Prevajanje iz srbskega v angleški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v angleški jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v angleški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg osnovne storitve, ki je povezana z neposrednim prevajanjem iz srbskega v angleški jezik, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford vsem, ki so zainteresirani, ponujajo tudi različne dodatne storitve, na prvem mestu overitev prevodov dokumentov z žigom sodnega tolmača. Vsaka stranka, ki ji je ta storitev potrebna za vse vrste dokumentov, ima zahvaljujoč takšnemu principu obdelave možnost, da v zelo kratkem roku dobi pravno veljavne dokumente, ki so prevedeni v navedeni jezični kombinaciji in s samim tem ima pravico, da jih uporablja enako kot vsak drug izvirni dokument.

Ob tej priložnosti pa se od nje zahteva, da spoštuje zelo pomembno pravilo, ki se nanaša na obveznost dostave izvirnih dokumentov na vpogled, kar pomeni, da se tudi princip dostave takšnih vsebin na prevajanje razlikuje od drugih, za katere prevajalci in sodni tolmači prav tako izvajajo prevajanje iz srbskega v angleški jezik. Tedaj je namreč dovoljeno tudi pošiljanje in prejemanje prevedenih vsebin preko elektronske pošte.

Glede na to, da so stranke dolžne dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, jim je dovoljeno, da jih pošljejo ali preko kurirske službe, ali pa preko “Pošte Slovenije”, toda vedno in samo s priporočeno pošiljko, prav tako pa imajo tudi pravico, da jih na obdelavo dostavijo osebno v predstavništvo naše institucije.


Prevajanje iz angleškega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v angleški jezik

Ker omenjeni strokovnjaki za dostavljene dokumente najprej izvedejo prevajanje v konkretni jezični različici in potem tudi overitev z žigom sodnega tolmača, stranke izbirajo, ali želijo kompletno obdelane dokumente prevzeti osebno v naši poslovalnici, ali pa jim bolj ustreza, da jih dobijo na določen naslov. Glede na to, da dostavo kompletno obdelanih dokumentov na naslov stranke izvaja kurirska služba, ki tudi zaračunava to storitev po ceniku, ki je oblikovan v tej kurirski službi in s katerim naša institucija nima absolutno nikakršne zveze.

Vsaka stranka, ki ji je prevajanje iz srbskega v angleški jezik potrebno v posebej kratkem roku, ima pravico, da najprej pošlje skenirane dokumente preko elektronske pošte, da bi pospešila postopek njihove obdelave. Vsekakor je tudi tedaj dolžna, da na vpogled dostavi izvirne dokumente, toda v tem primeru mora izbrati način, ki je najhitrejši.

Želimo poudariti tudi to, da obstajajo določeni dokumenti, za katere izvajajo prevajanje iz srbskega v angleški jezik in za katere omenjeni postopek obdelave ni dovolj, saj se zanje zahteva overitev s tako imenovanim Apostille žigom. Drugo ime za ta žig je haški in zanj so zadolžene državne institucije oziroma službe, ki so za to specializirane in delujejo v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci, ki so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford, niso pooblaščeni za izvedbo te overitve, se morajo stranke potruditi in se samostojno pozanimati, ali se Apostille žig zahteva za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje v konkretni jezični kombinaciji. Prav tako je pomembno, da vprašajo, ali ta vrsta overitve poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s prevajanjem in overitvijo pa se dokumenti s haškim žigom overijo preden le-ti sploh začnejo z delom. Ko pridobijo vse te informacije, stranke vedo, kako dolgo naj bil približno trajal postopek obdelave določenega dokumenta in kam jih morajo najprej odnesti ali na drug način dostaviti.

Poudarjamo, da naši strokovnjaki v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo vsak dokument, ki ga stranka zahteva, to pa se nanaša predvsem na različne vrste izjav in soglasij oziroma potrdil in na vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in druga). Seveda lahko obdelajo tudi vsak osebni dokument, kar vključuje prevajanje iz srbskega v angleški jezik, tako za osebno izkaznico in vozniško dovoljenje oziroma dovoljenje za prebivanje kot tudi za potrdilo o državljanstvu, potni list in delovno dovoljenje oziroma za potrdilo o stalnem prebivališču, prevajamo pa tudi izpiske iz matičnega registra tako o rojstvu in smrti kot tudi o sklenjeni zakonski zvezi pa tudi prometno dovoljenje in vse ostale osebne dokumente.

V tej kombinaciji jezikov naši strokovnjaki kompletno obdelajo oziroma prevedejo in potem tudi overijo tudi vse vrste dokumentacij, tako tehnično in gradbeno kot tudi poslovno oziroma razpisno in medicinsko. To vključuje prevajanje, tako za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbene projekte ter za navodila za uporabo kot tudi za zdravniške izvide, poslovne odločitve in fakture in potem tudi za specifikacije farmacevtskih izdelkov in ustanovitveni akt, statut podjetja, za različne vrste poslovnih poročil in za vse ostale dokumente, ki v tem trenutku niso navedeni, so pa sestavni del absolutno katerekoli od omenjenih vrst dokumentacij.

Sodni tolmači in prevajalci prav tako poskrbijo za izpolnitev zahtev tistih strank, ki jim je neposredno prevajanje iz srbskega v angleški jezik potrebno za vse vrste pravnih aktov (pravni red Evropske Unije, sodne pritožbe, sodbe in sklepe, licence, sodne odločbe, pooblastila za zastopanje, certifikati, pogodbe in drugo), toda prevajajo tudi dokumente, ki so povezani, tako s področjem znanosti kot tudi s področjem izobraževanja (prepis ocen, predmetniki in programi fakultet, znanstveni patenti, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi, rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela, diplomske naloge in drugo).

Omenjamo tudi podatek, da prevajalci in sodni tolmači profesionalno izvajajo tudi prevajanje iz srbskega v angleški jezik za marketinške materiale vseh vrst (PR članki, reklamne zloženke, brošure, katalogi, plakati, vizitke in druga) kot tudi za znanstvene oziroma poljudne besedilne vsebine, ki obdelujejo temo, povezano s katero koli vejo družbenih in naravoslovnih ved. Vsekakor izvajamo prevajanje v omenjeni jezikovni različici za časopisne članke in književna dela vseh vrst oziroma za učbenike in različne vrste revij, strankam pa ponujamo tudi profesionalno prevajanje iz srbskega v angleški jezik za različne vrste spletnih materialov, kar vključuje predvsem obdelavo spletnih strani in spletnih prodajaln pa tudi spletnih katalogov oziroma aplikacij, brošur, programov in drugih podobnih materialov. Tukaj je izjemno pomembno omeniti dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci posedujejo dovolj znanja v zvezi s SEO (Search Engine Optimisation), tako da z njihovo uporabo dosežejo precej boljši položaj spletnega iskalnika za konkretne vsebine.

Omenjeni strokovnjaki so poleg tega specializirani tudi za tolmačenje iz srbskega v angleški jezik, tako da v skladu s potrebami uporabljajo tudi simultano in šepetano ter konsekutivno tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Na osnovi zahtev dogodka, za katerega je strankam potrebna ta storitev, bomo pripravili ponudbo in v njej navedli, da jim omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje po ugodnih cenah, če ta vrsta storitve lahko odgovori na konkretne zahteve.

Na koncu omenjamo zelo pomembno informacijo, ki je povezana z obdelavo zvočnih in video vsebin, glede na to, da je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje iz srbskega v angleški jezik, ne samo za igrane filme vseh žanrov in serije, ampak tudi za informativne oddaje in reklamna sporočila oziroma animirane filme, čeprav prevajalci in sodni tolmači po potrebi prevajajo tudi dokumentarne filme in zabavne ter izobraževalne oddaje pa tudi risane filme in ostale vsebine te vrste. Poleg te storitve zainteresiranim strankam omogočamo tudi njihovo finalno obdelavo, ki vključuje, tako sinhronizacijo vseh prevedenih zvočnih ali video materialov kot tudi njihovo podnaslavljanje.

Glede na to, da so strokovna korektorji oziroma profesionalni lektorji del ekipe naše poslovalnice, jih lahko vse stranke, ki so jim njihove storitve potrebne, angažirajo za izvedbo redakcije, ki vključuje profesionalno korekturo in lekturo.

Prevajanje pooblastila za zastopanje iz srbskega v angleški jezik

Vsem zainteresiranim omogočamo, da po ugodnih cenah in v zelo kratkih rokih dobijo neposredno prevajanje pooblastila za zastopanje iz srbskega v angleški jezik in potem izvajamo tudi overitev tako obdelanega dokumenta, s čimer dajemo možnost vsem strankam, da dobijo profesionalno obdelan konkretni dokument, ki ga lahko uporabljajo v praksi.

Poleg tega moramo obvestiti vse stranke, da nam pri dostavi dokumentov, za katere jim je potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v angleški jezik, vsekakor na vpogled priložijo tudi izvirne dokumente, saj se to zahteva izključno zaradi overitve z žigom sodnega tolmača. Pomembno pa je tudi, da zainteresirane stranke vedo, da je v posameznih primerih treba izvesti overitev s haškim oziroma žigom, ki ga imenujemo tudi Apostille in za katerega niso pristojni strokovnjaki, ki so v naši ekipi.

Poleg pooblastila za zastopanje, prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi sklep o razvezi zakonske zveze in potem tudi sodne pritožbe in tožbe oziroma licence, sodne odločbe in odločitve kot tudi certifikate in številne druge pravne akte oziroma vsak dokument, ki se nanaša, tako na področje prava kot tudi na področje pravosodja. Strankam, ki jim je prevajanje iz srbskega v angleški jezik potrebno za osebne dokumente, vsekakor omogočamo, da dobijo njihovo kompletno obdelavo in ob tej priložnosti sodni tolmači in prevajalci poleg potrdila o državljanstvu, potnega lista in delovna dovoljenja prevajajo tudi potrdilo o stalnem prebivališču, zatem osebno izkaznico in dovoljenje za prebivanje kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti in o sklenjeni zakonski zvezi ter prometno in vozniško dovoljenje pa tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu in druge osebne dokumente.

V tej jezični kombinaciji poleg tega najprej prevajamo in potem tudi overjamo vse dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, tako da prevajalci in sodni tolmači poskrbijo za kompletno obdelavo potrdila o opravljenih izpitih, zaključnih spričeval osnovne in srednje šole in prepisa ocen, na zahtevo pa prevajajo tudi potrdilo o rednem šolanju ter diplomo in dodatek k diplomi oziroma predmetnike in programe fakultet kot tudi diplomske in seminarske naloge ter rezultate znanstvenih raziskav, znanstvene patente in katerikoli drugi dokument, ki se nanaša na omenjeni področji.

Posebej poudarjamo tudi, da izvajamo neposredno prevajanje iz srbskega v angleški jezik za različne vrste potrdil in izjav pa tudi za soglasja oziroma da prevajalci in sodni tolmači po potrebi kompletno obdelujejo vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam. S tem mislimo predvsem na potrdilo o samskem stanu in potrdilo o nekaznovanosti oziroma potrdilo o stalni zaposlitvi ter o višini dohodkov in potem tudi na soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti in ostale dokumente iz te skupine.

Prav tako, ko je to potrebno strankam, pristopamo kompletni obdelavi dokumentov, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druga), zainteresiranim strankam pa ponujamo tudi prevajanje iz srbskega v angleški jezik za dokumente, ki sestavljajo, tako poslovno kot tudi razpisno oziroma tehnično in gradbeno dokumentacijo. Sodni tolmači in prevajalci pa v skladu z zahtevami lahko v konkretni jezični kombinaciji prevajajo, tako fakture in poslovne odločitve oziroma sklep o ustanovitvi pravne osebe ter statut podjetja kot tudi vse vrste poslovnih poročil oziroma ustanovitveni akt podjetja in potem tudi gradbene projekte, navodila za uporabo in deklaracije izdelkov ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma katerikoli dokument, ki sestavlja katerokoli od predhodno omenjenih vrst dokumentacij.

Tolmačenje iz srbskega v angleški jezik

Ko gre za storitev, ki se nanaša na tolmačenje iz srbskega v angleški jezik, smo dolžni poudariti, da sodni tolmači in prevajalci enako kakovostno in profesionalno lahko izvajajo storitev simultanega in šepetanega kot tudi konsekutivnega tolmačenja v tej jezični različici. Glede na to, da so popolnoma usposobljeni za vse tri navedene vrste tolmačenja, se moramo odločiti, katera od njih je najustreznejša za konkretni dogodek oziroma katera lahko v celoti kakovostno odgovori zahtevam tega dogodka. Toda, da bi to lahko storili, zainteresirane stranke morajo dostaviti vse informacije, ki se nanašajo na njegovo organizacijo, kar pomeni, da nas morajo informirati, ne samo o številu udeležencev in predvidenem trajanju tega dogodka, ampak nam morajo posredovati tudi potrebne podatke o karakteristikah konkretnega prostora, v katerem naj bi ta dogodek potekal. Ko bomo imeli vse potrebne informacije, bomo začeli z izdelavo ponudbe in zagotovo bomo izbrali tisto vrsto storitve ki lahko zadovolji vse udeležence in organizatorje. Če se ekipa strokovnjakov naše poslovalnice, ki so zadolženi za določanje ustrezne storitve tolmačenja v tej jezikovni različici, odloči za to, da je simultano tolmačenje iz srbskega v angleški jezik najboljša možnost, tem strankam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to zadnje generacije ter po cenah, s katerimi bo zagotovo zadovoljna vsaka naša stranka.

Prevajalci in sodni tolmači poskrbijo tudi za prevajanje v navedeni jezični različici za vse marketinške materiale, razumljivo pa je, da ob tej priložnosti v celoti spoštujejo tudi marketinška pravila. Ko prevajajo PR članke, plakate, brošure ali kataloge oziroma katerokoli drugo vrsto marketinških materialov, najprej odkrijejo reklamno sporočilo, ki ga ti materiali vsebujejo in ga potem prilagajajo duhu in pravilom angleškega jezika. S spoštovanjem teh zelo jasnih pravil, povezanih s prevajanjem marketinških materialov v omenjeni kombinaciji jezikov, naši strokovnjaki izpolnjujejo osnovni cilj njihove obdelave, saj sporočilo, ki ga le-ta morajo prenesti, v celoti pravilno oblikujejo in omogočajo absolutno vsakomur, ki mu je angleški jezik materni, da se seznani z njihovo vsebino in se čim prej odloči za konkretno storitev ali izdelek, ki se skozi te vsebine reklamira.

Želimo omeniti tudi to, da so sodni tolmači in prevajalci, ki so del naše ekipe, prav tako usposobljeni tudi za profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz srbskega v angleški jezik. To pa pomeni, da pri obdelavi, tako spletnih strani v tej kombinaciji jezikov kot tudi spletnih prodajaln oziroma programov in aplikacij in spletnih katalogov in ostalih podobnih materialov, uporabljajo pravila, ki se nanašajo tudi na njihovo optimizacijo. Pravzaprav to pomeni, da spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation), pa bodo zahvaljujoč temu stranke, ki so lastniki omenjenih vsebin, hitro opazile tudi njihov občutno boljši položaj v okviru spletnega iskanja oziroma njihovo poslovanje bo zagotovo precej boljše, saj potencialne stranke precej boljše prihajajo do potrebnih informacij.

Vsaka stranka, ki je prevode iz srbskega v angleški jezik že dobila, ampak ne v okviru naše institucije in to za vse vrste vsebin, pri čemer pa ni zadovoljna z dobljeno storitvijo, lahko v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi storitev, za katero so specializirani lektorji in korektorji, gre pa za tako imenovano redakcijo materialov. Omenjena storitev vključuje, tako korekturo kot tudi lekturo tistih vsebin, za katere so neprofesionalno izdelani prevodi iz srbskega v angleški jezik in pri katerih morajo strokovne osebe oziroma korektorji in lektorji popraviti vse napake, ki v takšnih materialih obstajajo.

Prevajanje političnih besedil iz srbskega v angleški jezik

Če je nekomu potrebno neposredno prevajanje besedil s področja politike iz srbskega v angleški jezik, je lahko povsem prepričan, da bodo strokovni prevajalci in sodni tolmači, ki jih naša institucija zaposluje, na te zahteve zagotovo profesionalno odgovorili, ne glede na to, ali stranka zahteva obdelavo strokovnih ali pa poljudnih besedil te vrste.

Poleg tega moramo poudariti, da naši strokovnjaki lahko izpolnjujejo tudi zahteve strank, ki jim je neposredno prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov potrebno za besedila iz številnih drugih področij, tako da se bodo potrudili, da profesionalno prevedejo tudi besedilne materiale, povezane s področji ekonomije, bančništva in komunikologije oziroma financ in filozofije in psihologije, sociologije in medicine oziroma izobraževanja in menedžmenta pa tudi tiste, ki so povezani z gradbeno industrijo in informacijskimi tehnologijami oziroma katerokoli vejo naravoslovnih ali družbenih ved.

Prav tako omenjeni strokovnjaki poskrbijo, da strankam omogočimo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v angleški jezik za romane in dela beletrija kot tudi za katerekoli prozno ali poetsko književno delo oziroma za različne vrste učbenikov. Stranke pri nas pričakuje tudi neposredno prevajanje v tej jezikovni različici za časopisne članke in za strokovne revije kot tudi za poljudne in vse ostale vrste revij.

Strankam, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v angleški jezik za zvočne in video vsebine različne vrste, omogočamo tudi storitve, ki se nanašajo, tako na njihovo sinhronizacijo kot tudi na podnaslavljanje vseh tako prevedenih materialov. Gre za to, da postopek obdelave, tako igranih in animiranih oziroma dokumentarnih in risanih filmov kot tudi reklamnih sporočil, informativnih in zabavnih in izobraževalnih in otroških oddaj in potem tudi serij in ostalih video in zvočnih materialov, pomeni, da prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, najprej izvajajo njihovo prevajanje v konkretni jezični različici in potem njihovi kolegi, ki so zadolženi za finalizacijo procesa oziroma za sinhronizacijo ali podnaslavljanje vseh materialov, ki so na ta način obdelani, prevzemajo te vsebine in izvajajo storitev, ki jo stranka navede kot želeno. Ko dobijo vsebine, ki so na ta način obdelane, imajo vse stranke pravico, da jih predvajajo, kjerkoli želijo, saj so absolutno pripravljene za predstavitev.

Cena prevajanja iz srbskega v angleški jezik

  • Iz srbskega v angleški je 7 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 10 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!