Prevod sa japanskog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa japanskog na engleski jezik

Za online prevod sa japanskog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Jedna od usluga koje često zahtevaju klijenti od sudskih tumača i prevodilaca u okviru Akademije Oxford se odnosi i na prevođenje sa japanskog jezika na engleski.

Obično nam se klijenti obraćaju sa zahtevom za obradom diploma i dodatak diplomi, ali i drugih dokumenata. Naši stručnjaci obrađuju i sve ostale sadržaje u navedenoj jezičkom kombinaciji, a pored toga oni su specijalizovani i za pružanje usluga usmenog prevođenja sa japanskog jezika na engleski. Budući da mogu da izvrše i konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata, odnosno simultano, to je vrlo važno da nas klijenti blagovremeno obaveste o tipu događaja za koji im je potrebna ova usluga, jer od toga jedino i zavisi koji tip prevoda će biti primenjivan. Kada to zahteva vrsta događaja, klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Naši stručnjaci vrše i obradu različitih kako video, tako i audio materijala, što podrazumeva da klijenti kod nas mogu da dobiju prevod sa japanskog jezika na engleski i za igrane i dokumentarne, odnosno crtane i animirane filmove, ali i za serije, te zabavne, informativne, obrazovne i ostale vrste radijskih i televizijskih emisija, kao i za reklamne poruke. Kako članovi našeg tima nisu samo prevodioci i sudski tumači, nego i stručnjaci zaduženi za titlovanje, kao i za sinhronizaciju, to svim zainteresovanim klijentima nudimo i ove usluge.Prevođenje sa japanskog na engleski
Prevođenje sa engleskog na japanski

Onlajn sadržaje (aplikacije, sajtovi, programi, web katalozi, internet prodavnice i drugo) takođe prevodimo u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali knjige svih vrsta (književna dela i udžbenici), odnosno tekstualne sadržaje, novinske članke i časopise. Na zahtev klijenata prevodimo i reklamne materijale, kako brošure, PR tekstove i plakate, tako i flajere, letke i kataloge, a kada je to potrebno možemo da izvršimo i prevođenje sa japanskog jezika na engleski i za vizit kartice.

Posebno napominjemo da klijentima nudimo kompletnu obradu svih tipova dokumenata, što uključuje njihov prevod sa japanskog jezika na engleski, te uslugu overavanja, a to znači da na preveden dokument stavljamo pečat sudskog tumača. Kada dokument poseduje ovaj pečat, on je sa pravne tačke gledišta apsolutno validan, tako da može da bude korišćen kao i bilo koji drugi originalan sadržaj.

Iako zakon nalaže da se dokumenta obrađuju upravo na način na koji to rade prevodilac i sudski tumač, činjenica je da ima i onih dokumenata za koja se zahteva i stavljanje haškog (Apostille) pečata. Njega klijenti mogu da dobiju u nadležnim službama koje se nalaze u osnovnim sudovima Republike Srbije, a kako stručnjaci Akademije Oxford nisu nadležni za stavljanje ovog pečata, to znači da morate sami da pribavite sve potrebne informacije. Osim podatka da li je Apostille pečat obavezan za dokumenta za koju su vam potrebni prevodi sa japanskog jezika na engleski, imate obavezu i da saznate u kom trenutku tokom obrade se on stavlja. Naime, na pojedina dokumenta haški pečat se stavlja prvo, a zatim se vrši njegov prevod i overa pečatom sudskog tumača, dok se kod pojedinih dokumenata vrši prvo njihovo prevođenje i overa pečatom sudskog tumača, pa se na kraju stavlja i Apostille pečat.Uz sva dokumenta iz oblasti nauke, odnosno obrazovanja (diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti, odnosno radovi i druga), sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, što zapravo podrazumeva prevođenje sa japanskog jezika na engleski za bilo koju vrstu potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava (potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i druga).

Kada to zahtevaju klijenti, obrađujemo i dokumentacije, odnosno dokumenta koja ulaze u sastav bilo poslovne i građevinske, bilo tehničke, tenderske ili medicinske dokumentacije, odnosno sve vrste ugovora, ali i sertifikata, kao i licenci, te punomoćje za zastupanje, presude o razvodu braka i tekovine Evropske Unije, ali i sudska, odnosno ostala pravna akta, poput žalbi, odluka, rešenja, tužbi i presuda. Sve to, ali i mnoga druga dokumenta će u optimalnom roku i zasigurno po najpovoljnijim uslovima obraditi naši sudski tumači i prevodioci, odnosno prvo izvršiti njihovo prevođenje sa japanskog jezika na engleski, a zatim i overu pečatom zvaničnog lica (sudski tumač).

Ne zaboravite da imate obavezu da u potpunosti ispoštujete princip slanja dokumenata za koje su vam potrebni prevodi u ovoj kombinaciji jezika, to jest da nam na uvid morate poslati i originalna dokumenta. Kod ostalih sadržaja za koje nije potrebno izvršenje overavanja, imate mogućnost slanja na mejl. A ako tako želite i mi vama možemo obrađene materijale poslati na istovetan način. Mada i dokumenta možete poslati na mejl, ali samo onda kada su vam njihovi prevodi sa japanskog jezika na engleski potrebni u posebno kratkom roku, a i tada na uvid morate dostaviti originale, što možete učiniti naknadno uz poštovanje roka koji ste naveli za izradu prevoda.

U uobičajenim situacijama, klijenti nam mogu doneti dokumenta lično ili ih poslati preporučeno putem “Pošte Srbije”, odnosno preko kurirske službe. Kada sudski tumač i prevodilac završe sa obradom poslatih sadržaja, klijentima je omogućeno da prevedena dokumenta dobiju na određenu adresu ili da izvrše lično preuzimanje u onaj poslovnici Akademije Oxford koja im je najbliža. U slučaju da se odluče za prvu varijantu, plaćanje usluge dostave će izvršiti direktno kada budu preuzimali pošiljku, a cena u ovom slučaju isključivo zavisi od kurirske službe.

Prevod radne dozvole sa japanskog na engleski jezik

U slučaju da su vam potrebni prevodi radne dozvole sa japanskog jezika na engleski, kod nas vas očekuje i ova usluga, ali i overa prevedenog dokumenta, čime ćete steći dokument koji je u potpunosti važeći sa pravne tačke gledišta, tako da možete da ga primenjujete u praksi bez ikakve zadrške.

A osim radne dozvole, prevodilac i sudski tumač obrađuju i dozvolu za boravak, ali i saobraćajnu, odnosno vozačku dozvolu, te ostala lična dokumenta, poput uverenja o državljanstvu, lične karte i potvrde o prebivalištu, te izvoda iz matične knjige rođenih i pasoša, ali i izvoda iz matične knjige venčanih i umrlih i mnoga drugih ličnih dokumenata. Takođe možemo da vam ponudimo i obradu kako poslovne i građevinske, tako i tehničke, ali i medicinske, odnosno tenderske dokumentacije, to jest svih onih dokumenata koja ulaze u njihov sastav. A pod tim prvenstveno mislimo na poslovne odluke, ali i izveštaje, te fakture, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka i lekarske nalaze, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda i građevinske projekte, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te rešenja o osnivanju pravnih lica i bilansa uspeha, ali i stanja, osnivačke akte preduzeća i mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav pomenutih tipova dokumentacija.

Sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama takođe će obraditi prevodilac i sudski tumač, a uz prevođenje sa japanskog jezika na engleski za uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, odnosno potvrdu o stalnom zaposlenju, nudimo vam i prevod saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju i mnogih drugih tipova kako potvrda i uverenja, tako i saglasnosti i izjava.

Prevodimo i dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja i nauke, kao i sva pravna akta, te vam možemo ponuditi prevod sa japanskog jezika na engleski kako za diplome i dodatke diplomi, prepise ocena i rezultate naučnih istraživanja, tako i za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, ali i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno diplomske, seminarske i naučne radove, te naučne patente i potvrde o redovnom školovanju.

Punomoćje za zastupanje, sve tipove sertifikata, odnosno ugovora i licenci, zatim sudskih presuda, žalbi, odluka, tužbi i rešenja, kao i tekovine Evropske Unije će isto tako obraditi prevodioci i sudski tumači, odnosno izvršiti najpre njihovo prevođenje sa japanskog jezika na engleski, a zatim ih i overiti pečatom zvaničnog lica (sudski tumač).

Kako vas kod nas očekuje i prevod i overa dokumenata, to ste dužni da u potpunosti ispoštujete način slanja dokumenata, a što se odnosi na dostavljanje originala na uvid, kao i da se raspitate u osnovnom sudu da li je za ona dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa japanskog jezika na engleski zahteva i overa Apostiile, odnosno haškim pečatom.

Prevođenje informativnih emisija sa japanskog jezika na engleski

Uz prevod informativnih emisija sa japanskog na engleski jezik i to kako onih koje bi trebalo da se emituje na televiziji, tako i onih koje su namenjene radijskom emitovanju, klijentima možemo da ponudimo i usluge koje se odnosi ne samo na njihovo sinhronizaciju, već i na njihovo titlovanje. A sem njih, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i zabavne, kao i obrazovne, odnosno dečije emisije, ali i reklamne poruke, te serije, kao i sve vrste filmova (igrani, crtani, dokumentarni, animirani i drugi).

Kada je to potrebno, možete da angažujete stručnjake koji su specijalizovani za usmeno prevođenje sa japanskog na engleski jezik. Prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše kako simultano i konsekutivno, tako i posebnu vrstu usmenog prevoda, koja je poznata kao šapatno. Na osnovu informacija koje nam dostavite o samom događaju za koji vam je potrebno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, mi ćemo doneti odluku koji tip usmenog prevoda ći biti primenjen. Tom prilikom možemo u ponudu da uvrstimo i posebno uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a sve u zavisnosti od zahteva samog događaja.

Sve one materijale koji su namenjeni reklamiranju bilo proizvoda ili usluga, odnosno poslovanja neke kompanije, takođe obrađuju sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford. Oni će tokom prevođenja plakata i brošura, odnosno reklamnih letaka, kao i flajera, ali i kataloga i PR tekstova, primenjivati sva pravila marketinga. A to, zapravo znači da će oni poruku koja se nalazi u reklamnim materijalima obraditi u skladu sa engleskim jezikom i na taj način svim klijentima koji se njime koriste, omogućiti da se upoznaju sa određenom kompanijom, odnosno proizvodom ili uslugom koja se tim putem reklamira.

Prevodi web programa i aplikacija sa japanskog na engleski jezik

Profesionalno prevođenje softvera, odnosno različitih programa i aplikacija sa japanskog jezika na engleski će takođe izvršiti u najkraćem mogućem roku prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford.

Klijentima možemo da ponudimo i obradu internet sajtova, odnosno online prodavnica, kao i web kataloga, tokom čije obrade ćemo maksimalno primenjivati pravila SEO (Search Engine Optimisation). Ovaj postupak ima za cilj da im se omogući još bolje pozicioniranje na internetu.

Takođe, klijentima nudimo i uslugu koja se odnosi na prevod sa japanskog jezika na engleski za knjige različitih vrsta. A osim udžbenika, prevodimo i književna dela (prozna i poetska, beletristiku i romane, ali i mnoga druga), odnosno možete dobiti i prevod članaka iz novina, ali i ilustrovanih i stručnih časopisa, kao i ostalih vrsta.

Možemo da izvršimo i uslovu redakture svih onih materijala za koje klijente već imaju prevod sa japanskog jezika na engleski, a korektori i lektori će izvršiti njihovu obradu u skladu sa pravilima engleskog jezika.

Tekstove iz oblasti politike, turizma, te ekologije i zaštite životne sredine, odnosno iz oblasti prava, finansija, psihologije, te medicine, sociologije i farmacije, ali i nauke, obrazovanja i komunikologije, odnosno marketinga, menadžmenta, informacionih tehnologija, građevinske industrije i mnogih drugih oblasti, ćemo takođe prevesti na vaš zahtev. A posebno je važno da naglasimo da se za prevođenje sa japanskog jezika na engleski za ovakve sadržaje ne zahteva dostavljanje originala na uvid, tako da ih možete poslati i preko mejla.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje