Prevajanje iz pakistanskega v ukrajinski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v ukrajinski jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v ukrajinski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Pomembno je omeniti, da vsakdo, ki mu je potrebno tolmačenje iz pakistanskega v ukrajinski jezik, lahko to storitev dobi, če angažira zaposlene Prevajalskega centra Akademije Oxford. Ne samo, da lahko izvedejo simultano tolmačenje v konkretni jezični različici, ampak so prevajalci in sodni tolmači te institucije prav tako specializirani tudi za uporabo šepetanega pa tudi konsekutivnega tolmačenja, v ponudbi pa je tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje.

Seveda so ti strokovnjaki usposobljeni tudi za obdelavo številnih vsebin v pisani obliki, tako da jih stranke lahko zadolžijo za prevajanje vseh vrst besedil, ne glede na to, ali gre za strokovne oziroma znanstvene ali za poljudne vsebine pa tudi, ko jim je potrebno neposredno prevajanje učbenikov iz pakistanskega v ukrajinski jezik. Vsekakor lahko obdelajo tudi vse vrste revij oziroma njihovo vsebino kot tudi prozna in poetska književna dela pa tudi časopisne članke.

Poleg tega so specializirani tudi z obdelavo spletnih vsebin, od spletnih strani, preko vseh vrst aplikacij in programov pa do spletnih katalogov in prodajaln, pri čemer profesionalno prevedejo tudi absolutno katerokoli vrsto materialov, ki se tičejo, tako računalništva kot tudi globalnega omrežja. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači znajo slediti smernice SEO (Search Engine Optimisation), to pomeni, da vse materiale, ki se prevajajo, prilagajajo pravilom spleta in iskalnika. Navedena orodja se uporabljajo, da bi se poboljšal položaj, ki ga konkretne spletne vsebine zasedajo v polju iskanja.


Prevajanje iz pakistanskega v ukrajinski jezik
Prevajanje iz ukrajinskega v pakistanski jezik

Treba je omeniti tudi to, da so v okviru omenjene institucije zaposleni tudi strokovnjaki, ki lahko na zahtevo strank izvedejo redakcijo, kar velja za katerokoli vrsto materialov. Natančneje rečeno, lektorji in korektorji ob tej priložnosti izvajajo vse potrebne popravke v vsebinah, v katerih obstajajo napake, ker osebe, ki so jih prevajale, niso spoštovale niti pravil samega ukrajinskega jezika niti prevajanja.

Posebej poudarjamo, da lahko izvedemo tudi profesionalno prevajanje reklamnih materialov iz pakistanskega v ukrajinski jezik, kar vključuje strokovno obdelavo, tako zloženk, plakatov in letakov kot tudi brošur, PR člankov in reklamnih zloženk ter vizitk in na splošno vseh ostalih vsebin, katerih osnovni namen je reklamiranje.

Poleg kompletne obdelave serij in vseh vrst filmov oziroma dokumentarnih, risanih in igranih kot tudi animiranih, sodni tolmači in prevajalci lahko v omenjeni različici jezikov obdelajo tudi oddaje izobraževalnega, informativnega in zabavnega značaja pa tudi otroške televizijske in radijske oddaje kot tudi reklamna sporočila in vse ostale video in zvočne vsebine. V okviru te storitve bo strankam navedene institucije ponujeno angažiranje teh strokovnjakov, ki so zadolženi za njihovo profesionalno sinhronizacijo oziroma za podnaslavljanje vseh teh materialov.

Omenjene vsebine se na obdelavo lahko dostavijo elektronski oziroma na elektronski naslov predstavništva te institucije. Prav tako je strankam ponujena možnost, da jih na enak takšen način tudi prevzamejo in potem ko ti strokovnjaki izvedejo njihovo obdelavo. Obstajajo tudi drugačni načini, tako za prevzemanje kot tudi za dostavo vsebin te vrste na prevajanje, vse informacije o tem bodo dane posameznikom, če se obrnejo na zaposlene v okviru te institucije.

Kompletna obdelava vseh vrst dokumentacij pa tudi posameznih dokumentov je na razpolago vsem, ki jih to zanima, tako da lahko te strokovnjake zadolžijo, med drugim za neposredno prevajanje gradbene, poslovne in medicinske dokumentacije iz pakistanskega v ukrajinski jezik pa tudi tehnične, osebne in razpisne.

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi vse dokumente, ki so povezani s pravom ali sodstvom oziroma jih je treba predložiti pristojnim službam (vse vrste soglasij, izjav in potrdil) kot tudi tiste, ki se tičejo področij izobraževanja ali znanosti. Posebej poudarjamo, da omenjena dokumenta predstavljajo samo del ponudbe te specializirane institucije in predvideno je, da njeni zaposleni v optimalnem roku izvajajo prevajanje v želeni različici in overijo dokumente, da bi jim omogočilo veljavnost pred zakonom.

Gre za overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača, navedeni postopek pa se izvaja v skladu z zakonskimi pravili. Pravzaprav to pomeni, da je ta strokovnjak dolžan najprej fizično primerjati vsebino prevedenega dokumenta z izvirnikom, da bi bil povsem prepričan, da med njima ni razlike. Šele potem ko to stori, je njegova pravica in obveznost, da na preveden dokument postavi svoj žig in potrdi, da ni nikakršnih odstopanj oziroma je zvest izvirniku.

Zato je drugačen tudi postopek dostave dokumentov na obdelavo, stranka pa izvirnike lahko pošlje priporočeno preko "Pošte Slovenije", lahko pa jih prinese osebno ali pa preprosto plača storitev dostave preko kurirske službe.

Glede na to, da je tudi nujno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v ukrajinski jezik prav tako na razpolago v okviru te institucije, to poudarjamo, da je vsaka stranka dolžna skenirane vsebine, za katere zahteva obdelavo, pošlje po elektronski pošti in v najkrajšem možnem roku potem na vpogled tudi priložiti izvirnike.

Lastnik dokumentov bo obveščen, ko sodni tolmači in prevajalci končajo z njegovo obdelavo, in ponujena mu bo možnost, da ali pride po njih osebno v poslovalnico ali pa jih dobi z dostavo na naslov. Toda za drugo ponujeno možnost morati biti angažirana služba za dostavo, ki konkretno storitev zaračuna neposredno od stranke, zato ker ni vračunana v skupno ceno obdelave dokumentov. Predvideno je, da zaposleni v kurirski službi kontaktirati stranke ob tej priložnosti in obvestiti jih podrobno o načinu dostave in o ceni.

Postopek obdelave dokumentov, ki je predhodno opisan, je, kot je že rečeno, usklajen z zakonom, toda obstajajo odstopanja za določene vsebine. Gre za to, da zakon namreč predvideva overitev s Haškim oziroma žigom, katerega drugačen in veliko bolj poznan naziv je Apostille, to pa ni v uradni pristojnosti teh strokovnjakov. S tem v zvezi pa poudarjamo, da stranka mora podatke o tem postopku, ki je poznan kot nadoveritev, vsekakor dobiti od zaposlenih v službah Republike Slovenije, ki so zadolžene za njeno izvedbo. Oddelki okrožnih sodišč naše države so namreč dolžni overiti konkretne dokumente z Apostille žigom, za stranke pa je izjemno pomembna tudi izvedeti, ali se ta postavlja na začetku postopka obdelave ali potem ko bo izvedeno njegovo prevajanje v tej različici jezikov ter postavljen žig sodnega tolmača.

Prevajanje vozniškega dovoljenja iz pakistanskega v ukrajinski jezik

Profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, po potrebi v tej različici jezikov prevajajo, ne samo navedeno dovoljenje, ampak tudi prometno pa tudi delovno oziroma dovoljenje za prebivanje in potem izvedejo tudi overitev prevoda.

Sicer je postopek overitve opredeljen z veljavnim zakonom in določa, da mora uradno pooblaščena oseba, kar je v tem primeru sodni tolmač, izvirni dokument primerjati z vsebino prevedenega. Zato mora vsaka stranka spoštovati pravilo, da na vpogled temu strokovnjaku, ali na izbrani način pošlje izvirne dokumente, ali pa jih osebno prinese v poslovalnico navedene institucije.

Prav tako mora vsakdo, ki ga zanima prevajanje dokumentov v tej različici jezikov, imeti v mislih, da se overitev s Haškim žigom v okviru te institucije ne izvaja. Tako imenovani Apostille žig, kar je drugačen naziv zanj, se lahko na konkretne dokumente, če je to potrebno, postavi izključno v okviru namenskih oddelkov okrožnih sodišč Republike Slovenije. Ker samo ti uslužbenci posedujejo relevantne informacije o postopku, ki je poznan kot nadoveritev in se nanaša na postavljanje omenjenega žiga na dokumente, je zelo pomembno, da se vsaka stranka najprej obrne nanje in izve vse detajle, ki se tičejo overitve dokumentov s Haškim žigom.

Poleg omenjenih dovoljenj sodni tolmači in prevajalci profesionalno in v skladu s pravili obdelajo tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču in potni list pa tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, zatem potrdilo o državljanstvu in osebno izkaznico kot tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in druge osebne dokumente, ki jih pri tem nismo navedli.

Specializirani so tudi za obdelavo poslovne dokumentacije (fakture, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, poslovne odločitve, statut podjetja in drugi dokumenti, ki se tičejo ali dela podjetja ali nekega podjetnika) in vsekakor je predvideno, da zaposleni v okviru te institucije lahko obdelajo tudi vse dokumente, ki se nanašajo, tako na področje znanosti kot tudi na izobraževanje (znanstvena dela, predmetniki in programi fakultet, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, rezultati znanstvenih raziskav, diplomske naloge, prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstveni patenti, seminarske naloge, predmetniki in programi fakultet in drugi).

Prav tako je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači v konkretni različici jezikov lahko, ne samo prevajajo, ampak tudi izvedejo overitev za celotno vsebino, tako medicinske dokumentacije (navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi in drugi) kot tudi razpisne, gradbene in tehnične (deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo in vsi ostali dokumenti, ki sestavljajo določeno vrsto dokumentacije).

Vsekakor ti strokovnjaki, če katerakoli stranka to od njih uradno zahteva, izvede tudi neposredno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz pakistanskega v ukrajinski jezik. Seveda sodni tolmači in prevajalci v skladu s pravili obdelajo tudi druge vrste sodb pa tudi sodne sklepe in tožbe oziroma odločitve in pritožbe ter pogodbe in licence kot tudi pravni red Evropske Unije, certifikate in pooblastilo za zastopanje oziroma vsak dokument, ki se tiče, tako sodstva kot tudi področja prava ter predstavlja pravni akt.

Poleg potrdilo o samskem stanu oziroma potrdilo o stanju računa v banki in potrdila o višini dohodkov, stranke te institucije na lahko da konkretne strokovnjake zadolžijo tudi za to, da dobijo kompletno obdelano in potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o nekaznovanosti pa tudi soglasje za zastopanje kot tudi vsako drugo vrsto potrdil oziroma soglasij ali izjav, kar so običajno dokumenti, ki jih je v določenih primerih treba predložiti pristojnim službam.

Neposredno prevajanje vizitk iz pakistanskega v ukrajinski jezik

Poleg tega, da v tej različici jezikov v najkrajšem možnem roku prevedejo tudi vizitke, sodni tolmači in prevajalci na podlagi zahtev strank Prevajalskega centra Akademije Oxford izvedejo tudi profesionalno prevajanje plakatov in reklamnih letakov iz pakistanskega v ukrajinski jezik, seveda pa obdelujejo tudi PR članke kot tudi kataloge oziroma brošure in reklamne zloženke kot tudi vse druge vsebine, ki se na katerikoli način tičejo marketinga.

Če nekdo konkretno storitev dobi na drugem mestu, toda s kakovostjo obdelanih materialov ni v celoti zadovoljen, mu bo omogočeno, da angažira korektorje oziroma lektorje te institucije, ki v skladu pravili izvedejo redakcijo takšnih materialov. Dolžni smo omeniti tudi to, da se, tako korektura kot tudi lektura uporabljata, da bi se že prevedene vsebine uskladile in s ciljnim jezikom in z njihovimi izvirniki oziroma na splošno s pravili prevajanja.

Navedeni strokovnjaki so specializirani tudi za neposredno prevajanje programske opreme iz pakistanskega v ukrajinski jezik, kar pravzaprav pomeni, da maksimalno profesionalno obdelajo različne aplikacije in programe, ki jih posameznik zahteva. Poleg njih prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi spletne kataloge ter vsebino spletnih strani oziroma spletnih prodajaln in številnih drugih materialov te vrste oziroma tiste, ki so povezani z računalništvom in globalnim omrežjem. V skladu pravili iskalnika ti strokovnjaki izvajajo profesionalno prilagajanje omenjenih vsebin, saj implementirajo pravila, ki jih vključuje SEO (Search Engine Optimisation).

Na podlagi postavljenih zahtev lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje znanstvenih in poljudnih besedil iz pakistanskega v ukrajinski jezik, njihova tema pa se lahko tiče, tako naravoslovnih kot tudi družboslovnih znanstvenih disciplin oziroma vseh vej teh ved. Vsi, ki jih to zanima, lahko s strani teh strokovnjakov dobijo prevajanje, tako za ekonomska, politična in pravne besedila oziroma tista, ki so povezana s področji bančništva in financ kot tudi tistih, katerih tema se primarno nanaša na področja informacijskih tehnologij, ekologije in varstva okolja ter gradbene industrije. Posebej poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači prav tako profesionalno obdelujejo tudi tista besedila, ki se ukvarjajo s tematiko s področij sociologije, izobraževanja in filozofije oziroma psihologije in znanosti ter komunikologije, menedžmenta in izobraževanja kot tudi farmacije, marketinga in drugih znanstvenih disciplin.

Profesionalno prevajanje animiranih filmov iz pakistanskega v ukrajinski jezik

Na enem mestu vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje filmov iz pakistanskega v ukrajinski jezik, dobi njihovo kompletno obdelavo, saj Prevajalski center Akademije Oxford ponuja tudi njihovo sinhronizacijo oziroma storitev podnaslavljanja. Prevajalci in sodni tolmači namreč v tej različici jezikov lahko strokovno obdelajo in igrane kot tudi risane in dokumentarne filme pa tudi oddaje, ki so namenjene otrokom oziroma reklamna sporočila in zabavne ter informativne oddaje, serije in izobraževalne oddaje pa tudi vsako drugo vrsto ali video ali zvočnih vsebin.

Ena med številnimi storitvami, ki jih na zahtevo strank lahko izvedejo sodni tolmači in prevajalci konkretne institucije, je tudi tolmačenje iz pakistanskega v ukrajinski jezik. Dejstvo je, da ti strokovnjaki poleg simultanega tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji, lahko izvedejo tudi tako imenovano konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje. Poudarjamo, da je najem opreme za simultano tolmačenje na razpolago vsakomur, ki ima potrebo za tem oziroma za katerega manifestacijo mora biti izvedena prav ta vrsta storitve. Moramo informirati vse stranke, ki se zanimajo za storitev takšnega prevajanja, da se zaposleni v okviru te institucije ne morejo odločiti, katera od njih bo uporabljena, vse dokler jim stranke ne dostavijo potrebnih informacij. Pravzaprav morajo zelo pozorno analizirati podatke, tako o trajanju samega dogodka kot tudi o točni lokaciji njegovega prirejanja pa tudi o terminih, na podlagi česa se tudi sprejme odločitev o tem, ali prevajalci in sodni tolmači uporabljajo pravila konsekutivnega ali simultanega oziroma po potrebi šepetanega tolmačenja.

Izpolnjena bo tudi zahteva vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje knjig iz pakistanskega v ukrajinski jezik. V tem primeru mislimo, tako na književna dela, ne samo tista, ki so striktno povezana s prozo, ampak tudi tista, ki se tičejo poezije kot tudi na učbenike. Pomembno je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci v konkretni različici jezikov prevajajo tudi revije, ne glede na njihovo tematiko ali namen kot tudi časopisne članke različne dolžine.

Cena prevajanja iz pakistanskega v ukrajinski jezik

  • Iz pakistanskega v ukrajinski je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v ukrajinski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v ukrajinski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v ukrajinski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!