Prevajanje iz pakistanskega v portugalski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v portugalski jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v portugalski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Morda je na prvi pogled ta kombinacija jezikov videti neobičajno, toda dejstvo je, da se na zaposlene Prevajalskega centra Akademije Oxford pogosto obračajo posamezniki in institucije, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v portugalski jezik.

Toda prevajalci in sodni tolmači, ki so angažirani v okviru vsake omenjene institucije, lahko poleg dokumentov prevajajo tudi katerokoli drugo vrsto materialov v pisani obliki, kot tudi izvedejo tolmačenje v konkretni različici jezikov.

Najprej moramo poudariti, da stranke pričakuje prevajanje, tako vseh osebnih (potni list, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje in drugi) kot tudi tistih dokumentov, ki je treba predložiti neki državni instituciji (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in druge vrste potrdil, soglasij in izjav).


Prevajanje iz pakistanskega v portugalski jezik
Prevajanje iz portugalskega v pakistanski jezik

Kadar se to od njih zahteva, sodni tolmači in prevajalci izvajajo profesionalno prevajanje medicinske dokumentacije iz pakistanskega v portugalski jezik in poleg zdravniških izvidov prevajajo in overjajo, tako navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in številne druge dokumente, ki so zakonski uvrščena v medicinsko dokumentacijo.

Treba je posebej poudariti tudi to, da ta institucija strankam omogoča kompletno obdelavo vsakega dokumenta ali celotne dokumentacije, saj omenjeni strokovnjaki poleg prevajanja izvajajo tudi overitev prevedenega kateregakoli dokumenta. Za njeno izvedbo je zadolžen zapriseženi sodni tolmač, pri čemer celotni postopek izvaja v skladu z veljavnimi pravili, kar pomeni, da najprej primerja preveden dokument z vsebino izvirnega in šele, ko je popolnoma prepričan, da ni absolutno nikakršnih odstopanj, tudi izvede overitev.

Seveda obstaja rešitev tudi za odpravljanje razlik med prevedenim in izvirnim dokumentom, kar pa se lahko zgodi v primeru, da stranka preprosto prinese dokument, ki je preveden s strani nekih drugih strokovnjakov. Ta institucija ima namreč v ponudbi tudi storitvi korekture in lekture, v okviru katerih poteka prilagajanje slabo prevedenih materialov, tako njihovim izvirnikom kot tudi pravilom, ki veljajo v portugalskem jeziku. Takoj potem ko korektorji in lektorji uporabijo pravila tako imenovane redakcije, se ta dokument ponovno vrne sodnemu tolmaču na overitev.

Popolnoma jasno je, da so stranke dolžne izvirne dokumente, za katere zahtevajo prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov, dostaviti tem strokovnjakom na vpogled. Zato so jim ponujene tri možnosti in jih lahko pošljejo ali preko kurirske službe ali "Pošte Slovenije", toda to mora biti priporočena pošiljka, dovoljeno pa jim je tudi, da v poslovalnico izvirne dokumente osebno prinesejo.

Poleg že omenjenih, prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi vse tiste dokumente, ki jih so na neki način povezani s področjem znanosti, kot so recimo znanstveni patenti potem rezultati znanstvenih raziskav pa tudi znanstvena dela in številni drugi.

Prav tako bodo izpolnjene tudi zahteve tistih posameznikov, ki jim je potrebno neposredno prevajanje pravnih aktov iz pakistanskega v portugalski jezik. Pravzaprav ti strokovnjaki v tem primeru kompletno obdelajo, tako sodne sklepe, pooblastilo za zastopanje in sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi katerokoli drugo sodbo pa tudi pritožbo in odločitev, pri čemer so specializirani tudi za prevajanje oziroma overitev pravnega reda Evropske Unije in vseh vrst pogodb, po potrebi pa lahko obdelajo tudi certifikate kot tudi katerokoli vrsto licenc ter vsak drugi pravni akt.

Postopek prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov je, prav tako jasno opredeljen s pravilnikom te institucije in predvideno je, da ima lastnik dokumentov dve možnosti oziroma jih prevzame osebno v prostorih poslovalnice, ali pa izbere možnost, ki se nanaša na dostavo kompletno obdelanih dokumentov preko kurirske službe. Pomembno je poudariti, da vsakdo, ki se za takšen način prevzemanja zanima, mora vedeti, da izključno služba, ki izvaja dostavo, lahko v tem primeru določi višino nadomestila za konkretno storitev. Seveda vsaka stranka mora biti natančno obveščena o postopku dostave oziroma o višini nadomestila, ki ga za navedeno storitev mora plačati neposredno kurirju.

Treba je reči tudi to, da obstaja možnost dostave konkretnih dokumentov tudi na elektronski naslov te institucije, toda le v primeru, ko je stranki njihovo prevajanje oziroma overitev potrebna v izjemno kratkem roku. Tedaj se namreč prav tako pričakuje, da naknadno priloži tudi izvirne vsebine, pri čemer je zelo pomembno, da pazi na rok, ki ga je v tem primeru sama postavila in da vsekakor izbere tisti način dostave, ki je v tem trenutku najhitrejši.

Celotno poslovno dokumentacijo sodni tolmači in prevajalci prav tako na zahtevo posameznikov lahko najprej prevajajo v konkretni jezični kombinaciji in potem tudi izvedejo overitev prevedenih dokumentov. Vsekakor jih stranke lahko angažirajo, tako za neposredno prevajanje statuta in ustanovitvenega akta podjetja iz pakistanskega v portugalski jezik oziroma poslovnih odločitev in letnih poročil kot tudi za kompletno obdelavo faktur in revizijskih poročil pa tudi finančnih poslovnih poročil in sklepa o ustanovitvi pravne osebe kot tudi kateregakoli drugega dokumenta, ki je v skladu s pravili uvrščen v konkretno vrsto dokumentacije.

Seveda lahko pristopijo tudi obdelavi tistih dokumentov, ki predstavljajo sestavni del ali razpisne ali gradbene oziroma tehnične dokumentacije, kot so na primer navodilo za uporabo in laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma deklaracije izdelkov in gradbeni projekti pa tudi številni drugi.

Poudarjamo, da poleg vseh predhodno navedenih dokumentov, lahko stranke, ki jih to zanima, v okviru omenjene institucije dobijo, tako prevajanje v omenjeni različici jezikov kot tudi overitev z žigom sodnega tolmača za absolutno katerokoli vsebino, ki se tiče področja izobraževanja (prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju, diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih in številne druge vsebine, ki se tičejo konkretnih področij).

Za večino dokumentov je postopek, ki je opisan v celoti zadosten, da bi lahko šteli kot pravno veljavnega, toda stranke morajo vedeti, da se v nekaterih primerih zahteva tudi izvedba tako imenovane nadoveritve. Postopek, ki se tako imenuje, se nanaša na postavljanje posebne vrste žiga, ki se imenuje Haški ali bolj poznano Apostille. Sicer se ta vrsta žiga izključno postavlja na dokumente, za katere je to določeno z veljavnim zakonom, toda s tem niso seznanjeni člani ekipe te institucije. Gre za to, da njim niso dana potrebna pooblastila za izvedbo nadoveritve, pa v skladu s tem tudi niso dolžni informirati strank, ki jih to zanima. Toda, ker ta informacija vpliva na postopek obdelave dokumentov, oziroma, na podlagi relevantnih podatkov, ki jih dobijo izključno s strani zaposlenih v relevantnih državnih institucijah, stranke vedo, kam jih je treba najprej odnesti na obdelavo. Najpomembnejše je, da dobijo informacije o tem, v katerem trenutku je treba konkretni žig postaviti na njihove dokumente. Pravzaprav gre za to, da se Haški žig na dokumente običajno postavlja v trenutku, ko omenjeni strokovnjaki končajo z delom, toda obstajajo tudi dokumenti, za katere je postopek drugačen, pa se nanje najprej postavlja Apostille žig in šele potem se izvaja prevajanje, ne samo dokumenta, ampak tudi žiga, potem pa se izvede overitev z žigom navedenih strokovnjakov.

Poleg dokumentov prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi številne druge pisane vsebine v tej kombinaciji jezikov, ki jih stranke neposredno pred tem pošljejo po elektronski pošti, saj je to hkrati tudi najpreprostejši način. Prav tako lahko izberejo tudi neki drugi način, ki jim ustreza, dodatne informacije o tem pa jim bodo zagotovljene neposredno v predstavništvu omenjene institucije, ki ga pred tem kontaktirajo.

Postopek prevzemanja je enak, toda prav tako se lahko stranke odločijo tudi za druge možnosti, ki so na razpolago.

Vsekakor lahko izvajamo prevajanje besedil iz pakistanskega v portugalski jezik, pri čemer se lahko ukvarja s katerokoli tematiko, tako iz domene naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Poleg tega zaposleni v predstavništvu navedene institucije lahko obdelajo tudi marketinške materiale vseh vrst v tej različici jezikov in poleg reklamnih letakov, brošur in katalogov, prevajajo tudi PR članke, zatem reklamne zloženke in plakate kot tudi vizitke in vse ostale vsebine, ki se konkretnega področja tičejo.

Seveda bodo maksimalno profesionalno izpolnjene zahteve tistih strank, ki jim je prevajanje v konkretni jezični različici potrebno za časopisne članke oziroma za različne vrste revij in učbenike kot tudi za dela beletrije in romane oziroma za vsako prozno ali poetsko književno delo.

Glede na to, da profesionalno prevajanje spletnih materialov iz pakistanskega v portugalski jezik poteka ob uporabi pravil SEO (Search Engine Optimisation), to pomeni, da sodni tolmači in prevajalci pravzaprav izvedejo tudi njihovo strokovno optimizacijo. Natančneje rečeno, njihovo vsebino uskladijo s pravili, ki veljajo na spletu in v okviru spletnega iskanja, pa tako omogočajo tudi njihovo bistveno boljše kotiranje. Poleg spletnih prodajaln in spletnih strani jih lahko stranke, ki jih to zanima, angažirajo tudi za prevajanje vseh vrst aplikacij v navedeni jezični kombinaciji pa tudi za obdelavo različnih programov oziroma spletnih katalogov in vseh ostalih vsebin, ki se tičejo računalništva ali globalne mreže.

Kar zadeva tolmačenje iz pakistanskega v portugalski jezik, posebej poudarjamo, da ti strokovnjaki poleg simultanega oziroma konsekutivnega tolmačenja v tej različici jezikov, lahko uporabijo tudi tista pravila, ki vključuje tako imenovano šepetano tolmačenje. V poslovalnici navedene institucije stranka lahko najame tudi opremo za simultano tolmačenje in predvideno je, da bo izbira storitve opravljena izključno na podlagi osnovnih značilnosti same manifestacije. Zato je zelo pomembno, da stranka omenjene strokovnjake obvesti o tem, na katerem mestu bo konkretni dogodek organiziran oziroma koliko ljudi bo prisotnih in kako dolgo bo trajal, da bi lahko oblikovali ustrezno ponudbo.

Storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja sta prav tako na razpolago na zahtevo strank in predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci lahko v navedeni kombinaciji jezikov prevajajo, tako reklamna sporočila, filme vseh vrst (animirani, igrani, dokumentarni, risani) pa tudi serije in radijske oziroma televizijske oddaje različne tematike (informativne, izobraževalne, zabavne, otroške in številne druge) kot tudi vsako drugo vrsto video ali zvočnih materialov. Glede na to, da sta v ponudbi tudi omenjeni storitvi, to pomeni, da praktično rečeno stranka na enem mesto dobi kompletno obdelane materiale te vrste, tako da jih lahko prikazuje tam, kjer je predhodno tudi načrtovala.

Prevajanje potrdila o stalni zaposlitvi iz pakistanskega v portugalski jezik

Glede na to, da je z zakonom predpisano pravilo, da vsak dokument, za katerega se izvaja prevajanje v omenjeni različici jezikov, mora biti tudi overjen s strani zapriseženega sodnega tolmača, lahko mirno rečemo, da stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo njegovo kompletno obdelavo. Gre za to, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo predvsem neposredno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v portugalski jezik, po koncu tega postopka pa pristopajo overitvi obdelanih dokumentov. Prav zaradi tega je vsaka stranka dolžna, da na enega od dovoljenih načinov temu strokovnjaku na dostavi vpogled izvirne dokumente, prav tako pa mora pridobiti tudi relevantne informacije o overitvi z žigom, poznanim kot Haški oziroma Apostille.

Potrdilo o stalni zaposlitvi je samo eno od številnih, za katero ti strokovnjaki izvajajo prevajanje tudi potem tudi overitev, tako da jih stranke lahko angažirajo tudi za obdelavo potrdila o samskem stanu in potrdila o stanju računa v banki oziroma potrdila o višini dohodkov kot tudi za vse ostale vrste potrdil. Prav tako lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o nekaznovanosti pa tudi soglasje za zastopanje in kot tudi vsako drugo vrsto potrdilo, soglasje ali izjavo ter druge dokumente, ki jih je po potrebi treba predložiti pristojnim službam.

Predvideno je, da bo vsem, ki jih to zanima, omogočena, da dobijo kompletno obdelano poslovno dokumentacijo oziroma vsak dokument iz njene uradne sestave. Seveda lahko izvedemo tudi prevajanje poslovnih poročil iz pakistanskega v portugalski jezik in poleg finančnih in letnih prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi revizijska poročila kot tudi ustanovitveni akt podjetja in sklep o ustanovitvi pravne osebe, zatem poslovne odločitve in statut podjetja pa tudi fakture in številne druge neomenjene dokumente, ki predstavljajo del konkretne vrste dokumentacije.

V okviru te institucije stranke, ki jih to zanima, med drugim lahko dobijo tudi storitev, ki se nanaša, tako na prevajanje dokumentov s področij znanosti in izobraževanja v konkretni jezični kombinaciji kot tudi na overitev. Poleg rezultatov znanstvenih raziskav, potrdila o opravljenih izpitih in potrdila o rednem šolanju so omenjeni strokovnjaki specializirani tudi za kompletno obdelavo, tako znanstvenih del kot tudi diplomskih in seminarskih nalog, pri čemer lahko prevajajo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole in predmetnike ter programe fakultet pa tudi diplomo in dodatek k diplomi potem znanstvene patente in še veliko drugih materialov, ki se tičejo konkretnih področij.

Če to nekdo zahteva, bo izvedeno tudi prevajanje pooblastila za zastopanje iz pakistanskega v portugalski jezik pa tudi vseh drugih dokumentov, ki se obravnavajo kot pravni akti, a glede na to, da so predvsem povezani s področjem sodstva ali prava (sodni sklepi, pravni red Evropske Unije, pritožbe, licence, pogodbe, tožbe, certifikati, sklepi o razvezi zakonske zveze, odločitve sodišč in drugi).

V primeru uradne zahteve sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi katerikoli osebni dokument, kar pomeni, da bo strankam v navedeni kombinaciji jezikov omogočeno neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu pa tudi izpiskov iz matičnega registra o rojstvu kot tudi vseh vrst dovoljenj (delovno, dovoljenje za prebivanje, prometno in vozniško dovoljenje), pri čemer ti strokovnjaki lahko kompletno obdelujejo tudi potni list potem izpiske iz matičnega registra o smrti in osebno izkaznico kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču ter izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in katerikoli drugi osebni dokument.

Poleg vseh dokumentov, ki so omenjeni, stranke lahko zaposlene v okviru navedene institucije angažirajo tudi, da obdelajo celotno vsebino različnih vrst dokumentacij.

Poleg gradbenih projektov, deklaracij izdelkov in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev lahko prevajajo in overijo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide in navodilo za uporabo kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma vsak dokument iz uradne sestave, tako tehnične in razpisne dokumentacije kot tudi gradbene pa tudi medicinske dokumentacije.

Neposredno prevajanje književnih del iz pakistanskega v portugalski jezik

Tako romane kot tudi književna dela beletrije pa tudi vse ostale, ki so uvrščeni v prozo ter poezijo, prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov prevajajo, če se to od njih zahteva. Poleg tega so specializirani tudi za prevajanje učbenikov iz pakistanskega v portugalski jezik, pri čemer po potrebi profesionalno prevajajo tudi časopisne članke pa tudi vsebino strokovnih, ilustriranih, otroških in vseh ostalih vrst revij.

Poleg tega so vsekakor usposobljeni tudi za obdelavo vseh tistih materialov, ki so povezani s področjem marketinga. To pa pomeni, da na podlagi zahtev strank, ki jih to zanima, izvedemo, tako neposredno prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz pakistanskega v portugalski jezik kot tudi vizitk, brošur in plakatov oziroma PR člankov in katalogov pa tudi številnih drugih vsebin, ki se tičejo področja tega. Ob maksimalnem spoštovanju pravil reklamiranja sodni tolmači in prevajalci tudi njihovi obdelavi pristopijo z namenom, da bi konkretno sporočilo, ki ga ti vsebujejo, čim bolje prilagodili ciljnim strankam, ki so hkrati tudi izvorni govorci portugalskega jezika.

Poleg simultanega tolmačenja v tej različici jezikov zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford lahko prav tako izvedejo, tako konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje iz pakistanskega v portugalski jezik. Posebej poudarjamo, da se vsaka od omenjenih vrst te storitve lahko uporablja za natančno določeno vrsto manifestacije, pa je zato potrebno, da prevajalci in sodni tolmači od stranke dobijo jasne smernice o načinu njene organizacije. Vsekakor jih morajo obvestiti, ne samo o tem, koliko dolgo naj bi dogodek trajal, ampak tudi o številu oseb, ki bodo sodelovale pa tudi o točnem mestu na katerem bo potekal, da bi se ti lahko odločili, katera od konkretnih vrst storitve lahko odgovori na vse te zahteve na čim boljši način. Poleg storitve tolmačenja je v uradni ponudbi te institucije tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje spletnih materialov iz pakistanskega v portugalski jezik

Če nekdo zahteva prevajanje katerekoli vrste vsebin, ki je dostopna na spletu, ali pa se na določen način nanaša na računalništvo, mora vedeti, da sodni tolmači in prevajalci ob tej priložnosti uporabljajo tudi tista orodja, ki se uporabljajo zaradi optimizacije. Osnovna vloga SEO (Search Engine Optimisation) je, da lastnikom konkretnih vsebin omogoči čim boljše kotiranje v splošnem iskanju. Vsekakor lahko izvajamo neposredno prevajanje spletnih katalogov in spletnih prodajaln iz pakistanskega v portugalski jezik pa tudi programov različne vrste, zatem spletnih strani in aplikacij ter številnih drugih spletnih materialov.

Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi profesionalne korektorje in lektorje, to pomeni, da je tudi storitev, poznana kot redakcija, na razpolago vsem, ki imajo potrebo zanjo. Omeniti je treba tudi to, da se korektura in lektura izvajata v primeru, ko je prevajanje različnih materialov izvedeno, toda v takšnih prevodih so opažene številne pomanjkljivosti oziroma napake, ki jih ti strokovnjaki morajo popraviti. Predvideno je, da konkretne vsebine prilagodijo in pravilom samega prevajanja in portugalskemu jeziku in tako stranke dobijo profesionalno obdelane materiale, ki so pripravljeni za nadaljnjo uporabo.

Na zahtevo strank, ki jih to zanima, prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi besedilne vsebine in popolnoma vseeno je, s katero tematiko se ukvarjajo, oziroma, ali so strokovna, ali pa namenjena širokemu krogu bralcev in veljajo za poljudna. Poleg tistih besedil, ki so usmerjena na področja komunikologije, menedžmenta in marketinga oziroma turizma in gradbene industrije ter ekologije in varstva okolja, navedeni strokovnjaki lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje ekonomskih pravnih in političnih besedil iz pakistanskega v portugalski jezik. Na zahtevo obdelujejo tudi besedila, ki se tičejo področij psihologije, medicine in bančništva oziroma farmacije, filozofije in znanosti kot tudi sociologije in izobraževanja pa tudi vseh ostalih znanstvenih disciplin.

Posamezniki, ki v omenjeni različici jezikov želijo dobiti prevajanje za katerokoli vrsto zvočnih ali video materialov, imajo na razpolago tudi dve dodatni storitvi, tako da lahko izberejo med možnostma, da predhodno prevedene materiale te vrste dobijo sinhronizirane ali podnaslovljene. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci na njihovo zahtevo lahko obdelajo tudi informativne in oddaje zabavnega oziroma izobraževalnega značaja, izvedeno pa bo tudi profesionalno prevajanje serij iz pakistanskega v portugalski jezik. Prav tako jih stranke lahko angažirajo, če želijo dobiti profesionalno prevedena reklamna sporočila oziroma animirane, dokumentarne in risane kot tudi igrane filme kateregakoli žanra ter številne druge in video in zvočne vsebine.

Cena prevajanja iz pakistanskega v portugalski jezik

  • Iz pakistanskega v portugalski je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!