Prevajanje iz srbskega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v slovenski jezik

"Za spletno prevajanje iz srbskega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ker sodimo med institucije, ki svojim strankam ponujajo številne storitve, jim tako lahko omogočimo, da dobijo tudi profesionalno prevajanje iz srbskega v slovenski jezik, in to za različne vrste materialov v pisani obliki, ko pa je to potrebno pa v navedeni kombinaciji jezikov prav tako izvajamo tudi tolmačenje.

Strokovnjaki, ki so zaposleni v naši ekipi in tukaj mislimo predvsem na prevajalce in sodne tolmače, lahko izvajajo, tako konsekutivno in simultano tolmačenje iz srbskega v slovenski jezik kot tudi storitev, ki je povezana s šepetanim tolmačenjem v konkretni kombinaciji jezikov. Osnovni pogoj za oblikovanje ponudbe za to storitev je, da od svojih strank dobimo ustrezne informacije, kar vključuje podatke o številu oseb, ki naj bi bile prisotne na določenem dogodku kot tudi podatek povezan z njegovo organizacijo oziroma informacije o prostorih, v katerih bo ta dogodek potekal. Prav v trenutku, ko nam stranke posredujejo vse te podatke, naši strokovnjaki pristopijo izdelavi ponudbe za to storitev in tedaj lahko vanjo uvrstijo tudi storitev, ki je povezana z najemom opreme za simultano tolmačenje, ki se v ponudbo lahko vključi samo v primeru, ko se odločimo, da je ta storitev najprimernejša.

Poleg tega lahko v navedeni kombinaciji jezikov obdelamo tudi različne vrste video pa tudi zvočnih materialov in strankam poleg prevajanja v navedeni jezikovni različici, ponudimo tudi njihovo sinhronizacijo. Prav tako izvajamo tudi podnaslavljanje prevedenih serij in vseh vrst filmov pa tudi izobraževalnih, otroških in informativnih oddaj oziroma reklamnih sporočil in vseh ostalih zvočnih in video materialov. Poudarjamo tudi dejstvo, da je v naši ponudbi tudi prevajanje iz srbskega v slovenski jezik, tako za poljudna besedila iz različnih področij kot tudi za vsa tista, ki veljajo za strokovna. Sodni tolmači in prevajalci poleg besedil s področij turizma, politike, izobraževanja, znanosti in ekonomije prav tako obdelujejo tudi vsebine, katerih tema se nanaša na področja financ, gradbene industrije, prava, bančništva in menedžmenta in vsa tista, ki se tičejo psihologije in ekologije in varstva okolja in potem tudi farmacije, filozofije in informacijskih tehnologij oziroma medicine, sociologije, marketinga, komunikologije in ostalih vej, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.


Prevajanje iz srbskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v srbskega jezik

Poskrbeli bomo tudi, da zainteresiranim strankam ponudimo storitev, ki je povezana s korekturo in lekturo tistih materialov, ki niso kakovostno prevedeni v tej jezični različici, pri čemer moramo omeniti, da to storitev izvajajo strokovni lektorji in korektorji.

Sodni tolmači in prevajalci lahko v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi ilustrirane in strokovne revije kot tudi časopisne članke in vse vrste književnih del in učbenike. Poleg tega tudi izvajajo prevajanje iz srbskega v slovenski jezik za vizitke, brošure in kataloge oziroma za reklamne zloženke, brošure in PR članke ter številne druge materiale, ki se nanašajo na področje marketinga.

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači poznajo SEO pravila (Search Engine Optimisation), se bodo potrudili, da pri obdelavi spletnih strani ali programa kot tudi spletnih katalogov ter spletnih prodajaln, aplikacij in ostalih vsebin, ki so povezane s spletom, izvedejo njihovo uporabo, da bi maksimalno poboljšali njihov položaj na področju globalnega iskanja.

Posebna vrsta storitve se nanaša na prevajanje dokumentov iz srbskega v slovenski jezik, saj v okviru nje naše stranke dobijo tudi overitev izdelanega prevoda, za to storitev pa je zadolžen zapriseženi sodni tolmač, ki je v naši ekipi. Ko s svojim žigom opremi prevedene dokumente, s tem pravzaprav potrjuje, da je njihova vsebina v celoti zvesta izvirniku. S tem v zvezi moramo poudariti tudi, da se postopek dostave dokumentov, za katere je strankam potrebno prevajanje v tej jezikovni različici, razlikuje, saj se tedaj zahteva dostava izvirnikov, za vse ostale vsebine pa je omogočeno pošiljanje preko elektronske pošte in prevzemanje obdelanih materialov na enak način, saj strankam ni potrebno dostaviti izvirnikov. Pri dokumentih je omogočena osebna dostava ali pa pošiljanje izvirnih vsebin preko kurirske službe ali “Pošte Slovenije”, prav tako pa moramo poudariti, da je obveznost stranke, da to stori s priporočeno pošiljko, saj gre za izvirne dokumente.

Prav tako se mora razlikovati postopek prevzemanja prevedenih in overjenih dokumentov, saj imajo stranke možnost izbire med osebnim prevzemanjem in dostavo obdelanih vsebin na naslov. Vsakdo od njih, ki se opredeli za drugo možnost, mora za storitev dostave plačati neposredno kurirski službi in to po ceni, ki jo le-ta določi, Prevajalski center Akademije Oxford pa nima pravice, da jo navede, niti da nanjo vpliva. Vsekakor je stranka dolžna, da plačilo izvede pri prevzemu pošiljke oziroma, da to stori neposredno osebi, ki je zadolžena za dostavo materialov.

V primeru, da je nekomu potrebno nujno prevajanje dokumentov iz srbskega v slovenski jezik, jih lahko zaradi pospešitve celotnega procesa najprej pošlje elektronske pošte in potem v najkrajšem roku omogoči tudi dostavo izvirnikov, da bi jih prevajalci in sodni tolmači lahko obdelali v skladu z veljavnimi pravili.

Poleg obveznosti v zvezi z dostavo dokumentov na obdelavo, priporočamo vsem strankam, ki jim je ta storitev potrebna za vse vrste dokumentacij ali dokumentov, da poiščejo informacije, ki se nanašajo na specifično vrsto overitve, za katero strokovnjaki Akademije Oxford niso pooblaščeni. Gre za overitev s tako imenovanim Apostille žigom, ki je poznan tudi pod imenom haški in ki je potreben samo za dokumente, za katere je to določeno z zakonom. V principu ta vrsta overitve poteka, na točno določen način za določene dokumente, toda dolžnost stranke je, da se o tem pozanima, ker overitev z Apostille žigom včasih poteka preden naši strokovnjaki začnejo s prevajanjem oziroma preden izvedejo overitev, določeni pa se s haškim žigom opremijo, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom. Iz tega razloga tudi navajamo, da vsaki priporočamo, da se podrobno pozanima o vsem tem, ada ne bi brez potreba izgubljala časa in denarja.

V ponudbi je tudi prevajanje iz srbskega v slovenski jezik najprej za vse osebne dokumente, kar vključuje kompletno obdelavo dovoljenja za prebivanje, osebne izkaznice, potrdila o stalnem prebivališču in potnega lista pa tudi potrdila o državljanstvu, delovnega dovoljenja, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in prometnega dovoljenja ter izpiskov iz matičnega registra o smrti in o sklenjeni zakonski zvezi, vozniškega dovoljenja in ostalih dokumentov, ki sodijo v to skupino. Poleg tega bodo sodni tolmači in prevajalci poskrbeli, da kompletno obdelajo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar se na prvem mestu nanaša na prevajanje različnih vrst soglasij in izjav oziroma potrdil (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga), prav tako pa lahko ugodijo vsem tistim strankam, ki jim je prevajanje v tej kombinaciji jezikov potrebno za dokumente s področij znanosti in izobraževanja. Natančneje rečeno, naši strokovnjaki med drugim prevajajo potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju in prepis ocen kot tudi rezultate znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in znanstvene patente ter seminarske naloge in potem tudi diplomo in dodatek k diplomi pa tudi diplomske naloge, predmetnike in programe fakultet kot tudi znanstvena dela in vse ostale dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Prav tako lahko iz srbskega v slovenski jezik prevajamo tudi medicinsko dokumentacijo in potem ko prevedemo zdravniške izvide in specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi številne druge dokumente, ki jih stranke zahtevajo, izvajamo tudi njihovo overitev, za katero smo pooblaščeni. Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi poslovno dokumentacije oziroma lahko prevajajo in overijo, tako revizijska poročila in fakture kot tudi sklepe ustanovitvi pravne osebe in ustanovitvene akte podjetja oziroma letna in finančna poročila ter poslovne odločitve, statut podjetja in še veliko drugih dokumentov v zvezi s poslovanjem določene pravne osebe.

Skušali bomo izpolniti pričakovanja strank, ki zahtevajo prevajanje v tej kombinaciji jezikov tudi za sklep o razvezi zakonske zveze oziroma za odločitve sodišč in tožbe, sodni tolmači in prevajalci pa prav tako prevajajo tudi pogodbe in pravni red Evropske Unije pa tudi certifikate in sodne pritožbe ter sklepe, zatem pooblastilo za zastopanje, licence in druge pravne akte. Prevajanje iz srbskega v slovenski jezik za tehnično, gradbeno in razpisno dokumentacijo oziroma dokumente, ki jih sestavljajo kot so na primer laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo in gradbeni projekti oziroma deklaracije izdelkov in vsi ostali neomenjeni dokumenti, ki predstavljajo njihov sestavni del, je prav tako na seznamu storitev, za katere so usposobljeni prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v naši poslovalnici.

Prevajanje potnega lista iz srbskega v slovenski jezik

Da bi se prevod iz srbskega v slovenski jezik lahko uporabljal v praksi, je najpomembneje, da je overjen s strani pooblaščenih oseb oziroma zapriseženega sodnega tolmača. Takšen princip obdelave potnega lista in ostalih dokumentov uporablja prav Prevajalski center Akademije Oxford, saj so v ekipi te institucije tudi prevajalci in sodni tolmači. Na ta način je strankam omogočena nemotena uporaba prevedenega dokumenta katerekoli vrste, saj njega zakon obravnava kot absolutno veljavnega.

Osnovna obveznost vsake posamezne stranke je, da spoštuje zelo pomembno pravilo, ki jih povezano z dostavo vsebin, za katere je strankam potrebno prevajanje iz srbskega v slovenski jezik, saj so dolžne na vpogled dostaviti izvirnike. Prav tako bi bilo dobro, da se vsaka stranka popolnoma samostojno pozanima o overitvi z Apostille oziroma s tako imenovanim haškim žigom za dokumente, za katere zahteva obdelavo v tej kombinaciji jezikov, glede na to, da omenjena vrsta overitve ne sodi v pristojnost naših strokovnjakov.

Poleg potnega lista sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu oziroma o sklenjeni zakonski zvezi, zatem osebno izkaznico in potrdilo o državljanstvu kot tudi različne vrste dovoljenj, kot je na primer vozniško in dovoljenja za prebivanje pa tudi delovno in prometno dovoljenja, strankam pa seveda omogočajo, da dobijo kompletno obdelane tudi vse ostale osebne dokumente.

Poleg tega prevajamo in potem tudi overjamo sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi vse vrste poslovnih poročil (letna, revizijska in finančna) pa tudi ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve in fakture oziroma statut podjetja in druge dokumente, ki predstavljajo sestavni del poslovne dokumentacije. Tistim, ki jih to zanima, omogočamo tudi prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz srbskega v slovenski jezik, prevajalci in sodni tolmači pa bodo poskrbeli tudi za kompletno obdelavo potrdila o opravljenih izpitih kot tudi zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol in potrdila o rednem šolanju, prepisa ocen ter predmetnikov in programov fakultet, medtem ko po potrebi prevajajo tudi diplomske in seminarske naloge kot tudi vse ostale neomenjene dokumente, ki so izključno povezani s področjem izobraževanja.

Zdravniške izvide kot tudi ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo, prav tako kompletno obdelujemo, ko to zahtevajo stranke. Poleg njih prevajamo in overjamo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter vse ostale dokumente, ki sodijo med medicinsko dokumentacijo. Poskrbeli bomo, da strankam omogočimo tudi prevajanje znanstvenih del iz srbskega v slovenski jezik in v skladu s potrebami strank prevajamo tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvene patente ter ostale dokumente, ki so tesno povezani s področjem znanosti.

Sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi profesionalno obdelavo vseh vrst pravnih aktov, od pogodb in sodnih odločitev oziroma pritožb in sklepov preko pooblastila za zastopanje, sodnih odločb in pravnega reda Evropske Unije pa do sodnih odločb in vseh vrst licenc in certifikatov oziroma vse dokumente, ki so povezani s področjema prava ali pravosodja. Naši strokovnjaki lahko prevajajo tudi različne vrste dokumentacij, kot so na primer gradbena ali razpisna oziroma tehnična, tako da izvajajo prevajanje iz srbskega v slovenski jezik za vse dokumente, ki jih sestavljajo in zatem pristopajo postopku njihove overitve v skladu z aktualnimi pravili. Poleg gradbenih projektov obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma deklaracije izdelkov kot tudi navodila za uporabo in dokumente, ki jih do sedaj nismo omenili in sodijo med katerokoli od omenjenih vrst dokumentacij.

Posebej je pomembno poudariti tudi podatek, da je v naši ponudi tudi prevajanje iz srbskega v slovenski jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kar hkrati predstavlja tudi najbolj iskano storitev. S tem v zvezi navajamo, da lahko prevajalci in sodni tolmači strankam omogočijo kompletno obdelavo za vse vrste soglasij oziroma potrdil kot tudi izjav, kar med drugim vključuje prevajanje potrdila o nekaznovanosti in potrdila o višini dohodkov ter soglasja za zastopanje, potrdila o stanju računa v banki in potrdila o stalni zaposlitvi kot tudi potrdila o samskem stanu in ostalih dokumentov, ki jih določene pristojne institucije pogosto zahtevajo.

Prevajanje spletnih strani iz srbskega v slovenski jezik

Z uporabo znanja, ki je povezano z optimizacijo spletnih strani oziroma s pravilno uporabo pravil SEO (Search Engine Optimisation) prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford dosegajo osnovni cilj, ki ga ima prevajanje spletnih strani iz srbskega v slovenski jezik glede na to, da lahko opazimo, da se tako obdelane materiali precej boljše pozicionirajo na spletu. Prav tako naši strokovnjaki v konkretni jezični kombinaciji obdelujejo tudi ostale vsebine, ki so na določen način povezane s spletom, kar na prvem mestu vključuje prevajanje za spletne kataloge in različne vrste, tako aplikacij kot tudi programov oziroma za spletne prodajalne in številne druge spletne materiale.

Prizadevali si bomo, da izpolnimo pričakovanja vsake stranke, ki ji je to potrebno tolmačenje iz srbskega v slovenski jezik, glede na to, da omenjeni strokovnjaki lahko uporabljajo vse tri vrste te storitve oziroma, tako konsekutivno kot tudi šepetano oziroma simultano tolmačenje iz srbskega v slovenski jezik. Toda moramo poudariti, da nas stranke, ki jim je angažiranje strokovnjakov potrebno za to storitev, morajo pravočasno seznaniti s principom organizacije določenega dogodka oziroma s karakteristikami prostora, v katerem naj bi potekal, prav tako pa moramo vedeti tudi, koliko udeležencev bo prisotno, da bi lahko sestavili ponudbo. Vsekakor v odvisnosti od potreb lahko vsem svojim strankam ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

V okviru storitev, za katere so prevajalci in sodni tolmači prav tako specializirani je tudi prevajanje marketinških materialov iz srbskega v slovenski jezik. Razumljivo je, da tej, kot tudi katerikoli drugi nalogi pristopajo profesionalno, tako da se potrudijo, da določeno sporočilo, ki ga nosijo reklamne brošure ali katalogi oziroma zloženke in ostale vsebine povezane s področjem marketinga, na ustrezen način prenesejo govorcem slovenskega jezika, s čimer vsem njim omogočijo, da se na najboljši možni način seznanijo z vsebino konkretnih marketinških materialov. Med drugim naši strokovnjaki lahko obdelujejo tudi vizitke in PR članke, plakate ter generalno absolutno vse vrste vsebin, ki je primarno usmerjene na reklamiranje določenega izdelka ali podjetja in storitve ter ostalih vsebin.

Poudarjamo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo prevajanje besedil iz srbskega v slovenski jezik in to, tako strokovnih kot tudi tistih, ki se predstavljajo javnosti, pa se obravnavajo kot poljudna. Poleg tistih, ki se ukvarjajo s temami s področij psihologije, medicine, sociologije in znanosti oziroma farmacije, komunikologije in izobraževanja ti strokovnjaki pristopajo tudi obdelavi besedil, povezanih s področji turizma, politike, financ in menedžmenta, bančništva, prava in gradbene industrije pa tudi ekologije in varstva okolja, informacijskih tehnologij, filozofije in drugih področij, tako tistih, ki jih se obravnavajo kot del družbenih kot tudi tistih, ki jih se so povezane z naravoslovnimi vedami.

Prevajanje romana iz srbskega v slovenski jezik

Poleg tega tega, da v navedeni kombinaciji jezikov prevedejo romane iz srbskega v slovenski jezik, prevajalci in sodni tolmači lahko ugodijo tudi zahtevam strank, ki jim je prevajanje iz srbskega v slovenski jezik potrebno za ostale vrste književnih del kot je beletrija ali poezije oziroma romani in ostala prozna dela književnosti in številna druga. Prav tako v navedeni kombinaciji jezikov prevajajo tudi učbenike, če je to potrebno strankam pa jim omogočijo, da dobijo profesionalno obdelane časopisne članke oziroma vsebino, tako ilustriranih kot tudi strokovnih in otroških ter številnih drugih vrst revij.

Posebej poudarjamo, da so profesionalni lektorji in korektorji prav tako zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford in da lahko ponudijo storitve, za katere so specializirani, ko je to potrebno strankam. Glede na to, da se redakcija vsebin izvaja v primeru, ko je prevajanje iz srbskega v slovenski jezik za dokumente, besedila ali katerekoli druge vsebine že izvedeno, pri čemer so opažene številne napake, kar pomeni, da bodo vse stranke, ki jim je ta storitev potrebna, po izvedbi lekture in korekture posedovale kakovostno obdelane materiale. S samim tem dobijo tudi priložnost, da jih uporabljajo, saj se obravnavajo kot profesionalno obdelani.

Potem ko sodni tolmači in prevajalci izvedejo prevajanje zvočnih in video materialov različnih vrst iz srbskega v slovenski jezik, njihovi obdelavi pristopajo strokovnjaki, ki so profesionalno usposobljeni za podnaslavljanje in sinhronizacijo teh vsebin. Omenjena storitev se uporablja, tako za serije in zabavne oziroma informativne oddaje ter igrane filme kot tudi za izobraževalne oddaje in reklamna sporočila pa tudi za animirane in dokumentarne oziroma risane filme, zabavne oddaje in vse ostale video in zvočne materiale.

Cena prevajanja iz srbskega v slovenski jezik

  • Iz srbskega v slovenski je 11 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 13 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!