Prevajanje iz pakistanskega v italijanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v italijanski jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v italijanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kadar se konkretna storitev zahteva od zaposlenih v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, stranke morajo biti informirane, da jo prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo v obeh oblikah. Natančneje rečeno, naši strokovnjaki so usposobljeni, tako za tolmačenje iz pakistanskega v italijanski jezik kot tudi za izvedbo te storitve za različne vrste pisanih vsebin.

Najprej je treba poudariti, da poleg storitve simultanega tolmačenja, ki je primerna za manifestacije različnih značilnosti, ti strokovnjaki lahko v skladu s potrebami prav tako lahko izvedejo, tako šepetano tolmačenje kot tudi tako imenovano konsekutivno tolmačenje v konkretni jezični različici. V skladu z zahtevami samega dogodka, za katerega je potrebna ta storitev, bo tudi sestavljena ponudba oziroma izbrana tista vrsta tolmačenja, ki lahko ustrezno odgovori na zahteve in organizatorja in samih udeležencev. Zato se od posameznikov, ki jih to zanima, tudi zahteva, da praktično takoj posredujejo vse podatke, ki se nanašajo na samo organizacijo. S tem mislimo, tako na število oseb, ki bodo na konkretni manifestaciji prisotne kot tudi na njeno trajanje pa tudi na mesto, kjer je predvideno, da bo ta potekala. V skladu s temi podatki bo določeno, katera od vseh predhodno navedenih storitev bo uporabljena, prav tako pa bo v ponudbo uvrščen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če bo to storitev, ki bodo omenjeni strokovnjaki tej priložnosti uporabili.

Tako časopisne članke kot tudi poljudna pa tudi strokovna besedila sodni tolmači in prevajalci v omenjeni različici jezikov prevajajo. Vsekakor so specializirani tudi za neposredno prevajanje učbenikov iz pakistanskega v italijanski jezik, na podlagi zahtev strank pa lahko profesionalno prevajajo tudi ilustrirane pa tudi strokovne in otroške revije ter književna dela, ne glede na to, ali gre za poetska ali prozna.


Prevajanje iz pakistanskega v italijanski jezik
Prevajanje iz italijanskega v pakistanski jezik

V okviru institucije so prav tako zaposleni tudi korektorji, ki imajo za sabo ustrezne delovne izkušnje kot tudi lektorji. To pa pomeni, da je vsem, ki jih to zanima, na razpolago tudi storitev, ki vključuje redakcijo materialov in se uporablja, ko njihovo prevajanje ni ustrezno izvedeno. Pravzaprav omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi storitev lekture in korekture, tako da te materiale v celoti uskladijo s pravili, ki veljajo, tako v prevajalski stroki kot tudi v ciljnem oziroma italijanskem jeziku.

Prav tako se predpostavlja, da zaposleni v tej instituciji lahko izvedejo, ne samo prevajanje v dani različici jezikov za vse vrste video in zvočnih vsebin, ampak tudi njihovo sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje. Na ta način vsaka stranka, ki jo to zanima, dobi kompletno obdelane serije, izobraževalne oddaje in igrane filme različnih žanrov kot tudi otroške ter informativne in zabavne oddaje potem dokumentarne filme in reklamna sporočila pa tudi risane in animirane filme ter katerokoli drugo vrsto video ali zvočnih materialov, kar pomeni, da jih lahko predstavi, tako v kinematografih in na radiju kot tudi na spletu oziroma na televiziji oziroma kjerkoli želi.

Strankam te institucije je na razpolago tudi prevajanje spletnih materialov iz pakistanskega v italijanski jezik in v tem primeru prevajalci in sodni tolmači poleg spletnih strani profesionalno prevajajo tudi aplikacije vseh vrst potem spletne kataloge in spletne prodajalne kot tudi programe ter na splošno vse tiste materiale, ki se nanašajo in na računalništvo in na splet. Ob tej priložnosti maksimalno sledijo pravila, ki jih vključuje profesionalna optimizacija, kar pomeni, da uporabljajo tako imenovana orodja SEO (Search Engine Optimisation). Z njihovo uporabo se doseže bistveno bolje kotiranje konkretnih vsebin na spletu, saj bodo maksimalne prilagojene vsem veljavnim pravilom spletnega iskanja.

Stranke, ki jih to zanima, lahko te strokovnjake poleg vsega omenjenega angažirajo tudi, če želijo v omenjeni jezični kombinaciji dobiti prevajanje za materiale, ki so povezani s področjem marketinga. Poleg plakatov in reklamnih letakov lahko profesionalno obdelajo tudi zloženke, kataloge in vizitke pa tudi PR članke, zatem brošure in vse ostale marketinške materiale.

Vse vsebine te vrste mora stranka dostaviti na elektronski naslov, prav tako pa je predvideno, da jih po koncu prevajanja prevzame na enak način. V okviru te institucije so dostopne tudi nekoliko drugačne možnosti, tako za pošiljanje takšnih vsebin na obdelavo kot tudi za njihovo prevzemanje in tiste stranke, ki jim ne ustreza, da to naredijo elektronsko, se lahko o ponujenih dodatnih možnostih lahko pozanimajo v okviru predstavništva omenjene institucije.

Če nekdo zahteva neposredno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v italijanski jezik, bo mu predstavljeno dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci poleg te storitve, uporabljajo tudi tisto, ki se nanaša na uradno overitev predhodno prevedenih dokumentov. Ta postopek je usklajen z veljavnim zakonom in ga je treba izvesti, da bi bila zagotovljena pravna veljavnost vsakemu dokumentu, za katerega je izvedeno prevajanje v tej jezični kombinaciji.

Zapriseženi sodni tolmač mora najprej primerjati vsebino prevedenega dokumenta z izvirnikom in da šele potem postavi svoj žig na prevedeno vsebino, kar pa lahko stori samo, če je popolnoma prepričan, da med njima ne obstajajo nikakršna odstopanja. Če opazi določene razlike med tema vsebinama, to predstavi strankam in jim ponudi storitev redakcije, ki je prav tako na razpolago v okviru navedene institucije in po tem nemoteno lahko pristopi uradni overitvi.

Vsaka stranka mora prinesti izvirne dokumente na vpogled temu strokovnjaku, toda lahko jih tudi pošlje preko kurirske službe oziroma s priporočeno pošiljko "Pošte Slovenije".

Na podlagi postavljenih zahtev lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz pakistanskega v italijanski jezik, kar pomeni, da prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo, tako sklepe o razvezi zakonske zveze in ostale vrste sodb oziroma pravni red Evropske Unije in pooblastilo za zastopanje kot tudi odločitve sodišč, pogodbe in licence oziroma pritožbe in sklepi kot tudi tožbe ter vse vrste certifikatov in na splošno rečeno, vsak tisti dokument, ki je na določen način povezan ali s področjem sodstva ali s pravom.

Kompletno lahko obdelamo tudi vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti neki pristojni instituciji, kot so na primer potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu in potrdilo o nekaznovanosti, zatem potrdilo o stalni zaposlitvi in soglasje za zastopanje ter potrdilo o stanju računa v banki in vse ostale vrste soglasij, izjav in potrdil.

Vsaka stranka, se mora pri dostavi vsebin na obdelavo zaposlenim v predstavništvu dogovoriti o tem, na kakšen način bo prevzela kompletno obdelane vsebine, saj ta ponujeni dve možnosti. To lahko stori neposredno v poslovalnici, pri čemer je predvideno, da osebno pride po predhodno prevedene in z žigom sodnega tolmača overjene dokumente. Druga možnost, ki je ponujena, vključuje pošiljanje kompletno obdelanih dokumentov na naslov stranke, pri čemer mora biti seznanjena z dejstvom, da gre za storitev, ki velja kot dodatna in kot takšna zahteva, da se zaračuna ločeno od prevajanja in overitve določenega dokumenta. Vsekakor stranke, ki jih to zanima, dobijo natančno obvestilo o višini nadomestila, toda njena je obveznost, da navedeni iznos plača neposredno kurirju, oziroma pri prevzemanju konkretne pošiljke.

Sodni tolmači in prevajalci v skladu s pravili lahko kompletno obdelajo vse osebne dokumente, ko to stranka zahteva. Poleg izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, o smrti in o rojstvu po potrebi izvajajo tudi neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu iz pakistanskega v italijanski jezik pa tudi delovnega dovoljenja, zatem dovoljenja za prebivanje in vozniškega dovoljenja kot tudi potnega lista, potrdila o stalnem prebivališču in prometnega dovoljenja ter osebne izkaznice in drugih dokumentov iz te skupine, ki jih lastnik mora dostaviti v skladu s predhodno opisanimi pravili.

Če je nekomu prevajanje kateregakoli dokumenta potrebno v roku, ki je precej krajši od opredeljenega, je predvideno, da ji bo omogočena ta storitev, pri čemer mora vsebine najprej poslati po elektronski pošti. Ob tej priložnosti namreč mora biti upoštevano pravilo o prilaganju izvirnih dokumentov na vpogled, pri čemer je stranki dovoljeno, da to stori naknadno.

Prevajalci in sodni tolmači v skladu s pravili in zahtevami strank lahko prav tako obdelajo vsebino medicinske dokumentacije. Poleg dokumentacije o medicinskih izdelkih, izvajajo tudi prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz pakistanskega v italijanski jezik, toda kompletno obdelujejo tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter zdravniške izvide in katerikoli drugi dokument, ki je sodi v omenjeno vrsto dokumentacije.

Storitev overitve z Apostille žigom ni na razpolago v okviru te institucije in je zelo pomembno, da se stranka o njej sama informira, ker lahko vpliva na celoten tok obdelave katerekoli dokumentacije ali določenega dokumenta. Prav tako je treba poudariti, da se tako imenovani Haški žig, kot ga tudi drugače imenujemo, ne postavlja prav na vsak dokument, ki se v omenjeni različici jezikov prevaja, ampak je z zakonom opredeljeno, na katere dokumenta se postavlja in po katerem principu oziroma v katerem trenutku. Da poenostavimo, Apostille žig se v večini primerov na dokumente postavlja po izvedenem prevajanju in overitvi sodnega tolmača, toda obstajajo tudi vsebine, za katere postopek overitve s tem žigom poteka na drugačen način. Pravzaprav se tedaj na dokument najprej postavlja Haški žig, da bi se potem tudi ta prevedel kot tudi vsebina celotnega dokumenta, potem pa se šele pristopa postopku overitve s strani zapriseženega sodnega tolmača. Glede na to, da navedeni postopek ni v pristojnosti zaposlenih te institucije, je predvideno, da nihče od njih ni dolžan posredovati podatkov o overitvi s Haškim žigom, pa je zato tudi posebej poudarjamo, da vsaka stranka sama mora pridobiti navedene informacije. Njih lahko dobi v pristojnih službah oziroma v posebnih oddelkih okrožnih sodišč naše države.

V skladu z zahtevami strank sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi vsebino poslovne dokumentacije (revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, fakture, statut podjetja, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve in številni drugi dokumenti, ki se tičejo poslovnega procesa podjetja ali podjetnika), prav tako pa je predvideno, da lahko izvedemo tudi prevajanje gradbene, tehnične in razpisne dokumentacije iz pakistanskega v italijanski jezik (gradbeni projekti, navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in drugi), omenjeni strokovnjaki pa lahko prevajajo oziroma v skladu s pravili overijo tudi vse tiste dokumente, ki se na določen način tičejo ali področja izobraževanja ali znanosti. Na prvem mestu mislimo na zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen in potrdilo o opravljenih izpitih oziroma na rezultate znanstvenih raziskav in diplomske naloge ter na potrdilo o rednem šolanju in diplomo ter dodatek k diplomi oziroma na seminarske naloge in znanstvena dela kot tudi na znanstvene patente, predmetnike in programe fakultet ter na splošno na vsak material, ki se teh področij tiče.

Šepetano tolmačenje iz pakistanskega v italijanski jezik

Ena od vrsta tolmačenja, za katero so specializirani sodni tolmači in prevajalci te institucije, je tudi tako imenovano šepetano. Seveda lahko izvedejo tudi konsekutivno oziroma simultano tolmačenje iz pakistanskega v italijanski jezik, toda Prevajalski center Akademije Oxford vsem, ki jih to zanima, omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Ker se vsaka od ponujenih storitev uporablja v točno določenem primeru oziroma za manifestacijo, ki predvideva določeno število udeležencev in trajanje, to pomeni, da vsak posameznik, ki ga to zanima, mora prav te informacije najprej dostaviti tem strokovnjakom. Poleg tega je zaželeno, da jih obvesti tudi o mestu, na katerem bo ta potekala pa tudi na splošno o tem, kako mora biti izvedena. Ko bodo vse te informacije dostavljene na ustrezen način, jih ti strokovnjaki pazljivo analizirajo, da bi bili prepričani, da so izbrali najboljšo možnost oziroma tisto vrsto tolmačenja, ki bo zadovoljila, ne samo udeležence konkretnega dogodka, ampak tudi organizatorje.

Vse vrste vsebin, ki niso kakovostno prevedene v tej različici jezikov, lahko v skladu s pravili svoje stroke oziroma redakcije obdelajo korektorji in lektorji, ki jih navedena institucija prav tako zaposluje. Pravzaprav ti strokovnjaki najprej ugotovijo, katere napake je pred njimi nekdo naredil v vsebinah različne vrste, in jih potem ob uporabi lekture in korekture na najboljši možni način popravijo ter vsebine uskladijo s pravili, ki jih določa italijanski jezik.

Na zahtevo strank bo izvedeno tudi profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz pakistanskega v italijanski jezik, tako da prevajalci in sodni tolmači poleg spletnih strani prevajajo tudi programe ter aplikacije pa tudi spletne prodajalne ter spletne kataloge in na splošno rečeno vse tiste materiale, ki se nanašajo splet ali pa so izključno povezani z računalništvom. Glede na to, da je pri vsebinah, ki so postavljene na mrežo zelo pomembna tudi pravilna optimizacija, to pomeni, da ti strokovnjaki vsekakor ob tej priložnosti implementirajo tudi SEO orodja (Search Engine Optimisation). Tako njihovo celotno vsebino uskladijo s pravili, ki veljajo v okviru konkretnega iskalnika. Takšen princip obdelave vodi do tega, da bodo prevedeni materiali v relativno kratkem roku prepoznani s strani iskalnika in to kot najboljši rezultati za besede in izraze, ki jih uporabniki spleta iščejo.

Če je to potrebno, profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko v omenjeni različici jezikov obdelajo tudi besedilne materiale, ne glede na to, ali gre za strokovne ali poljudne vsebine. Kar zadeva tematiko, moramo poudariti, da ti strokovnjaki lahko obdelajo besedila, ki se ukvarjajo s temami iz domene družbenih in naravoslovnih ved. Tako na primer na zahtevo strank prevajajo besedila s področja informacijskih tehnologij, medicine in gradbene industrije oziroma menedžmenta, farmacije in znanosti pa tudi tista, ki so povezana s turizmom, komunikologijo in izobraževanjem ter sociologijo, bančništvo in filozofijo. Prav tako lahko izvedejo tudi prevajanje besedil s področja psihologije iz pakistanskega v italijanski jezik pa tudi tistih, ki so povezana, tako s pravom in ekonomijo kot tudi s politiko ter številnimi drugimi znanstvenimi disciplinami.

Prevajanje ustanovitvenega akta podjetja iz pakistanskega v italijanski jezik

Pri obdelavi tega pa tudi kateregakoli drugega dokumenta, ki je v sestavi poslovne dokumentacije oziroma katerekoli druge, prevajalci in sodni tolmači obdelavi pristopajo izključno z vidika zakona. To pa pomeni, da najprej izvedejo neposredno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v italijanski jezik ter potem izvajajo uradno overitev oziroma zapriseženi sodni tolmač postavlja svoj žig na predhodno prevedeno vsebino.

Vsekakor stranka mora ob tej priložnosti priložiti tudi izvirnike, saj jih omenjeni strokovnjak pri postopku overitve mora primerjati s prevodi.

Moramo poudariti tudi to, da zakon za določene dokumente predpisuje tako imenovano nadoveritev, ta pa se nanaša na overitev s posebno vrsto žiga, ki je poznan kot Haški ali tako imenovani Apostille žig. Ker zaposleni v tej instituciji niso pristojni za njeno izvedbo, mora lastnik dokumentov vse potrebne podatke o konkretnem postopku predhodno dobiti v institucijah Republike Slovenije, ki so pristojne za to vrsto overitve.

Ne samo, da ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo ustanovitveni akt podjetja, ampak tudi vse ostale dokumente, ki uradno predstavljajo sestavni del poslovne dokumentacije, kot so na primer fakture, statut podjetja in finančna poslovna poročila oziroma letna in revizijska poročila, poslovne odločitve in sklep o ustanovitvi pravne osebe pa tudi številne druge dokumente, ki se nanašajo, tako na poslovni postopek podjetnika kot tudi kateregakoli podjetja.

Na zahtevo strank lahko izvedemo tudi prevajanje osebne izkaznice iz pakistanskega v italijanski jezik pa tudi kateregakoli drugega osebnega dokumenta. Seveda sodni tolmači in prevajalci ob tej priložnosti obdelajo izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču in prometno dovoljenje kot tudi potni list in dovoljenje za prebivanje oziroma izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in vozniško dovoljenje ter delovno dovoljenje in potrdilo o državljanstvu pa tudi izpiske iz matičnega registra o smrti in številne druge osebne dokumente.

Vse vrste, tako izjav kot tudi potrdil oziroma soglasij, stranke lahko v skladu s pravili dobijo prevedene pa tudi overjene. Poleg potrdila o višini dohodkov in potrdila o stalni zaposlitvi omenjeni strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o nekaznovanosti kot tudi potrdilo o samskem stanu oziroma vse tiste dokumente, ki jih je zaradi dokazovanja določenega statusa treba predložiti pristojnim službam.

Zaposleni v okviru te institucije so specializirani tudi za neposredno prevajanje pravnih aktov iz pakistanskega v italijanski jezik (tožbe, pravni red Evropske Unije, certifikati, pritožbe, pooblastilo za zastopanje, sklepi o razvezi zakonske zveze, odločitve sodišč, licence, pogodbe in drugi dokumenti, ki se nanašajo na sodstvo ali pravo), seveda pa izpolnijo tudi zahtevo tistih strank, ki v konkretni jezični kombinaciji želijo dobiti kompletno obdelane dokumente iz sestave, tako gradbene in razpisne kot tudi tehnične dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, navodilo za uporabo in drugi).

Ko se od njih to zahteva, prevajalci in sodni tolmači vse tiste dokumente, ki v skladu s pravili predstavljajo del medicinske dokumentacije, prav tako najprej prevajajo v omenjeni jezični različici in jih potem tudi v skladu z zakonom tudi overijo, da bi jim zagotovili pravno veljavnost. To pa pomeni, da stranke lahko dobijo profesionalno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz pakistanskega v italijanski jezik oziroma kompletno obdelane zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter na splošno rečeno vse ostale dokumente, ki medicinsko dokumentacijo sestavljajo.

Poleg vseh vsebin, ki smo jih navedli, obstaja tudi možnost obdelave tistih, ki so povezani, tako s področjem znanosti kot tudi z izobraževanjem. Ne samo, da člani ekipe poslovalnice te institucije kompletno obdelajo zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvene patente in diplomo ter dodatek k diplomi, ampak prav tako najprej izvedejo prevajanje v omenjeni različici jezikov in potem tudi overitev za predmetnike in programe fakultet, rezultate znanstvenih raziskav in prepis ocen kot tudi številne druge dokumente, ki se na ta področja nanašajo. Poleg dokumentov lahko obdelajo tudi vse vrste del in nalog s področja izobraževanja ali znanosti, kar primarno pomeni, da stranke lahko zahtevajo storitev, ki vključuje profesionalno prevajanje diplomskih in seminarskih nalog ter znanstvenih del iz pakistanskega v italijanski jezik. Seveda sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo dela in naloge katerekoli tematike oziroma dolžine in kompleksnosti.

Neposredno prevajanje časopisnih člankov iz pakistanskega v italijanski jezik

Tako časopisne članke zabavne tematike kot tudi informativne in politične pa tudi vse druge prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank prevajajo v konkretni jezični kombinaciji. Prav tako lahko izvedejo tudi profesionalno prevajanje revij iz pakistanskega v italijanski jezik, ne glede na to, ali gre za ilustrirane, otroške ali strokovne oziroma katerekoli druge.

Če se to zahteva, omenjeni strokovnjaki, ki so angažirani v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, prevajajo tudi učbenike različne tematike in kompleksnosti oziroma obsežnosti kot tudi književna dela s področja proze ali poezije.

Prav tako so specializirani tudi za obdelavo vseh materialov s področja marketinga, ki jih v tej različici jezikov prevajajo ob maksimalnem spoštovanju pravil reklamiranja. Poleg PR člankov in reklamnih zloženk oziroma katalogov so sodni tolmači in prevajalci usposobljeni tudi za neposredno prevajanje reklamnih letakov in brošur iz pakistanskega v italijanski jezik, pri čemer na zahtevo strank prevajajo tudi plakate oziroma vizitke pa tudi vse ostale vsebine, ki se uporabljajo, ko je to treba reklamirati delo nekega podjetja oziroma storitev ali izdelek ali pa predstaviti določeni dogodek.

Kadar se za tem javi potreba, lahko stranke te institucije dobijo tudi kompletno obdelane zvočne in video materiale, saj sta jim na razpolago tudi storitvi, ki se nanašata, tako na njihovo podnaslavljanje kot tudi na strokovno sinhronizacijo. Vsekakor na podlagi zahtev posameznikov sodni tolmači in prevajalci obdelajo dokumentarne in igrane filme, izvedeno pa bo tudi prevajanje zabavnih in informativnih oddaj iz pakistanskega v italijanski jezik, pri čemer lahko obdelujejo tudi reklamna sporočila, animirane filme in otroške oddaje kot tudi risane filme ter izobraževalne oddaje, serije in na splošno rečeno, vsako vrsto video ali zvočnih vsebin.

Cena prevajanja iz pakistanskega v italijanski jezik

  • Iz pakistanskega v italijanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!