Prevajanje iz srbskega v portugalski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v portugalski jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v portugalski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Zainteresirane stranke v poslovalnici naše institucije lahko dobijo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v portugalski jezik za absolutno vse vrste dokumentov ali dokumentacij, toda to ni vse, saj poleg njihovega prevajanja v Prevajalskem centru Akademije Oxford prav tako dobijo tudi njihovo kompletno obdelavo v pogledu overitve z žigom sodnega tolmača, s čimer se dokument, ki ga prinesejo na obdelavo, lahko uporablja ob vsaki priložnosti, ko za tem obstaja potreba, saj se s pravnega vidika obravnava kot absolutno veljaven. Glede na to, da poseduje žig sodnega tolmača, to pomeni, da je njegova vsebina enaka kot v izvirniku.

Da bi prevajalci in sodni tolmači določen dokument lahko obdelali v skladu z zakonskimi akti, mora stranka dostaviti izvirne dokumente, in to samo na vpogled, saj mora zapriseženi sodni tolmač, ki je v naši ekipi, najprej primerjati izvirni dokument s prevedenim in samo tedaj prevod lahko opremi s svojim žigom, toda samo v primeru, če je absolutno prepričan, da so njihove vsebine enake. Toda, če se zgodi, da se opazi določena razlika v vsebinah teh dveh dokumentov, naši strokovnjaki predlagajo izvajanje storitve redakcije oziroma pristopa se lekturi in korekturi tako obdelanih vsebin in ob tej priložnosti bodo popravljene vse napake, ki v njih obstajajo, da bi se lahko izvedla overitev.

Bilo bi dobro, da se stranka, ki ji je neposredno prevajanje iz srbskega v portugalski jezik potrebno za določen dokument, povsem samostojno pozanima, ali je zanj potrebno izvajanje storitve overitve z Apostille oziroma haškim žigom. Poudarjamo, da naši strokovnjaki takšne overitve ne izvajajo, saj zanjo niso pooblaščeni in prav zato strankam tudi priporočamo, da najprej preverijo, ali je določen dokument treba opremiti s tem žigom in kdaj. Overitev s haškim žigom namreč za nekatere dokumente poteka preden prevajalci in sodni tolmači izvedejo svoj del posla, za druge pa overitev poteka šele potem, pa se s samim tem razlikuje tudi celoten postopek obdelave. Točneje, če najprej poteka overitev z Apostille žig, je obveznost naših strokovnjakov, da prevedejo tudi ta žig in konkretni dokument in šele tedaj se izvede overitev sodnega tolmača.


Prevajanje iz portugalskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v portugalski jezik

Kar zadeva sam postopek dostave dokumentov, glede na to, da je treba priložiti tudi izvirne vsebine na vpogled, to pomeni, da jih lahko pošljete preko kurirske službe ali pa prinesete osebno, prav tako pa je vsakomur dovoljeno, da pošiljanje izvede preko “Pošte Slovenije” s priporočeno pošiljko, prevedene in overjene dokumente pa prevzame ali osebno, ali pa jih prejme z dostavo na določen naslov, kar je pravzaprav storitev, ki jo mora plačati ločeno od obdelave dokumentov, v skladu s ceno ki jo v tem primeru določa kurirska služba.

Samo v primeru, ko jim je potrebno nujno prevajanje kateregakoli dokumenta iz srbskega v portugalski jezik, lahko vsebine najprej pošljejo preko elektronske pošte, toda potem so nam dolžni dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, pri čemer morajo izbrati enega od načinov, ki smo jih že omenili.

Sodni tolmači in prevajalci izvajajo kompletno obdelavo absolutno kateregakoli dokumenta, poleg osebnih (potni list, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje in drugo) naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov (odločitve sodišč, sodne odločbe, pooblastilo za zastopanje, certifikati, pravni red Evropske Unije, sodne odločbe, licence, sodne pritožbe in številne druge dokumente, ki se nanašajo na področji prava in področij pravosodja).

Kompletno obdelujemo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so na primer različne vrste izjav, soglasij in potrdil, prevajalci in sodni tolmači pa poleg potrdila o stanju računa v banki in potrdila o višini dohodkov prevajajo tudi potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje in potrdilo o samskem stanu oziroma potrdilo o stalni zaposlitvi in ostale dokumente te vrste. Izpolnili bomo zahteve vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v portugalski jezik za medicinsko dokumentacijo, tako da naši strokovnjaki poleg specifikacij farmacevtskih izdelkov kompletno obdelujejo tudi zdravniške izvide kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druge dokumente, ki so povezani z omenjeno dokumentacijo.

Seveda kompletno obdelujejo tudi gradbene projekte in potem tudi navodila za uporabo kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in deklaracije izdelkov in druge dokumente, ki sestavljajo, tako gradbeno kot tudi tehnično oziroma razpisno dokumentacijo. Omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v portugalski jezik za fakture in letna oziroma revizijska in finančna poslovna poročila kot tudi za statut podjetja, poslovne odločitve in sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma za ustanovitvene akte podjetja in za ostale neomenjene dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo.

Prav tako lahko na zahtevo stranke kompletno obdelajo, ne samo zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter potrdilo o opravljenih izpitih in diplomo in dodatek k diplomi, ampak tudi predmetnike in programe fakultet ter rezultate znanstvenih raziskav kot tudi vse vrste znanstvenih del in diplomskih in seminarskih nalog ter znanstvene patente in ostale dokumente, ki se nanašajo, tako na področje znanosti kot tudi tiste, ki sodijo na področje izobraževanja.

Posebej poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci lahko, če je to potrebno, izvajajo tudi tolmačenje iz srbskega v portugalski jezik za vse vrste dogodkov, saj so specializirani, tako za šepetano in konsekutivno kot tudi za simultano tolmačenje v tej jezikovni različici, strankam pa po ugodnih cenah ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Najpomembneje je, da nam stranke, ki ga želijo naše strokovnjake angažirati za izvedbo te storitve, dostavijo vse potrebne informacije, ki se nanašajo na njegovo organizacijo, to pa pravzaprav pomeni, da moramo posedovati podatke o trajanju samega dogodka oziroma o številu oseb, ki naj bi se ga udeležile kot tudi o njegovi organizaciji in potem tudi o prostoru, v katerem naj bi potekal in podobne podatke, da bi lahko pristopili izdelavi ponudbe.

Poleg tega so naši strokovnjaki specializirani tudi za profesionalno obdelavo časopisnih člankov pa tudi različnih vrst revij, po potrebi pa v navedeni jezični kombinaciji prevajajo tudi romane, poetska in prozna dela, kot tudi dela beletrije in vsa ostala književna dela in učbenike. Seveda prevajajo tudi poljudna pa tudi znanstvena besedila, njihova tema pa je lahko povezana z absolutno vsemi področji naravoslovnih in družbenih ved.

Zainteresirane stranke pri nas pričakuje tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz srbskega v portugalski jezik, tako da prevajalci in sodni tolmači poleg brošur in plakatov profesionalno obdelujejo tudi kataloge oziroma PR članke, reklamne zloženke in ostale vsebine te vrste. Poskrbimo tudi za kompletno obdelavo katerekoli vrste, tako video kot tudi zvočnih materialov, kar pomeni, da stranke najprej dobijo prevajanje filmov vseh vrst oziroma oddaj, serij in reklamnih sporočil ter številnih drugih vsebin te vrste.

Najpomembneje je, da vsaka stranka, ki ji je prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov potrebno za vse vsebine, ki smo jih predhodno omenili in ne vključuje overitve z žigom sodnega tolmača, jih lahko na obdelavo pošljejo tudi preko elektronske pošte. Pravzaprav je to hkrati tudi najenostavnejši pa tudi zelo hitri način dostave, tako da se celoten postopek obdelave s tem pospešuje. Kar zadeva prevzemanje prevedenih vsebin te vrste, jih na popolnoma enak lahko dobijo tudi vse naše stranke, če jim to tako ustreza.

Prevajanje deklaracij izdelkov iz srbskega v portugalski jezik

Prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani za neposredno prevajanje deklaracij izdelkov iz srbskega v portugalski jezik, strankam seveda omogočajo, da dobijo tudi njihovo finalizacijo oziroma poleg neposrednega prevajanja navedenega pa tudi vseh ostalih dokumentov, dobijo tudi storitev overitve, ki jo v tem primeru izvaja zapriseženi sodni tolmač. Zainteresirane stranke na ta način dobijo deklaracije izdelkov, ki so obdelane v skladu z veljavnimi pravili, kar pomeni, da jih lahko uporabljajo ob vsaki priložnosti, ko je to potrebno.

Poudarjamo, da mora vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v portugalski jezik za katerikoli dokument, spoštovati pravilo v zvezi z dostavo izvirnikov na vpogled, prav tako pa bi bilo dobro, da preveri podatke v zvezi z overitvijo z Apostille oziroma tako imenovanim haškim žigom za dokumente, za katere ji je potrebna overitev.

Vse stranke pričakuje tudi kompletna obdelava navodil za uporabo in gradbenih projektov oziroma laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev pa tudi vseh ostalih dokumentov, ki sestavljajo tehnično oziroma razpisno in gradbeno dokumentacijo. Prav tako bodo ustrezno odgovorili na zahtevo stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz srbskega v portugalski jezik, pa ob tej priložnosti poleg potrdila o stalnem prebivališču, potnega lista in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu oziroma osebne izkaznice kompletno obdelujejo tudi vse vrste dovoljenj, tako vozniško in dovoljenje za prebivanje kot tudi delovno pa tudi prometno ter izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, izpiske iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu in druge osebne dokumente.

Če je to potrebno strankam, sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelujejo medicinsko dokumentacijo, ki poleg zdravniških izvidov vključuje tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi še veliko drugih dokumentov. Omenjeni strokovnjaki prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v portugalski jezik za pravne akte (sodne odločbe, licence, sodne pritožbe, pogodbe, pooblastilo za zastopanje, certifikati, sodne odločbe, pravni red Evropske Unije, sodne sklepe in odločitve) kot tudi za dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo (statut podjetja, finančna poročila, poslovne odločitve, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila ostale dokumente iz te skupine).

Razumljivo je tudi to, da prevajalci in sodni tolmači vsem zainteresiranim strankam omogočajo, da dobijo, ne samo prevedenih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, ampak bodo le-ti tudi overjeni s strani sodnega tolmača. Poleg potrdila o nekaznovanosti lahko prav tako kompletno obdelajo tudi potrdilo o stalni zaposlitvi oziroma potrdilo o višini dohodkov in soglasje za zastopanje ter potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o samskem stanu pa tudi številne druge neomenjene vrste potrdil, izjav in soglasij.

Ne smemo pozabiti, da je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje iz srbskega v portugalski jezik za dokumente s področij znanosti in izobraževanja, tako da sodni tolmači in prevajalci na zahtevo izvajajo obdelavo rezultatov znanstvenih raziskav, potrdila o opravljenih izpitih ter predmetnikov in programov fakultet pa tudi znanstvenih del, diplome in dodatka k diplomi ter potrdila o rednem šolanju kot tudi seminarskih nalog in znanstvenih patentov oziroma diplomskih nalog in zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, prepisa ocen in kateregakoli drugega dokument, ki se nanaša na eno od navedenih področij.

Šepetano tolmačenje iz srbskega v portugalski jezik

Posebna vrsta storitve, ki se nanaša na tolmačenje iz srbskega v portugalski jezik in za katero so sodni tolmači in prevajalci prav tako ozko specializirani, je poznana kot šepetano tolmačenje. Prav tako ti strokovnjaki lahko izvajajo tudi konsekutivno kot tudi simultano tolmačenje v tej jezični različici, strankam pa pod izjemno ugodnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Na osnovi informacij pridobljenih od strank, ki jim je potrebno angažiranje teh strokovnjakov za izvedbo omenjene storitve, ekipa strokovnjakov v naši poslovalnici določa, ali bo uporabljeno konsekutivno ali šepetano oziroma simultano tolmačenje tej jezični različici. Samo iz tega razloga nam je potrebno, da dobimo podatke v zvezi s številom udeležencev oziroma, da nam omogočijo pristop informacijam o trajanju samega dogodka pa tudi na splošno o načinu njegove organizacije. Ko dobimo vse te podatke, je razumljivo, da v najkrajšem roku pristopamo izdelavi ponudbe za konkretno storitev.

Naši strokovnjaki lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje spletnih vsebin iz srbskega v portugalski jezik oziroma strankam lahko ponudijo profesionalno obdelavo spletnih katalogov in spletnih strani pa tudi spletnih prodajaln in različnih programov in aplikacij. Vsekakor se razume, da v primeru potrebe lahko uporabljajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation) oziroma izvajajo profesionalno optimizacijo prevedenih spletnih materialov za brskalnike, da bi na ta način dosegli njihovo znatno boljše pozicioniranje v polju iskanja.

Prav tako lahko ugodimo zahtevam strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje besedil iz srbskega v portugalski jezik, pri čemer moramo poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci v odvisnosti od potreb prevajajo besedilne vsebine najrazličnejše tematike oziroma namena kot tudi različne dolžine in kompleksnosti. Marketing, komunikologija, gradbena industrija in filozofija so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana tema konkretnih besedil, čeprav omenjeni strokovnjaki prevajajo tudi tiste besedila, ki se nanašajo na področja politike, sociologije, medicine in izobraževanja oziroma informacijskih tehnologij in turizma pa tudi farmacije, psihologije in ekologije in varstva okolja in vseh ostalih znanstvenih disciplin, ne glede na to, ali sodijo na področje družbenih ali naravoslovnih ved.

Poudariti moramo tudi to, da je v ponudbi naše institucije tudi neposredno prevajanje reklamnih materialov iz srbskega v portugalski jezik in lahko rečemo, da so prevajalci in sodni tolmači usposobljeni, da na maksimalno profesionalen način obdelajo, tako PR članke, letake in vizitke oziroma brošure kot tudi reklamne zloženke, kataloge, plakate in vse ostale materiale, ki ga reklamirajo določeno podjetje ali pa konkretno storitev oziroma izdelek. Glede na to, da so izpopolnili obdelavo takšnih materialov, želimo tudi posebej poudariti dejstvo, da sporočilo, ki ga vsebujejo, vsekakor oblikujejo v skladu s pravili ciljnega jezika, tako da vsem govorcem portugalskega jezika omogočajo, da se seznanijo s tistim, kar se reklamira, in to na takšen način, kot da je vsebina napisana v njihovem maternem jeziku.

Prevajanje književnih del iz srbskega v portugalski jezik

Vsako književno delo, ne glede na to, kateremu žanru pripada, prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami strank prevajajo v navedeni kombinaciji jezikov. Tako poleg del beletrije profesionalno obdelajo tudi romane, izvajajo pa tudi neposredno prevajanje iz srbskega v portugalski jezik za vsako poetsko ali prozno književno delo. Prav tako na zahtevo stranke obdelujejo tudi učbenike, ne glede na to s katerim predmetom so povezani in kako obsežni so. Zainteresirane stranke pri nas lahko dobijo tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz srbskega v portugalski jezik, navedeni strokovnjaki pa prav tako profesionalno obdelujejo tudi vsebino, tako strokovnih kot tudi ilustriranih revij.

Posebej poudarjamo tudi to, da profesionalni korektorji in lektorji, angažirani v naši ekipi, prav tako ponujajo svoje storitve vsakomur, ki ima potrebo za tem. V principu, ko je neposredno prevajanje iz srbskega v portugalski jezik neprofesionalno izvedeno, se mora opraviti njihova redakcija oziroma morajo biti obdelani v skladu s pravili stroke, tako lektorji in korektorji zelo hitro pristopijo popravljanju tako obdelanih vsebin.

Pri nas stranke dobijo tudi kompletno obdelane vse vrste zvočnih in video vsebin. V okviru tega jih pričakuje, ne samo njihovo prevajanje iz srbskega v portugalski jezik, ampak tudi storitve, ki se obravnavajo kot dodatne, povezane pa so z njihovo sinhronizacijo ali za podnaslavljanjem. Naši strokovnjaki obdelujejo, tako igrane filme vseh žanrov kot tudi reklamna sporočila in serije pa tudi risane oziroma animirane filme, zatem izobraževalne oddaje kot tudi dokumentarne filme, informativne oddaje in vse ostale vrste in video in zvočnih materialov.

Cena prevajanja iz srbskega v portugalski jezik

  • Iz srbskega v portugalski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je 21 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!