Prevajanje iz pakistanskega v slovaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v slovaški jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v slovaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Predvideno je, da vsakdo, ki ga to zanima, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi storitev, ki se nanaša na profesionalno prevajanje iz pakistanskega v slovaški jezik.

Treba je tudi omeniti, da prevajalci in sodni tolmači konkretno storitev uporabljajo v obeh različicah, saj so specializirani, tako za tolmačenje v omenjeni jezični kombinaciji kot tudi za obdelavo absolutno vsakega pisanega materiala.

Poudarek je vsekakor postavljen na obdelavo dokumentov, saj ti strokovnjaki posedujejo pooblastila, da izvedejo tudi overitev oziroma na ta način potrdijo, da je katerikoli preveden dokument v celoti enak izvirnemu.


Prevajanje iz pakistanskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v pakistanski jezik

Vse to se nanaša, tako na različne vrste dokumentacij, kot so medicinska, gradbena in osebna oziroma tehnična, poslovna in razpisna kot tudi na pravne akte oziroma na tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma na vse vrste izjav in potrdil kot tudi soglasij.

Prav tako lahko izvedemo tudi prevajanje potrdila o rednem šolanju iz pakistanskega v slovaški jezik pa tudi rezultatov znanstvenih raziskav in na splošno rečeno, vsakega drugega dokumenta, ki se tiče ali področja izobraževanja, ali pa je povezan z znanostjo.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci vsak dostavljeni dokument obdelajo v skladu s pravili, toda stranka je dolžna, da v tem primeru na vpogled priloži tudi izvirnike, da bi overitve bila izvedena v skladu s pravili.

To lahko storijo, ali s pošiljanjem preko kurirske službe oziroma "Pošte Slovenije", vsekakor priporočeno, pri čemer imajo tudi pravico, da v poslovalnici osebno prevzamejo dokumente, za katere zahtevajo prevajanje v tej različici jezikov.

Njim bodo kompletno obdelane vsebine dostavljene ali na naslov, preko kurirske službe, ali pa jim bodo osebno vročene v prostorih predstavništva omenjene institucije. Oseba, ki se odloči za prvo ponujeno možnost, mora kurirju plačati navedeno storitev, vse podatke o ceni in o samem postopku dostave pa predhodno dobi od pristojnih v konkretni kurirski službi.

Kdorkoli ima potrebo za tem, lahko zahteva tudi nujno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v slovaški jezik, kar pa je storitev, ki vključuje prevanje in overitev v posebej kratkem roku. Glede na to, da je zelo pomembno čim prej pristopiti obdelavi konkretnih vsebin, jih mora skenirane poslati na elektronski naslov in potem v najkrajšem možnem roku dostaviti izvirnike na vpogled.

Obstajajo dokumenti, na katere je treba postaviti tudi posebno vrsto žiga, ta storitev pa ni v uradni pristojnosti zaposlenih te institucije. Gre namreč za overitev s Haškim oziroma žigom, poznanim tudi kot Apostille, ki pa ni obvezna za vsak dokument. Toda to vrsto overitve izvajajo posebni oddelki v okviru okrožnih sodišč naše države, vse informacije o tem pa lastniki dokumentov lahko dobijo, če se obrnejo nanje. Posebej je pomembno dobiti podatek o tem, v katerem točno trenutku je Haški žig treba postaviti na njihove dokumente, ker je z zakonom urejeno, ali se ta vrsta overitve izvaja neposredno predenj prevajalci in sodni tolmači začnejo obdelovati dokument ali pa šele potem, ko ti svoj del posla končajo. Vsaki stranki, ki konkretne informacije pridobi pravočasno, bo veliko lažje, ker bodo poenostavile celoten postopek obdelave dokumentov.

Poleg simultanega oziroma konsekutivnega tolmačenja omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi šepetano tolmačenje iz pakistanskega v slovaški jezik, pa tudi najem opreme za simultano tolmačenje je uvrščen v ponudbo te institucije. Oseba, ki se zanima za omenjeno storitev, mora zaposlene v poslovalnici informirati o načinu organizacije samega dogodka v smislu posredovanja podatkov o njegovem trajanju kot tudi o številu oseb, ki bodo ob tej priložnosti prisotne ter vsekakor o sami lokaciji prirejanja.

Vse vrste revij oziroma učbenike, časopisne članke in strokovne kot tudi poljudna besedila pa tudi prozna in poetska književna dela sodni tolmači in prevajalci, v primeru, da se to od njih zahteva, profesionalno prevajajo v konkretni kombinaciji jezikov.

Seveda lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje spletnih vsebin iz pakistanskega v slovaški jezik, kar pa se poleg na spletne strani in programe oziroma vse vrste aplikacij nanaša tudi na spletne prodajalne, spletne kataloge in na vse ostale materiale, ki so na spletu vidnu ali se na določen način tičejo računalništva. Za lastnike vseh teh materialov je zelo pomembna informacija, da zaposleni v okviru predhodno navedene institucije odlično obvladajo uporabo Orodij SEO (Search Engine Optimisation), tako da vse te vsebine usklajujejo z zahtevami oziroma s pravili, ki jih predvideva spletno iskanje in na ta način izboljšujejo njihovo kotiranje na spletu.

Ti strokovnjaki prav tako prevajajo zvočne in video vsebine katerekoli vrste, pri čemer bo strankam vsekakor ponujeno, da se opredelijo med storitvama njihovega profesionalnega podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije, ker sta tudi ti na razpolago v okviru te institucije. Predvideno je, da bodo izpolnjene zahteve v zvezi s kompletno obdelavo, tako informativnih, izobraževalnih in otroških oziroma zabavnih oddaj kot tudi reklamnih sporočil pa tudi serij, pri čemer vsekakor lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje filmov iz pakistanskega v slovaški jezik, ne glede na to, ali gre za igrane, animirane ali dokumentarne oziroma risane filme.

Vsebine, katerih osnovni namen je usmerjen na reklamiranje, tako storitve ali nekega izdelka kot tudi na predstavitev dela določenega podjetja oziroma konkretnega dogodka navedeni strokovnjaki prav tako prevajajo, in to ob maksimalnem spoštovanju pravila marketinga. Poleg PR člankov in vizitk lahko obdelajo tudi reklamne zloženke, zatem brošure kot tudi kataloge pa tudi plakate ter reklamne letake in druge marketinške materiale.

Stranka lahko vse vsebine te vrste dostavi na elektronski naslov predstavništva te institucije, prav tako pa je tudi predvideno, da na popolnoma enak način prevzame prevedene materiale. V poslovalnici se mora pozanimati tudi o dodatnih možnostih v zvezi, tako s prevzemanjem prevedenih vsebin te vrste kot tudi z njihovim pošiljanjem, kadar stranki ne ustreza elektronski način komunikacije z zaposlenimi omenjene institucije.

Prevajanje potrdila o stanju računa v banki iz pakistanskega v slovaški jezik

Ne samo to, ampak tudi vse druge vrste potrdil, izjav ter soglasij sodni tolmači in prevajalci v omenjeni različici jezikov prevajajo in potem v skladu z določbami trenutno veljavnega zakona izvedejo overitev.

Pravzaprav stranke dobijo kompletno obdelavo, tako soglasij za zastopanje, potrdila o samskem stanu in potrdila o nekaznovanosti kot tudi prevajanje potrdila o stalni zaposlitvi iz pakistanskega v slovaški jezik pa tudi številnih drugih dokumentov, ki do zdaj niso omenjeni in jih je treba predložiti določeni državni službi v različnih situacijah.

Glede na to, da se overitev ne sme izvesti, vse dokler uradno pooblaščena oseba izvirnega dokumenta ne primerja s prevedenim, da bi se na ta način sodni tolmač prepričal, da med njima ni nikakršne razlike, mora vsaka stranka ustrezno dostaviti izvirnike na vpogled oziroma jih poslati, ali pa osebno prinesti v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Treba je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači ne posedujejo pooblastil za izvedbo overitve s Haškim oziroma žigom, ki je dobro poznan tudi kot Apostille. Samo to je razlog, zakaj se vsakemu posamezniku predlaga, da te podatke dobi od pristojnih službi oziroma od zaposlenih v oddelkih okrožnih sodišč naše države, ki edini imajo pravico izvesti to vrsto overitve.

Vsekakor so navedeni strokovnjaki specializirani tudi za neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v slovaški jezik (potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, potni list in drugi osebni dokumenti), prav tako pa izpolnijo tudi zahtevo posameznikov, ki jim je v tej različici jezikov potrebna kompletna obdelava poslovne dokumentacije (ustanovitveni akt podjetja, finančna poslovna poročila, fakture, poslovne odločitve, revizijska poročila, statut podjetja, poslovne odločitve, letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in na splošno rečeno, vsak drugi dokument, ki se nanaša na poslovanje, tako kateregakoli podjetnika kot tudi podjetja).

Poleg tega, da obdelajo zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma predmetnike in programe fakultet ter diplomo in dodatek k diplomi, sodni tolmači in prevajalci lahko v konkretni jezični kombinaciji prevajajo oziroma overijo tudi prepis ocen kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih ter potrdilo o rednem šolanju pa tudi diplomske ter seminarske naloge oziroma katerokoli vrsto materialov, ki se nanašajo na področje izobraževanja.

Med storitve, za katere so ti strokovnjaki specializirani, vsekakor sodi tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz pakistanskega v slovaški jezik, kar vključuje kompletno obdelavo, tako specifikacij farmacevtskih izdelkov in dokumentacije o medicinskih izdelkih kot tudi zdravniških izvidov pa tudi navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma vsakega dokumenta, ki uradno predstavlja del medicinske dokumentacije.

V skladu s postavljenimi zahtevami posameznikov profesionalni prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi znanstvena dela pa tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente ter številne druge vsebine, ki so povezane prav z znanostjo.

Ko to posamezna stranka od njih zahteva, je predvideno, da prevajajo in overjajo tudi vse vrste pravnih aktov (pooblastilo za zastopanje, licence, tožbe, pogodbe, sodne sklepe, pravni red Evropske Unije, pritožbe, sklepi o razvezi zakonske zveze in druge sodbe, odločitve sodišč pa tudi vsi ostali dokumente, ki se na sodstvo ali pravo nanašajo), prav tako pa so ti strokovnjaki specializirani tudi za neposredno prevajanje deklaracij izdelkov iz pakistanskega v slovaški jezik in po potrebi kompletno obdelujejo tudi navodilo za uporabo potem laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi gradbene projekte oziroma vsak dokument, ki je uvrščen, tako v gradbeno in tehnično kot tudi v razpisno dokumentacijo.

Konsekutivno tolmačenje iz pakistanskega v slovaški jezik

Najprej je treba analizirati vse razpoložljive podatke o samem dogodku, da bi sodni tolmači in prevajalci lahko uporabili, ali konsekutivno ali simultano oziroma šepetano tolmačenje iz pakistanskega v slovaški jezik, saj so usposobljeni za izvedbo vsake od teh storitev. Prevajalski center Akademije Oxford pod posebej ugodnimi pogoji ponuja tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje. Vse stranke, ki jih to zanima, morajo te strokovnjake informirati, ne samo o predvidenem trajanju manifestacije, ampak tudi o prostoru, v katerem bo ta potekala oziroma o njegovih osnovnih značilnostih in vsekakor so dolžni dostaviti tudi podatke o točnem številu udeležencev, zaželeno pa je tudi, da zaposlene v okviru te institucije seznani tudi z celotno organizacijo.

Na zahtevo strank lektorji in korektorji, ki so zaposleni v okviru konkretne specializirane institucije, zagotovijo storitev strokovne redakcije. Primarno se ta mora uporabiti za materiale, ki so v dani kombinaciji jezikov prevedeni, toda oseba, ki je to storitev zagotovil, tega ni storila profesionalno. Torej, če v vsebinah katerekoli vrste obstajajo pomanjkljivosti oziroma napake, je predvideno, da jih skozi lekturo in korekturo prav ti strokovnjaki popravijo ter tako konkretne materiale prilagodijo in njihovim izvirnikom in vsem tistim pravilom, ki v ciljnem jeziku veljajo.

Lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje književnih del in učbenikov iz pakistanskega v slovaški jezik, toda prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami strank, ki jih to zanima, obdelajo, tako časopisne članke kot tudi vsebino vseh vrst revij, od otroških in ilustriranih pa do strokovnih.

Med številne storitve, ki jih člani ekipe omenjene institucije zagotavljajo strankam, sodi tudi neposredno prevajanje reklamnih vsebin iz pakistanskega v slovaški jezik. Glede na to, da so sodni tolmači in prevajalci dobro seznanjeni z marketinškim pravili, če implementirajo med obdelavo, tako zloženk, katalogov ter plakatov kot tudi pri prevajanju PR člankov, zatem reklamnih letakov in brošur ter številnih drugih vsebin s področja marketinga. Predvideno je, da po potrebi izpolnijo zahtevo strank tudi v zvezi s prevajanjem vizitk v tej različici jezikov, kar storijo v posebej kratkem roku.

Neposredno prevajanje aplikacij in programov iz pakistanskega v slovaški jezik

Vsako vrsto programske opreme, za katero stranka zahteva profesionalno prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov, sodni tolmači in prevajalci profesionalno obdelajo. Prav tako so specializirani tudi za neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz pakistanskega v slovaški jezik in po potrebi lahko prevajajo, tako spletne strani kot tudi spletne kataloge pa tudi na splošno vse druge vsebine, ki se ali tičejo računalništva, ali pa so dostopne na spletu. Kadar prevajajo neke od omenjenih materialov, se trudijo, da jih čim bolje uskladijo z vsemi zahtevami, ki se nanašajo na spletne brskalnike, to pa pomeni, da izvajajo implementacijo orodij, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Dobro je poznano, da prav njihova uporaba pomembno vpliva na kotiranje prevedenih materialov, saj se pri prilagajanju njihove vsebine pazi na vse pomembne besede in izraze, ki jih obiskovalci spleta tipkajo v polje iskanja.

Prevajalci in sodni tolmači v dani kombinaciji jezikov po potrebi prav tako prevajajo tudi besedila različne dolžine oziroma namena pa tudi kompleksnosti in tematike. Vsekakor bo izvedeno tudi neposredno prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz pakistanskega v slovaški jezik, katerih tema se tiče področij izobraževanja, znanosti in politike ter financ, medicine in menedžmenta oziroma komunikologije, prava in ekonomije pa tudi menedžmenta, informacijskih tehnologij in komunikologije. Filozofska besedila ti strokovnjaki prav tako prevajajo, kadar je to potrebno. Prevajajo pa tudi tista, ki se ukvarjajo s področji informacijskih tehnologij, sociologije in farmacije kot tudi z vsemi ostalimi, tako naravoslovnimi kot tudi družboslovnimi znanstvenimi disciplinami.

Na podlagi želja posameznih strank sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov obdelajo tudi vsako zvočno ali video vsebino. Poleg tega, da so specializirani za prevajanje reklamnih sporočil iz pakistanskega v slovaški jezik oziroma informativnih oddaj, serij in animiranih filmov lahko obdelajo tudi risane filme potem otroške oddaje in igrane filme pa tudi dokumentarne filme ter oddaje izobraževalnega pa tudi informativnega značaja oziroma vsak video ali zvočni material. V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford sta na voljo tudi storitvi profesionalne sinhronizacije vseh vsebin te vrste pa tudi njihovo podnaslavljanje.

Cena prevajanja iz pakistanskega v slovaški jezik

  • Iz pakistanskega v slovaški je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v slovaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v slovaški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v slovaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!