Prevajanje iz pakistanskega v francoski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v francoski jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v francoski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Konkretna storitev je na voljo v obeh različicah, saj so profesionalni prevajalci in sodni tolmači specializirani, ne samo za tolmačenje iz pakistanskega v francoski jezik, ampak tudi za obdelavo kateregakoli materiala v pisani obliki.

Predvsem moramo poudariti, da so specializirani za obdelavo vseh dokumentov v tej različici jezikov, saj strankam poleg njihovega prevajanja omogočajo tudi storitev overitve. Ta se izvaja s ciljem, da se prevedenemu dokumentu omogoči zakonska in pravna veljavnost, saj žig pooblaščenega strokovnjaka oziroma sodnega tolmača, potrjuje, da je vsebina izvirnega in prevedenega dokumenta popolnoma enaka. To pa nadaljepomeni, da ima lastnik tega dokumenta pravico, da ga predloži vsaki pristojni instituciji, oziroma, da ga uporablja ob vsaki priložnosti, saj je z vidika zakona in prava popolnoma veljaven.

Glede na to, da je celoten postopek obdelave dokumentov usklajen s pravili, je pred vsako stranko, ki jo to zanima, postavljena zahteva, da na vpogled priloži izvirne vsebine, kar pa ne velja tudi za ostale materiale, za katere je treba izvesti prevajanje v tej različici jezikov.


Prevajanje iz pakistanskega v francoski jezik
Prevajanje iz francuskega v pakistanski jezik

Vse njih ima stranka namreč tudi pravico poslati elektronsko na obdelavo in jih prav tako lahko tudi prejme, ko omenjeni strokovnjaki izvedejo njihovo prevajanje.

Pri dokumentih so stvari malo drugačne, in to predvsem zato, ker je treba priložiti izvirnike na vpogled, tako da jih stranka, ali osebno prinese v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, ali pa jih pošlje priporočeno, preko "Pošte Slovenije", pri čemer je odprta možnost, da se pošiljanje izvede tudi preko neke kurirske službe. Prevedeni dokumenti se lahko prevzamejo v predstavništvu te institucije, prav tako pa je omogočena tudi storitev dostave na naslov stranke. Posebej poudarjamo, da se ta storitev zaračunava ločeno od osnovne, saj ni vračunana v ceno celotne obdelave dokumentov.

Vsekakor lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v francoski jezik. Samo zato, ker gre za izjemno kratek rok za izdelavo, je strankam dovoljeno, da jih najprej pošljejo na elektronski naslov in da naknadno dostavijo izvirne vsebine na vpogled.

Izjemno pomembno dejstvo, ki je povezano z obdelavo dokumentov, se nanaša na postopek, ki je označen kot nadoveritev in vključuje postavljanje posebne vrste žiga. Gre za tako imenovani Haški žig, ki je bolj poznan kot Apostille in ki ni v pristojnosti zaposlenih v konkretni instituciji. Samo dejstvo, da je omenjeni žig treba postaviti samo na tiste dokumente, za katere to predvideva veljavni zakon, vodi do tega, da se strankam priporoča, da se o vsem v zvezi z njo najprej pozanimajo v pristojnih službah Republike Slovenije, da bi preprečili nepotrebno izgubljanje časa. Obstajajo namreč dokumenti, na katere se Apostille žig postavlja šele, ko prevajalci in sodni tolmači v skladu z zakonom izvedejo svoj del posla oziroma izvedejo prevajanje tega dokumenta v konkretni jezični različici in ga potem tudi overijo. Prav tako obstajajo tudi dokumenti, pri katerih je postopek overitve s Haškim žigom malce drugačen, pa je predvideno, da nanje najprej mora biti postavljen ta žig in potem omenjeni strokovnjaki pristopijo obdelavi oziroma izvedejo prevajanje, tako vsebine samega dokumenta kot tudi navedenega žiga in šele potem imajo pravico, da tako obdelan dokument overijo v skladu s pooblastili, ki jih posedujejo.

Na zahtevo strank bo izvedeno tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v francoski jezik, med katere poleg izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, potnega lista in osebne izkaznice vsekakor sodi tudi potrdilo o državljanstvu, zatem vozniško in prometno dovoljenje kot tudi izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču in delovno dovoljenje ter izpiski iz matičnega registra o smrti in številni drugi. Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični kombinaciji prevajajo in potem izvedejo tudi overitev za vse tiste dokumente, ki njihovi lastniki morajo predložiti različnim pristojnim službam v različnih situacijah. Poleg soglasij za zastopanje, potrdila o samskem stanu in oziroma potrdila o višini dohodkov in potrdila o stalni zaposlitvi kompletno obdelujejo tudi potrdilo o stanju računa v banki kot tudi potrdilo o nekaznovanosti in katerokoli drugo vrsto potrdil, soglasij in izjav.

Če je to nekomu potrebno, lahko omenjene strokovnjake zadolži, da profesionalno obdela celotno vsebino, najprej poslovne (sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, fakture, letna poslovna poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja in drugi) kot tudi medicinske (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi) pa tudi gradbene, tehnične in razpisne dokumentacije (gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov in številni drugi).

Treba je tudi omeniti, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi profesionalno prevajanje pravnih aktov iz pakistanskega v francoski jezik in v tem primeru poleg sodb, pravnega reda Evropske Unije in pogodb kompletno obdelajo tudi odločitve sodišč, zatem certifikate vseh vrst in pritožbe oziroma pooblastilo za zastopanje in sodne sklepe kot tudi tožbe pa tudi licence in vse ostale dokumente, ki so na določen način povezani, tako s področjem sodstva kot tudi s področjem prava.

Vsekakor moramo poudariti tudi to, da posameznik, ki ga to zanima, lahko v okviru te specializirane institucije dobi storitev prevajanja za številne dokumente oziroma za vse vrste materialov, ki se tičejo področja znanosti ali izobraževanja. Poleg zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, rezultatov znanstvenih raziskav in potrdila o opravljenih izpitih, ustrezno obdelujejo tudi diplomo in dodatek k diplomi, zatem znanstvene patente in predmetnike ter programe fakultet kot tudi potrdilo o rednem šolanju, diplomske in seminarske naloge ter prepis ocen in znanstvena dela katerekoli tematike oziroma vsako vrsto materiala, ki se na navedena področja nanaša.

Na samem začetku smo omenili, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi storitev, ki vključuje tolmačenje iz pakistanskega v francoski jezik in tedaj uporabljajo pravila, tako konsekutivnega in šepetanega kot tudi simultanega tolmačenja. V okviru te institucije lahko najamejo tudi profesionalno opremo za simultano tolmačenje, da bi dogodek, za katerega mora bitu uporabljena konkretna vrsta tolmačenja, potekal v najboljšem redu.

Glede na to, da v okviru omenjene institucije delajo tudi profesionalni podnaslavljalci z dolgoletnimi izkušnjami, je tudi storitev podnaslavljanja prevedenih video in zvočnih materialov vsekakor na razpolago vsem, ki jih to zanima,. Prav tako stranke lahko angažirajo tudi tiste strokovnjake, ki če na njihovo zahtevo izvedejo sinhronizacijo prevedenih serij in filmov vseh vrst oziroma oddaj in reklamnih sporočil pa tudi vseh ostalih zvočnih in video materialov.

Poleg že omenjenih strokovnjakov navedena institucija zaposluje tudi korektorje pa tudi profesionalne lektorje, ki lahko izpolnijo zahtevo v zvezi z izvedbo storitve tako imenovane redakcije. Moramo poudariti, da se ta uporablja v primeru, da prevod, ki je stranka dobi v okviru neke druge institucije, ni ustrezno izveden in je treba izvesti vse potrebne popravke.

Poleg že navedenih storitev ima vsaka stranka te institucije pravico zahtevati tudi obdelavo besedilnih materialov, ne glede na to, ali gre za strokovne ali poljudne vsebine ter ne glede na to, s katero tematiko se ukvarjajo. Prav tako bo v skladu z njihovimi zahtevami izvedeno tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz pakistanskega v francoski jezik pa tudi vseh vrst revij oziroma književnih del in učbenikov.

Med drugim sodni tolmači in prevajalci lahko prevajajo tudi PR članke, reklamne zloženke in vizitke oziroma brošure in reklamne letake kot tudi kataloge in plakate ter vse ostale materiale, ki sodijo v domeno marketinga.

Pri izpolnitvi zahtev strank, v zvezi s prevajanjem spletnih vsebin v tej različici jezikov, omenjeni strokovnjaki implementirajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation) oziroma izvajajo profesionalno optimizacijo vseh takšnih materialov. Prevajajo, ne samo da spletne strani, ampak tudi programe vseh vrst oziroma spletne kataloge in aplikacije pa tudi spletne prodajalne in na splošno rečeno, vse tiste materiale, ki se lahko vidijo na spletu, ali pa se na določen način tičejo računalništva.

Neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz pakistanskega v francoski jezik

Vsak dokument, ki uradno predstavlja sestavni del medicinske dokumentacije, profesionalni sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezični kombinaciji prevajajo in overjajo. Poleg specifikacij farmacevtskih izdelkov je vsem, ki jih to zanima, na razpolago tudi neposredno prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz pakistanskega v francoski jezik kot tudi navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter zdravniških izvidov in drugih dokumentov, ki so del konkretne vrste dokumentacije.

Posebej je treba omeniti tudi informacijo, ki se nanaša na postopek obdelave kateregakoli dokumenta, saj ima vsaka stranka na razpolago, tako njegovo prevajanje v navedeni različici jezikov kot tudi storitev, ki je povezani z overitvijo predhodno prevedenega dokumenta.

Ta postopek je v celoti usklajen z veljavnim zakonom in predvideva, da zapriseženi sodni tolmač mora preveriti, ali so prevedeni dokumenti enaki kot tudi izvirne, pa šele potem tudi uradno overi prevod. Stranke so zato tudi dolžne na vpogled dostaviti izvirne dokumente, prav tako pa bi bilo tudi dobro izvedeti vse, kar se nanaša na postopek nadoveritve. Pomembno je namreč poudariti, da nadoveritev vključuje postavljanje Haškega ali tako imenovanega Apostille žiga in da to ne sodi v pristojnost zaposlenih v Prevajalskem centru Akademije Oxford.

V skladu z zahtevami prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v francoski jezik, kar pomeni, da kompletno obdelujejo izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potni list in potrdilo o državljanstvu kot tudi vozniško dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze pa tudi dovoljenje za prebivanje, osebno izkaznico in izpiske iz matičnega registra o smrti, zatem prometno in delovno dovoljenje ter vsak drugi dokument, ki ga njegov lastnik posreduje v skladu z veljavnimi pravili.

Zaposleni konkretne institucije so specializirani tudi za obdelavo kateregakoli materiala, ki se nanaša na področje, tako znanosti kot tudi izobraževanja. Poleg rezultatov znanstvenih raziskav, diplome in dodatka k diplomi, prepisa ocen ter predmetnikov in programov fakultet lahko kompletno obdelajo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomske in seminarske naloge kot tudi znanstvene patente in potrdilo o rednem šolanju oziroma potrdilo o opravljenih izpitih in znanstvena dela pa tudi vse druge vsebine, ki se nanašajo predvsem na konkretni področji.

V skladu z zahtevami posameznikov prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi vsebino poslovne dokumentacije. Poleg prevajanja ustanovitvenega akta in statuta podjetja iz pakistanskega v francoski jezik, je strankam te institucije na razpolago tudi možnost kompletne obdelave sklepa o ustanovitvi pravne osebe kot tudi poslovnih odločitev in faktur pa tudi finančnih in letnih poslovnih poročil ter revizijskih poročil in drugih dokumentov, ki se tičejo poslovanja ali pravne osebe ali določenega podjetnika.

Katerikoli pravni akt omenjeni strokovnjaki prav tako prevajajo v konkretni jezični različici in takoj potem tudi overijo. Poleg pooblastila za zastopanje, sodnih sklepov in tožb lahko kompletno obdelajo tudi pravni red Evropske Unije, pritožbe in licence, zatem odločitve sodišč in certifikate pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze ter vse vrste pogodb in druge dokumente, ki sodijo med pravne akte, ker so povezani s področjem, tako sodstva kot tudi prava.

Predvideno je, da lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje gradbenih projektov iz pakistanskega v francoski jezik pa tudi vsakega drugega dokumenta, ki sodi ali v gradbeno ali bilo tehnično oziroma razpisno dokumentacijo. Najprej sodni tolmači in prevajalci na podlagi zahtev strank obdelajo navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi katerikoli drugi dokument, ki predstavlja del predhodno omenjenih vrst dokumentacij.

Vse vrste potrdil kot tudi izjav oziroma soglasij zaposleni v okviru te institucije v omenjeni kombinaciji jezikov prevajajo in potem izvedejo tudi predpisano overitev. Poleg potrdila o višini dohodkov in potrdila o stalni zaposlitvi oziroma potrdila o stanju računa v banki stranke lahko dobijo tudi kompletno obdelano potrdilo o samskem stanu, zatem soglasje za zastopanje in potrdilo o nekaznovanosti pa tudi vsak drugi dokument, ki ga je treba predložiti neki pristojni instituciji.

Prevajanje programske opreme iz pakistanskega v francoski jezik

Pri obdelavi programov in aplikacij različne vrste sodni tolmači in prevajalci veliko pozornost namenjajo pravilom, ki veljajo v francoskem jeziku, da bi strankam omogočili maksimalno profesionalno storitev. Treba je omeniti, da izvajajo tudi neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz pakistanskega v francoski jezik pa tudi spletnih strani in spletnih katalogov ter vseh ostalih vsebin, ki se lahko vidijo na spletu, ali pa se na določen način nanašajo na računalništvo. Glede na to, da gre za specifične materiale, je izjemno pomembno, da se njihova vsebina ustrezno optimizira, kar vpliva tudi na njihovo kotiranje pri iskanju. Prav iz tega razloga omenjeni strokovnjaki izvajajo implementacijo orodij SEO (Search Engine Optimisation), tako da strankam omogočijo prevedene vsebine, ki so prilagojene pravilom iskanja.

Na zahtevo strank ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi vse vrste besedilnih vsebin, kar pa se nanaša, tako na poljudne kot tudi na tiste, ki se obravnavajo kot strokovne oziroma znanstvene. Med drugim bo izvedeno tudi neposredno prevajanje besedil s področij sociologije, filozofije in psihologije iz pakistanskega v francoski jezik pa tudi vseh tistih, ki se ukvarjajo s temami iz domene izobraževanja, farmacije in znanosti oziroma menedžmenta, medicine in ekologije ter varstva okolja. Treba je tudi omeniti, da prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi tista besedilne vsebine, ki se tičejo komunikologije in turizma oziroma področij ekonomije, informacijskih tehnologij in bančništva kot tudi financ in politike ter vseh ostalih trenutno nenavedenih znanstvenih disciplin, neodvisno od tega, ali te uradno spadajo v naravoslovne ali družbene vede.

Ne samo, da omenjeni strokovnjaki lahko v navedeni različici jezikov obdelajo različne pisane vsebine, ampak prav tako na zahtevo lahko zagotovijo tudi storitev, ki vključuje tolmačenje iz pakistanskega v francoski jezik. Prav tako je pomembno dodatno poudariti, da poleg simultanega uporabljajo tudi pravila, ki jih vključuje šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje, tako da je dolžnost vsake stranke, da pravočasno dostavi podatke o konkretni manifestaciji. Sicer se uradna ponudba za storitev tolmačenja oblikuje v skladu s podatki o predvidenem trajanju samega dogodka in o številu oseb, ki bodo na njem sodelovale, pri čemer se tudi predpostavlja, da jih stranka mora informirati tudi o samem prostoru, v katerem bo potekal, oziroma o njegovih značilnostih. Vsaka stranka je lahko popolnoma prepričana, da sodni tolmači in prevajalci uporabijo izključno tisto vrsto tolmačenja, ki na najboljši možni način odgovor zahtevam, tako udeležencev kot tudi samega dogodka. Posebej poudarjamo, da se vsem, ki jih to zanima, omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če je predvideno, da omenjeni strokovnjaki to vrsto storitve uporabljajo za določeno manifestacijo.

Prevajanje časopisnih člankov iz pakistanskega v francoski jezik

Ne glede na to, s katero tematiko se ukvarjajo časopisni članki, so stranke lahko popolnoma prepričane, da prevajalci in sodni tolmači njihovo prevajanje v tej različici jezikov izvedejo v najkrajšem možnem roku in zelo profesionalno. Seveda lahko vsem, ki jih to zanima, zagotovijo tudi tisto storitev, ki vključuje prevajanje revij iz pakistanskega v francoski jezik in v tem primeru lahko prevajajo celotno vsebino in otroških in ilustriranih pa tudi strokovnih.

Vsem, ki jih to zanima, bo omogočeno tudi profesionalno prevajanje učbenikov v tej jezični kombinaciji pa tudi književnih del iz domene, tako poezije kot tudi proze.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so poleg že omenjenih strokovnjakov, zaposleni tudi tisti, katerih specialnost je povezana z zagotavljanjem storitve redakcije. Če smo natančni, lektorji in korektorji uporabljajo vsa pravila svoje stroke, da bi neustrezno prevedene vsebine katerekoli vrste uskladili s ciljnim jezikom oziroma s pravili, ki jih določa francoski jezik in na ta način lastnikom zagotovili možnost, da jih uporabljajo v katerikoli situaciji.

Predvideno je, da na zahtevo strank izvedemo tudi neposredno prevajanje video in zvočnih materialov iz pakistanskega v francoski jezik. Ob tej priložnosti poleg igranih filmov različnih žanrov sodni tolmači in prevajalci profesionalno obdelajo tudi serije, zabavne in izobraževalne oddaje oziroma animirane filme in reklamna sporočila kot tudi informativne oddaje, risane in dokumentarne filme pa tudi vsako drugo vrsto, tako video kot tudi zvočnih vsebin. V okviru te institucije so zaposleni tudi strokovnjaki, ki v skladu z zahtevami strank izvedejo podnaslavljanje vseh teh materialov kot tudi njihovo sinhronizacijo.

Poleg vseh omenjenih storitev na zahtevo strank lahko izvedemo tudi prevajanje vizitk iz pakistanskega v francoski jezik kot tudi reklamnih katalogov in letakov oziroma plakatov in PR člankov pa tudi brošur, zloženk in drugih vsebin, ki so predvsem povezane s področjem marketinga oziroma se uporabljajo pri reklamiranju izdelkov, storitev ali dela podjetij in za preredstavljanje določenih manifestacij. Glede na to, da ti strokovnjaki poznajo tudi pravila, ki veljajo v marketingu in istočasno posedujejo dovolj izkušenj z obdelavo takšnih materialov, lahko z gotovostjo rečemo, da jim bo omogočeno profesionalno prevajanje vseh vsebin te vrste. Vsekakor uporabljajo tudi pravila reklamiranja, da bi vsebino predhodno navedenih materialov v celoti uskladili z vsemi pravili, ki jih vključuje ciljani jezik in tako izvornim govorcem francoskega jezika približali tisto, kar se reklamira.

Cena prevajanja iz pakistanskega v francoski jezik

  • Iz pakistanskega v francoski je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!