Prevajanje iz pakistanskega v norveški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v norveški jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v norveški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Svakome ko ima potrebu u ovoj varijanti jezika da dobije preveden bilo koji pojedinačni dokument ili sadržinu neke dokumentacije će značiti informacija da ga u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje kompletna obrada svih dokumenata.

Zapravo se radi o tome da prevodilac i sudski tumač najpre vrše direktan prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na norveški, a potom primenjuju pravila vezano za overu tako obrađenih sadržaja.

Upravo se taj postupak navodi kao vrlo značajan, zato što pečat sudskog tumača omogućuje konkretnim sadržajima da budu tretirani kao validni sa pravnog, odnosno zakonskog aspekta, a što je naročito važno za nesmetano korišćenje dokumenata.


Prevajanje iz pakistanskega v norveški jezik
Prevajanje iz norveškega v pakistanski jezik

Sem svih dokumenata koja ulaze u sastav kako poslovne, građevinske i tehničke, tako isto i tenderske i medicinske dokumentacije, po zahtevu klijenata mogu da budu kompletno obrađena i sva pravna akta.

Napominjemo da će sudski tumači i prevodioci maksimalno profesionalno ispuniti zahteve i onih pojedinaca, kojima su potrebni direktni prevodi ličnih dokumenata sa pakistanskog jezika na norveški. Naravno da mogu da obrade i sadržaje bilo koje vrste, a koji su vezani kako za nauku, tako isto i za oblast obrazovanja.

Pored pomenutih, zaposleni ove institucije mogu da prevedu i overe na propisan način i sva ona dokumenta, koja različite državne službe zahtevaju od svojih klijenata, a primarno se misli na različite tipove izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda.

Da budemo precizni, bilo koji dokument, a koji prethodno klijent bude u skladu sa pravilima dostavio na obradu će ovi stručnjaci prevesti i overiti.

Navedena je obaveza dostavljanja originalnih dokumenata na uvid pomenutom stručnjaku, zato što je zakonom propisano da sudski tumač nema pravo nijedan dokument da overi, sve dok se ne uveri da je njegova sadržina ista kao i u originalu. Naime, kada na nekom sadržaju postoji pečat ovog stručnjaka, to se tumači kao da je on u potpunosti isti kao i original, to jest da mu je veran.

Vlasnici dokumenata mogu da ih donesu u bilo koje predstavništvo ove institucije na obradu, ali i da ih pošalju ili preko kurirske službe ili "Pošte Srbije", s tim što u tom slučaju moraju slanje izvršiti preporučenom pošiljkom.

A kod svih ostalih sadržaja za koje klijent zahteva prevod u toj varijanti jezika se primenjuje pravilo o slanju na mejl, a na isti način se vrši i preuzimanje obrađenih materijala.

S obzirom na to da su obavezni da prilože i originale na uvid, klijenti koji zahtevaju prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na norveški ih preuzimaju u poslovnici ove institucije lično. Postoji i druga opcija, a ona podrazumeva da će kurirska služba kompletno obrađena dokumenta zainteresovanom dostaviti na onu adresu, koju bude naveo. Uzevši u obzir da se ta usluga smatra dodatnom, to jest da nije uračunata u cenu obrade dokumenata, podrazumeva se da će biti plaćena odvojeno od nje. Svakako će klijent dobiti precizno obaveštenje o ceni od nadležnih u službi za dostavu, a trebalo bi kuriru plaćanje da izvrši.

Vezano za obradu dokumenata, mora biti istaknuta činjenica da postoji obaveza i overe Haškim pečatom. Ipak, u skladu sa zakonom, stavljanje takozvanog Apostille pečata, što je naziv po kome je poznatiji, se mora izvršiti isključivo za određeni tip dokumenata. A kako prevodioci i sudski tumači, koji su u okviru poslovnica ove institucije angažovani nisu ujedno i zvanično ovlašćeni za postupak nadovere, to nije njihova obaveza da navedene informacije pružaju klijentima. Svakako bi trebalo da se u osnovnim sudovima Republike Srbije vlasnik konkretnih dokumenata raspita o celokupnom postupku nadovere, te da sazna i kada se Apostille pečat na njegova dokumenta mora staviti (posle prevoda i overe sudskog tumača ili na samom početku celokupnog postupka obrade).

Ukoliko nekome ne bude odgovarao rok koji je naveden za izradu prevoda i overe određenog dokumenta, on svakako ima pravo da zahteva takozvani hitan prevod. Navedena usluga će mu biti omogućena, ali isključivo ukoliko on na mejl pošalje određene sadržaje, a onda i priloži u najkraće mogućem roku originale na uvid.

Na zahtev klijenata će sudski tumač i prevodilac izvršiti i usmeni prevod sa pakistanskog jezika na norveški, to jest primeniće pravila koja uključuje bilo prevod uz pomoć šapata, bilo konsekutivni ili simultani, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje se nalazi u zvaničnoj ponudi usluga pomenute institucije.

Kompletna obrada internet materijala će, isto tako biti izvršena ako se za tim javi potreba. U tom slučaju će pomenuti stručnjaci najpre izraditi prevod u toj varijanti jezika kako za programe, internet prodavnice i web sajtove, tako isto i za online kataloge, potom za različite tipove aplikacija i ostale web sadržaje, a onda će primeniti pravila koja se odnose na njihovu optimizaciju. Da naglasimo i to da se alati znani kao SEO (Search Engine Optimisation) implementiraju u tom slučaju, a kako bi se sadržina prethodno pomenutih online materijala uskladila u potpunosti sa pravilima pretrage, a sve to će vremenom dovesti do njihovog značajno boljeg pozicioniranja.

Sve vrste tekstova će pomenuti stručnjaci obraditi, a što se odnosi i na popularne i na stručne, s tim što su u ponudi i direktni prevodi književnih dela sa pakistanskog jezika na norveški. Po potrebi i zahtevu, prevodioci i sudski tumači obraditi i udžbenike, kao i članke iz novina, ali i sadržinu kako ilustrovanih, tako i dečijih i stručnih časopisa.

Podrazumeva se da mogu prevod u ovoj varijanti jezika klijenti da zahtevaju i za različite vrste reklamnih sadržaja, a na prvom mestu se to odnosi na obradu PR tekstova, kataloga i reklamnih flajera, potom plakata i vizit kartica, kao i brošura i svih ostalih materijala, čija je svrha prezentovanje kako usluga, tako i rada određenih preduzeća, odnosno događaja ili proizvoda.

Svaki onaj klijent koji bude zahtevao direktan prevod audio i video materijala sa pakistanskog jezika na norveški će imati mogućnost da se opredeli i za jednu od dodatnih usluga, koje su u ponudi ove institucije, a uključuju ili titlovanje takvih sadržaja ili njihovo stručno sinhronizovanje. Uopšteno govoreći, sudski tumač i prevodilac će osim serija, dokumentarnih i igranih filmova, odnosno reklamnih poruka, te zabavnih i informativnih emisija, obraditi i animirane filmove, potom dečije emisije i one koje su obrazovnog karaktera, ali i crtane filmove i sve ostale što audio materijale, što video.

Prevodi serija sa pakistanskog na norveški jezik i usluga sinhronizacije

Kada pojedinac zahteva obradu serija u ovoj varijanti jezika, on se može odlučiti ne samo za njihovo profesionalno sinhronizovanje, već isto tako može izabrati i uslugu titlovanja prethodno prevedenih serija, pošto Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava stručnjake specijalizovane za pružanje obe navedene dodatne usluge. A svakako su u timu poslovnica te institucije zaposleni i prevodioci i sudski tumači, koji osim serija mogu da obrade i animirane, odnosno igrane filmove, nevezano za to kom žanru pripadaju, kao i reklamne poruke. Isto su specijalizovani i za prevođenje dokumentarnih i crtanih filmova sa pakistanskog jezika na norveški, a po potrebi mogu obraditi i televizijske emisije različite namene i sadržine, odnosno one koje bi trebalo da budu emitovane na radiju (dečije, zabavne, informativne, obrazovne i druge).

Prema zahtevima pojedinaca ovi stručnjaci mogu da u datoj varijanti jezika prevedu i bilo koju vrstu tekstualnih materijala, a što se podjednako odnosi i na naučne, to jest stručne i na one koji se tretiraju kao popularni, uzevši u obzir da bi trebalo širi krug čitalačke publike da ih koristi. Izuzev onih tekstova čija tema je usmerena na oblasti sociologije, psihologije i filozofije, odnosno komunikologije, marketinga i građevinske industrije, sudski tumač i prevodilac će izvršiti i direktan prevod ekonomskih, pravnih i političkih tekstova sa pakistanskog jezika na norveški, te će obraditi i sadržaje iz domena nauke, informacionih tehnologija i obrazovanja, kao i farmacije, medicine i drugih naučnih disciplina. Da pojednostavimo, ma kojom temom da se bave bilo naučni ili popularni tekstovi, pomenuti stručnjaci će ih prevesti i profesionalno i u što kraćem roku.

Obrada onlajn materijala u pojedinim slučajevima iziskuje i njihovo optimizovanje za internet, što znači da se moraju prilagoditi aktuelnim zahtevima pretrage. A to jedino može biti učinjeno ukoliko sudski tumači i prevodioci izvrše implementaciju SEO alata (Search Engine Optimisation) i usklade sadržinu web prodavnica i sajtova, odnosno online kataloga i ostalih internet materijala sa zahtevima koje navodi pretraživač. Tako će se oni naći na prvoj strani pretrage i to u optimalnom roku po postavljanju na web, a što će sasvim sigurno i na poslovanje njihovih vlasnika dobro da se odrazi. Moramo naglasiti i to da se u okviru svake poslovnice pomenute institucije mogu izvršiti i direktni prevodi softvera sa pakistanskog jezika na norveški, a što zapravo znači da će tom prilikom biti prevedena bilo koja aplikacija ili program.

Direktno prevođenje PR tekstova sa pakistanskog jezika na norveški

Različite usluge ili proizvodi, odnosno poslovanje određenog preduzeća, ali i događaji se mogu prezentovati kroz ovu vrstu reklamnih materijala, te je vrlo važno da prevodioci i sudski tumači koji ih obrađuju u navedenoj varijanti jezika vode računa i o primeni pravila marketinga. A to znači da se prevodi reklamnih materijala sa pakistanskog na norveški jezik vrše uz maksimalno prilagođavanje konkretne poruke pravilima ciljanog jezika, a kako bi osobe koje govore norveški jezik ili im je on maternji dobile priliku da se sa njihovom sadržinom na pravi način upoznaju. Svakako će ovi stručnjaci izuzev PR tekstova da profesionalno obrade i plakate, kao i reklamne flajere i brošure, odnosno kataloge i reklamne letke, te vizit kartice i ostale marketinške materijale.

Profesionalni korektori i lektori su na raspolaganju svim licima, koja su zainteresovana za redakturu sadržaja bilo koje vrste. Inače su oni zaposleni u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, te ostvaruju zahteve vezano za stručnu korekturu i lekturu, to jest ispravljaju nekvalitetno prevedene sadržaje i usklađuju ih sa pravilima ne samo norveškog jezika, nego i samog prevođenja, a kako bi njihovi vlasnici imali propisno obrađeni materijal, te dobili priliku i da ih u različitim situacijama primenjuju.

Naravno da su prevodilac i sudski tumač osposobljeni i za usmeno prevođenje sa pakistanskog na norveški jezik, a da je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje usluga, koja je svakom zainteresovanom pojedincu dostupna u navedenoj instituciji. Svakako moramo istaći činjenicu da ovi stručnjaci osim simultanog prevoda u navedenoj varijanti jezika, mogu da primene i takozvano šapatno, ali i konsekutivno. A za koji događaj će biti primenjena koja vrsta usmenog prevoda zavisi samo od njegovih karakteristika, odnosno od načina organizacije. Sa tim u vezi se mora naglasiti da pojedinac, koji je za konkretnu uslugu zainteresovan, treba informacije vezano za organizaciju događaja bilo koje vrste prvo da dostavi ovim stručnjacima, a posle čega će oni njih analizirati i pripremiti ponudu. Očekuje se da ih on tom prilikom informiše kako o prostoru, u kome ta manifestacija treba da bude održana i o njegovim osnovnim karakteristikama, tako isto i o samoj organizaciji, a primarno sa aspekta trajanja događaja i broja učesnika.

Bilo koje književno delo će stalni članovi tima ma kog predstavništva pomenute institucije da prevedu u konkretnoj kombinaciji jezika, a na zahtev klijenata će izvršiti i prevođenje udžbenika sa pakistanskog na norveški jezik. Isto tako, ovi stručnjaci mogu biti angažovani i ukoliko je nekome potrebna obrada članaka iz novina, odnosno prevod bilo koje vrste časopisa u toj kombinaciji jezika.

Prevod poslovnih izveštaja sa pakistanskog na norveški jezik

Svako ko je zainteresovan ne samo za prevod ovih dokumenata u pomenutoj varijanti jezika, nego i bilo kojih drugih, će u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford širom zemlje da dobije i dodatnu uslugu, a koja uključuje overu prethodno prevedenih dokumenata.

Celokupan postupak obrade bilo kog dokumenta je u potpunosti u skladu sa važećim zakonom, pa se shodno tome zahteva od vlasnika da originale na uvid donese ovom stručnjaku ili ih dostavi na jedan od definisanih načina.

Uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači, a koji su u svakom predstavništvu prethodno navedene institucije zaposleni, nisu i zvanično ovlašćeni za postupak nadovere, to se predlaže svakom klijentu da informacije o overi Apostille (Haškom) pečatom neposredno pre dostavljanja sadržaja na prevod samostalno pribavi u nadležnim institucijama naše zemlje.

Kako revizorske, tako isto i godišnje, ali i finansijske poslovne izveštaje će ovi stručnjaci prevesti u konkretnoj varijanti jezika, a onda i izvršiti njihovu overu. Klijentima će omogućiti da dobiju i prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa pakistanskog jezika na norveški, odnosno statuta i osnivačkog akta preduzeća, kao i faktura, poslovnih odluka i uopšteno rečeno, svih ostalih dokumenata koja se delom poslovne dokumentacije smatraju.

Ukoliko to nekome bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumač će kompletno obraditi i sva ona dokumenta koja se različitim nadležnim institucijama moraju predati. Na prvom mestu se misli na uverenje o neosuđivanosti, odnosno na uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stanju računa u banci, s tim da oni mogu kompletno da obrade i potvrdu o stalnom zaposlenju, te potvrdu o visini primanja i saglasnost za zastupanje, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, to jest svaku drugu vrstu saglasnosti, potvrde ili izjave, kao i uverenja.

Navedeni stručnjaci su specijalizovani i za direktno prevođenje krštenice, venčanog lista i umrlice sa pakistanskog jezika na norveški, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih. Naravno da će sudski tumač i prevodilac u skladu sa pravilima obraditi i mnoga druga lična dokumenta (potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, lična karta, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, pasoš, radna dozvola i druga), a takođe će izraditi prvo prevod u ovoj kombinaciji jezika, pa onda i propisanu overu za sadržaje iz oblasti obrazovanja i nauke (nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplomski radovi, rezultati naučnih istraživanja, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, potvrda o redovnom školovanju, prepis ocena, naučni patenti, diploma i dodatak diplomi i svi ostali materijali koji se tiču konkretnih oblasti).

Uz sve pomenuto, zaposleni konkretne institucije izrađuju i direktan prevod punomoćja za zastupanje sa pakistanskog jezika na norveški, a po potrebi kompletno obrađuju i sva ostala pravna akta (tekovine Evropske Unije, sudske tužbe, ugovori, sudske odluke, sudske žalbe, sudska rešenja, presude o razvodu braka i bilo koji drugi dokument koji se odnosi ili na oblast sudstva ili na pravo).

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači u potpunosti profesionalno i po izuzetno pristupačnim uslovima omogućiti klijentima da dobiju kompletnu obradu kako tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti i druga), tako isto i medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i svaki drugi dokument koji konkretni tip dokumentacije čini).

Cena prevajanja iz pakistanskega v norveški jezik

  • Iz pakistanskega v norveški je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v norveški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v norveški z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v norveški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!