Prevodi sa japanskog na francuski jezik

Besplatni online prevod sa japanskog na francuski jezik

Za online prevod sa japanskog na francuski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Da bi prevođenje sa japanskog na francuski za određeni dokument bilo izvršeno u skladu sa pravilima, neophodno je da taj dokument bude overen pečatom zvaničnog sudskog tumača, a upravo je to usluga koju će vam pružiti prevodilac i sudski tumač u ma kojoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford u Srbiji. Samim tim što ćete na jednom mestu dobiti kompletnu obradu bilo kog dokumenta, te uz prevod sa japanskog jezika na francuski, dobiti i njegovu overu, pa ćete u velikoj meri uštedeti i svoje vreme, ali i svoj novac.

Međutim, morate znati da postoje i ona dokumenta za koja ovo nije dovoljan postupak obrade, već se zahteva i stavljanje posebnog pečata koji nosi naziv Apostille, to jest haški pečat. A kako stručnjaci iz našeg tima nisu zaduženi za stavljanje ovog pečata na dokumenta, to ste vi zaduženi da se raspitate u nadležnom sudu o tome da li je Apostille pečat potrebno staviti i na dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa japanskog jezika na francuski. Ukoliko dobijete informaciju da jeste, onda morate i da se raspitate da li se haški pečat stavlja na kraju ili na početku obrade tog dokumenta, jer će vam to umnogome pomoći da uštedite svoje vreme, budući da će se tačno znati da li dokument prvo nosite u sud na overu ili ga, ipak donosite nam.

Postupak obrade dokumenata zahteva od klijenata da na uvid prilože i originale, jer sudski tumač mora da ih uporedi sa prevedenim sadržajima, kako bi bio siguran da među njima nema nikakvih odstupanja pre nego što izvrši overu. Ako primeti da ima razlike između originalnih i prevedenih sadržaja, dužan je da vam predloži uslugu redakture, to jest lekture i korekture, koju će izvršiti takođe naši stručnjaci, nakon čega može da se završi proces overavanja dokumenata.Prevođenje sa japanskog na francuski
Prevođenje sa francuskog na japanski

Uz prevode pasoša, radne dozvole i lične karte, zatim dozvole za boravak, krštenice, umrlice i venčanog lista, ali i umrlice, odnosno potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, te saobraćajne, vozačke, ali i radne dozvole i ostalih ličnih dokumenata, prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev obrađuju i ona dokumenta koja ulaze u sastav različitih tipova dokumentacija (poslovna, građevinska, tenderska, tehnička, medicinska i druge).

Kada je to potrebno klijentima, izradićemo i prevod sa japanskog jezika na francuski za ona dokumenta koja se vrlo često podnose nadležnim službama, a što znači da obrađujemo sve tipove saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja (potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i ostala dokumenta ovog tipa). A pored svega što smo pomenuli, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i sva dokumenta koja su u bilo kakvoj vezi sa oblašću nauke, to jest obrazovanja, što podrazumeva da će oni u optimalnom roku i po izuzetno povoljnim cenama da izvrše prevođenje sa japanskog jezika na francuski i za: svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, naučne patente, diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, rezultate naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, a ako to zahtevaju klijenti možemo da prevedemo i sve vrste radova (diplomski, naučni i seminarski).

Tekovine Evropske Unije, ali i sve tipove ugovora, odnosno sertifikata, kao i licenci, te presude o razvodu braka i ostale sudske presude, rešenja, žalbe, tužbe i odluke, takođe obrađujemo u ovoj jezičkoj kombinaciji.Ona dokumenta za koja su vam potrebni prevodi za japanskog jezika na francuski, možete da nam dostavite na nekoliko načina, odnosno onako kako vama najviše odgovara, što podrazumeva ili slanje preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, a možete i da ih lično donesete na adresu naše poslovnice koja vam je najbliža. Da bi sudski tumači i prevodioci ispoštovali vaš zahtev za hitnim prevođenjem dokumenata u ovoj kombinaciji jezika, samo tada možete da nam prvo pošaljete skenirana dokumenta mejlom, a da posle toga na najbrži mogući način dostavite na uvid i originale.

One materijale poput tekstova, knjiga i drugih, za koje će takođe sudski tumač i prevodilac da izvrše obradu, možete da nam dostavite i elektronskim putem, a što znači da ih šaljete skenirane na mejl. Nakon što naši stručnjaci izvrše obradu dostavljenih materijala, klijentima oni mogu biti isporučeni putem mejla, ali isključivo ako su u pitanju sadržaji za koje se ne zahteva overa dokumenata, te mogu da ih preuzmu lično u našoj poslovnici koja se nalazi u njihovom gradu, to jest onoj koja im je najbliža ili možemo da ih pošaljemo na njihovu adresu. A uslugu slanja ćemo poveriti kurirskoj službi, pa će samim tim ona i biti naplaćena direktno od klijenta, a po njihovom važećem cenovniku.

Od ostalih sadržaja, moramo pomenuti da prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i profesionalno prevođenje sa japanskog jezika na francuski za web sajtove, odnosno ostale sadržaje iz oblasti interneta (online katalozi, programi i aplikacije, web prodavnice i drugo). Oni mogu da obrade i tekstove bilo koje sadržine, odnosno složenosti, te bez obzira da li su u pitanju materijali namenjeni javnom prezentovanju ili je reč o stručnim tekstovima.

Takođe prevodimo i reklamne sadržaje različite vrste (brošure, PR tekstovi, plakati, flajeri, katalozi, vizit karte i druga), ali i časopise, odnosno članke iz novina, kao i sve vrste knjiga, kako udžbenike, tako i književna dela. Kada to zahtevaju klijenti, prevodilac i sudski tumač obrađuju i različite video, kao i audio sadržaje, a kada oni završe prevođenje sa japanskog jezika na francuski za bilo koju seriju, film, reklamnu poruku ili emisiju, nastavljaju profesionalni titleri, odnosno grupa umetnika koji će izvršiti sinhronizaciju prevedenih sadržaja. Tako ćete vrlo brzo dobiti materijale koje možete da prikazujete i na internetu i na televiziji, ali i u bioskopu, odnosno da puštate na radiju.

Uz sve pomenute usluge koje spadaju u prevođenje pisanim putem, naši stručnjaci mogu da pruže i usluge usmenog prevoda u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a na osnovu svih informacija koje nam dostavite o događaju za koji je potrebno izvršiti usmeni prevod sa japanskog jezika na francuski, mi ćemo odlučiti da li će biti primenjeno konsekutivno ili simultano, odnosno prevođenje uz pomoć šapata. A kada je to potrebno našim klijentima, možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije, a po cenama koje su gotovo sigurno najpovoljnije u celoj zemlji.

Prevođenje dokumentacije za tendere sa japanskog na francuski jezik

Kada su u pitanju prevodi dokumentacije za tendere sa japanskog jezika na francuski, naši prevodioci i sudski tumači će izvršiti njihovu kompletnu obradu, te vam uz samu uslugu prevoda ponuditi i overavanje, a za koje su u ovom slučaju zaduženi i sudski tumači. Vaša obaveza jeste da izvršite sve neophodne provere u osnovnom sudu u vezi sa potrebom za stavljanje Apostille pečata na konkretna dokumenta, kao i da nam na uvid pošaljete originalna dokumenta. Sem tenderske, prevodimo i medicinsku, tehničku i građevinsku, kao i poslovnu i ličnu dokumentaciju, to jest sva ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav.

Sudski tumač i prevodilac će, pored ostalog izvršiti i obradu lekarskih nalaza, uputstava za rukovanje, zatim uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacija farmaceutskih proizvoda, odnosno obraditi građevinske projekte, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i poslovne izveštaje svih vrsta, zatim fakture, bilanse uspeha, odnosno stanja, te statute i osnivački akte preduzeća, to jest ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu, izvode iz matičnih knjiga umrlih, rođenih i venčanih, zatim uverenja o državljanstvu, kao i sve vrste dozvola (vozačka, saobraćajna, radna, dozvola za boravak i druge).

Prevodimo i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, kao i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što se odnosi na obradu različitih tipova saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda (potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima i ostala). Prevodilac i sudski tumači u bilo kojoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford mogu da izvrše i overu pravnih akata, što podrazumeva najpre prevođenje sa japanskog jezika na francuski za različite tipove ugovora, presuda o razvodu braka i sertifikata, ali i licenci svih vrsta, a klijentima nudimo i kompletnu obradu tekovina Evropske Unije i mnogih drugih pravnih akata.

Prevod časopisa sa japanskog jezika na francuski

Bez obzira da li su u pitanju ilustrovani ili stručni, odnosno dečiji časopisi, sudski tumači i prevodioci vam nude njihovo prevođenje sa japanskog na francuski jezik i to po vrlo pristupačnim uslovima, a u rokovima koji su sasvim sigurno najkraći.

Vršimo i prevođenje književnih dela, odnosno udžbenika, kao i članaka iz novina, a možemo da izvršimo i stručno prevođenje svih vrsta web sadržaja. A to podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač pored internet sajtova, obraditi i softvere, odnosno bilo koju aplikaciju ili program, te online kataloge i prodavnice, a uz adekvatnu primenu svih pravila SEO (Search Engine Optimisation). Kda se prevedeni sadržaji dobro optimizuju za web pretraživače, to znači da će se oni vrlo brzo naći među prvim rezultatima u okviru globalne pretrage.

Klijentima nudimo i uslugu redakture koja se primenjuje na one materijale za koje klijenti poseduju već prevod sa japanskog na francuski jezik, ali on nije urađen dovoljno kvalitetno. Sem toga, u našem timu su i sudski tumači i prevodioci koje možete da angažujete kada vam je potrebno usmeno prevođenje sa japanskog na francuski, bez obzira da li želite da se primenjuje simultano, odnosno konsekutivno ili, pak prevođenje uz pomoć šapata. A kada dobijemo sve potrebne informacije o događaju za koji se zahteva ova usluga, mi ćemo pripremiti adekvatnu ponudu, te u nju po potrebi uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi reklamnih flajera sa japanskog na francuski jezik

Svi oni materijali koji su vezani za oblast marketinga, kao što su reklamni flajeri i katalozi, odnosno brošure, zatim PR tekstovi i plakati, kao i vizit kartice podležu obradi naših stručnjaka. Tako da oni mogu da izvrše njihovo prevođenje sa japanskog jezika na francuski i to uz adekvatno poštovanje svih pravila koja nalaže oblasti marketinga. A na taj način će oni svim potencijalnim kupcima proizvoda, odnosno korisnicima usluga koje se reklamiraju, a kojima je francuski jezik ujedno i maternji, pružiti mogućnost da se na adekvatan način upoznaju sa njima.

Sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i obradu stručnih, ali i popularnih tekstova, bez obzira koliko su oni dugi i složeni, te nevezano za to koja im je tema, jer su naši stručnjaci dovoljno obučeni da mogu da obrade tekstove bilo koje tematike. Osim onih koji se tiču oblasti turizma, psihologije, farmacije i obrazovanja, odnosno nauke, prevodimo i tekstove čija je tema vezana za oblast politike, komunikologije i finansija, odnosno ekonomije, marketinga i turizma ili, pak građevinske industrije, informacionih tehnologija, a vršimo prevođenje sa japanskog jezika na francuski i za tekstove iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, ali i mnogih drugih naučnih disciplina.

Uz brojne usluge koje svim zainteresovanim klijentima nudi Prevodilački centar Akademije Oxford kada su u pitanju prevodi sa japanskog jezika na francuski, možemo da se pohvalimo i kompletnom obradom filmova, kako igranih, tako i dokumentarnih, ali i animiranih i crtanih, odnosno reklamnih poruka i serija, te informativnih i zabavnih, kao i ostalih tipova radijskih i televizijskih emisija. A kada kažemo kompletna obrada, to najpre podrazumeva njihov prevod sa japanskog jezika na francuski, a zatim i uslugu koja se odnosi na njihovo titlovanje, to jest sinhronizaciju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje