Prevajanje iz pakistanskega v japonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v japonski jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v japonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsaka stranka, ki se za navedeno storitev zanima, mora imeti v mislih dejstvo, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tolmačenje iz pakistanskega v japonski jezik, prav tako pa lahko v dani jezični kombinaciji pisano obdelajo vsak ustrezno dostavljen material.

Poleg storitve simultanega tolmačenja so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford angažirani strokovnjaki, katerih specialnost se nanaša na storitev tako imenovanega šepetanega tolmačenja v omenjeni kombinaciji jezikov, pri čemer lahko na zahtevo strank izvedejo tudi storitev, ki se nanaša na konsekutivno tolmačenje. Da bi za neko manifestacijo bila izbrana prav tista možnost, ki bo v celoti izpolnila pričakovanja in zahteve vsakega udeleženca, mora stranka, ki jo to zanima, najprej posredovati vse relevantne informacije o samem dogodku. Da pojasnimo, storitev se lahko izbere izključno na podlagi podatkov o mestu prirejanja določene manifestacije in o njenih osnovnih značilnostih, pri čemer se ob tej priložnosti upoštevajo tudi podatki, ki se primarno nanašajo, tako na število prisotnih kot tudi na skupno trajanje dogodka. V principu se ponudba za storitev tolmačenja v tej kombinaciji jezikov ne more oblikovati, dokler stranka na ustrezen način ne dostavi informacij omenjenim strokovnjakom. Ti potem vse prispele podatke analizirajo in se nato tudi odločijo, katera od vseh omenjenih storite nanje lahko na najboljši možni način odgovori. V primeru, da za neko manifestacijo določi uporaba te storitve, bo strankam ponujen tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje.

Na podlagi zahtev posameznikov omenjeni strokovnjaki lahko profesionalno obdelajo, tako časopisne članke katerekoli tematike kot tudi vsebino strokovnih pa tudi otroških ter ilustriranih revij. Predvideno je, da bodo izpolnjena pričakovanja vsake stranke, ki ji je potrebno prevajanje knjig iz pakistanskega v japonski jezik, kar pa se nanaša in na obdelavo poetskih oziroma proznih književnih del in na prevajanje učbenikov v tej kombinaciji jezikov.


Prevajanje iz pakistanskega v japonski jezik
Prevajanje iz japonskega v pakistanski jezik

Seveda sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezični različici prevajajo tudi marketinške materiale, ne glede na to, ali gre za PR članke, kataloge in reklamne letake ali plakate ter vizitke in brošure oziroma katerikoli druge vsebine, ki se uporabljajo za reklamiranje, tako samega podjetja oziroma njegovega poslovanja kot tudi nekega izdelka ali storitve pa tudi za najavo različnih vrst dogodkov.

Tako poljudne besedilne materiale, katerih osnovna tema se ukvarja s katero koli družbeno ali naravoslovno znanstveno disciplino kot tudi strokovna besedila, ne samo različne tematike, ampak tudi kompleksnosti in obsežnosti na zahtevo vsekakor lahko prevedemo v navedeni kombinaciji jezikov.

Vse tiste stranke, ki zahtevajo prevajanje zvočnih in video vsebin iz pakistanskega v japonski jezik imajo možnost, da izkoristijo eno od dodatnih storitev, ki imata za cilj kompletno obdelavo materialov te vrste. Najprej prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični kombinaciji prevajajo, tako informativne televizijske in radijske oddaje, reklamna sporočila in igrane filme različnih žanrov oziroma izobraževalne oddaje in zabavne ter otroške kot tudi risane filme, serije pa tudi animirane in dokumentarne filme ter številne druge vsebine te vrste, stranka pa mora potem izbrati med možnostma, ali bodo prevedeni materiali podnaslovljeni ali sinhronizirani. Preprosto rečeno, vsak posameznik v veliki meri varčuje s svojim časom in denarjem, ker v okviru te institucije dobi popolnoma obdelane vsebine te vrste, ki jih lahko prikazuje, tako v kinematografih in na spletu kot tudi, da jih predvaja na televiziji ali radiju oziroma tam, kjer je načrtoval.

Treba je tudi poudariti tudi informacijo, da navedene institucija zaposluje tudi profesionalne korektorje in lektorje, storitev redakcije različnih vrst vsebin pa je njihova specialnost. V primeru, da je stranka storitev prevajanja v tej jezični kombinaciji zahtevala v neki drugi instituciji ali pa je v ta namen angažirala nekega posameznika, storitev pa ni bila izvedena na ustrezen način, je treba izvesti korekturo in lekturo takšnih vsebin. Ko omenjeni strokovnjaki uporabijo vsa predpisana pravila, je predvideno, da ima stranka na razpolago material, ki je usklajen s trenutno veljavnimi pravili, tako prevajalske stroke kot tudi japonskega jezika.

Vse tiste vsebine, ki se nanašajo na računalništvo, ali pa so na določen način povezane s spletom, sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami posameznikov ustrezno obdelajo. Poleg neposrednega prevajanja spletnih strani iz pakistanskega v japonski jezik, omenjena institucija ponuja tudi profesionalno obdelavo programov katerekoli vrste oziroma spletnih prodajaln in spletnih katalogov pa tudi različnih aplikacij oziroma številnih drugih spletnih materialov. Glede na to, da navedeni strokovnjaki posedujejo več kot dovolj izkušenj, ne samo z obdelavo takšnih vsebin, ampak tudi z uporabo posebnih orodij, namenjenih njihovi optimizaciji (SEO - Search Engine Optimisation), njihove lastnike pričakuje tudi storitev strokovne optimizacije vseh vsebin te vrste.

Vse materiale, ki smo jih do zdaj navedli, se lahko elektronsko pošljejo na prevajanje in prav na elektronski naslov jih prejmejo lastniki, ko se konča njihova obdelava. V primeru, da nekomu takšen način dostave oziroma prevzemanje vsebin ne ustreza, se lahko odloči za druge možnosti, ki so ponujene, vse potrebne informacije pa dobi od pristojnih v okviru omenjene institucije.

Izjemno je pomembno poudariti tudi informacijo, da prevajalci in sodni tolmači te specializirane institucije ne izvajajo samo prevajanja dokumentov v navedeni različici jezikov, ampak na podlagi pooblastil, ki so jim dana, uporabijo tudi vsa tista pravila, ki se nanašajo na postopek overitve predhodno prevedenih dokumentov. Posebej poudarjamo, da overitev vključuje postavljanje žiga uradno pooblaščenega strokovnjaka na predhodno preveden katerikoli dokument, in to z osnovnim ciljem, da mu zagotovi veljavnost z zakonskega in pravnega vidika zagotovi. Žig sodnega tolmača je namreč namenjen temu, da bi se na ta način potrdila njegova enakost z izvirnim dokumentom.

Navedeni postopek v celoti določajo veljavne zakonske določbe, pa se prav zato od vsake stranke tudi zahteva, da na vpogled prinese izvirne dokumente, lahko pa jih pošlje tudi priporočeno preko "Pošte Slovenije" oziroma preko neke kurirske službe.

Na podlagi postavljenih zahteva ti strokovnjaki med drugim lahko obdelajo vsebino medicinske dokumentacije, oziroma, prevajajo in overijo, tako zdravniške izvide in navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma vse dokumente, ki so v skladu s slovo zakona uvrščeni v ta vrst dokumentacije.

Prav tako bo izvedeno tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v japonski jezik, v okviru katerega bodo med drugim kompletno obdelani potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško in dovoljenje za prebivanje potem izpiski iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze ter potni list in prometno kot tudi delovno dovoljenje pa tudi izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica in potrdilo o državljanstvu oziroma vse ostali nenavedeni osebni dokumenti.

Glede na to, da v določenih primerih lastniki dokumentov izvedeno prevajanje morajo dobiti v posebej kratkem roku, tako da prevajalci in sodni tolmači tedaj pristopijo nujni obdelavi dostavljenih materialov, pri čemer jih mora stranka najprej skenirati in poslatina uradni elektronski naslov. Razlog, zaradi katerega se postopek dostave nekoliko razlikuje, je povezan prav z navedenim rokom za izdelavo, pri čemer je lastnik dokumentov vsekakor tudi v tem primeru dolžan priložiti izvirnike na vpogled. Pri tem mora spoštovati rok, ga je prav on osebno navedel za izdelavo prevoda.

Vsebino različnih vrst dokumentacij ti strokovnjaki na zahtevo strank prav tako lahko najprej prevajajo v konkretni jezični kombinaciji in potem tudi overijo. Predvsem mislimo na vsebino poslovne dokumentacije (sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, fakture, letna poslovna poročila, statut podjetja, poslovne odločitve, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja in drugi) pa tudi na dokumente, kot so deklaracije izdelkov, navodilo za uporabo in gradbeni projekti ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi na vse ostale, ki so uradno uvrščeni ali v razpisno ali v gradbeno oziroma tehnično dokumentacijo.

Osebno prevzemanje je omogočeno v najkrajšem možnem roku po koncu prevajanja in overitve, pri čemer je vsem, ki jih to zanima, tudi ponujeno, da kompletno obdelane dokumente na njihov naslov dostavi kurirska služba. Seveda gre za dodatno storitev, tako da jo je vsaka stranka dolžna plačati ločeno od prevajanja in overitve dokumenta, vsekakor pa služba za dostavo vsakogar od njih seznani z višino nadomestila.

Poleg vseh omenjenih dokumentov, so ti strokovnjaki specializirani tudi za neposredno prevajanje pravnih aktov iz pakistanskega v japonski jezik, kar pomeni, da kompletno obdelujejo absolutno vse dokumente, ki se tičejo sodstva ali prava, kot so na primer pogodbe, tožbe in sodbe, pravni red Evropske Unije in odločitve sodišč pa tudi certifikati in pritožbe ter pooblastilo za zastopanje, licence vseh vrst, sodni sklepi in številni drugi pravni akti.

Vsekakor profesionalni sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnijo pričakovanja tudi tistih strank, ki v tej različici jezikov želijo dobiti kompletno obdelano katerokoli vrsto soglasij, izjav ali potrdil (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov in drugi dokumenti, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam).

Celoten postopek obdelave dokumentov je v celoti usklajen z veljavnim zakonom in predvideva obveznost njegovega prevajanja v omenjeni različici jezikov in overitev z žigom sodnega tolmača. Toda obstajajo tudi dokumenti, kjer ta postopek ni zadosten, ampak se zahteva tudi izvedba nadoveritve, v okviru katere se nanj postavi Haški oziroma tako imenovani Apostille žig. Dolžni smo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru omenjene institucije, vsekakor ne spadajo v skupino strokovnjakov, ki so jim dana pooblastila za izvajanje nadoveritve, tako da je strankam prepuščeno, da pridobijo konkretne informacije o tem. Posebej je pomembno, da od pristojnih za ta postopek dobijo podatke o tem, ali je Haški žig na njihove dokumente sploh treba postaviti oziroma v katerem trenutku. Gre za to, da navedeni žig na neke vsebine mora biti postavljen po koncu prevajanja in overitve, medtem ko na nekatere Apostille žig mora biti postavljen, preden omenjeni strokovnjaki začnejo z obdelavo kompletnih vsebin.

Poleg vseh tistih dokumentov, ki smo jih do zdaj omenili, lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz pakistanskega v japonski jezik pa tudi diplome in dodatka k diplomi ter rezultatov znanstvenih raziskav in potrdila o opravljenih izpitih. Prav tako sodni tolmači in prevajalci lahko ustrezno obdelajo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi seminarske naloge potem prepis ocen in znanstvena dela pa tudi potrdilo o rednem šolanju ter diplomske naloge in na splošno rečeno vse ostale materiale, ki se nanašajo, tako na področje znanosti kot tudi na izobraževanje.

Neposredno prevajanje reklamnih katalogov in brošur iz pakistanskega v japonski jezik

Predvideno je, da tudi vse vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, lahko v skladu z zahtevami strank prevedemo v omenjeni jezični kombinaciji. Poleg brošur in katalogov so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za prevajanje vizitk in plakatov iz pakistanskega v japonski jezik, na zahtevo pa strank lahko obdelajo tudi zloženke, PR članke in reklamne letake pa tudi številne druge materiale, ki se na področje marketinga oziroma reklamiranja nanašajo. Poudarjamo, da ti strokovnjaki posedujejo dovolj znanja iz navedenega področja, tako da tokom njihove obdelave vsekakor uporabljajo marketinška pravila.

V ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford je tudi storitev profesionalne redakcije, ki jo izvajajo lektorji in korektorji te institucije. Njihova specialnost je izvajanje popravkov v okviru materialov, za katere prevajanje v navedeni različici jezikov ni ustrezno izvedeno, tako da vsaki stranki v najkrajšem možnem času zagotovijo profesionalno obdelavo vsebin katerekoli vrste.

Če se od teh strokovnjakov zahteva, da izvedejo tolmačenje v tej različici jezikov, stranke morajo biti seznanjene z dejstvom, da prevajalci in sodni tolmači poleg šepetanega izvajajo tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje iz pakistanskega v japonski jezik. Vsaka od teh različic tolmačenja se lahko uporabi v okviru manifestacije, katere značilnosti so zelo natančno določene, pa se tudi uradna ponudba za dano storitev oblikuje prav v skladu s smernicami, ki jih tedaj stranka poda. Poleg podatkov o trajanju dogodka mora posredovati tudi tiste, ki so povezani z lokacijo njegovega prirejanja pa tudi s skupnim številom udeležencev. V okviru te institucije je na razpolago tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje, kar omenjeni strokovnjaki v uradno ponudbo vnesejo izključno tedaj, ko je za neko manifestacijo predvidena prav konkretna vrsta tolmačenja.

Učbenike katerekoli tematike in obsežnosti oziroma vsebine sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko profesionalno obdelajo, če to nekdo zahteva. Poleg tega bo izvedeno tudi prevajanje romanov iz pakistanskega v japonski jezik pa tudi vsakega drugega književnega dela s področja proze, pri čemer na zahtevo lahko izvedemo tudi obdelava poetskih književnih del. Vsebino časopisnih člankov pa tudi ilustriranih kot tudi strokovnih, otroških in številnih drugih revij ti strokovnjaki prav tako prevajajo, če je to neki stranki potrebno.

Prevajanje poljudnih in strokovnih besedil iz pakistanskega v japonski jezik

Prevajalci in sodni tolmači v dani različici jezikov lahko obdelajo, tako strokovne besedilne vsebine katerekoli tematike oziroma dolžine in kompleksnosti kot tudi tiste, ki predstavljajo poljudne, ker so namenjene večjemu številu bralcev. Izvedeno bo tudi profesionalno prevajanje turističnih besedil iz pakistanskega na japonski pa tudi tistih, ki so povezana, tako s področji ekonomije, bančništva in financ oziroma sociologije in psihologije kot tudi tistih, ki se tičejo prava, izobraževanja in politike ter filozofije in znanosti. Predvideno je, da stranke lahko zahtevajo tudi prevod za besedila s področij gradbene industrije, informacijskih tehnologij in ekologije ter varstva okolja, pri čemer ti strokovnjaki lahko prevajajo tudi tiste vsebine, ki so povezane z različnimi temami s področij komunikologije potem marketinga pa tudi informacijskih tehnologij in menedžmenta ter vseh ostalih znanstvenih disciplin.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so zaposleni tudi sodni tolmači in prevajalci, ki so specializirani za prevajanje filmov iz pakistanskega v japonski jezik. Poleg igranih lahko prevajajo tudi animirane pa tudi risane in dokumentarne filme, pri čemer omogočajo vsem, ki jih to zanima, da v omenjeni različici jezikov dobijo prevajanje tudi za številne druge zvočne in video materiale. Poleg reklamnih sporočil in serij lahko v skladu z zahtevami posameznikov prevajajo tudi oddaje informativnega oziroma izobraževalnega in zabavnega značaja kot tudi tiste, ki so namenjene otrokom in številne druge video in zvočne materiale. Glede na to, da so podnaslavljalci kot tudi strokovnjaki, zadolženi za sinhronizacijo vsebin te vrste, prav tako zaposleni v okviru navedene institucije, strankam lahko dobijo tudi končno obdelavo vseh teh materialov oziroma se opredelijo med možnostma njihove sinhronizacije ali podnaslavljanja.

Poleg omenjenih storitev lahko izvedemo tudi strokovno prevajanje spletnih vsebin iz pakistanskega v japonski jezik, kar pa se nanaša, tako na spletne prodajalne in spletne strani kot tudi na vse vrste programov in aplikacij, zatem na spletne kataloge in na splošno, na vse ostale vsebine, ki so vidne na globalnem omrežju, ali pa se na neki način nanašajo na računalništvo. Strankam bo ob tej priložnosti zagotovljena tudi storitev njihove optimizacije za brskalnike, saj prevajalci in sodni tolmači odlično obvladajo implementacijo orodij SEO (Search Engine Optimisation). Glede na to, da je prilagajanje materialov za spletno iskanje izjemno pomembno za kotiranje konkretnih vsebin na spletu, se tudi pričakuje, da po uradni postavlitvi na omrežje zasedejo bistveno boljši položaj v polju iskanja.

Neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz pakistanskega v japonski jezik

Sklep o ustanovitvi pravne osebe ter vse vrste poslovnih poročil, kot so recimo letna, finančna ali revizijska, sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami strank najprej prevedejo v tej različici jezikov in jih potem tudi overijo. Specializirani so tudi za prevajanje poslovnih odločitev in faktur iz pakistanskega v japonski jezik, vsekakor pa obdelujejo tudi ustanovitveni akt podjetja kot tudi statut podjetja in na splošno rečeno, vse tiste dokumente, ki se tičejo poslovanja ali nekega podjetnika ali podjetja ter so s samim tem tudi uvrščeni v poslovno dokumentacijo.

V skladu z veljavnim zakonom se izvaja postopek overitve, tako da se lastnik dokumentov obvezuje, da izvirnike na vpogled omenjenemu strokovnjaku, ali osebno prinese, ali pa jih dostavi na enega od predpisanih načinov. Moramo poudariti, da se vsak dokument, ki je na takšen način obdelan, lahko obravnava kot pravno veljaven, kar je izjemno pomembno za njegovega lastnika.

Obstaja obveznost postavljanja posebne vrste žiga, toda samo na nekatere dokumente, ki se prevajajo, pri čemer navedeni strokovnjaki ne sodijo med tiste, ki so pristojni za overitev s Haškim žigom. Sicer je ta žig bolj poznan pod nazivom Apostille, izvedba te vrste overitve pa je v pristojnosti okrožnih sodišč Republike Slovenije. Zato se vsaki stranki, ki ji je potrebno prevajanje kateregakoli dokumenta ali konkretne vrste dokumentacije v tej različici jezikov, tudi predlaga, da se obrne prav na zaposlene v posebnih oddelkih te institucije in neposredno od njih zahteva vse relevantne informacije o tej vrsti overitve, ker tako bistveno olajša celoten postopek obdelave konkretnih vsebin.

Na podlagi zahtev strank, ki jih to zanima, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse osebne dokumente, vanje pa poleg potnega lista, potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in osebne izkaznice, vsekakor sodijo tudi izpiski iz matičnega registra o rojstvu potem dovoljenje za prebivanje in izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze pa tudi prometno in delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti kot tudi vozniško dovoljenje in drugi.

Navedeni strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje razpisne, gradbene in tehnične dokumentacije iz pakistanskega v japonski jezik, kar pravzaprav pomeni, da obdelujejo vse dokumente iz njihove sestave, kot so na primer laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in gradbeni projekti oziroma navodilo za uporabo ter številni drugi.

Predvideno je, da stranke v okviru te institucije lahko dobijo tudi kompletno obdelavo za različne vrste potrdil in soglasij oziroma izjav. Na prvem mestu mislimo na potrdilo o višini dohodkov ter potrdilo o stalni zaposlitvi, pri čemer ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi potrdilo o samskem stanu, zatem potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stanju računa v banki pa tudi soglasje za zastopanje in vsak drugi dokument, ki ga morajo posameznik potem predložiti določeni pristojni instituciji.

Zaposleni v tej instituciji v skladu z veljavnimi pravili prav tako obdelajo vsebine, ki se nanašajo na področje prava, ali pa so na neki način povezane za sodstvom. Izvajamo tudi prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz pakistanskega v japonski jezik pa tudi vseh vrst sodnih odločitev in pritožb, pri čemer sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije, tožbe in pooblastilo za zastopanje kot tudi različne vrste pogodb in licenc, zatem certifikate in sodne sklepe ter vse ostale nenavedene pravne akte.

Poleg zdravniških izvidov stranke navedene institucije lahko dobijo tudi kompletno obdelano dokumentacijo o medicinskih izdelkih potem tudi specifikacijo farmacevtskih izdelkov kot tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma vsak drugi dokument, ki velja za sestavni del medicinske dokumentacije.

Treba je opozoriti tudi na to, da prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo zahteve vseh tistih oseb, ki jim je v konkretni različici jezikov potrebna obdelava nekega vsebin iz domene, tako izobraževanja kot tudi znanosti. Med drugim lahko obdelajo tudi diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju ter rezultate znanstvenih raziskav pa tudi znanstvene patente in predmetnike ter programe fakultet. Prav tako izvajajo prevajanje zaključnih spričeval osnovne in srednje šole iz pakistanskega v japonski jezik, toda po potrebi kompletno obdelujejo tudi prepis ocen, zatem potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi vse vrste del in nalog, ki se nanašajo na navedena področja, kot so na primer diplomske in seminarske naloge ali znanstvena dela.

Cena prevajanja iz pakistanskega v japonski jezik

  • Iz pakistanskega v japonski je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v japonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v japonski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v japonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!