Prevajanje iz pakistanskega v grški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v grški jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v grški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Na samem začetku je treba poudariti, da na zahtevo strank izvajamo tudi neposredno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v grški jezik, toda v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford obstaja tudi možnost za izvedbo storitev njihove strokovne overitve.

Prevajalci in sodni tolmači namreč najprej zagotovijo osnovno storitev in potem pristopijo overitvi, in to v skladu z zakonom, pa na ta način konkretnim dokumentom katerekoli vrste omogočajo, da so z zakonskega vidika popolnoma priznani, oziroma, da se obravnavajo, kot da so v isti ravni z izvirnim dokumentom. Če smo natančni, ko preveden dokument katerekoli vrste poseduje tudi žig uradno pooblaščene osebe, kar je v tem primeru sodni tolmač, to pomeni, da je njegova vsebina enaka v celoti s tisto, ki je navedena v izvirniku. Posamezniki, ki jih konkretna storitev zanima, najprej morajo dostaviti izvirnih dokumentov, ki jih med postopkom overitve uporablja omenjeni strokovnjak.

Poleg možnosti, da jih preko kurirske službe pošljejo na naslov poslovalnice predhodno omenjene institucije, je vsem, ki jih to zanima, ponujena tudi možnost, da jih s priporočeno pošiljko, in to preko “Pošte Slovenije", pošljejo na naslov izbrane poslovalnice. Seveda je v ponudbi tudi možnost, ki se nanaša na osebno dostavo oziroma pomeni dostavo izvirnih dokumentov v poslovalnico navedene institucije.


Prevajanje iz pakistanskega v grški jezik
Prevajanje iz grškega v pakistanski jezik

Omenjene strokovnjake je možno angažirati, tako za neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v grški jezik (potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in drugi) kot tudi za kompletno obdelavo absolutno kateregakoli materiala, ki se na neki način nanaša ali na področje znanosti, ali pa je povezan z izobraževanjem (diplomske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen, diplomske naloge, znanstveni patenti, predmetniki in programi fakultet in vsi ostali, ki se nanašajo na eno od omenjenih področij).

Samo v primeru, ko lastnik dokumentov njihovo prevajanje v tej jezični kombinaciji želi dobiti v posebej kratkem roku, ki je bistveno krajši od predpisanega, lahko pride do drugačnega načina dostave vsebin na prevajanje. Namreč, da ne bi bilo pomote, želimo poudariti, da je stranka tudi tedaj dolžna priložiti izvirne dokumente na vpogled uradno pooblaščenemu sodnemu tolmaču, pri čemer lahko to stori kasneje. Pred tem mora najprej skenirati konkretno vrsto dokumentacije oziroma določeni dokument in poslati na uradni elektronski naslov poslovalnice navedene institucije.

Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci v skladu s pravili obdelajo tudi vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam. Poleg soglasij za zastopanje, potrdila o samskem stanu in potrdila o stalni zaposlitvi lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje potrdila o višini dohodkov iz pakistanskega v grški jezik pa tudi, da v skladu z veljavnimi smernicami kompletno obdelajo potrdilo o nekaznovanosti kot tudi vsako drugo vrsto, ne samo potrdil, ampak tudi izjav kot tudi soglasij.

Za posamezne dokumente zakon določa obveznost izvedbe nadoveritve, kar je postopek, ki vključuje postavljanje posebne vrste žiga na konkretne vsebine. Posebej poudarjamo, da gre za žig, ki je poznan predvsem kot Haški pa tudi kot Apostille. Toda stranke, ki jih zanima obdelava dokumentov katerekoli vrste v tej različici jezikov, vsekakor morajo vedeti, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru vsakega predstavništva omenjene institucije, nimajo niti pravice niti dovoljenja izvesti te vrste overitve. Ta je v pristojnosti okrožnih sodišč Republike Slovenije oziroma posebnih oddelkov te institucije, v okviru katerih se mora stranka tudi pozanimati o vseh podrobnostih. Konkretna vrsta žiga se postavlja na dva načina, vse je odvisno od tega, kako zakon predpisuje, da se ta overitev izvaja za določene dokumente. Pravzaprav se Haški žig na nekatere od njih postavlja na samem začetku celotnega postopka obdelave oziroma preden ti strokovnjaki začnejo prevajati konkretni dokument in potem pristopijo overtvi. Prav tako obstajajo tudi vsebine, pri katerih se Apostille žig postavlja izključno po tem, ko ti strokovnjaki izvedejo najprej njihovo prevajanje v omenjeni jezični različici in potem tudi zakonsko overitev.

Na razpolago je tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz pakistanskega v grški jezik, tako da stranke dobijo ustrezno obdelane in zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka pa tudi katerikoli drugi dokument, ki velja za sestavni del te vrste dokumentacije.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci v dani različici jezikov prevajajo tudi gradbene projekte pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma deklaracije izdelkov kot tudi navodilo za uporabo oziroma vsak drugi dokument, ki je uradno v sestavi ali gradbene ali razpisne ali tehnične dokumentacije.

Moramo obvestiti stranke, ki jih to zanima, da je v ponudbi navedene institucije tudi neposredno prevajanje revizijskih, finančnih in letnih poslovnih poročil iz pakistanskega v grški jezik, toda prav tako se predpostavlja, da bodo na njihovo zahtevo kompletno obdelane tudi poslovne odločitve, zatem ustanovitveni akt podjetja in fakture kot tudi statut podjetja ter sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma vsak tisti dokument, ki je uradno uvrščen v poslovno dokumentacijo.

Na podlagi zahtev posameznikov člani ekipe te institucije ustrezno obdelujejo tudi absolutno vsak pravni akt, kar pomeni, da stranke dobijo prevedene in overjene, tako sodne odločbe, odločitve in sklepe oziroma pogodbe in certifikate kot tudi pritožbe, pravni red Evropske Unije in licence pa tudi tožbe potem pooblastilo za zastopanje in vse ostale dokumente, ki se obravnavajo kot pravni akti, glede na to, da so povezani s področjem prava oziroma sodstva.

Treba je omeniti tudi to, da vsaka stranka, ki jo to zanima, lahko navedene strokovnjake zadolži, da zagotovijo storitev tolmačenja. Toda najprej jih mora seznaniti z vsemi relevantnimi detajli, ki se nanašajo na organizacijo same manifestacije, saj poleg storitve simultanega tolmačenja v navedeni različici jezikov, lahko zagotovijo tudi tisto, ki se nanaša na konsekutivno oziroma na tako imenovano šepetano tolmačenje. Izjemno je pomembno, da jih seznanijo predvsem s tem, koliko dni ali ur bo določena manifestacija trajala, in potem tudi, da jim posredujejo točne podatke o lokaciji njenega prirejanja kot tudi o številu oseb, ki bodo prisotne ob tej priložnosti. Ko oblikujejo uradno ponudbo in če se odločijo za simultano tolmačenje iz pakistanskega v grški jezik, ti strokovnjaki stranki ponudijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajalci in sodni tolmači so specializirani tudi za strokovno obdelavo, tako reklamnih sporočil, igranih filmov in zabavnih oddaj oziroma serij in dokumentarnih filmov kot tudi animiranih filmov, informativnih in izobraževalnih oddaj oziroma risanih filmov in otroških oddaj ter na splošno rečeno vseh vrst zvočnih in video materialov. Glede na to, da je eden od osnovnih ciljev navedene institucije, da svojim strankam bistveno olajša obdelavo teh materialov, pa tako ne preseneča, da imajo te v okviru te institucije na razpolago tudi storitev podnaslavljanja vseh prevedenih vsebin te vrste kot tudi tisto, ki vključuje njihovo sinhronizacijo.

Poljudne besedilne vsebine, katerih osnovna tema se tiče katerekoli veje naravoslovnih ved ali družbenih, ti strokovnjaki prav tako prevajajo v omenjeni različici jezikov. Seveda lahko profesionalno prevajajo tudi strokovne besedilne materiale, obdelujejo pa tudi učbenike ter časopisne članke, književna dela in revije različne tematike in namena.

Vse tiste vsebine, ki so lahko vidne na spletu ali pa se nanašajo na računalništvo, navedeni strokovnjaki prav tako profesionalno obdelajo v dani različici jezikov. Poleg spletnih strani, programov in vseh vrst aplikacij lahko prevajajo tudi spletne prodajalne oziroma spletne kataloge in druge vsebine te vrste. Da bi bil njihov položaj po prevajanju še boljši, prevajalci in sodni tolmači implementirajo pravila, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Preprosto rečeno, ti strokovnjaki v celoti optimizirajo oziroma konkretne materiale prilagodijo, tako duhu grškega jezika kot tudi pravilom, ki se uporabljajo na spletu.

Vsem, ki jih to zanima, je na razpolago tudi možnost, da omenjene strokovnjake angažirajo, da profesionalno obdelajo katerikoli reklamni material. Poleg vizitk, zloženk in brošur oziroma PR člankov in reklamnih letakov prevajajo tudi kataloge pa tudi vse ostale vsebine, ki se na katerikoli način tičejo marketinga.

Na elektronski naslov mora stranka dostaviti vse materiale, ki smo jih navedli, prav tako pa ji je ponujena tudi možnost, da njihovo prevzemanje izvede na enak način. Moramo poudariti tudi to, da ta institucija omogoča vsem, ki jih to zanima, da in dostavo in prevzemanje takšnih vsebin izvedejo na malce drugačen način, o čemer pa se podrobno dogovorijo sa pristojnimi v okviru naše institucije.

Prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v grški jezik

Ne samo, da člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford v skladu z zahtevami strank izvedejo neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu iz pakistanskega v grški jezik oziroma izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in osebne izkaznice, ampak kompletno obdelajo tudi dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču in delovno dovoljenje pa tudi izpiske iz matičnega registra o smrti potem prometno dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o rojstvu kot tudi potni list ter vozniško dovoljenje in vse ostale osebne dokumente.

Glede na to, da so v okviru te institucije zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, je jasno, zakaj stranke pričakuje, ne samo profesionalna, ampak tudi kompletna obdelava, tako omenjenih kot tudi vseh ostalih dokumentov. Gre pravzaprav za postopek overitve prevedenih dokumentov, ko se z žigom uradno pooblaščene osebe potrjuje, da je njihova vsebina popolnoma enaka kot tudi v izvirnem dokumentu.

V skladu s pravili se predpostavlja, da je stranka dolžna na vpogled ali prinesti izvirnike, ali pa jih na ustrezen način poslati.

Vsekakor morajo vse stranke, ki jih to zanima, biti seznanjene z dejstvom, da v navedeni različici jezikov dobijo preveden katerikoli dokument, pri čemer je njihova, mirno lahko rečemo obveznost, da pridobijo vse informacije o nadoveritvi. Gre za overitev s Haškim žigom, kar je v pristojnosti pooblaščenih državnih institucij, tako da se stranka treba mora obrniti nanje, da bi dobila vse podatke o tako imenovanem Apostille žig, kar je njegov drugačni naziv.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci, ko se to od njih zahteva, v skladu s pravili obdelajo, tako vse vrste potrdil in soglasij kot tudi različne vrste izjav. Poleg potrdila o višini dohodkov in soglasij za zastopanje izvajajo tudi neposredno prevajanje potrdila o samskem stanu za pakistanskega v grški jezik, toda obdelujejo tudi potrdilo o stanju računa v banki, zatem potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o stalni zaposlitvi in vse ostale dokumente, ki jih stranke morajo predložiti različnim pristojnim institucijam.

Vsem, ki jim je to potrebno, bo tudi omogočeno, da dobijo kompletno obdelano gradbeno, tehnično in razpisno dokumentacijo, kar pomeni, da poleg laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in gradbenih projektov ti strokovnjaki lahko prevajajo oziroma overijo tudi navodilo za uporabo kot tudi deklaracije izdelkov in katerikoli drugi dokument, ki se uvršča v konkretno vrsto dokumentacije.

Prav tako je v ponudbi tudi prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz pakistanskega v grški jezik pa tudi številnih drugih vrst sodb, pri čemer omenjeni strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi pritožbe in odločitve, licence in sodne sklepe oziroma pravni red Evropske Unije ter pooblastilo za zastopanje in vse vrste certifikatov in pogodb kot tudi tožbe ter na splošno rečeno vsak tisti dokument, ki je na določen način povezan, tako neposredno s področjem sodstva kot tudi s področjem prava.

Profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko izpolnijo tudi zahtevo vseh posameznikov, ki jih to zanima, da v konkretni kombinaciji jezikov dobijo preveden katerikoli dokument, tako iz domene znanosti (znanstvena dela, znanstveni patenti, rezultati znanstvenih raziskav in drugi) kot tudi s področja izobraževanja (prepis ocen, zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, seminarske naloge in številne druge vsebine iz tega področja).

Uradna ponudba navedene institucije vključuje tudi storitev obdelave celotne poslovne dokumentacije in v tem primeru sodni tolmači in prevajalci med drugim prevajajo in kasneje izvedejo tudi overitev, tako za vse vrste poslovnih poročil (letna, revizijska, finančna) kot tudi za statut podjetja ter za poslovne odločitve in sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi za fakture oziroma ustanovitveni akt podjetja ter za katerikoli dokument, ki se nanaša na poslovanje določene pravne osebe ali nekega podjetnika.

Poleg vseh dokumentov, ki so do zdaj omenjeni, moramo poudariti tudi to, da zaposleni v okviru navedene institucije lahko izpolnijo tudi zahtevo v zvezi s kompletno obdelavo medicinske dokumentacije. Seveda se ta storitev ne uporablja samo pri prevajanju zdravniških izvidov v tej različici jezikov, ampak tudi, ko nekdo zahteva prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz pakistanskega v grški jezik, pri čemer zaposleni te institucije lahko prevajajo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter številne druge dokumente, ki pri tem nismo navedli, nanašajo pa se na medicinsko dokumentacijo.

Prevajanje filmov iz pakistanskega v grški jezik

Pri zahtevi za obdelavo, tako igranih in risanih kot tudi animiranih pa tudi dokumentarnih filmov, bo strankam Prevajalskega centra Akademije Oxford na prvem mestu ponujena storitev njihovega podnaslavljanja in potem tudi sinhronizacije. Lahko izbere eno od njih in s tem prihrani veliko časa, saj v okviru te institucije praktično rečeno dobi kompletno obdelane filme pa tudi ostale, tako video kot tudi zvočne vsebine. Vsekakor je v ponudbi tudi neposredno prevajanje serij iz pakistanskega v grški jezik pa tudi zabavnih oddaj in pa tistih, ki so izobraževalne ali informativne, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko profesionalno obdelujejo tudi reklamna sporočila in številne druge materiale iz te skupine.

Pri organizaciji manifestacije katerekoli vrste, v okviru katere se pričakuje udeležba govorcev obeh jezikov, zaposleni te institucije lahko uporabijo šepetano pa tudi simultano in po potrebi tudi konsekutivno tolmačenje v tej jezični kombinaciji. V skladu z opredeljenim principom organizacije konkretnega dogodka bo tudi določeno, katera od vseh omenjenih storitev lahko vsem maksimalno olajša udeležbo in zagotovi nemoteno spremljanje konkretne manifestacije. V skladu s tem se od stranke tudi zahteva, da pravočasno posreduje podatke o organizaciji, in sicer glede tega, da omenjene strokovnjake informira, tako o lokaciji, na kateri naj bi dogodek potekal kot tudi o njegovem točnem trajanju oziroma o številu oseb, ki bodo sodelovale. Najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje je prav tako storitev, ki je dostopna vsaki stranki, za katero manifestacijo bo izbrana ta vrsta tolmačenja.

Poleg omenjenih vsebin je vsakomur, ki ima potrebo za tem, na razpolago tudi možnost profesionalnega prevajanja besedil iz pakistanskega v grški jezik in popolnoma je vseeno, ali gre za strokovne vsebine ali za tako imenovane poljudne. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo besedilne materiale, ki se ukvarjajo s tematiko iz področij, kot so recimo politika, pravo, bančništvo in financami oziroma ekonomija, izobraževanje in medicina pa tudi tista, ki se nanašajo na farmacijo, psihologijo in znanost oziroma sociologijo in izobraževanje ter filozofijo in gradbeno industrijo. Poleg nanje se besedila lahko nanašajo tudi na področja turizma, marketinga in informacijskih tehnologij ter menedžmenta in ekologije ter varstva okolja oziroma absolutno vseh vej ali družbenih ali naravoslovnih ved.

Prevajanje spletnih strani iz pakistanskega v grški jezik

Glavni pogoj, ki mora biti izpolnjen, da bi prevedene spletne strani v omenjeni različici jezikov lahko visoko kotirale, je izvedena njihova strokovna optimizacija. Pravzaprav morajo biti uporabljena vsa orodja, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in ki imajo za cilj, da se vsebina spletne strani prilagodi osnovnim zahtevam, ki jih predvideva spletni brskalnik. V skladu s tem pravili prevajalci in sodni tolmači tudi izvedejo neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz pakistanskega v grški jezik, toda prav tako po potrebi prevajajo tudi različne vrste programov, zatem spletne kataloge in aplikacije ter na splošno vse tiste vsebine, ki se nanašajo na računalništvo in splet.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so poleg predhodno omenjenih strokovnjakov zaposleni tudi korektorji z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami kot tudi lektorji, ki lahko izpolnijo zahtevo strank v zvezi s storitvijo redakcije materiala. Natančneje rečeno, namen uporabe korekture in lekture je, da se nekakovostno oziroma neprofesionalno prevedene vsebine uskladijo z grškim jezikom in na splošno s pravili prevajalske stroke, kar pomeni, da se omenjeni strokovnjaki na prvem mestu trudijo popraviti vse napake, ki jih je nekdo pred njimi naredil.

V uradni ponudbi te institucije je tudi neposredno prevajanje knjig iz pakistanskega v grški jezik, kar pa se nanaša, ne samo na učbenike, in to katerekoli tematike, obsežnosti in kompleksnosti, ampak tudi na dela književnosti vseh žanrov. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci v konkretni različici jezikov prevajajo tudi časopisne članke pa tudi vsebino, tako otroških in ilustriranih kot tudi strokovnih revij.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za obdelavo vseh vsebin, ki se na določen način tičejo marketinga oziroma se uporabljajo, ko je treba predstaviti neki dogodek ali določeno storitev oziroma podjetje ali izdelek. Vsekakor stranke te institucije lahko dobijo prevajanje reklamnih katalogov in letakov iz pakistanskega v grški jezik pa tudi PR člankov in plakatov oziroma brošur in reklamnih zloženk ter vseh ostalih marketinških materialov. Moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači imajo več kot dovolj izkušenj z obdelavo prav takšnih vsebin, tako da ob tej priložnosti uporabljajo, ne samo pravila prevajanja in samega grškega jezika, ampak tudi marketinga.

Cena prevajanja iz pakistanskega v grški jezik

  • Iz pakistanskega v grški je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v grški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!