Prevajanja iz srbskega v hebrejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v hebrejski jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v hebrejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg tega, da lahko v konkretni jezični kombinaciji obdelajo dokumente in vse vrste dokumentacij, sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje spletnih materialov iz srbskega v hebrejski jezik, pri čemer poleg spletnih strani ter vsebine spletnih prodajaln profesionalno obdelajo tudi programe oziroma aplikacije vseh vrst kot tudi spletne kataloge in ostale materiale, ki so na spletu dostopne. Ker člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford znajo pravilno uporabljati tudi Orodja SEO (Search Engine Optimisation), je tako strankam na razpolago tudi storitev optimizacije vseh spletnih vsebin. Njen osnovni cilj je, da se poboljša kotiranje konkretnih materialov v polju iskanja, glede na to, da bodo ti na ta način na najboljši možni način prilagojeni njegovim zahtevam.

Seveda omenjeni strokovnjaki lahko obdelajo tudi vse vsebine iz domene marketinga pa tudi revije in učbenike kot tudi časopisne članke ter katerekoli književno delo. Vsekakor na zahtevo strank lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje besedil iz srbskega v hebrejski jezik in v tem primeru člani ekipe poslovalnice obdelajo tudi poljudne in strokovne besedilne vsebine, ne glede na to, ali se ukvarjajo s tematiko iz domene naravoslovnih ali družboslovnih ved.

Prevajalci in sodni tolmači so prav tako specializirani tudi za tolmačenje v omenjeni različici jezikov, najem opreme za simultano tolmačenje pa je prav tako na seznamu storitev, za katere je ta institucija specializirana. Naša obveznost je poudariti tudi to, da ti strokovnjaki poleg simultanega tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji izvajajo tudi storitvi šepetanega oziroma konsekutivnega tolmačenja, tako da se vrsta tolmačenja predhodno mora prilagoditi zahtevam dogodka. Da bi to lahko storili na najboljši možni način, stranka mora posredovati vse potrebne podatke o sami manifestaciji, in sicer v smislu, da zaposlene v omenjeni instituciji obvesti, tako o njenem trajanju in o točnem številu udeležencev kot tudi o mestu, na katerem je organizator predvidel, da bo potekala oziroma o njegovih osnovnih značilnostih. Vse to se upošteva pri kreiranju ponudbe oziroma izbiri vrste tolmačenja, ki mora biti uporabljena.


Prevajanje iz srbskega v hebrejski jezik
Prevajanje iz hebrejskega v srbski jezik

Ta institucija zaposluje tudi korektorje in lektorje, ki na zahtevo strank lahko izvedejo lekturo in korekturo katerihkoli materialov. Če smo natančni, tako imenovana redakcija, ki vključuje omenjeni storitvi, predvideva popravljanje predhodno storjenih napak v prevedenih vsebinah s ciljem njihovega usklajevanja z izvirniki in ob maksimalnem spoštovanju pravil ciljnega jezika.

Kadar nekdo potrebuje neposredno prevajanje video in zvočnih materialov iz srbskega v hebrejski jezik, lahko v okviru te specializirane institucije dobi njihovo kompletno in profesionalno obdelavo. Gre za to, da sta interesentom na razpolago tudi dodatni storitvi, ki vključujeta, tako podnaslavljanje filmov in serij oziroma reklamnih sporočil, oddaj in ostalih vsebin te vrste kot tudi njihovo sinhronizacijo.

Stranka ni dolžna, da na vpogled dostavi izvirne materiale te vrste, kot je to predvideno pri obdelavi dokumentov, tako da jih lahko, ne samo pošljejo na obdelavo elektronsko, ampak jih na e-poštni naslov lahko tudi dobijo po izvedeni storitvi.

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači zagotavljajo kompletno obdelavo kateregakoli dokumenta v skladu s pravili, saj najprej izvedejo njihovo prevajanje v zahtevani jezični kombinaciji in potem tudi overitev, se stranka obvezuje, da na vpogled priloži izvirnike.

Vsekakor jih lahko pošlje preko "Pošte Slovenije", toda izključno s priporočeno pošiljko, lahko pa angažirajo tudi katerokoli službo za dostavo, da to izvede namesto njega in jih ima pravico tudi osebno prinesti v poslovalnico.

V skladu s postavljenimi zahtevami bo izvedeno neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz srbskega v hebrejski jezik oziroma kompletna obdelava medicinske in poslovne dokumentacije kot tudi pravnih aktov oziroma tistih dokumentov, ki so povezani s področji sodstva ali prava.

Če to katerakoli stranka zahteva, sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi vsebino tehnične in razpisne oziroma gradbene dokumentacije ter vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (različne vrste izjav, potrdil in soglasij) kot tudi materiale s področij znanosti ali izobraževanja ter katerikoli drugi posamični dokument ali celotno dokumentacijo.

Obvezno je omeniti tudi to, da overitev Apostille žigom v tej instituciji ni dostopna preprosto zato, ker njeni zaposleni ne sodijo med osebe, ki imajo pooblastilo za izvedbo te vrste overitve. Stranka iz tega razloga mora kontaktirati z okrožnim sodiščem, ki je pristojno za overitev s tako imenovanim Haškim žigom, kar je njegov drugačni naziv. Če od pristojnih dobi informacijo, da je nadoveritev za konkretne dokumente obvezna, mora vprašati tudi, ali se ta žig postavlja potem, ko se izvede neposredno prevajanje dokumentov iz srbskega v hebrejski jezik ali pred tem, da bi vedela, kam mora najprej odnesti vsebine na obdelavo.

Lastnik dokumentov se mora opredeliti med možnostma, da osebno pride v poslovalnico in tako prevzame kompletno obdelane dokumente in tiste, da mu jih kurirska služba dostavi na želeni naslov. Seveda storitev dostave morajo plačati v skladu s cenikom te službe, glede na to, da ta v ceno obdelave dokumentov ni vračunana.

Treba je omeniti tudi to, da je strankam na razpolago nujno prevajanje dokumentov iz srbskega v hebrejski jezik in v tem primeru člani ekipe poslovalnice te institucije njihovo prevajanje in overitev izvajajo v najkrajšem možnem roku. Ker sodni tolmači in prevajalci morajo čim prej dobiti konkretne vsebine, tako da je posebej pomembno, da stranka skenira dokumente in jih dostavi na uradni e-poštni naslov in da potem v najkrajšem možnem roku priloži izvirnike na vpogled.

Prevajanje besedil s področij prava in ekonomije iz srbskega v hebrejski jezik

Sodni tolmači in prevajalci v konkretni različici jezikov obdelajo, tako pravna kot tudi besedila ekonomske tematike. Seveda so specializirani tudi za prevajanje filozofskih besedil iz srbskega v hebrejski jezik, po potrebi pa lahko prevedejo tudi besedila iz domene medicine, zatem sociologije in gradbene industrije pa tudi informacijskih tehnologij in farmacije oziroma ekologije in varstva okolja kot tudi številnih drugih znanstvenih disciplin, ne glede na to, ali gre za naravoslovne ali družboslovne.

V skladu s postavljenimi zahtevami bo prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji izvedeno tudi za časopisne članke kot tudi za učbenike in poetska pa tudi prozna književna dela, zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford pa lahko prevedejo tudi vsebino strokovnih in ilustriranih pa tudi vseh ostalih vrst revij.

Glede na to, da so v okviru te specializirane institucije zaposleni tudi korektorji kot tudi lektorji, ki imajo za sabo dolgoletne izkušnje, tako da izpolnjujejo zahteve strank v zvezi s storitvijo redakcije materialov. Princip, ki ga tedaj sledijo ti strokovnjaki, predvideva, da najprej najdejo vse napake v predhodno prevedenih materialih in jih potem v skladu s pravili pakistanskega jezika oziroma prevajalske stroke uskladijo z izvirnimi vsebinami in na ta način strankam omogočijo, da zelo hitro dobijo profesionalno obdelavo konkretnih materialov.

Da bi neposredno prevajanje katalogov iz srbskega v hebrejski jezik oziroma reklamnih zloženk ter PR člankov in letakov kot tudi vizitk in ostalih marketinških materialov bilo profesionalno, prevajalci in sodni tolmači uporabljajo tudi pravila reklamiranja. Točneje rečeno, ti sledijo prav marketinškim pravilom in usklajujejo sporočilo, ki se v konkretnih vsebinah nahaja, s ciljanim jezikom, da bi njegovim izvornim govorcem omogočili, da se z vsebino omenjenih materialov čim bolje seznanijo.

Če se organizira dogodek katerekoli vrste, na katerem bodo prisotni izvorni govorci italijanskega in pakistanskega jezika, se lahko izvede storitev tolmačenja v tej različici jezikov. Glede na to, da člani ekipe te institucije lahko izvedejo tudi konsekutivno in šepetano ter simultano tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji, je pomembno, da se ponudba za to storitev čim bolje oblikuje. Stranka, ki jo zanima storitev tolmačenja, podatke o samem dogodku in o njegovi organizaciji dostavi iz razloga, da bi lahko opredelili, katero vrsto tolmačenja je v tem primeru najboljše uporabiti. Predvsem je pomembno, da omenjene strokovnjake najboljše o točnem številu oseb, ki bodo prisotni na dogodku in potem tudi, da zagotovi informacije o lokaciji prirejanja in o trajanju. Vse to se upošteva pri oblikovanju ponudb in če to ustreza izbrani storitvi, bo v ponudbo unesen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar je prav tako storitev, ki je interesentom na razpolago.

Treba je da poudariti tudi to, da je na razpolago tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz srbskega v hebrejski jezik pa tudi spletnih katalogov, zatem programov in spletnih prodajaln kot tudi aplikacij različnih vrst ter številnih drugih spletnih vsebin. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači vedo, kdaj in kako je treba uporabiti orodja SEO (Search Engine Optimisation), v sklopu konkretne storitve stranke dobijo tudi profesionalno optimizacijo vseh spletnih vsebin, kar pomeni, da bodo vsi ti materiali v celoti usklajeni s tedaj veljavnimi pravili iskanja.

Kadarkoli nekdo zahteva prevajanje v tej različici jezikov ali za serije ali informativne oziroma otroške in izobraževalne ter zabavne oddaje, ali za igrane filme, reklamna sporočila ali dokumentarne kot tudi risane in animirane filme oziroma vse ostale vrste video in zvočnih vsebin, mu ta institucija ponuja tudi možnost dodatnih storitev v pogledu sinhronizacije takšnih vsebin ali njihovega podnaslavljanja.

Prevajanje poslovnih odločitev in faktur iz srbskega v hebrejski jezik

Vse dokumente, ki so povezani s poslovnim procesom, tako konkretne pravne osebe kot tudi zasebnih podjetnikov sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank v dani jezični kombinaciji najprej prevedejo in potem preveden dokument tudi overijo v skladu s pravili.

V skladu s postavljenimi zahtevami strank lahko iz srbskega v hebrejski jezik prevedemo sklepe o ustanovitvi pravne osebe pa tudi revizorska, finančna in letna poslovna poročila oziroma statut podjetja, zatem ustanovitveni akt podjetja in vse ostale dokumentov, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo.

Pomembno je, da vsaka stranka spoštuje pravilo, ki se nanaša na obveznost dostave izvirnih dokumentov na vpogled uradno zapriseženemu sodnemu tolmaču, ker je to zahtevano zaradi postopka overe.

Prav tako svetujemo lastnikom dokumentov, ki jih zanima njihovo neposredno prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji, da podatke o overitvi z Apostille žigom za te vsebine samostojno dobijo v okviru pristojnih institucij Republike Slovenije, ker člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford ne posedujejo ustreznih dovoljenj za postavljanje tako imenovanega Haškega, kot je njegovo drugačno ime.

Katerokoli izjavo kot tudi soglasje oziroma potrdilo prevajalci in sodni tolmači obdelajo v skladu s pravili. Poleg potrdila o samskem stanu, soglasij za zastopanje in potrdila o višini dohodkov ti strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje potrdila o stanju računa v banki iz srbskega v hebrejski jezik ter kompletno obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti, zatem potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi vsak drugi dokument, ki ga je kasneje treba predložiti pristojnim institucijam.

Seveda na zahtevo strank lahko kompletno obdelajo tudi diplomo in dodatek k diplomi, zatem potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo o rednem šolanju pa tudi številne druge dokumente s področij, tako izobraževanja kot tudi znanosti (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela, prepis ocen, diplomske naloge, znanstveni patenti, predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge in ostale vsebine, ki so povezane z omenjenimi področji).

Kadar za tem obstaja potreba, bo izvedeno tudi neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz srbskega v hebrejski jezik, toda omenjeni strokovnjaki na zahtevo strank kompletno obdelajo tudi vse ostale dokumente, ki so povezani s pravom ali sodstvom, kot so na primer odločitve sodišč, pogodbe in licence oziroma sodne odločbe, sodni sklepi in pooblastilo za zastopanje potem pritožbe sodišču kot tudi tožbe, certifikati in drugi pravni akti.

Vsekakor izpolnjujejo tudi zahteve strank v zvezi z obdelavo osebnih dokumentov v omenjeni jezični kombinaciji in v tem primeru poleg izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, potrdila o državljanstvu in potnega lista oziroma osebne izkaznice, iz srbskega v hebrejski jezik neposredno prevajajo tudi izpiske iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze oziroma prometnega in dovoljenja za prebivanje, zatem potrdilo o stalnem prebivališču in delovno dovoljenje kot tudi vozniško in ostale osebne dokumente.

Seveda so sodni tolmači in prevajalci tudi specializirani, da v dani različici jezikov prevedejo oziroma overijo vse dokumente, ki so uvrščeni, tako v tehnično, gradbeno in medicinsko kot tudi razpisno dokumentacijo (gradbeni projekti, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov, navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, dokumentacija o medicinskih izdelkih tudi katerikoli drugi dokument iz sestave konkretne vrste dokumentacije).

Cena prevajanja iz srbskega v hebrejski jezik

  • Iz srbskega v hebrejski je 43 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v hebrejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v hebrejski z overitvijo sodnega tolmača je 45 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v hebrejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!