Prevođenje sa japanskog na španski jezik

Besplatni online prevod sa japanskog na španski jezik

Za online prevod sa japanskog na španski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Ko god ima potrebu da dobije prevod sa japanskog na španski jezik za ma koju vrstu materijala, može da se obrati Stručnjacima Akademije Oxford, koja ima poslovnice u celoj Srbiji.

Sadržaje na prevod nam možete dostaviti putem mejla, ali i lično, odnosno poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, a što se odnosi isključivo na prevod dokumenata, jer ste tada u obavezi da dostavite i na uvid originalna dokumenta. A kada prevodilac i sudski tumač izvrše sve vaše zahteve, prevedene sadržaje možemo da vam dostavimo ili putem mejla, ali to samo važi za one sadržaje za koje se ne vrši overa, odnosno možete da ih preuzmete lično u našoj špsčpvnici, ali i da vam ih isporučemo na određenu adresu koju navedete, a što se naplaćuje nezavisno od prevoda i overa, a po ceni kurirske službe koja vam dostavlja pošiljku. Inače, imate mogućnost čak i dokumenta na prevod da nam dostavite putem mejla, ali samo ukoliko imate potrebu za brzom izradom, ali posle toga treba da nam dostavite i originale na uvid i to najbrže moguće.

Prevodilac i sudski tumač mogu da obrade bilo koji tip dokumenata ili dokumentacije, što se odnosi kako na prevođenje sa japanskog na španski jezik za lična dokumenta, odnosno uverenje o državljanstvu, pasoš i vozačku dozvolu, te dozvolu za boravak i saobraćajnu dozvolu, odnosno potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i krštenicu, ali i venčani list, odnosno umrlicu, tako i na ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, odnosno različite tipove potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima i o stalnom radnom odnosu, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i druga slična dokumenta).Prevođenje sa japanskog na španski
Prevođenje sa španskog na japanski

Pored pomenutih, prevodioci i sudski tumači obrađuju i medicinsku, tendersku, građevinsku i tehničku, ali i poslovnu dokumentaciju, to jest ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav (lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, poslovni izveštaji, rešenja o osnivanju pravnih lica, bilansi uspeha i stanja, fakture, statuti preduzeća, poslovne odluke, osnivački akti preduzeća i druga slična dokumenta).

Onda kada je to potrebno klijentima, izvršićemo i prevođenje sa japanskog na španski jezik za različite tipove ugovora i za punomoćja za zastupanje, odnosno tekovine Evropske Unije, sertifikate i sudske presude, kao i za licence, odnosno sudske žalbe, rešenja, odluke i tužbe i otala nepomenuta pravna akta. Ona dokumenta koja spadaju u domen obrazovanja i nauke poput diplome i dodatka diplomi, naučnih patenata i radova, te nastavnih planova i programa fakulteta, odnosno rezultata naučnih istraživanja, prepisa ocena, te uverenja o položenim ispitima, odnosno seminarskih i diplomskih radova i potvrda o redovnom školovanju, takođe možemo da prevedemo u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Da bismo izvršili ovu uslugu u skladu sa slovom zakona, posebno napominjemo da klijenti kojima su potrebni prevodi sa japanskog na španski jezik za neki dokument, kod nas imaju njegovu završnu obradu, jer uz njihov prevod dobijaju i overu za koju su zadužena ovlašćena lica, što je u ovoj situaciji sudski tumač. A kada on stavi svoj pečat, praktično gledano obrađenom dokumentu daje značaj u pravnom smislu, odnosno potvrđuje da je njegova sadržina potpuno ista kao i sadržina originalnog dokumenta, pa zato i jeste važno da nam prilikom slanja materijala za koji vam je potreban prevod dostavite na uvid originale. Uz to, da biste izbegli nepotrebno gubljenje vremena, preporuka je da se najpre raspitate u osnovnom sudu u vašem gradu da li se za ona dokumenta za koja zahtevate prevod sa japanskog na španski jezik, mora izvršiti i nadovera, to jest da li je potrebno staviti Apostille pečat, koji je poznat i pod nazivom haški. Inače, on se stavlja samo na zakonom određena dokumenta i to na tačno određen način. Pa tako, postoje dokumenta na koja se stavlja prvo Apostille pečat, pa se onda vrši prevod i overa sudskog tumača, a isto tako ima i onih dokumenata za koja se prvo vrši prevod sa japanskog na španski, potom overava pečatom sudskog tumača, a na kraju se stavlja i Apostille pečat. Pa zato i jeste bitno da potražite sve ove informacije, jer sudski tumači i prevodioci koji su zaposleni u Akademiji Oxford nisu dužni da vam daju ove informacije, pošto to i nije njihova nadležnost.Svim zainteresovanim klijentima uz prevod svih navedenih dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji, nudimo i obradu različitih vrsta filmova, odnosno reklamnih poruka, emisija i serija, kako onih koje treba da se emituju na radiju, tako i televizijskih i drugih. A uz njihovo prevođenje sa japanskog na španski, kod nas vas očekuje i njihova završna obrada, odnosno usluga titlovanja, kao i usluga sinhronizacije prevedenih materijala.

A prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i sve sadržaje iz oblasti marketinga, odnosno književna dela i članke iz novina, ali i internet materijale (web sajtovi, online prodavnice, aplikacije, web katalozi, programi i drugo), kao i sve vrste časopisa.

Kada je u pitanju obrada tekstualnih sadržaja, slobodno možemo reći da će sudski tumači i prevodioci obraditi podjednako kvalitetno i one tekstove koji su stručni, kao i one koji su namenjeni javnom prezentovanju. A njihova tema može da se odnosi i na oblast politike, finansija i ekonomije, te prava i bankarstva, kao i na oblasti: komunikologije, medicine, informacionih tehnologija, farmacije, nauke, menadžmenta, obrazovanja, građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, marketinga, turizma i psihologije, ali i filozofije i sociologije i još mnogo drugih grana prirodnih, ali i društvenih nauka.

Profesionalni lektori i korektori, koji čine isto članove našeg tima mogu da izvrše uslugu redakture svih onih materijala za koje klijenti već imaju prevod sa japanskog na španski jezik, ali njime nisu zadovoljni, a možemo da vam ponudimo i usmeno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji. Tako da će prevodilac i sudski tumači, u zavisnosti od vrste događaja za koji vam je potrebna ova usluga primeniti jednu od tri tipa ove usluge, odnosno konsekutivno, šapatno ili simultano prevođenje, a klijentima nudimo i po vrlo povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevod poslovnih dokumenata sa japanskog na španski jezik

Sve vrste poslovnih dokumenata će prevodioci i sudski tumači u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford obraditi u skladu sa zahtevima klijenata, a što znači da mogu ponuditi najpre njihovo prevođenje sa japanskog jezika na španski, a zatim i uslugu njihovog overavanja. To znači da klijenti na jednom mestu imaju mogućnost da dobiju potpuno obrađena poslovna dokumenta, bilo koje vrste, a koja mogu da budu korišćena u bilo kojoj situaciji, uzevši u obzir da im ovaj pečat daje zakonsku važnost. Ne samo fakture, finansijske, godišnje i revizorske izveštaje, već i sve vrste poslovnih odluka prevodimo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, kao i rešenja o osnivanju pravnih lica, odnosno osnivačke akte preduzeća, bilanse stanja, te statute preduzeća, odnosno bilanse uspeha i ostala poslovna dokumenta.

Takođe, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i ona dokumenta koja se smatraju ličnim (uverenje o državljanstvu, pasoš i vozačka dozvola, lična karta, saobraćajna dozvola, krštenica, izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, dozvola za boravak, radna dozvola i druge), a vršimo prevod i onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama kad god postoji potreba za tim, a što znači da će sudski tumači i prevodioci obraditi bukvalno sve tipove kako uverenja i saglasnosti, tako i potvrda i izjava (saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stanju računa u banci i druge).

Dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, poput diploma i dodataka diplomi, rezultata naučnih istraživanja, te potvrda o redovnom školovanju, prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, takođe obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika, ali i rezultate naučnih istraživanja, seminarske, diplomske i naučne radove i mnoga druga slična dokumenta.

Sve tipove sertifikata, ugovora i licenci, odnosno punomoćja za zastupanje, tekovine Evropske Unije, ali i sudske presude, kao i žalbe, rešenja, odluke i tužbe ćemo takođe prevesti sa japanskog jezika na španski, a zatim i overiti pečatom sudskog tumača. Pored svega što smo pomenuli, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i prevođenje sa japanskog jezika na španski za ona dokumenta koje čine građevinsku i tendersku, ali i medicinsku i tehničku dokumentaciju. A to znači da će oni obraditi ne samo građevinske projekte, odnosno lekarske nalaze i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, već i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta koja ulaze u sastav navedenih vrsta dokumentacija.

Prevođenje PR tekstova sa japanskog na španski jezik

Jedan od najpopularnijih načina reklamiranja u novije vreme svakako su PR tekstovi koje će prevodioci i sudski tumači u našim poslovnicama obraditi u skladu sa vašim zahtevima, te izraditi njihov prevod sa japanskog jezika na španski, a u skladu sa marketinškim pravilima. Takođe obrađujemo i reklamne letke i flajere, odnosno kataloge i vizit kartice, ali i plakate, brošure i ostale sadržaje namenjene reklamiranju.

Klijentima nudimo i usmeno prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a sudski tumač i prevodilac čija je ovo specijalnost mogu da izvrše i simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata, odnosno konsekutivni prevod u pomenutoj kombinaciji. Kada je to potrebno klijentima, odnosno kada to odgovara zahtevima samog događaja, možemo da u ponudu uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Popularne, ali i stručne tekstualne sadržaje, bez obzira koliko kompleksni oni bili, takođe možemo da prevedemo sa japanskog jezika na španski i to u posebno kratkom roku. Njihova tema može da se odnosi na bilo koju naučnu disciplinu, a klijenti nam se najčešće obraćaju sa zahtevom za prevođenje tekstova čija tema je vezana za oblast turizma, politike i ekonomije, kao i finansija, bankarstva i prava, iako prevodilac i sudski tumač vrše prevođenje sa japanskog jezika na španski i za tekstove iz oblasti informacionih tehnologija, komunikologije i građevinske industrije, odnosno farmacije, ekologije i zaštite životne sredine, te filozofije, nauke i psihologije, zatim obrazovanja, sociologije, marketinga i mnogih drugih grana, bez obzira da li su u pitanju društvene ili prirodne nauke.

Prevodi novinskih članaka sa japanskog jezika na španski

Novinske članke, ali i časopise različitih vrsta, takođe možemo da obradimo kada je to potrebno našim klijentima.

Nudimo vam i prevod sa japanskog na španski jezik za romane, odnosno književna dela svih vrsta, poput poetskih i proznih, te beletristiku, a kada je to potrebno obrađujemo i udžbenike svih vrsta. U skladu sa zahtevima klijenata možemo da izvršimo i prevođenje svih onlajn sadržaja, što ne podrazumeva samo obradu sajtova, već i softvera (aplikacije i programi), ali i web kataloga, kao i online prodavnica. A u toku obrade ovakvih sadržaja, prevodilac i sudski tumač se u potpunosti rukovode svim pravilima SEO (Search Engine Optimisation), koja su u tom trenutku važeća, kako bi im pružili priliku da se u optimalnom roku nađu među prvim rezultatima u okviru globalne internet pretrage. Tako će klijenti imati višestruku korist od prevođenja ovakvih sadržaja.

Vršimo i lekturu, odnosno korekturu kada kada klijenti poseduju materijale za koje je već izrađen prevod sa japanskog na španski jezik, tako da ih prilagođavamo u potpunosti duhu ciljanog jezika, kako bi mogli biti zadovoljni njihovim kvalitetom.

Usluga koje se odnosi na obradu video i audio materijala, a koju takođe pružaju naši sudski tumači i prevodioci, podrazumeva najpre njihovo prevođenje sa japanskog na španski jezik, a zatim i uslugu titlovanja, kao i njihove sinhronizacije. Pored igranih i crtanih filmova, obrađujemo i animirane, ali i dokumentarne filmove, kao i različite vrste emisija (obrazovne, dečije, informativne, zabavne i druge), odnosno serije i reklamne poruke, bez obzira da li će one biti emitovane na radiju i televiziji, odnosno na internetu ili u bioskopu.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje