Prevajanje iz srbskega v španski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v španski jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v španski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če je nekomu potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v španski jezik za različno vrsto vsebin ali pa želi angažirati strokovnjake, katerih specialnost je tolmačenje v tej jezikovni različici, mora za izvedbo te storitve zadolžiti strokovnjake, ki so zaposleni v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Ker so v ekipi naše poslovalnice tudi prevajalci in sodni tolmači, lahko stranke dobijo, ne samo kompletno obdelavo dokumentov, ampak tudi prevajanje iz srbskega v španski jezik za besedila različne tematike, dolžine, namena in kompleksnosti. Poleg tega lahko na zahtevo strank v tej kombinaciji jezikov izvedejo tudi prevajanje za kataloge in brošure oziroma plakate in potem tudi za reklamne letake, PR članke, vizitke in številne druge vsebine, katerih primarni namen je reklamiranje določenega podjetja ter različnih izdelkov in storitev. Prav tako je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje iz srbskega v španski jezik za revije in časopisne članke kot tudi za spletne strani pa tudi spletne prodajalne, spletne kataloge, programsko opremo in ostale vsebine, ki so na prvem mestu povezane s spletnimi področji.

Sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov na zahtevo strank prav tako izvajajo tudi tolmačenje, zainteresirane stranke pa v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko tudi najamejo opremo za simultano tolmačenje in to po cenah, s katerimi bodo zagotovo zadovoljni. Kar zadeva storitev tolmačenja, smo dolžni poudariti, da omenjeni strokovnjaki poleg storitve simultanega in konsekutivnega seveda lahko izvajajo tudi šepetano tolmačenje iz srbskega v španski jezik. Neposredno preden uradno izdelamo ponudbo za navedeno storitev, moramo od strank zahtevati, da nam posredujejo vse informacije, ki so za to potrebne oziroma so povezane z organizacijo samega dogodka. S tem mislimo na podatke o številu udeležencev oziroma o predvidenem trajanju samega dogodka, prav tako pa morajo zainteresirane stranke obvestiti predsedništvo naše institucije o samem prostoru oziroma o njegovih karakteristikah, da bi lahko pripravili ustrezno ponudbo.


Prevajanje iz španskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v španski jezik

Moramo omeniti tudi to, da naši strokovnjaki lahko v vsakem trenutku izvajajo tudi redakcijo, kar se izključno uporablja, če prevajanje v konkretni jezični različici ni izvedeno v skladu s pravili, pa je potrebno, da lektorji in korektorji uporabijo znanje, ki ga posedujejo, da izvedejo potrebne popravke. Sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo strank izvedejo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v španski jezik, tako za serije in dokumentarne oziroma igrane filme kot tudi za izobraževalne oddaje in potem tudi za reklamna sporočila in informativne ter oddaje zabavnega značaja kot tudi za risane filme pa tudi za vse ostale video oziroma zvočne materiale. Strankam prav tako zagotavljamo možnost, da na enem mestu dobijo njihovo kompletno obdelavo oziroma tako obdelane omenjene vsebine, da jih lahko praktično takoj predstavijo na različnih medijih, prav tako pa jim ponujamo tudi njihovo sinhronizacijo oziroma v primeru potrebe izvajamo tudi storitev podnaslavljanja.

Vsem svojim strankam oziroma vsem, ki imajo potrebo za tem, poleg prevajanja različnih dokumentov v navedeni kombinaciji jezikov, ponujamo tudi storitev, ki se nanaša na njihovo overitev z žigom pooblaščenih oseb oziroma sodnega tolmača. Poleg dokumentov, ki sodijo v medicinsko dokumentacijo, kot so na primer zdravniški izvidi in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter specifikacije farmacevtskih izdelkov in dokumentacija o medicinskih izdelkih, sodni tolmači in prevajalci v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stalni zaposlitvi in potem tudi potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o samskem stanu kot tudi potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stanju računa v banki pa tudi ostale vrste, tako potrdil in soglasij kot tudi izjav oziroma vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam.

Če je to zahteva stranke, ponujamo tudi prevajanje iz srbskega v španski jezik in potem v skladu z veljavnimi pravili izvajamo prevajanje tudi za vse osebne dokumente, tako da naši strokovnjaki poleg potnega lista, potrdila o državljanstvu in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in osebno izkaznico, kompletno obdelujejo tudi potrdilo o stalnem prebivališču oziroma vozniško in delovno dovoljenje pa tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in prometno dovoljenje kot tudi dovoljenje za prebivanje in druge osebne dokumente. Poskrbimo tudi za to, da strankam ponudimo kompletno obdelan katerikoli dokument, ki je povezan s poslovanjem določene pravne osebe, prevajalci in sodni tolmači pa poleg statuta podjetja profesionalno obdelujejo tudi revizijska poročila in sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi letna poročila in poslovne odločitve oziroma finančna poročila, statut podjetja, fakture in ostale dokumente, ki so del poslovne dokumentacije.

V konkretni jezični različici prav tako najprej prevajamo diplomske naloge in znanstvena dela pa tudi znanstvene patente kot tudi diplomo in dodatek k diplomi, seminarske naloge in zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter rezultate znanstvenih raziskav pa tudi predmetnike in programe fakultet oziroma potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih in številne do zdaj nenavedene dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, ki jih takoj zatem tudi overimo z žigom sodnega tolmača. Razumljivo je, da naši strokovnjaki na zahtevo strank izvajajo tudi obdelavo v skladu s pravili za pravni red Evropske Unije, sodne odločbe in pooblastilo za zastopanje kot tudi za sodne odločbe in potem tudi za pogodbe in odločitve sodišč ter sodne odločbe in vse ostale dokumente, ki so povezani s področjem, tako prava kot tudi pravosodja.

Stranke morajo biti seznanjene s tem, da je v ponudbi naše institucije tudi neposredno prevajanje iz srbskega v španski jezik za dokumente, ki sestavljajo gradbeno, razpisno in tehnično dokumentacije, tako da naši strokovnjaki poleg gradbenih projektov kompletno obdelujejo tudi deklaracije izdelkov oziroma navodila za uporabo in laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter številne druge dokumente, ki sodijo med katerokoli od teh vrst dokumentacij.

Omeniti želimo tudi to, da je vsaka stranka, ki ji je neposredno prevajanje v tej jezikovni različici potrebno za določen dokument, dolžna na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, tako da se princip njihove dostave razlikuje glede na vse ostale vsebine. Namreč, če se ne izvaja overitev sodnega tolmača, se materiali dostavljajo na najenostavnejši in najhitrejši način oziroma stranke jih pošiljajo preko elektronske pošte. Poleg možnosti, da dokumente prinese osebno v prostore poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, nam jih stranke pošljejo s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko katerekoli kurirske službe. S samim tem, da se razlikuje način dostave materialov na obdelavo, je povsem logično, da se razlikuje tudi princip njihovega prevzemanja. Vse tiste, za katere se izvaja samo prevajanje iz srbskega v španski jezik, ne pa tudi overitev, stranke prejemajo preko elektronske pošte, dokumente pa lahko vsekakor dobijo z dostavo na naslov, ki ga navedejo, kar pa predstavlja storitev, ki jo morajo plačati ločeno od osnovne oziroma od prevajanja in overitve sodnega tolmača po ceniku kurirske službe, ki je tudi dolžna izvesti dostavo. Če jim takšen princip ne ustreza, imajo tudi možnost, da pridejo v prostore našega predstavništva in na ta način prevzamejo kompletno obdelane dokumente.

Razumljivo je, da v primeru nujnega prevajanja v navedeni kombinaciji jezikov za katerikoli dokument, stranki dovoljujemo, da najprej izvede dostavo skeniranih materialov na elektronski naslov in potem pristopi tudi dostavi na enega od opisanih načinov.

Poleg vseh do zdaj navedenih informacij je pomembno omeniti tudi to, da v praksi obstaja tudi tako imenovani Apostille žig, ki je poznan tudi pod nazivom haški. S to vrsto žiga prevajalci in sodni tolmači v nobenem primeru, ne morejo opremiti določenega dokumenta, in to samo zato, ker za to nimajo potrebnih pooblastil, pa je zato zelo pomembno, da vsaka stranka sama izve, ali je za dokumente, za katere ji je potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v španski jezik, potrebna izvedba te overitve in na kakšen način le-ta poteka za njene dokumente. To poudarjamo zato, ker overitev z Apostille žigom v določenih primerih poteka pred v določenih pa po obdelavi tega dokumenta s strani strokovnjakov, zaposlenih v Prevajalskem centru Akademije Oxford oziroma prevajalcev in sodnih tolmačev. Vsaka stranka, ki pridobi informacije v zvezi s haškim žigom, ima možnost prihraniti svoj čas kot tudi denar, saj točno ve, kam mora najprej odnesti določen dokument na obdelavo in potem tudi, kako dolgo traja celoten postopek obdelave določenega dokumenta, približno seveda. V principu, če overitev z Apostille žig poteka preden prevajalci in sodni tolmači začnejo s svojim delom posla, ta postopek na splošno traja malo dlje, saj se mora izvesti neposredno prevajanje iz srbskega v španski jezik, tako za vsebino dokumente kot tudi za sam haški žig, kar pa se ne izvaja, če overitev s haškim žigom poteka po končanem prevajanju in overitvi sodnega tolmača, pa ta postopek traja nekoliko krajše od prej omenjenega.

Prevajanje potrdila o rednem šolanju iz srbskega v španski jezik

Pogoj, da bi potrdilo o rednem šolanju, za katero se izvaja neposredno prevajanje iz srbskega v španski jezik, bilo priznano kot pravno veljavno, je posedovanje žiga zapriseženega sodnega tolmača. Po tem načelu se ravnajo prav prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru poslovalnice naše institucije, saj na ta način vsaki stranki dajejo možnost, da v optimalnem roku in na samo enem mestu dobi dokument, ki je uporaben v praksi.

Seveda, to izključuje overitev s haškim (Apostille) žigom, za katero ti strokovnjaki nimajo dovolj pristojnosti, pa se iz tega razloga vsaki stranki posebej tudi priporoča, da pridobi vse informacije, ki jih se nanjo nanašajo, da bi se izognila izgubljanju časa, ki je v principu nepotrebno.

Poleg tega, da naši strokovnjaki lahko kompletno obdelujejo navedeno potrdilo, prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v španski jezik za številne druge dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja, kar vključuje, tako potrdilo o opravljenih izpitih ter diplomo in dodatek k diplomi, predmetnike in programe fakultet kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen in druge dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja.

Kompletno obdelujejo tudi različne dokumente, ki sestavljajo razpisno kot tudi gradbeno in tehnično dokumentacijo, poleg laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in gradbenih projektov se to nanaša tudi na obdelavo navodil za uporabo kot tudi deklaracij izdelkov in številnih drugih dokumentov, ki predstavljajo sestavni del navedenih vrst dokumentacij. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov lahko obdelujejo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kar na prvem mestu vključuje različne vrste potrdil oziroma soglasij in izjav, tako da poleg potrdila o višini dohodkov in potrdila o samskem stanu, kompletno obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in številne druge dokumente te vrste.

Če je to potrebno, navedeni strokovnjaki obdelujejo tudi vse osebne dokumente, v naši ponudi pa je tudi neposredno prevajanje osebne izkaznice iz srbskega v španski jezik pa tudi potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in prometnega dovoljenja ter potnega lista kot tudi izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, o smrti in o sklenjeni zakonski zvezi in potem tudi vozniškega dovoljenja, delovnega in dovoljenja za prebivanje ter vseh ostalih osebnih dokumentov. Medicinsko dokumentacijo po potrebi prav tako lahko kompletno obdelujemo v navedeni jezikovni različici, poleg zdravniških izvidov se to se nanaša tudi na neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov in potem tudi dokumentacije o medicinskih izdelkih kot tudi navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in vseh ostalih dokumentov, ki predstavljajo sestavni del medicinske dokumentacije.

Poleg vsega navedenega prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi različne vrste pravnih aktov (odločitve sodišč, licence, sodne odločbe, pravni red Evropske Unije, pogodbe, sodne pritožbe, pooblastilo za zastopanje), prav tako pa na zahtevo strank obdelujejo tudi znanstvene patente in dela oziroma rezultate znanstvenih raziskav ter vse ostale dokumente, ki so povezani s področjem znanosti.

Poskrbeli bomo, da ugodimo zahtevi vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz srbskega v španski jezik, kar poleg faktur in poslovnih odločitev vključuje tudi kompletno obdelavo ustanovitvenih aktov podjetja pa tudi revizijskih poročil in sklepa o ustanovitvi pravne osebe kot tudi letnih in finančnih poslovnih poročil in številnih dokumentov, ki se povezani s to vrsto dokumentacije.

Prevajanje reklamnih sporočil iz srbskega v španski jezik

Neposredno prevajanje reklamnih sporočil iz srbskega v španski jezik, ne glede na to, ali so v zvočnih ali video obliki, sodi na na področje, za katero so specializirani prevajalci in sodni tolmači v naši ekipi. Potrudili se bodo, da izvedejo njihovo sinhronizacijo, č to stranka želi oziroma lahko prav tako ponudijo tudi storitev, ki je povezana z njihovim podnaslavljanjem.

Poleg omenjenih vsebin lahko kompletno obdelujemo tudi vse vrste filmov, kot so na primer animirani in dokumentarni oziroma igrani pa tudi serije kot tudi informativne in oddaje katerih značaj je primarno zabaven ali pa otroške, izobraževalne in številne druge video in zvočne materiale.

Omenjeni strokovnjaki prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje reklamnih vsebin iz srbskega v španski jezik, ta storitev pa vključuje profesionalno obdelavo, ne samo brošur in katalogov, ampak tudi vizitk, PR člankov in reklamnih letakov pa tudi plakatov, zloženk in generalno vseh vsebin, s katerimi se nekaj reklamira. Posebej poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci posedujejo tudi zadostno raven znanja s področja marketinga, tako da ga seveda uporabljajo, ko izvajajo obdelavo omenjenih vsebin. Pomembno je, da se stranka zaveda, da ob tej priložnosti v največji možni meri pazijo na kakovostno oblikovanje konkretnega sporočila, ki ga te vsebine vsebujejo, tako da se govorci španskega jezika lahko seznanijo s tistim, kar se reklamira.

V naši ponudi pa je tudi neposredno prevajanje besedil iz srbskega v španski jezik, sodni tolmači in prevajalci pa poskrbijo, da profesionalno in v najkrajšem roku obdelajo, tako poljudne kot tudi znanstvene oziroma strokovne materiale. Poleg tistih, katerih tema se nanaša na področja ekonomije, sociologije in filozofije oziroma turizma ter ekologije in varstva okolja prevajajo tudi besedila, ki obdelujejo temo s področij politike, financ in bančništva oziroma prava pa tudi tista, ki so povezana s področji medicine, gradbene industrije in menedžmenta kot tudi marketinga in potem tudi farmacije in komunikologije ter informacijskih tehnologij in izobraževanja pa tudi ostalih vej družbenih in naravoslovnih ved.

Prevajanje spletnih prodajaln iz srbskega v španski jezik

Ker prevajalci in sodni tolmači odlično poznajo pravila, ki so povezana z optimizacijo vsebin za spletne iskalnike oziroma poznajo principe SEO (Search Engine Optimisation), tako da bodo prav njih uporabili, ko izvajajo neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz srbskega v španski jezik. Seveda jih bodo spoštovali tudi, ko obdelujejo spletne strani pa tudi spletne kataloge kot tudi vse ostale spletne materiale, v naši ponudbi pa je prav tako tudi profesionalno prevajanje v tej kombinaciji jezikov za različne vrste programov in aplikacij. Poudarjamo, da ko se pristopa takšnemu načinu obdelave spletnih materialov, se le-ti precej bolje pozicionirajo v polju iskanja, pa imajo na ta način njihovi lastniki veliko več uspeha pri poslovanju.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci, ko je to potrebno, izvajajo tudi tolmačenje iz srbskega v španski jezik, pri čemer pa moramo poudariti, da so usposobljeni za zagotavljanje storitev simultanega in konsekutivnega tolmačenja v tej jezikovni različici in da prav tako lahko izvajajo tudi posebno vrsto te storitve, ki je označena kot šepetano tolmačenje. Prav tako je pomembno, da zainteresirane stranke vedo, da se vsaka omenjena vrsta tolmačenja uporablja v različnih situacijah in da je prav od informacij, ki nam jih bodo posredovali v zvezi z organizacijo samega dogodka, tudi odvisno, katero vrsto te storitve naši strokovnjaki uporabljajo. Iz tega razloga mi zahtevamo, da nam stranke dostavijo informacije o prostoru, v katerem naj bi ta dogodek potekal oziroma o njegovem trajanju ter o številu oseb, ki naj bi bile prisotne, saj so to vse podatki na osnovi katerih se opredeljujemo, katera od omenjenih storitev bo uporabljena. Glede na to, da ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, lahko tudi to vnesemo v ponudbo, če je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci uporabijo prav to vrsto te storitve.

V ponudbi naše institucije je tudi neposredno prevajanje književnih del iz srbskega v španski jezik, tako da poleg različnih poetskih in proznih del obdelujejo tudi beletrijo in romane pa tudi številna druga dela književnosti kot tudi vse vrste učbenikov. Prav tako lahko profesionalno obdelujejo tudi vsebino ilustriranih revij oziroma časopisne članke in prav tako tudi otroške pa tudi številne druge vrste revij.

Zainteresiranim strankam omogočamo, da v poslovalnici naše institucije dobijo tudi storitev, ki je povezana z redakcijo materialov, za katere je izvedeno neprofesionalno neposredno prevajanje iz srbskega v španski jezik, pri čemer poudarjamo, da lektorji in korektorji to storitev izvajajo maksimalno profesionalno.

Cena prevajanja iz srbskega v španski jezik

  • Iz srbskega v španski je 10 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 13 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!