne razlikuje, s postavljanjem svojega žiga potrdi, da je prevod zvest izvirniku.

Zato vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v slovenski jezik, morajo na vpogled poslati ali prinesti izvirnike, prav tako pa morajo pristojnih institucij Republike Slovenije pridobiti vse potrebne podatke o postopku, poznanem kot nadoveritev. Pravzaprav prevajalci in sodni tolmači, ki jih ta institucija zaposluje, nimajo ustrezne pristojnosti za postavljanje Haškega oziroma tako imenovanega Apostille žiga, pa zato mora lastnik dokumentov te informacije pridobiti samostojno.

Če je to potrebno, ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo, ne samo diplomo in dodatek k diplomi, ampak tudi prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju in zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi predmetnike in programe fakultet oziroma potrdilo o opravljenih izpitih in vse ostale dokumente, ki se na določen način tičejo izobraževanja. Prav tako lahko v skladu z zahtevami posameznikov profesionalno prevajajo, tako seminarske naloge različne tematike in kompleksnosti kot tudi diplomske.

Razume se, da so specializirani tudi za prevajanje medicinske dokumentacije iz pakistanskega v slovenski jezik, kar pomeni, da jih stranke lahko zadolžijo za obdelavo, tako specifikacij farmacevtskih izdelkov in zdravniških izvidov kot tudi dokumentacije o medicinskih izdelkih pa tudi navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter vseh ostalih dokumentov, ki niso navedeni in se uradno obravnavajo kot del te vrste dokumentacije.

Sodni tolmači in prevajalci poskrbijo tudi za profesionalno obdelavo oziroma prevajanje in overitev rezultatov znanstvenih raziskav in znanstvenih patentov, zatem znanstvenih del različne dolžine, kompleksnosti in tematike pa tudi vseh drugih vsebin, ki se nanašajo na znanost.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford je na razpolago tudi storitev, ki vključuje najprej obdelavo vseh tistih dokumentov, ki so povezani s poslovanjem ali podjetnika ali pravnih oseb oziroma veljajo kot del poslovne dokumentacije. Poleg različnih vrst poslovnih poročil, kot so recimo letna, finančna ali revizijska, prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz pakistanskega v slovenski jezik pa tudi, da kompletno obdelajo poslovne odločitve in ustanovitveni akt podjetja kot tudi statut podjetja potem fakture in vse ostale dokumente, ki so del konkretne vrste dokumentacije.

Prav tako prevajajo oziroma v skladu s pravili overijo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo in gradbene projekte kot tudi deklaracije izdelkov in druge dokumente, ki sestavljajo razpisno oziroma tehnično ali gradbeno dokumentacijo.

Seveda lastniki lahko zahtevajo tudi kompletno obdelavo za vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kot so recimo soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi potrdilo o stanju računa v banki ter vse ostale vrste, tako potrdil oziroma soglasij kot tudi izjav.

Na podlagi zahtev strank lahko izvedemo tudi prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v slovenski jezik in med katere med drugim sodijo vse vrste dovoljenj (prometno, delovno, vozniško, dovoljenje za prebivanje) kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in potni list oziroma osebna izkaznica in potrdilo o državljanstvu pa tudi izpiski iz matičnega registra o rojstvu in o smrti kot tudi številni drugi neomenjeni dokumenti.

Če se za tem pojavi potreba, sodni tolmači in prevajalci izvedejo najprej prevajanje v tej različici jezikov in potem v skladu sa pooblastili, ki jih imajo, izvedejo tudi overitev za vse vrste pravnih aktov oziroma za tiste dokumente, ki se primarno nanašajo na področje prava pa tudi sodstva (licence za sodne sklepe, pooblastilo za zastopanje, sklepi o razvezi zakonske zveze, certifikati, pritožbe, pravni red Evropske Unije, odločitve sodišč, pogodbe in številni drugi).

Prevajanje knjig iz pakistanskega v slovenski jezik

Zaposlenim v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford je popolnoma vseeno, ali je strankam potrebno prevajanje učbenikov iz pakistanskega v slovenski jezik ali nekega književnega dela, zato ker so enako usposobljeni, da profesionalno prevedejo katerokoli knjigo. Prav tako lahko izpolnijo tudi zahtevo tistih posameznikov, ki jim je prevajanje v konkretni jezični kombinaciji potrebno za revije, ne glede na to, s katero tematiko se ukvarjajo pa tudi za časopisne članke.

Vsekakor moramo poudariti, da ta institucija zaposluje tudi strokovnjake, ki jih imajo dolgoletne izkušnje pri zagotavljanju storitev sinhronizacije in podnaslavljanja vseh vrst zvočnih in video materialov. Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami, ki jih predstavi posamezna stranka, najprej izvedejo prevajanje serij in reklamnih sporočil iz pakistanskega v slovenski jezik in potem stranka izbere eno od omenjenih dodatnih storitev. Poleg vsega omenjenega, lahko obdelajo tudi igrane filme različnih žanrov pa tudi zabavne oziroma oddaje informativnog ali izobraževalnega značaja kot tudi animirane filme potem dokumentarne in risane oziroma zares katerokoli vrsto video ali zvočnih materialov. Glede na to, da sta na razpolago tudi navedeni dodatni storitvi, je predvideno, da vsaka stranka na enem mestu dobi tudi njihovo kompletno obdelavo, tako da praktično zelo hitro po prevzemanju, lahko konkretne materiale predstavi bodočim poslušalcem ali gledalcem.

Sa ciljem, da vsem strankam zagotovijo maksimalno profesionalno storitev, so se sodni tolmači in prevajalci usposobili tudi za prevajanje marketinških materialov iz pakistanskega v slovenski jezik. Toda, ker je področje marketinga poznano po skritih sporočilih, ki jih pošilja potencialnim kupcem nekega izdelka ali uporabnikom določene storitve, je jasno, zakaj se zahtevajo ustrezne izkušnje pri prevajanju, tako reklamnih katalogov in letakov oziroma brošur in zloženk kot tudi plakatov, zatem PR člankov in drugih marketinških materialov. Vsekakor ti strokovnjaki lahko izpolnijo tudi zahtevo strankam, ki jim je prevajanje v dani jezični kombinaciji potrebno za vizitke.

Prevajanje spletnih strani iz pakistanskega v slovenski jezik

Da bi se določena spletna stran, za katero je predhodno izvedeno prevajanje v konkretni jezični kombinaciji, lahko pojavila v okviru prve strani iskanja, morajo strokovnjaki izvesti njegovo optimizacijo, oziroma uporabiti orodja, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Prav zahvaljujoč temu, da sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, posedujejo dovolj znanja in izkušenj pri uporabi teh orodij, moramo tudi poudariti, da je prevajanje spletnih strani iz pakistanskega v slovenski jezik maksimalno profesionalno. Seveda ti strokovnjaki lahko prevajajo tudi ostale spletne materiale oziroma tiste, ki so povezani z računalništvom in na prvem mestu mislimo na spletne prodajalne, programe različnih vrst in spletne kataloge kot tudi na aplikacije in številne druge spletne vsebine.

Če je nekomu to potrebno, mora tudi vedeti, da ta institucija zaposluje tudi korektorje in lektorje, kar pomeni, da je na razpolago storitev redakcije oziroma korekture in lekture materialov. Sicer se ti izvajajo, če predhodno izvedeno prevajanje katerekoli vrste materialov ne ustreza pravilom. Pravzaprav omenjeni strokovnjaki prilagajajo slabo prevedene vsebine katerekoli vrste duhu slovenskega jezika oziroma pravilom, ki jih vključuje prevajalska stroka.

Seveda bodo v celoti profesionalno izpolnili tudi zahtevo tistih posameznikov, ki jim je potrebno ali simultano ali šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje iz pakistanskega v slovenski jezik. Vsako od teh vrst tolmačenja namreč po potrebi uporabljajo prevajalci in sodni tolmači in vse je predvsem odvisno od samega dogodka in načinov njegove organizacije. To je tudi osnovni razlog, zaradi katerega je vsaka stranka zaposlene v okviru naše institucije dolžna obvestiti o tem, kje bo konkretna manifestacija organizirana, zatem v skladu s katerimi pravili bo izvedena in koliko dni bo trajala. Na podlagi prejetih informacij se opredelijo med konkretnimi vrstami storitev in v odvisnosti od tega bo ponujena tudi storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje.

Komurkoli je to potrebno, lahko v okviru te institucije angažira zaposlene, da izvedejo profesionalno prevajanje besedil iz pakistanskega v slovenski jezik. Stranka v tem primeru mora vedeti, da sodni tolmači in prevajalci lahko v dani jezični kombinaciji prevajajo, ne samo poljudna, ampak tudi strokovna besedila katerekoli tematike. Poleg tega, da lahko obdelajo besedila iz domene politike, financ in ekonomije oziroma prava in bančništva ter medicine, znanosti in farmacije, prevajajo tudi besedila, katerih osnovna tema je povezana s področjem, tako informacijskih tehnologij, znanosti in marketinga oziroma menedžmenta in ekologije ter varstva okolja kot tudi gradbene industrije, marketinga in komunikologije, zatem sociologije, psihologije in filozofije pa tudi vseh ostalih ali naravoslovnih ali družbenih znanstvenih disciplin, ki niso omenjene. Preprosto rečeno, ti strokovnjaki v najkrajšem možnem roku in po cenah, ki so zelo ugodne, profesionalno prevajajo besedilne materiale katerekoli tematike, kompleksnosti in dolžine.

Cena prevajanja iz pakistanskega v slovenski jezik

  • Iz pakistanskega v slovenski je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!