Prevod sa japanskog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa japanskog na srpski jezik

Za online prevod sa japanskog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa japanskog na srpski jezik

Kada su u pitanju prevodi sa japanskog jezika na srpski, iako se u praksi ne traže toliko često kao prevodi sa nekih drugijh jezika, Prevodilački centar Akademije Oxford pruža i ove usluge, a najpre zato što se u našem timu, pored ostalih stručnjaka nalaze i prevodioci i sudski tumači za japanski jezik.

Osim svih dokumenata i različitih vrsta dokumentacije (građevinska, tenderska, medicinska), sa japanskog jezika na srpski prevodimo i članke iz novina, sadržaje udžbenika i književnih dela, kako poezije i proze, tako i beletristike i romana. Na vaš zahtev prevodimo i tekstove čija tema se odnosi na bilo koju oblast, kako one koji se tiču nauke, medicine, filozofije, menadžmenta i politike, tako i one čija tema je vezana za: komunikologiju, sociologiju, ekonomiju, pravo, psihologiju, farmaciju, građevinsku industriju, bankarstvo, finansije, informacione tehnologije i mnoge druge grane prirodnih i društvenih nauka.

A sa japanskog jezika na srpski prevodimo i sve vrste video i audio materijala, poput zabavnih, informativnih, obrazovnih i dečijih emisija, reklamnih poruka, serija, te animiranih, igranih, crtanih i dokumentarnih filmova. A uz uslugu prevoda vršimo i titlovanje, odnosno sinhronizaciju prevedenih sadržaja, tako da klijenti dobijaju video i audio materijale koji su spremni odmah za dalje plasiranje na tržištu.Prevođenje sa japanskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na japanski

Naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje različitih web sadržaja sa japanskog jezika na srpski, a pod tim mislimo najpre na web sajtove, online prodavnice i kataloge, mada na vaš zahtev prevodimo i softverske programe i aplikacije. Samim tim što se ovim poslom bave dugi niz godina, oni su usavršili i ovu vrstu prevoda, tako da posebno vode računa o primeni svih pravila SEO (Searsh Engine Optimisation), čime web sadržaje čine mnogo bolje vidljivim za web pregledače, a što se sve odražava i na poboljšanje kvaliteta poslovanja pojedinca ili kompanije koja je vlasnik sajta.

Na spisku usluga koje pružaju naši stručnjaci se nalaze i prevodi svih vrsta dokumenata, kako ličnih i poslovnih, tako i onih koji su specifični, odnosno koji se u različitim situacijama predaju nadležnim službama. Treba pomenuti i dokumenta iz oblasti obrazovanja, ali i dokumentaciju za tender, građevinsku i medicinsku dokumentaciju, koje takođe prevodimo sa japanskog jezika na srpski. Ono zbog čega sa ponosom ističemo ovu uslugu, jeste što svi naši klijenti na jednom mestu dobijaju kompletnu obradu ovakve vrste materijala, uzevši u obzir su u našem timu i prevodilac i sudski tumač koji je ovlašćen za obavljanje poslova overe prevedenih dokumenata. Na taj način, klijenti dobijaju materijal koji mogu da koriste nesmetano, budući da preveden dokument koji je overen pečatom sudskog tumača, u pravnom smislu ima istu važnost kao i originalan dokument.

Jedino što može da utiče na proces prevođenja i overe dokumenata, a što ne spada u nadležnost naših stručnjaka jeste overa haškim Apostille pečatom, za koju su isključivo nadležni određeni sudski organi naše zemlje, u okviru kojih jedino i može da se dobije validna informacija i izvrši overa ove vrste. Da ne bi bilo zabune, Apostille pečat uključuje i prevod i overu sudskog tumača, stim što se ne zahteva za sva dokumenta, a i za ona za koja se zahteva, može da ima različitu formu. U praksi se najčešće sreću dva tipa overe na ovaj način. Jedan od njih podrazumeva da se radi prvo prevod dokumenta i overa sudskog tumača, pa se takav dokument nosi u nadležan sud kako bi se izvršila overa Apostille pečatom, dok se u drugom slučaju prvo radi overa haškim pečatom u sudu, pa se dokument i pečat zajedno prevode, a na kraju sudski tumač stavlja svoj pečat i overava tako obrađen dokument.Vrlo je važno da napomenemo i to da su klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata sa japanskog jezika na srpski u obavezi da dostave i originale na uvid, jer sudski tumač mora da ih prvo uporedi sa prevodima, kako bi se uverio da su verni. U slučaju da utvrdi da među njima postoji razlika, klijentima se preporučuje redaktura sadržaja, koju takođe mogu da dobiju u svakoj poslovnici Akademije Oxford. Jedino ona prevedena dokumenta koja su u potpunosti istovetna originalima se overavaju pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Kako je potrebno dostaviti i originale na uvid, to se način slanja dokumenata razlikuje od slanja ostalih vrsta materijala na prevod. Pa tako, dok one sadržaje za koje se ne vrši overa možete da pošaljete i na mejl, dokumenta možete da pošaljete isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe koju odaberete, a imate mogućnost i da ih dostavite lično u jednu od naših poslovnica.

Sa druge strane, obrađena dokumenta možete takođe da preuzmete lično ili, pak da zahtevate da vam ih pošaljemo na željenu adresu. U slučaju da se odlučite za slanje dokumenata na vašu adresu, morate imati na umu da tu uslugu vrši kurirska služba sa kojom ostvarujemo saradnju, te da ova usluga nije uračunata u cenu prevođenja i overe, tako da se naplaćuje prilikom preuzimanja, a prema važećem cenovniku kurirske službe u tom trenutku.

Samo u onim prilikama kada su vam prevodi dokumenata potrebni u naročito kratkim rokovima, imate mogućnost da ih prvo dostavite skenirane na mejl, ali u svakom slučaju ste dužni da nam naknadno dostavite i originale na uvid.

Pored prevoda lične karte, pasoša i uverenja o državljanstvu, sa japanskog jezika na srpski prevodimo i potvrdu o prebivalištu, izvode iz matičnih knjiga venčanih, ali i rođenih i umrlih, odnosno venčani list, krštenicu i umrlicu, kao i sve vrste dozvola, počev od vozačke, preko saobraćajne, pa do dozvole za boravak i radne dozvole.

Na zahtev klijenata obrađujemo i poslovnu dokumentaciju, poput poslovnih ugovora, odluka i faktura, te sertifikate i licence. Takođe, prevodimo i overavamo i: statut preduzeća, bilanse stanja i uspeha, revizorske izveštaje, rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, poslovne godišnje izveštaje i sva druga dokumenta koja se tiču poslovanja firme.

Prevodimo i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u različitim prilikama, poput: potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju, potvrde o stanju računa u banci, saglasnosti za zastupanje, potvrde o visini primanja, uverenja o nekažnjavanju i sve druge vrste saglasnosti, uverenja, izjava i potvrda.

Pored toga, sa japanskog jezika na srpski prevodimo i sva rezultate naučnih istraživanja, te naučne patente, ali i naučne, seminarske i diplomske radove, kao i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a posebno se odnose na oblast obrazovanja. Između ostalih dokumenata, naši prevodioci i sudski tumači obrašuju i sledeća: diploma i dodatak diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrda o redovnom školovanju, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima i mnoga druga.

Svako ko ima potrebu za tim, može angažovati naše stručnjake za uslugu usmenog prevođenja sa japanskog jezika na srpski i to kako za konsekutivno, tako i za simultano i šapatno prevođenje. Pored toga, na vaš zahtev vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim uslovima.

Prevodi diplome i dodatka diplomi sa japanskog jezika na srpski

Sa japanskog na srpski jezik prevodimo ne samo diplomu i dodatak diplomi, već i sva ostala dokumenta koja se odnose na obrazovanje, kao što su: uverenje o položenim ispitima, prepisi ocena, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, a naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole.

Takođe, na vaš zahtev prevodimo i sva lična, odnosno poslovna dokumenta, te ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim situacijama, kao što su: potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i sve ostale vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava.

Lična karta, radna dozvola, vozačka i saobraćajna dozvola su samo neka od ličnih dokumenata koja svaki prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford obrađuje prema zahtevima klijenata. A sa japanskog na srpski jezik prevodimo i: pasoš, dozvolu za boravak, izvode iz matičnih knjiga, kako rođenih i umrlih, tako i venčanih, to jest krštenicu, venčani list i umrlicu, ali i potvrdu o prebivalištu, te uverenje o državljanstvu i sva ostala lična dokumenta.

Iako prevodimo sva poslovna dokumenta, posebno izdvajamo ona za koja nam klijenti i najčešće traže prevođenje sa japanskog na srpski jezik: rešenje o osnivanju pravnog lica, sertifikati, licence, fakture, poslovne odluke i ugovori, bilansi uspeha i stanja, statuti i osnivački akti preduzeća, te godišnji poslovni i revizorski izveštaji.

Pored svega navedenog, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva pravna akta, kao što su punomoćja za zastupanje, tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka i sve ostale sudske presude, žalbe i tužbe.

Posebno naglašavamo da svaki klijent kome su potrebni prevodi bilo koje vrste dokumenata sa japanskog na srpski jezik u jednoj od preko 20 naših poslovnica može da dobije njihovu kompletnu obradu, što podrazumeva da uz prevod, vršimo i uslugu overe prevedenih dokumenata za koju je zadužen ovlašćeni sudski tumač. Tako klijent dobija dokument koji se smatra u potpunosti vernim originalu.

Prevodi medicinske dokumentacije sa japanskog na srpski jezik

U skladu sa potrebama klijenata vršimo i prevođenje medicinske dokumentacije sa japanskog jezika na srpski, kao i prevod građevinske i dokumentacije za tender.

Sem dokumenata o medicinskim proizvodima i lekarskih nalaza, prevodimo i građevinske projekte, uputstva za rukovanje, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i sva ostala dokumenta koja se odnose na oblast farmacije, medicine i građevinske industrije.

Pored toga, sa japanskog jezika na srpski prevodimo i knjige, odnosno književna dela i udžbenike. Budući da su naši prevodioci i sudski tumači izuzetno iskusni, te ne samo da poseduju visoke profesionalne kvalifikacije, već i široko opšte obrazovanje, na vaš zahtev će obraditi i romane i prozna dela, ali i beletristiku i dela poezije, kao i novinske članke, te sadržinu svih vrsta časopisa, kako specijalizovanih, odnosno naučnih, tako i ilustrovanih i dečijih.

Prevođenje sadržaja online prodavnica sa japanskog na srpski jezik

Sa japanskog jezika na srpski prevodimo i sadržinu web prodavnica, ma kako da je kompleksna i obimna, te web sajtove, online kataloge i softverske programe i aplikacije.

Kada se uzme u obzir važnost primene pravila dobre optimizacije u toku procesa prevođenja web sadržaja, sasvim je jasno zbog čega prevodilac i sudski tumač koji su angažovani na obradi ovakvih materijala obraćaju naročitu pažnju upravo na implementaciju SEO pravila (Search Engine Optimisation). Zahvaljujući tome, svaki klijent će ubrzo uvideti sve prednosti ovakvog načina prevođenja, jer će pozicija njegovog sajta na pretraživačima u relativno kratkom vremenskom periodu biti mnogo bolja nego što je bila do tada.

Na vaš zahtev vršimo i prevođenje svih materijala koji imaju veze sa oblašću marketinga. U kratkim rokovima prevodimo vizit kartice, plakate, brošure, te reklamne letke i flajere, a ukoliko postoji potreba za tim, sa japanskog jezika na srpski prevodimo i PR tekstove, te sadržinu kataloga, kako proizvoda, tako i usluga.

Morate imati na umu da je za prevođenje reklamnih materijala vrlo važno angažovati one stručnjake koji imaju dovoljno iskustva i koji znaju da na pravi način prevedu i reklamnu poruku koja je često u njima skrivena, a u duhu ciljanog jezika, što naši prevodioci i sudski tumači sigurno znaju. Samim tim što će posvetiti posebnu pažnju obradi reklamnih materijala, te posebno obratiti pažnju na njihov prevod u duhu srpskog jezika, svaki proizvod ili usluga koji se tako reklamiraju će vrlo brzo pronaći put i do novih kupaca, odnosno korisnika.

Prevodi serija sa japanskog jezika na srpski

Bilo koja japanska serija da je u pitanju, naši prevodioci i sudski tumači će je u optimalnom roku prevesti na naš jezik, te vam omogućiti i uslugu njene sinhronizacije ili titlovanja, ako želite.

Pored serija, sa japanskog na srpski jezik prevodimo i informativne, dečije i obrazovne emisije, ali i crtane filmove, reklamne poruke, te dokumentarne, igrane i animirane filmove, odnosno bilo koju vrstu video ili audio sadržaja.

Samim tim što su u našem timu i profesionalni titleri, te grupa umetnika čija specijalnost je sinhronizacija svih sadržaja koji su prevedeni sa japanskog na naš jezik, koji će obraditi i vaše materijale na najbolji mogući način, u relativno kratkom roku ćete dobiti sadržaje koje možete praktično odmah da plasirate u bioskopima, na radiju, internetu ili televiziji, odnosno na bilo kom mediju na kome želite.

Pored ovih, prevodimo i sve vrste tekstualnih sadržaja, ma kako da im je tema, odnosno sadržina kompleksna i bez obzira da li je reč o dužim ili kraćim tekstovima. U praksi, to znači da kod nas možete dobiti prevod tekstova iz oblasti politike, nauke, obrazovanja i medicine, a sa japanskog na srpski jezik prevodimo i one materijale čija tema se tiče oblasti: marketinga, psihologije, finansija, ekonomije, komunikologije, prava, filozofije, bankarstva, građevinske industrije, sociologije, farmacije, informacionih tehnologija, medicine, te svih nepomenutih grana prirodnih, ali i društvenih nauka.

Uzevši u obzir da se za tekstove ne zahteva overa sudskog tumača, imate mogućnost da u velikoj meri ubrzate čitav proces prevođenja, jer nam sadržaje možete poslati u elektronskoj formi, a i mi vama prevedene materijale, takođe možemo da pošaljemo na mejl.

Simultano prevođenje sa japanskog na srpski jezik

Ako organizujete bilo kakav događaj u kome učestvuju ljudi kojima je japanski maternji jezik ili koji se njime služe, neosporno će vam biti potrebna usluga usmenog prevođenja sa japanskog na srpski jezik, koju možete dobiti u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Naime, u našem timu su prevodioci i sudski tumači koji su naročito usmereni na pružanje ove usluge, a koji ujedno iza sebe imaju zavidan nivo iskustva, tako da će posao za koji ih angažujete uraditi profesionalno i precizno, te sasvim sigurno ispuniti očekivanja učesnika događaja, ali i vaša očekivanja, kao njegovog organizatora.

Da bismo mogli da pripremimo adekvatnu ponudu, uzevši u obzir da su naši stručnjaci specijalizovani i za simultano i za konsekutivno, ali i za prevođenje pomoću šapata, te da svaka od navedenih vrsta usmenog prevođenja odgovara određenom tipu događaja, vrlo je važno da nam blagovremeno dostavite sve potrebne podatke, koji se tiču same organizacije događaja. To znači, da treba da nam date informacije najpre o karakteristikama prostora u kome će se održati, ali i o tome koliko bi trebalo da traje, te koliki broj učesnika se očekuje i ostale validne informacije, na osnovu kojih ćemo pripremiti ponudu kojom ćete sigurno biti zadovoljni.

Takođe, na vaš zahtev ćemo organizovati i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ukoliko je za događaj koji organizujete potrebno izvršiti upravo ovu vrstu usmenog prevoda sa japanskog na srpski jezik.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje