Prevajanja iz srbskega v ukrajinski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v ukrajinski jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v ukrajinski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsaka stranka, ki zahteva neposredno prevajanje dokumentov iz srbskega v ukrajinski jezik, mora vedeti, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje strokovnjake, ki posedujejo potrebna pooblastila, da ob prevajanju dokumentov v tej jezični kombinaciji izvedejo tudi overitev in da na ta način strankam omogočijo, da dobijo profesionalno obdelane materiale.

Pomembno je poudariti, da overitev dokumentov predvideva, da zapriseženi sodni tolmač po primerjanju izvirnika in prevoda postavlja svoj žig na obdelani dokument in na ta način uradno potrjuje, da je prevedeni dokument v celoti zvest izvirniku. In potem ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo takšen postopek obdelave, stranke dobijo v skladu z zakonom obdelane dokumente in jih imajo pravico uporabljati v praksi, kadarkoli je to potrebno.

Poleg tega, da lahko v dani jezični kombinaciji kompletno obdelajo pravne akte in vsebino, tako tehnične in poslovne kot tudi medicinske potem gradbene in razpisne dokumentacije, člani ekipe omenjene institucije izvajajo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz srbskega v ukrajinski jezik.


Prevajanje iz srbskega v ukrajinski jezik
Prevajanje iz ukrajinskega v srbski jezik

Vsekakor na zahtevo strank lahko obdelajo tudi vse vrste izjav in potrdil oziroma soglasij pa tudi vsak drugi dokument, ki ga stranka kasneje mora predložiti določeni pristojni instituciji. Poleg že omenjenih, prevajalci in sodni tolmači kompletno in v skladu s pravili obdelujejo tudi prepis ocen oziroma vse ostale dokumente in druge materiale iz domene izobraževanja pa tudi rezultate znanstvenih raziskav in vse druge vsebine, ki so predvsem povezane z znanostjo.

Praktično rečeno, lahko v tej jezični kombinaciji profesionalno prevedemo vsak dokument ali celotno dokumentacijo in potem tudi overimo, pri čemer se stranka obvezuje, da pri tem izvirne vsebine priloži na vpogled sodnemu tolmaču.

Zato tudi poudarjamo, da stranka dokumente lahko na prevajanje prinese osebno, ali pa jih pošlje s priporočeno poštno pošiljko ter preko kurirske službe na naslov poslovalnice te institucije.

Glede na to, da za vse ostale materiale, za katere je strankam potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v ukrajinski jezik, ni treba priložiti izvirnikov, tako da je dovoljeno tudi njihovo elektronsko pošiljanje na obdelavo in prevzemanje na enak način. Komur princip ne ustreza, lahko kontaktira s poslovalnico te institucije in od zaposlenih dobi informacije o tem, na katere načine lahko vsebine te vrste pošlje na prevajanje in kako jih po izvedenih storitvah lahko prevzame.

Kar zadeva dokumente, je pošiljanje na e-poštni naslov dovoljeno izključno, če stranka zahteva njihovo nujno prevajanje, ker je v tem primeru posebej pomembno, da sodni tolmači in prevajalci čim prej dobijo vsebine, da bi lahko začeli z njihovo obdelavo. Seveda je lastnik dokumentov tudi v tem primeru dolžan dostaviti izvirnike, toda to lahko stori naknadno.

Zelo je pomembno omeniti tudi to, da vsaka stranka samostojno odloča o tem, na kakšen način prevzema prevedene in s strani sodnega tolmača overjene dokumente, na razpolago pa sta ji dve možnosti. Lahko pride osebno v predstavništvo navedene institucije in na ta način prevzame kompletno obdelane dokumente, lahko pa se odloči tudi za možnost, da ji jih pristojna kurirska služba dostavi na naslov. V tem primeru je dolžna plačati tudi določeno nadomestilo, ker storitev dostave v ceno prevajanja in overitve dokumentov ni vračunana. Seveda pristojni v kurirski službi predhodno informirajo vsako stranko o postopku prevzemanja dokumentov pa tudi o višini nadomestila, ki ga mora plačati.

Vsi, ki posedujejo prevode dokumentov v tej jezični kombinaciji, je zelo pomembna informacija, da sodni tolmači in prevajalci za postavljanje Apostille žiga nanje niso pooblaščeni. Gre za overitev s tako imenovanim Haškim žigom in ta je v pristojnosti okrožnih sodišč Republike Slovenije oziroma zaposlenih v posebnih oddelkih te državne institucije. Prav zato, ker ta informacija lahko vpliva na celoten postopek obdelave dokumentov, mora stranka neposredno pred njihovo dostavo na prevajanje iz srbskega v ukrajinski jezik pridobiti vse pomembne informacije o nadoveritvi. Tedaj je pomembno, da na prvem mestu izve, ali je Apostille žig postaviti na njene dokumente treba in potem mora tudi vprašati pristojne, ali bo to izvedeno po prevajanju in overitvi s strani sodnega tolmača ali pa pred tem, saj sta oba postopka prisotna v praksi.

Prevajalci in sodni tolmači te institucije so specializirani tudi za storitev tolmačenja v tej jezični kombinaciji, v okviru katere je na razpolago tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje. Glede na to, da ti strokovnjaki poleg simultanega in konsekutivnega tolmačenja, lahko izvedejo tudi tako imenovano šepetano tolmačenje in da je jasno opredeljeno, za katero vrsto dogodka se katera od navedenih storitev uporablja, morajo ti strokovnjaki biti natančno seznanjeni z načrtom organizacije dogodka. Iz tega razloga se od vsake stranke posebej zahteva, da dostavi, tako podatke o trajanju manifestacije pa tudi o točnem številu udeležencev kot tudi o prostoru, v katerem bo potekala oziroma o njenih glavnih značilnostih. Vse to se upošteva pri oblikovanju ponudbe in odločanju, katero vrsta storitve zaposleni te institucije izvedejo.

Prav tako bodo izpolnjene tudi zahteve strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje besedil iz srbskega v ukrajinski jezik, pri čemer ti strokovnjaki obdelujejo in poljudne in strokovne besedilne materiale, ne glede tematiko, se katero ukvarjajo.

V primeru, da je to potrebno, lahko prevedejo tudi književna dela, tako s področij poezije kot tudi proze, poskrbijo pa tudi za to, da na zahtevo strank prevedejo časopisne članke, zatem revije vseh vrst ter učbenike.

Seveda sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo obdelajo tudi vse vrste marketinških materialov pa tudi zvočne in video, pa je izjemno pomembno poudariti tudi to, da ta specializirana institucija zaposluje, tako strokovnjake za sinhronizacijo filmov in serij oziroma reklamnih sporočil in ostalih vsebin te vrste kot tudi podnaslavljalce. Vse to pomeni, da stranka na enem mestu dobi njihovo kompletno obdelavo, tako da lahko te vsebine praktično takoj potem, ko jih prevzamejo tudi predstavijo ciljnemu občinstvu.

Glede na to, da je zelo pomembno, da so vsi spletni materiali, za katero se izvaja neposredno prevajanje iz srbskega v ukrajinski jezik, tudi profesionalno optimizirane, tako da zaposleni v tej instituciji pri njihovem prevajanju v dani jezični kombinaciji uporabljajo tudi tako imenovana Orodja SEO (Search Engine Optimisation). Vse to pozitivno vpliva na kotiranje prevedenih spletnih strani pa tudi spletnih prodajaln potem programov in spletnih katalogov ter aplikacij in ostalih spletnih materialov na spletu.

Poleg standardnih storitev in že opisanih dodatnih, ta institucija strankam ponuja tudi angažiranje profesionalnih korektorjev in lektorjev, ki na njeno zahtevo izvedejo redakcijo. Sicer se konkretna storitev uporablja za katerokoli vsebino, za katero je izvedeno prevajanje v navedeni različici jezikov, toda to ni bilo storjeno v skladu s pravili, pa je treba vse napake v takšnih vsebinah profesionalno popraviti.

Profesionalno prevajanje licenc in certifikatov iz srbskega v ukrajinski jezik

Da bi interesenti lahko dobili konkretno storitev, oziroma da bi se certifikati in licenci, za katero se izvaja neposredno prevajanje iz srbskega v ukrajinski jezik, lahko uporabljali v praksi, je pomembno, da se izvede storitev overitve. Prav zahvaljujoč temu, da so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni in prevajalci in sodni tolmači, bo strankam omogočena tudi ta storitev. Na ta način v optimalnem časovnem obdobju dobijo vsebine, pripravljene za uporabo, saj jim pravno veljavnost daje prav žig sodnega tolmača. Toda interesenti za navedeno storitev morajo vedeti, da je njihova dolžnost, da na vpogled sodnemu tolmaču priložijo tudi izvirnike, prav tako pa je zaželeno tudi kontaktirati s pristojnimi državne institucije in pridobiti vse potrebne informacije o nadoveritvi, kar vključuje postavljanje Haškega oziroma Apostille žiga na dokumente, za katere se izvaja prevajanje.

Poleg že omenjenih dokumentov ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi vse ostale pravne akte, kar pa se nanaša, tako na sklep o razvezi zakonske zveze in pooblastilo za zastopanje oziroma odločitve sodišč in pogodbe kot tudi na pritožbe sodišču, zatem sodne sklepe in pravni red Evropske Unije kot tudi na tožbe in druge pravne akte oziroma na vse dokumente, ki so neposredno povezani s sodstvom ali s pravom.

Pomembno je poudariti tudi to, da so ti strokovnjaki specializirani za prevajanje vseh vrst dokumentacij iz srbskega v ukrajinski jezik. Predvsem mislimo na osebno dokumentacijo (potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti in drugi osebni dokumenti) in zatem na gradbeno, razpisno in tehnično dokumentacijo (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in številni drugi).

V skladu s postavljenimi zahtevami lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje soglasij za zastopanje iz srbskega v ukrajinski jezik, prav tako pa je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi vse ostale vrste, ne samo soglasij, ampak tudi izjav in potrdil (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in vsi ostali dokumente, ki jih je po potrebi treba predložiti pristojnim institucijam).

Sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami posameznikov zdravniške izvide najprej prevedejo v konkretni različici jezikov in po tem v skladu s pravili izvedejo tudi overitev. Prav tako stranke lahko zahtevajo tudi kompletno obdelavo dokumentacije o medicinskih izdelkih, zatem specifikacij farmacevtskih izdelkov in navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka pa tudi vseh ostalih dokumentov, ki se tičejo medicinske dokumentacije.

Seveda lahko izpolnjujejo tudi zahteve vseh posameznikov, ki v navedeni različici jezikov prevajanje želijo dobiti, tako za fakture in revizorska oziroma letna poslovna poročila ter za ustanovitveni akt podjetja kot tudi za poslovne odločitve ter statut podjetja in finančna poslovna poročila pa tudi za sklep o ustanovitvi pravne osebe ter za vse ostale dokumente, ki se obravnavajo kot del poslovne dokumentacije.

Poleg vseh dokumentov, ki smo jih do tega trenutka omenili, moramo poudariti tudi to, da zaposleni te institucije lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje znanstvenih del ter diplomskih in seminarskih nalog iz srbskega v ukrajinski jezik. Toda to ni vse, kar lahko ponudijo strankam, saj sodni tolmači in prevajalci kompletno lahko obdelajo tudi diplomo in dodatek k diplomi, znanstvene patente in potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi potrdilo o rednem šolanju in rezultate znanstvenih raziskav pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole potem prepis ocen in predmetnike ter programe fakultet pa tudi vsak drugi dokument, ki se na katerikoli način tiče predvsem področja izobraževanja in znanosti.

Prevajanje serij in reklamnih sporočil iz srbskega v ukrajinski jezik

Kadar nekdo zahteva neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz srbskega v ukrajinski jezik, med katere poleg reklamnih sporočil in serij spadajo tudi izobraževalne ter informativne in zabavne ali otroške oddaje kot tudi igrani filmi različnih žanrov, zatem dokumentarni in animirani ter risani, lahko njihovo kompletno obdelavo zahtevajo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. S tem mislimo predvsem na podnaslavljanje in sinhronizacijo konkretnih vsebin, saj sta tudi ti storitvi na razpolago interesentom. Princip je zelo preprost, prevajalci in sodni tolmači najprej v dani različici jezikov obdelujejo dostavljene materiale in potem bo pristopljeno sinhronizaciji ali njihovem podnaslavljanju, da bi stranka v najkrajšem možnem roku dobila vsebine, pripravljene za prikazovanje.

Prav tako je na razpolago storitev redakcije, in to za vse vrste materialov, za katere je predhodno nekdo izvedel prevajanje v konkretni jezični kombinaciji, toda pri tem je naredil določene napake. Zelo pomembno je poudariti, da so za zagotavljanje te storitve zadolženi korektorji in lektorji te institucije, ki na najboljši možni način in v čim krajšem časovnem obdobju obdelajo dostavljene materiale in uskladijo njihovo vsebino in s pravili pakistanskega jezika in z izvirniki.

Seveda sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi marketinške materiale vseh vrst, specializirani pa so tudi za tolmačenje iz srbskega v ukrajinski jezik. Tukaj je izjemno pomembno poudariti, da poleg šepetanega tolmačenja lahko v navedeni različici jezikov izvedejo tudi konsekutivno in simultano tolmačenje, kar je vse izključno odvisno od vrste dogodka. Pravzaprav gre za tem, da se ponudba za storitev tolmačenja lahko izključno oblikuje šele, ko stranka tem strokovnjakom samostojno dostavi informacije o organizaciji dogodka. Poleg podatkov o točnem številu oseb, ki bodo prisotne, morajo biti dostavljeni tudi tisti, ki so povezani za lokacijo prirejanja dogodka, da bi ti strokovnjaki bili seznanjeni z njenimi osnovnimi značilnostmi. Zahteva se tudi, da stranka dostavi podatke o tem, koliko ljudi bo sodelovalo, da bi bila lahko oblikovana ustrezna ponudba za konkretno storitev. Absolutno vsi, ki jih zanima tolmačenje v omenjeni različici jezikov, morajo biti informirani o tem, da bo ponujena tudi storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje, če je to v skladu z izbiro teh strokovnjakov.

Treba je poudariti tudi to, da izvajamo tudi neposredno prevajanje knjig iz srbskega v ukrajinski jezik, kar pa pomeni, da člani ekipe te institucije izpolnjujejo zahteve strank v zvezi z obdelavo, tako učbenikov kot tudi vseh del književnosti (beletrija, pesmi, romani in druga poetska in prozna književna dela).

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači v navedeni različici jezikov obdelajo časopisne članke različne dolžine in tematike pa tudi vsebino otroških revij kot tudi strokovnih in ilustriranih.

Seveda bodo zahtevi strank, ki se nanašajo na prevajanje besedil, prav tako izpolnjene v celoti in v tem primeru ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi poljudne vsebine pa tudi tista, ki so strokovne, saj so izključno povezane z določenim področjem, ki se lahko tiče prav vsake znanstvene discipline, ne glede na to, ali gre za naravoslovno ali družboslovno.

Vsekakor lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje spletnih katalogov iz srbskega v ukrajinski jezik pa tudi spletnih prodajaln, zatem aplikacij in programov katerekoli vrste kot tudi spletnih strani ter številnih drugih spletnih materialov oziroma tistih, ki se tičejo računalništva. Tisto, kar je specifičnost navedene storitve. je optimizacija, saj zaposleni konkretne poslovalnice uporabljajo tako imenovana Orodja SEO (Search Engine Optimisation) ter tako vsebino kateregakoli spletnega ali materialov, povezanih z računalništvom, usklajujejo s pravili, ki jih spletni iskalnik predvideva.

Cena prevajanja iz srbskega v ukrajinski jezik

  • Iz srbskega v ukrajinski je 11 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v ukrajinski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v ukrajinski z overitvijo sodnega tolmača je 14 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v ukrajinski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!