Prevajanje iz pakistanskega v ruski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz pakistanskega v ruski jezik

Za spletno prevajanje iz pakistanskega v ruski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vse vrste dokumentacij pa tudi posamezne dokumente lahko v navedeni kombinaciji jezikov obdelajo profesionalni sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Vsekakor bo izvedeno, tako prevajanje dokumentov iz pakistanskega v ruski jezik kot tudi njegova overitev, da bi mu se zagotovila priznanost pred zakonom, oziroma, da bi ga njegov lastnik smel uporabljati kot popolnoma pravno veljavno vsebino.

Za izvedbo overitve prevedenega dokumenta, ki vključuje postavljanje žiga zapriseženega sodnega tolmača, je osnovni pogoj, da lastnik na vpogled priloži tudi izvirnike.


Prevajanje iz pakistanskega v ruski jezik
Prevajanje iz ruskega v pakistanski jezik

Poleg možnosti, da stranka osebno pride v predstavništvo te institucije, da bi dostavila izvirne dokumente, obstajata še dve možnosti za dostavo. Na prvem mestu jih lahko pošlje s priporočeno poštno pošiljko, ali pa angažira neko službo za dostavo, ki to stori namesto njega.

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami strank izvedejo neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz pakistanskega v ruski jezik (potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, potni list, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in drugi), vsekakor pa profesionalno obdelajo tudi tiste dokumente, ki jih je treba predložiti državnim službam oziroma katerokoli vrsto soglasij, potrdil ali izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in katerikoli drugi dokument iz te skupine).

Glede na to, da vsaka stranka mora dostaviti tudi izvirne dokumente, ki jih pri overitvi uporablja omenjeni stručnjak, je jasno, zakaj se pričakuje, da po koncu prevajanja oziroma, potem ko izvede overitev, lastnik mora priti v poslovalnico in osebno prevzame obdelane vsebine. Seveda obstaja tudi možnost, da ji jih na želeni naslov prinese kurir in v tem primeru o ceni konkretne storitve odloča izključno služba za dostavo.

Celotno vsebino, tako poslovne dokumentacije (sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poslovna poročila, statut podjetja, revizijska poročila, poslovne odločitve, fakture, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila in drugi) kot tudi medicinske (dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi dokumenti, ki je sestavljajo), prevajalci in sodni tolmači, ko se to od njih zahteva,obdelajo v skladu z veljavnimi pravili.

Če se to zahteva, izvedejo tudi neposredno prevajanje tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije iz pakistanskega v ruski jezik oziroma kompletno obdelujejo, tako gradbene projekte in deklaracije izdelkov kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi navodilo za uporabo in številne druge dokumente iz sestave vsake od njih.

Vsaka tista stranka, ki ji je potrebno prevajanje kateregakoli dokumenta v bistveno krajšem roku od tistega, ki je predviden v okviru konkretne institucije, mora kasneje dostaviti izvirnike na vpogled, najprej pa te vsebine skenira in jih pošlje na uradni elektronski naslov poslovalnice.

Predvideno je, da omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi dokumente iz domene sodstva ali prava (tožbe, pooblastilo za zastopanje, sodne sklepe, licence, sklepe o razvezi zakonske zveze, pravni red Evropske Unije, odločitve sodišč, pogodbe, certifikati, pritožbe in drugi), toda prav tako prevajajo tudi vse tiste dokumente in ostale materiale, ki se tičejo ali področja znanosti ali področja izobraževanja (znanstvena dela, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, seminarske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge, prepis ocen in drugi).

Posebej je pomembno, da vse stranke, ki jim je prevajanje v navedeni različici jezikov potrebno za določeno dokumentacijo ali pa za neki dokument, da dobijo vse potrebne informacije o tako imenovanem postopku nadoveritve. Ta vključuje postavljanje posebnega žiga na dokumente, in to v skladu s točno določenim principom, pri čemer sodni tolmači in prevajalci, ki jih ta institucija zaposluje, niso seznanjeni s postopkom overitve s tako imenovanim Apostille žigom. Poudarjamo, da je Haški njegovo drugačno ime in da so samo tisti strokovnjaki, ki so zaposleni v namenskih oddelkih okrožnih sodišč naše države, edini zadolženi za to vrsto overitve, tako da tudi vedo, po katerem principu se ta za konkretne dokumente mora izvesti. Gre za to, da je točno predpisano, v katerem trenutku se Apostille žig mora postaviti, oziroma, ali pred ali po obdelavi s strani omenjenih strokovnjakov, pa v skladu s temi podatki stranka tudi ve, ali dokument treba najprej odnesti v predstavništvo omenjene institucije ali pa ga je treba najprej odnesti v pristojne službe, ki so zadolžene za postavljanj Haškega žiga. Posebej je pomembno, da stranka dobi vse te podatke, saj v veliki meri varčuje, ne samo s svojim časom, ampak tudi denarjem.

Omenjeni strokovnjaki lahko v konkretni jezični kombinaciji prevajajo tudi vse tiste vsebine, ki so povezane s področjem marketinga oziroma, ki se uporabljajo, kadar je treba predstaviti neki izdelek, ali dogodek oziroma storitev ali samo podjetje. Primarno s tem mislimo na reklamne kataloge, vizitke in zloženke oziroma na PR članke in brošure ter reklamne letake in plakate pa tudi na vse ostale vsebine iz te skupine.

Časopisne članke kot tudi vse vrste revij prevajalci in sodni tolmači v skladu s potrebami in postavljenimi zahtevami strank prav tako prevajajo v dani kombinaciji jezikov. Prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje učbenikov iz pakistanskega v ruski jezik, toda po potrebi lahko obdelajo tudi prozna kot tudi vsako poetsko književno delo.

Poleg poljudnih besedil ti strokovnjaki prevajajo tudi tista, ki veljajo za znanstvena, njihova tema pa se lahko nanaša na vsako vejo ali naravoslovnih ali družbenih ved.

V okviru te institucije je na razpolago tudi storitev redakcije, ki jo na zahtevo strank izključno izvajajo profesionalni korektorji in lektorji.

Če se zahteva neposredno prevajanje spletnih materialov iz pakistanskega v ruski jezik, je predvideno, da se sodni tolmači in prevajalci trudijo, da čim bolje implementirajo orodja SEO (Search Engine Optimisation). Natančneje rečeno, ti strokovnjaki vsebino, tako spletnih prodajaln in spletnih strani oziroma programov in spletnih katalogov kot tudi vseh vrst aplikacij ter številnih drugih spletnih vsebin vsekakor uskladijo s pravili, ki veljajo v okviru konkretnega iskalnika. S tem omenjenim materialom omogočajo, da bistveno boljše kotirajo v okviru polja splošnega iskanja, vse navedeno pa ima posebej ugoden vpliv na poslovanje lastnikov prevedenih in optimiziranih spletnih vsebin.

V odvisnosti od vrste manifestacije omenjeni strokovnjaki lahko v konkretni jezični kombinaciji uporabijo, tako šepetano kot tudi konsekutivno oziroma simultano tolmačenje. Vsekakor strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če je na podlagi parametrov, ki se nanašajo na organizacijo manifestacije, izbrana prav ta storitev. Seveda je te podatke dolžna stranka, ki jo to zanima, pravočasno dostaviti oziroma obvestiti zaposlene v predstavništvu, tako o predvidenem trajanju dogodka kot tudi o načrtovanem številu udeležencev in mestu prirejanja.

Storitev sinhronizacije vseh video in zvočnih materialov je prav tako na razpolago strankam te institucije, saj jim je omogočeno, da angažirajo profesionalne podnaslavljalce, ki v skladu s pravili svoje stroke obdelajo vsebine te vrste. Seveda sodni tolmači in prevajalci profesionalno odgovorijo tudi na zahtevo kateregakoli posameznika, ki želi dobiti neposredno prevajanje oddaj iz pakistanskega v ruski jezik, ne glede na to, ali gre za izobraževalne, otroške ali informativne oziroma zabavne. Prav tako lahko strokovno prevajajo tudi igrane filme kot tudi reklamna sporočila in risane oziroma dokumentarne pa tudi animirane filme ter serije in številne druge vsebine te vrste.

Poudariti je treba tudi to, da je dostava vseh teh materialov na prevajanje zelo preprosta in da se v veliki meri razlikuje glede na postopek, ki se spoštuje pri pošiljanju dokumentov na obdelavo. To pa pomeni, da velja pravilo o pošiljanju konkretnih vsebin po elektronski pošti in na povsem enak način jih lahko tudi prevzemejo, ko strokovnjaki, ki so zaposleni v predstavništvu, izvedejo zahtevano storitev. Vendar moramo poudariti, da ta institucija vsem svojim strankam ponuja tudi možnost, da vsebine te vrste na obdelavo pošljejo na malce drugačen način, oziroma, da jih prevzamejo, kakor jim ustreza, tako da predpostavlja, da se bodo stranke, ki jih to zanima, o vseh potrebnih detajloh dogovorile neposredno s pristojnimi v okviru omenjene institucije, s katerimi so predhodno osebno kontaktirali.

Neposredno prevajanje pravnih aktov iz pakistanskega v ruski jezik

Izjemno pomembno je poudariti, da ima vsaka stranka, ki v omenjeni različici jezikov potrebuje prevedene ali pravne akte ali neke druge dokumente, na razpolago njihovo kompletno obdelavo, ki je usklajena z zakonom. S tem mislimo na dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači, najprej izvedejo neposredno prevajanje dokumentov iz pakistanskega v ruski jezik in potem primerjajo njihovo vsebino z izvirniki in šele potem opravijo tudi overitev. Vendar moramo poudariti, da je za ustrezno overitev predhodno prevedenih dokumentov zadolžen sodni tolmač, ki poseduje ustrezna pooblastila in stranka se je dolžna v celoti držati pravila o dostavi izvirnih dokumentov njemu na vpogled.

Glede na to, da v praksi obstajajo tudi dokumenti, za katere se zahteva dodatna overitev, je predvideno, da lastnik teh vsebin informacije o njej pridobi samostojno, in to izključno od zaposlenih v pristojnih institucijah Republike Slovenije. Da ne bo pomote, misli se na overitev s Haškim žigom, ki je bistveno bolj poznan pod imenom Apostille, za katero strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford ne posedujejo potrebnih pooblastil.

Vse tiste dokumente, ki se tičejo prava oziroma se nanašajo neposredno na sodstvo, zaposleni v okviru te institucije obdelajo v skladu s predhodno opisanim principom. Vsekakor so specializirani za neposredno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz pakistanskega v ruski jezik oziroma sodnih sklepov in pogodb in seveda kompletno obdelujejo tudi tožbe, licence in pravni red Evropske Unije pa tudi pooblastilo za zastopanje, certifikate in pritožbe ter odločitve sodišč in številne druge pravne akte.

Profesionalni sodni tolmači in prevajalci v skladu s pravili prav tako prevajajo tudi vse osebne dokumente (dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, potrdilo o državljanstvu in vsi drugi), toda na zahtevo strank lahko profesionalno obdelajo tudi različne vrste soglasij oziroma izjav in potrdil (soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov in vsi ostali dokumenti, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam).

Poleg za omenjene dokumente lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje zaključnih spričeval osnovne in srednje šole iz pakistanskega v ruski jezik, pri čemer zaposleni v konkretnem predstavništvu lahko obdelajo tudi katerikoli drugi dokument, ki se nanaša na izobraževanje. Na prvem mestu mislimo na diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju in potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi na prepis ocen oziroma na predmetnike in programe fakultet. Če se to zahteva s strani strank, prevajalci in sodni tolmači v najkrajšem možnem roku v navedeni različici jezikov obdelajo, tako diplomske kot tudi seminarske naloge, in to katerekoli kompleksnosti in tematike oziroma dolžine.

Predvideno je, da jih stranke, ki jih to zanima, lahko angažirajo tudi, če jim je prevajanje v tej različici jezikov potrebno za vsebino različnih vrst dokumentacij oziroma za posamezne dokumente iz njihove sestave.

Poleg celotne vsebine poslovne dokumentacije (sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, finančna poslovna poročila, fakture, revizijska poročila, poslovne odločitve, statut podjetja in drugi) na zahtevo strank lahko obdelamo tudi vsebino, tako razpisne, gradbene in tehnične (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti in vsi ostali dokumenti iz njihove sestave) kot tudi medicinske dokumentacije (dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi in katerikoli dokument, ki je vanjo uradno uvrščen).

Treba je reči tudi to, da vsaka stranka te institucije ima na razpolago tudi storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje znanstvenih del iz pakistanskega v ruski jezik, pri čemer se predpostavlja, da sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi znanstvene patente pa tudi rezultate znanstvenih raziskav in na splošno rečeno, vsak dokument ali material, ki se na znanost nanaša.

Prevajanje katalogov in brošur iz pakistanskega v ruski jezik

Pri obdelavi reklamnih brošur ali katalogov v navedeni različici jezikov, se sodni tolmači in prevajalci trudijo, da implementirajo tudi pravila marketinga, da bi želeno reklamno sporočilo našlo pot do potencialnih strank, ki ali uporabljajo ruski jezik ali pa jim je ta materni. Seveda na zahtevo lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje plakatov in vizitk iz pakistanskega v ruski jezik pa tudi reklamnih zloženk in PR člankov oziroma letakov in vseh ostalih vsebin, ki se uporabljajo, kadar je treba reklamirati neko storitev ali poslovanje podjetja oziroma predstaviti dogodek ali konkretni izdelek.

Poleg tega Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi tiste strokovnjake, ki so specializirani za zagotavljanje storitev tolmačenja v tej različici jezikov. Najprej moramo poudariti, da poleg te storitve ta institucija po precej ugodnih cenah ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki lahko ustrezno odgovori tudi na zahteve najbolj kompleksnih manifestacij. Vsekakor stranka mora dostaviti tudi informacije o samem dogodku, in sicer predvsem tiste, ki se nanašajo na predpisano trajanje in točno mesto njegovega prirejanja oziroma na število oseb, ki bodo prisotne ob tej priložnosti. Potem se prevajalci in sodni tolmači odločijo, ali te zahteve lahko zadovolji šepetano tolmačenje iz pakistanskega v ruski jezik oziroma, ali pa je bolje uporabiti konsekutivno ali simultano tolmačenje.

Profesionalna obdelava spletnih strani pa tudi aplikacij oziroma katalogov in prodajaln ter programov katerekoli vrste je prav tako ena od storitev, ki je omogočena strankam navedene institucije. Tisto, kar je izredno pomembno za lastnike konkretnih spletnih vsebin, je dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami uporabljajo tudi pravila, ki so povezana s SEO (Search Engine Optimisation). Preprosto rečeno ti strokovnjaki, ne samo, da prevajajo konkretne materiale, ampak njihovo vsebino tudi v celoti prilagajajo potrebam oziroma zahtevam, ki jih predpisuje določen spletni brskalnik. Namen takšnega pristopa je, da se položaj konkretnih vsebin na spletu maksimalno poboljša, kar posredno vodi tudi do poboljšanja poslovanja njihovih lastnikov.

Navedeni strokovnjaki so specializirani tudi za prevajanje znanstvenih in poljudnih besedil iz pakistanskega v ruski jezik in mirno lahko rečemo, da se njihova tema lahko nanaša na vsako vejo družbenih ali naravoslovnih ved. Medicina, filozofija, farmacija in izobraževanje oziroma ekologija in varstvo okolja, komunikologija in turizem so samo nekatera od področij, s katerimi se lahko ukvarja konkretno besedilo. Če je to potrebno, stranke lahko te strokovnjake angažirajo tudi zaradi prevajanja političnih besedil ali tistih, ki se ukvarjajo z neko od tem s področij sociologije, marketinga in gradbene industrije potem informacijskih tehnologij in menedžmenta oziroma financ, bančništva in prava ter vseh ostalih neomenjenih znanstvenih disciplin.

Prevajanje učbenikov iz pakistanskega v ruski jezik

Kompleksnost, dolžina in tematika učbenikov sploh ne predstavljajo problema strokovnjakom, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford, zato ker so specializirani tudi za zagotavljanje te storitve v zvezi z vsako vrsto učbenikov. Prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje književnih del za pakistanskega v ruski jezik, kar pomeni, da poleg različnih poetskih profesionalno obdelajo tudi tista književna dela, ki sodijo v v prozna. Vsekakor bo izpolnjena tudi zahteva strank v zvezi z obdelavo ilustriranih revij pa tudi časopisnih člankov in vseh ostalih vsebin, ki jih bodo v skladu sa predvidenim pravilnikom te specializirane institucije dostavili na obdelavo.

Seveda niso v tej instituciji zaposleni samo prevajalci in sodni tolmači, ampak tudi številni drugi strokovnjaki, ki so specializirani za zagotavljanje različnih storitev v zvezi z obdelavo vsebin v dani različici jezikov. Mislimo predvsem na korektorje in lektorje, ki se trudijo, da v skladu s pravili redakcije poboljšajo kakovost predhodno prevedenih materialov. Seveda se storitvi lekture in korekture lahko uporabita za katerokoli vrsto vsebin, če je potrebno, da ti strokovnjaki popravijo napake, ki so narejen in njihovo vsebino uskladijo predvsem s pravili same prevajalske stroke pa tudi z osnovami ruskega jezika.

Poudarjamo, da v okviru te institucije stranke, ki jih to zanima, lahko dobijo tudi zelo specifične storitve, ki se redko kje na ozemlju naše države lahko najdejo. Na prvem mestu se to nanaša na podnaslavljanje prevedenih video in zvočnih materialov katerekoli vrste oziroma na njihovo sinhronizacijo. Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci v konkretni različici jezikov prevajajo animirane in igrane oziroma risane ter dokumentarne filme, po potrebi pa izvajamo tudi neposredno prevajanje informativnih oddaj iz pakistanskega v ruski jezik pa tudi tistih, ki so izobraževalne ali zabavne, in to ne glede na to, ali gre za televizijske ali radijske oddaje. Poleg tega jih stranke lahko angažirajo tudi zaradi obdelave reklamnih sporočil, ki bodo predvajana v različnih medijih oziroma serij in na splošno rečeno vseh ostalih ali video ali zvočnih materialov. Vsaka stranka sama potem izbere, ali hoče, da ji dostavljene materiale podnaslovimo ali sinhroniziramo, kar praktično pomeni, da na enem mestu dobi njihovo kompletno obdelavo, tako da jih lahko zelo hitro plasira v različnih medijih ali v kinematografih.

Cena prevajanja iz pakistanskega v ruski jezik

  • Iz pakistanskega v ruski je po dogovoru

Cena prevajanja iz pakistanskega v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz pakistanskega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz pakistanskega v ruski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!