Prevođenje sa japanskog na holandski jezik

Besplatni online prevod sa japanskog na holandski jezik

Za online prevod sa japanskog na holandski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Svi klijenti kojima su potrebni prevodi sa japanskog jezika na holandski mogu da očekuju ovu uslugu u svakoj od preko 20 poslovnica, koliko ih je za sada ima Akademija Oxford u Srbiji.

Uz sve usluge koje podrazumevaju obradu materijala u pisanoj formi, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i usmeno prevođenje u pomenutoj kombinaciji jezika, tako da klijentima ponude i simultano i konsekutivno, ali i posebnu vrstu ove usluge koja podrazumeva prevođenje pomoću šapata. A kako se o vrsti usluge odlučuje isključivo na osnovu informacija klijenata o samom događaju, to u okviru ponude može da se nađe i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Svim klijentima nudimo i mogućnost obrade audio i video materijala u navedenoj jezičkoj kombinaciji, što znači da će kod nas uz njihov prevod sa japanskog na holandski jezik, dobiti i sinhronizovanje, kako emisija i serija, odnosno filmova, tako i reklamnih poruka, a zatim i njihovo titlovanje.Prevođenje sa japanskog na holandski
Prevođenje sa holandskog na japanski

Sem toga, korektori i lektori koji čine naš tim, će izvršiti obradu onih sadržaja za koje su već urađeni prevodi sa japanskog jezika na holandski, ali kojima klijenti iz ma kog razloga nisu zadovoljni. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i sadržaje iz oblasti marketinga (plakati, brošure, katalozi, PR tekstovi, vizit kartice, flajeri i drugo), kao i one iz oblasti interneta (web prodavnice, sajtovi, aplikacije, online katalozi, programi), ali i sve vrste udžbenika i časopisa, odnosno književna dela i članke iz novina.

Stručne, ali i popularne tekstove, takođe obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika. A osim prevoda onih čija tema se odnosi na oblast informacionih tehnologija, filozofije, komunikologije, turizma i ekonomije, prevodilac i sudski tumač obrađuju i tekstove vezane za oblast prava, nauke i građevinske industrije, ali i za oblasti menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, te medicine i mnogih drugih grana, bez obzira da li su u pitanju društvene ili prirodne nauke.

Podrazumeva se da ćemo obraditi i dokumenta različitih vrsta, a klijente kod nas uz njihovo prevođenje sa japanskog jezika na holandski očekuje i usluga overavanja dokumenata, što će izvršiti ovlašćeni sudski tumači i tako klijentima dati zakonski validan dokument, koji mogu bez ikakvih problema da koriste. A da bi smo mogli da pružimo ovu uslugu prema pravilima, moramo dobiti originale, jer sudski tumači prvo njih porede sa prevedenim dokumentima, a onda stavljaju svoj pečat, ali samo onda kada su njihovi sadržaji potpuno isti. Ukoliko, pak postoji razlika između originala i prevoda, klijentima se predlaže izvršenje lekture, odnosno korekture.Takođe, zakon nalaže i da se za pojedina dokumenta, uz prevođenje sa japanskog jezika na holandski, a zatim i overu pečatom sudskog tumača, izvrši i još jedna overa, to jest da se na dokument stavi haški pečat, koji nosi naziv i Apostille. A kako ovaj pečat možete dobiti samo u službama pri osnovnom sudu, koje su za njega nadležne, to ste u obavezi da samostalno dobijete informaciju da li je Apostille pečat obavezan za dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa japanskog jezika na holandski. U slučaju da jeste, klijent mora i da pita da li se haški pečat stavlja na kraju ili na početku obrade konkretnog dokumenta, uzevši u obzir da će vam taj podatak jasno pokazati da li dokument nosite prvo u sudski tumači ili ga donosite nama na obradu.

Ako kažemo da će prevodilac i sudski tumač obraditi bilo koju vrstu dokumenata, to je apsolutna istina, jer oni osim ličnih i poslovnih dokumenata, odnosno pasoša, krštenice, saobraćajne i vozačke dozvole, te uverenja o državljanstvu i potvrda o prebivalištu, odnosno bilansa uspeha i stanja, osnivačkih akata i statuta preduzeća, ali i ostalih, kako ličnih, tako i poslovnih.

Obrađuju i dokumentacije bilo koje vrste, a primarno građevinsku, medicinsku, tendersku i tehničku. Takođe klijentima nudimo i prevođenje sa japanskog jezika na holandski za dokumenta iz oblasti nauke, ali i za ona koja se tiču obrazovanja, što znači da vršimo prevod za: diplome i dodatke diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultate naučnih istraživanja, nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, naučne radove, potvrde o redovnom školovanju, seminarske, ali i diplomske radove, te naučne patente i ostala dokumenta iz ove grupe.

Bilo koji tip izjave, saglasnosti, potvrde i uverenja da želite da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika, možete biti sigurni da će ih sudski tumači i prevodioci obraditi u skladu sa strukom. Pored prevoda uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju, nudimo vam i obradu saglasnosti za zastupanje, kao i potvrda, kako u redovnim primanjima i o stanju računa u banci, tako i onih o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, ali i mnogih drugih sličnih dokumenata.

Ukoliko imate potrebu za prevodom pravnih akata, kod nas vas pored ostalog očekuju prevodi sa japanskog jezika na holandski za tekovine Evropske Unije i sertifikate, ali i sve vrste licenci i ugovora, odnosno sudskih žalbi, presuda, rešenja, tužbi i odluka.

Klijenti kojima su potrebni prevodi za bilo koji dokument su kao što smo već pomenuli dužni da izvrše i dostavu originala na uvid, tako da ih mogu ili lično doneti u jednu od naših poslovnica, a imaju mogućnosti i da ih pošalju preko kurirske službe, odnosno preporučeno putem “Pošte Srbije”.

Preuzimanje može da bude izvršeno lično u onoj naši poslovnici koja im je najbliža ili ih možemo poslati na određenu adresu koju navedu klijenti. U tom slučaju, ova usluga podleže dodatnoj naplati, a po ceni koju formira kurirska služba koja dostavu i vrši.

Inače, sve sadržaje koje smo pomenuli, za koje vam nudimo prevođenje sa japanskog na holandski, a dani su dokumenta, možete nam poslati i preko mejla, ali isto tako i dobiti po završetku obrade. Kada to iziskuju zahtevi klijenata, odnosno kada su im prevodi sa japanskog jezika na holandski za bilo koji dokument potrebni u vrlo kratkom roku, imaju mogućnost da dokumenta prvo pošalju na mejl, a da potom izvrše dostavu originala na uvid, ali uz poštovanje roka koji je zadat za izradu.

Prevod pasoša sa japanskog jezika na holandski

Kada su u pitanju prevodi pasoša sa japanskog na holandski jezik, klijenti koji imaju potrebu za ovom uslugom, moraju da znaju i da ih kod nas očekuje njihova kompletna obrada, to jest da uz prevod dobijaju i pasoše koji su overeni pečatom sudskog tumača, te su njihova dokumenta u potpunosti zakonski važeća.

Sudski tumači i prevodioci će osim pasoša izvršiti i obradu lične karte, potvrde o prebivalištu, te uverenja o državljanstvu, odnosno dozvole za boravak i radne dozvole, zatim i izvoda iz matične knjige rođenih, ali i umrlih i venčanih, kao i ostalih ličnih dokumenata.

Na zahtev klijenata možemo da u istoj jezičkoj kombinaciji izvršimo i obradu dokumenata iz oblasti poslovanja, kao i onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, što zapravo znači da ćemo izvršiti prevođenje sa japanskog na holandski jezik za sve vrste ne samo potvrda i uverenja, već i saglasnosti i izjava (uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala dokumenta ovog tipa).

Takođe možemo na vaš zahtev da izvršimo i prevod sa japanskog na holandski jezik za ona dokumenta koja su vezana za oblast bilo nauke, bilo obrazovanja. A sudski tumač i prevodilac će, između ostalog obraditi i sledeća dokumenta: diplomski i seminarski radovi, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti i radovi i ostala slična dokumenta.

Sve vrste pravnih akata poput tekovina Evropske Unije i ugovora, odnosno sertifikata i licenci, te punomoćja za zastupanje i svih tipova ne samo sudskih presuda, nego i žalbi, odluka, tužbi i presuda ćemo obraditi u istoj jezičkoj kombinaciji, a klijentima uz njihovu prevođenje sa japanskog jezika na holandski ponuditi i usluge overavanja za koju su u našem timu zaduženi sudski tumači. Tako će oni vrlo brzo i po odličnim cenama dobiti dokumenta koja mogu ne samo da predaju bilo kojoj nadležnoj službi, već i da koriste kao i svaka druga originalna dokumenta.

Ono što jeste obaveza klijenata u ovom slučaju se odnosi prvo na dostavu originala na uvid, što je zakonom propisana procedura, ali i na proveru u nadležnom sudu o stavljanju haškog pečata na konkretna dokumenta za koja žele da prevodilac i sudski tumač izvrše prevod sa japanskog na holandski jezik.

Prevodi tekstova iz oblasti ekonomije sa japanskog na holandski jezik

Klijenti koji žele da dobiju prevod tekstova iz oblasti ekonomije sa japanskog jezika na holandski mogu očekivati ne samo vrlo povoljne cene, već i relativno brzu izradu. A pored tekstova iz ove oblasti, sudski tumači i prevodioci će obraditi i one koji se tiču oblasti ekonomije, prava i bankarstva, ali i finansija, odnosno komunikologije, filozofije, marketinga, te sociologije, nauke, menadžmenta i obrazovanja, kao i medicine, farmacije i informacionih tehnologija, kao i građevinske industrije, te turizma, ekologije i zaštite životne sredine, ali i mnogih drugih grana, bilo da je reč o prirodnim, bilo u društvenim naukama.

Takođe u ovom slučaju klijenti imaju pravo da tekstove na prevod pošalju putem mejla, kako bi sudski tumači i prevodioci što pre izvršili ovu uslugu.

Klijentima nudimo i usluge usmenog prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a osim za konsekutivno i simultano, sudski tumač i prevodilac su specijalizovani i za prevođenje uz pomoć šapata, što se svrstava u posebnu vrstu usmenog prevoda. Na osnovu informacija koje nam dostavite o događaju za koji želite da dobijete ovu uslugu, pripremićemo odgovarajuću ponudu u koju možemo u skladu sa samim događajem da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po vrlo pristupačnim cenama.

Reklamne letke, odnosno flajere i PR tekstove, ali i vizit kartice, kataloge i brošure, odnosno sve ostale vrste sadržaja iz oblasti marketinga, isto prevodioci i sudski tumači mogu da obrade, te da ih prevedu sa japanskog jezika na holandski. Naravno oni će tom prilikom u potpunosti prilagoditi reklamnu poruku iz ovih sadržaja duhu holandskog jezika i na taj način ispuniti osnovni cilj koji prevođenje ovakvih sadržaja ima, jer će potencijalni klijenti kojima je holandski jezik maternji moći da se upoznaju sa firmom koja se reklamira, te određenim proizvodom ili uslugom.

Prevod web sajtova sa japanskog na holandski jezik

Stručno i kvalitetno prevođenje internet sajtova sa japanskog na holandski jezik takođe sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford nude svim zainteresovanim klijentima. Naravno kada je to potrebno, oni mogu u istoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i softvere, odnosno bilo koji program ili aplikaciju, kao i ostale internet sadržaje, a što se prvenstveno odnosi na web kataloge i prodavnice.

Klijenti kod nas mogu da dobiju i usluge lekture, kao i korekture, što je namenjeno svim onim materijalima za koje postoji već prevod sa japanskog jezika na holandski, ali on nije urađen kvalitetno.

Prevodioci i sudski tumači, odnosno profesionalni titleri i umetnici zaduženi za sinhronizaciju, mogu da obrade i bilo koji tip video i audio materijala i to u potpunosti, a to znači da će najpre biti izvršeno njihovo prevođenje sa japanskog jezika na holandski, a zatim će preuzeti ostali stručnjaci, koji mogu da izvrše kako sinhronizaciju, tako i titlovanje ne samo igranih i dokumentarnih, te crtanih, odnosno animiranih filmova, već i obrazovnih i informativnih emisija, reklamnih poruka, kao i dečijih i zabavnih emisija, serija i ostalih sadržaja.

Romane i sva prozna dela, odnosno dela poezije i beletristiku, zatim udžbenike, te ilustrovane i stručne časopise, odnosno članke iz novina, ali i dečije i ostale vrste časopisa, takođe prevodimo u navedenoj jezičkoj kombinaciji i to po vrlo povoljnim cenama.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje