Prevajanje iz srbskega v ruski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz srbskega v ruski jezik

Za spletno prevajanje iz srbskega v ruski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ne samo, da bodo stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz srbskega v ruski jezik, v naši poslovalnici dobile to storitev v pisani obliki, ampak potrebi lahko izvedemo tudi storitev tolmačenja, naši strokovnjaki pa strankam prav tako lahko ponudijo tudi številne druge storitve, da bi v celoti izpolnili njihova pričakovanja. S tem se na prvem mestu misli na profesionalno redakcijo različnih vrst vsebin, ki jo izvajajo strokovni korektorji in lektorji z dolgoletnimi izkušnjami v praksi. Poudarjamo, da se storitve lekture in korekture uporabljajo v primeru, ko je neposredno prevajanje iz srbskega v ruski jezik za vse vrste materialov predtem izdelano, toda v teh vsebinah obstajajo določene pomanjkljivosti oziroma napake, ki jih strokovni korektorji in lektorji na najboljši možni način popravljajo.

Sodni tolmači in prevajalci prav tako ponujajo storitev tolmačenja v tej jezični različici oziroma izvajajo, tako konsekutivno in šepetano kot tudi simultano tolmačenje v navedeni kombinaciji. Glede na dejstvo, da so vse navedene vrste tolmačenja namenjene za dogodek z jasno opredeljenimi karakteristikami, kar pomeni, da ponudbo pripravljamo izključno na osnovi informacij, ki jih v tem primeru dobimo od zainteresiranih strank. Morajo nas informirati o načinu organizacije dogodka pa tudi o njegovem trajanju in o številu udeležencev, seveda pa je zaželeno tudi, da nam posredujejo podatke, ki se nanašajo na prostor, v katerem naj bi potekal. Posebej poudarjamo, da strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki je najnovejše generacije, cena te storitve pa je posebej ugodna.

Poleg vsega tega prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dela književnosti oziroma časopisne članke, učbenike in vse vrste revij, na zahtevo strank pa lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v ruski jezik za poljudna in znanstvena besedila iz različnih področij. Poleg tistih, ki se nanašajo na področja turizma, znanosti in izobraževanja obdelujejo tudi besedila s področij politike in komunikologije oziroma ekonomije in informacijskih tehnologij ter filozofije, bančništva, gradbene industrije in financ pa tudi ekologije in varstva okolja ter številnih drugih področij, ki sodijo med družbene in naravoslovne vede.


Prevajanje iz ruskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v ruski jezik

Seveda se omenjeni strokovnjaki trudijo, da ugodijo zahtevam vsake stranke, ki ji je neposredno prevajanje iz srbskega v ruski jezik potrebno za vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, tako da profesionalno obdelujejo reklamne brošure in kataloge oziroma zloženke in letake pa tudi vizitke, PR članke, plakate in ostale vsebine te vrste. Prav tako seveda profesionalno pristopajo tudi prevajanju spletnih strani oziroma spletnih katalogov in prodajaln pa tudi različnih programov in aplikacij ter številnih drugih vsebin, ki se nanašajo na spletno področje. Glede na to, da so prevajalci in sodni tolmači za to specializirani in imajo dolgoletne izkušnje, moramo poudariti, da v tem primeru maksimalno spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation) oziroma prevedenim materialom omogočajo boljše kotiranje na spletu.

Na zahtevo strank lahko kompletno obdelamo tudi različne vrste, tako video kot tudi zvočnih materialov, kar pomeni, da bo najprej izvedeno prevajanje filmov, serij, reklamnih sporočil in različnih vrst oddaj iz srbskega v ruski jezik, zatem pa se izvaja tudi njihovo podnaslavljanje oziroma storitev njihove sinhronizacije.

Predvideno je, da vse te materiale na obdelavo stranke dostavljajo preko elektronske pošte in ko naši strokovnjaki končajo s prevajanjem, jih lahko prevzamejo na popolnoma enak način.

Toda, to ne velja tudi za obdelavo dokumentov, saj se od vsake posamezne stranke zahteva, da na vpogled priloži tudi izvirne dokumente. Zato je omogočeno, da nam jih dostavi preko kurirske službe oziroma pošlje preko “Pošte Slovenije”, ali priporočeno, lahko pa pride po njih tudi osebno v poslovalnico.

Naši strokovnjaki izvajajo najprej prevajanje v tej jezični različici in potem v skladu z aktualnimi pravili izvajajo overitev izdelanega prevoda z žigom sodnega tolmača. Na ta način se obdelanemu dokumentu omogoča, da se obravnava kot pravno veljaven oziroma njegov lastnik ga lahko uporablja na povsem enak način kot katerikoli drugi izvirni in pravno veljavni dokument.

Vsekakor vsaki stranki tudi priporočamo, da pred dostavo dokumentov naši instituciji, izvede vsa potrebna preverjanja, ki so povezane z “nadoveritvijo” oziroma z overitvijo z Apostille žigom. Gre za tako imenovani haški žig, kot glasi njegov drugačni naziv, overitev z njim pa poteka izključno v okviru pristojnih institucij oziroma v službah, ki delujejo na okrožnih sodiščih naše države. Poudarjamo, da strokovnjaki, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, določenega dokumenta ne morejo opremiti z Apostille žigom, če je to potrebno za določen dokument, glede na to, za to vrsto overitve da niso pristojni. Posebej poudarjamo, da se v principu z Apostille žigom opremljajo izključno dokumenti, za katere to določa zakon, prav tako pa ta overitev poteka v točno določenem trenutku. Pravzaprav za nekatere dokumente najprej poteka overitev s haškim žigom, pa se potem prevajata, tako dokument kot tudi sam žig in na koncu se opravi tudi overitev sodnega tolmača, medtem ko za nekatere druga poteka na samem koncu. Točneje, v tem primeru se najprej izvede neposredno prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov, potem pa se tudi overja z žigom zapriseženega sodnega tolmača in na koncu stranka mora osebno odnesti določen dokument v pristojno službo, da bi ga opremili z omenjenim žigom.

Moramo omeniti tudi to, da mora vsaka stranka, ki ji je potrebno nujno prevajanje dokumentov iz srbskega v ruski jezik, najprej poslati skenirane vsebine preko elektronske pošte, dolžna pa je potem tudi dostaviti izvirne vsebine, pri čemer pa se zahteva, da stranka v tem primeru izbere najhitrejši način od vseh, ki so ponujeni.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo stranke v navedeni jezični različici lahko prevajajo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kot so različne vrste izjav in potrdil oziroma soglasij (soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in drugo), prav tako pa kompletno obdelujejo tudi vse dokumente s področij znanosti in izobraževanja (rezultati znanstvenih raziskav, diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, seminarske naloge, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge, znanstveni patenti, predmetniki in programi fakultet, znanstvena dela in ostali dokumenti s teh področij).

Vse zainteresirane v okviru naše institucije pričakuje tudi neposredno prevajanje iz srbskega v ruski jezik za osebne dokumente (delovno dovoljenje, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje in druga), čeprav sodni tolmači in prevajalci po potrebi prav tako kompletno obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov, od sodnih odločitev, pogodb in sodnih odločb, preko certifikatov, sodnih sklepov in pravnega reda Eevropske Unije, pa do sodnih pritožb oziroma tožbe in pooblastila za zastopanje. Poleg tega strankam omogočajo, da dobijo tudi neposredno prevajanje iz srbskega v ruski jezik za medicinsko dokumentacijo, tako da poleg specifikacij farmacevtskih izdelkov in zdravniških izvidov, kompletno obdelujejo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih in ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Posebej želimo opozoriti na dejstvo, da omenjeni strokovnjaki na zahtevo strank prav tako obdelujejo tudi gradbene projekte oziroma deklaracije izdelkov, navodila za uporabo in laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma absolutno vsak dokument, ki sodi med razpisno, gradbeno in tehnično dokumentacijo, po potrebi pa prevajajo in overjajo tudi poslovno dokumentacijo (sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila, fakture, revizijska poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila, statut podjetja in druga).

Prevajanje soglasja za zastopanje iz srbskega v ruski jezik

Da bi bila vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje soglasja za zastopanje iz srbskega v ruski jezik, v celoti zadovoljna s kakovostjo storitve, moramo posebej poudariti, da prevajalci in sodni tolmači ravnajo v skladu z zakonom oziroma ne izvajajo samo prevajanja, ampak tudi overitev, tako omenjenega soglasja kot tudi vseh ostalih dokumentov, za katere stranke zahtevajo obdelavo v tej jezikovni različici.

Poleg tega naši strokovnjaki prav tako obdelujejo tudi vse ostale vrste soglasij pa tudi izjav ter potrdil, kot so na primer potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stanju računa v banki pa tudi vse ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim službam. Prav tako stranke pri nas lahko dobijo tudi prevajanje medicinske dokumentacije iz srbskega v ruski jezik, sodni tolmači in prevajalci pa poleg zdravniških izvidov kompletno obdelujejo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi vsak drugi dokument, ki se sodi v medicinsko dokumentacijo. Kompletno obdelujemo tudi vse osebne dokumente, to pa ne vključuje samo osebne izkaznice, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in potnega lista oziroma potrdila o državljanstvu, ampak tudi izpiske iz matičnega registra o smrti in potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in različne vrste dovoljenj, kot je na primer delovno in vozniško in dovoljenja za prebivanje, prometno in vsi ostali osebni dokumenti.

Sodni tolmači in prevajalci na osnovi zahtev strank izvajajo tudi kompletno obdelavo diplome in dodatka k diplomi oziroma potrdila o opravljenih izpitih in potrdila o rednem šolanju, v ponudbi pa je tudi neposredno prevajanje iz srbskega v ruski jezik za prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in predmetnike in programe fakultet, naši strokovnjaki pa obdelujejo tudi diplomske oziroma seminarske naloge in katerikoli drugi dokument, ki sodi v domen izobraževanja. V skladu z zahtevami strank profesionalno in kompletno obdelujejo absolutno vsak dokument, ki predstavlja del poslovne dokumentacije (fakture, revizijska poročila, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, statut podjetja, finančna poročila in druga).

Seveda omenjeni strokovnjaki lahko izpolnijo zahteve vseh tistih strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje tehnične, razpisne in gradbene dokumentacije iz srbskega v ruski jezik, tako da jim poleg laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in gradbenih projektov omogočajo neposredno prevajanje v tej kombinaciji jezikov tudi za navodila za uporabo, deklaracije izdelkov in za vse ostale dokumente, ki so del katerokoli od navedenih vrst dokumentacij. Poleg vsega do zdaj omenjenega, prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi znanstvena dela oziroma rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente kot tudi vsak drugi dokument, ki je povezan s področjem znanosti. Prav tako prevajajo tudi vse vrste pravnih aktov, od sklepov o razvezi zakonske zveze oziroma sodnih odločb in sklepov preko pogodb, licenc in sodnih pritožb pa vse do pravnega reda Evropske Unije, sodnih odločitev in certifikatov ter pooblastila za zastopanje.

Najpomembneje je, da vsaka zainteresirana stranka, ki zahteva neposredno prevajanje dokumentov iz srbskega v ruski jezik spoštuje osnovno pravilo, ki se nanaša na dostavo izvirnikov na vpogled, mi pa vsakomur od njih priporočamo, da predhodno preveri vse, kar se nanaša na overitev z Apostille žigom za določene dokumente.

Prevajanje plakatov iz srbskega v ruski jezik

Osnovni cilj, ki ga ima prevajanje plakatov iz srbskega v ruski jezik pa tudi obdelava ostalih vsebin s področja marketinga, je, da se omogoči osebam, ki jim je ruski jezik materni ali pa ga uporabljajo, da se seznanijo z njegovo vsebino. In prav na to posebej pazijo strokovni prevajalci in sodni tolmači, ki prav na ta način obdelujejo tudi reklamne zloženke in letake kot tudi brošure in potem tudi PR članke, kataloge, vizitke in ostale materiale, ki predstavljajo določeno storitev ali izdelek oziroma podjetje.

V naši ekipi so tudi izkušeni profesionalci, ki so specializirani za redakcijo vsebin, tako da stranke, ki posedujejo dokumente ali katerekoli druge vsebine, za katere je izvedeno prevajanje iz srbskega v ruski jezik, v tem primeru lahko dobijo njihovo profesionalno obdelavo, tako da lektorji in korektorji v skladu z aktualnimi pravili naše stroke izvajajo vse potrebne spremembe v njih.

Sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje v tej jezični kombinaciji za katerekoli književno delo, tako da strankam omogočijo, da dobijo profesionalno obdelana različna poetska in prozna književna dela oziroma romane pa tudi beletrijo in ostale vsebine s tega področja. Prav tako prevajamo tudi učbenike kot tudi ilustrirane revije in potem tudi časopisne članke in vsebino strokovnih revij.

Moramo poudariti, da mora vsaka stranka, ki ji je potrebno tolmačenje iz srbskega v ruski jezik, biti seznanjena z dejstvom, da prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov lahko izvajajo, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje, lahko pa jim ponudimi tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod pogoji, s katerimi bodo zagotovo zadovoljni. Ko se stranka na nas obrne z zahtevo, da angažira naše strokovnjake za izvedbo te storitve, je pomembno tudi to, da ob tej priložnosti posreduje vse pomembne informacije o samem dogodku in njegovi organizaciji. Sicer pa se vse to zahteva zato, ker bo prav na osnovi števila prisotnih, trajanja in karakteristik prostora, v katerem naj bi dogodek potekal, določena ustrezna storitev tolmačenja, ki bo ugodila vsem zahtevam, ki jih postavlja konkretni dogodek.

Prevajanje informativnih oddaj iz srbskega v ruski jezik

Profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko izpolnjujejo zahteve absolutno vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje radijskih in televizijskih informativnih oddaj iz srbskega v ruski jezik, toda to ni konec storitvam, za katere smo specializirani, saj naše stranke takšne vsebine prav tako lahko dobijo tudi sinhronizirane oziroma podnaslovljene. Razumljivo je, da obdelujejo tudi serije oziroma risane in igrane filme pa tudi oddaje zabavnega značaja oziroma animirane filme, reklamna sporočila in izobraževalne oddaje ter dokumentarne filme in vse ostale, tako video kot tudi zvočne materiale. Vse stranke, ki zahtevajo to storitev in jo dobijo s strani naših strokovnjakov, imajo možnost, da sa prikazovanjem oziroma predvajanjem omenjenih materialov začnejo takoj, ko naši strokovnjaki končajo z njihovo obdelavo.

Prav tako lahko ponudimo tudi prevajanje spletnih vsebin iz srbskega v ruski jezik, omenjena storitev pa se ne nanaša samo na profesionalno obdelavo spletnih strani, ampak tudi na prevajanje kateregakoli programa ali aplikacije oziroma vsebine spletne prodajalne in potem tudi katalogov ter vseh ostalih vrst materialov, ki se povezani z omenjenim področjem. Dolžni smo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači, ki se angažirani na njihovi obdelavi, posebno pozornost namenjajo ustrezni uporabi pravil, ki se nanašajo na SEO (Search Engine Optimisation). Osnovni cilj takšnega načina obdelave je, da se vsebina konkretnih spletnih materialov pravilno optimizira za brskalnike, kar sčasoma pripelje do tega, da zasedejo precej boljše mesto v iskanju.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci profesionalno prevajajo tudi poljudna besedila pa tudi vsa tista, ki se obravnavajo kot strokovna. Poudarjamo, da našim strokovnjakom nobeno področje oziroma tema ni neznana, tako da lahko izvedejo profesionalno prevajanje iz srbskega v ruski jezik za besedila, ki se ukvarjajo s temami iz domene politike, prava in ekonomije oziroma financ in bančništva, prav tako pa lahko prevajajo tudi vsebine, ki se tičejo znanosti, filozofije, medicine, izobraževanja in farmacije kot tudi komunikologije. Ti strokovnjaki prav tako lahko kakovostno prevajajo tudi besedila, povezana s področji turizma, informacijskih tehnologij in komunikologije oziroma gradbene industrije, menedžmenta in ekologije in varstva okolja in marketinga, psihologije in vseh ostalih znanstvenih disciplin, tako tistih, ki so povezane s področjem naravoslovnih kot tudi tistih, ki se nanašajo na družbene vede.

Cena prevajanja iz srbskega v ruski jezik

  • Iz srbskega v ruski je 8 EUR po strani

Cena prevajanja iz srbskega v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz srbskega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je 10 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz srbskega v ruski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!