Prevodi sa japanskog na finski jezik

Besplatni online prevod sa japanskog na finski jezik

Za online prevod sa japanskog na finski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Ukoliko ste upoznati sa podatkom da tim Prevodilački centar Akademije Oxford čini veliki broj stručnjaka za preko 40 jezika, onda ne bi trebalo da vas iznenadi informacija da smo specijalizovani i za direktno prevođenje sa japanskog jezika na finski.

Naši prevodioci i sudski tumači obrađuju sve vrste sadržaja i vrlo je važno napomenuti da klijenti kojima su potrebni prevodi u pomenutoj kombinaciji jezika za bilo koji dokument kod nas mogu da dobiju njihovu kompletnu obradu, to jest da uz prevođenje sa japanskog jezika na finski mi vršimo i njihovo overavanje pečatom sudskog tumača. Naravno ukoliko se za vaša dokumenta zahteva overa Apostille, to jest haškim pečatom, tu ne možemo da vam pomognemo osim što možemo da vas uputimo na one institucije u okviru kojih ćete dobiti sve potrebne informacije. Stvar je u tome da prevodilac i sudski tumač ne stavljaju ovaj pečat, već isključivo službe pri osnovnim sudovima u našoj zemlji, pa se zato od klijenata zahteva da prvo dobiju sve potrebne informacije o Apostille pečatu za ona dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa japanskog jezika na finski. A kada kažemo sve informacije to znači da prvo moraju da pitaju da li je on obavezan za njihova dokumenta, jer je dobro poznato da se haški pečat ne stavlja baš na sva dokumenta, nego isključivo na ona za koja zakon određuje, a pored toga moraju da dobiju i informaciju u kom trenutku tokom procesa obrade se stavlja ovaj pečat, jer je tačno propisano za konkretna dokumenta da li se stavlja prvo Apostiile pečat. pa se onda vrši prevođenje i overa ili se on stavlja po završetku obrade dokumenta od strane naših stručnjaka. Kada klijenti dobiju ove informacije, oni će tačno znati gde treba prvo da nose konkretan dokument na obradu i samim tim će moći da uštede svoje vreme.

Uz prevođenje sa japanskog jezika na finski za medicinsku i tehničku, odnosno poslovnu, tendersku i građevinsku dokumentaciju, to jest ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav, prevodilac i sudski tumač klijentima nude i obradu dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke. Pored prevoda svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola i rezultata naučnih istraživanja, odnosno prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, te potvrda o redovnom školovanju, ali i diploma i dodatak diplomi, prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i obradu svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama. A to znači da klijentima nudimo obradu različitih tipova potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja, to jest kako potvrde o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, tako i uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, odnosno saglasnosti za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostalih sličnih dokumenata.Prevođenje sa japanskog na finski
Prevođenje sa finskog na japanski

Pored svega što smo pomenuli, sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i obradu svih pravnih akata, a što se odnosi na prevođenje sa japanskog jezika na finski za tekovine Evropske Unije, punomoćja za zastupanje, zatim različitih tipova ugovora, ali i sertifikata i licenci, odnosno presuda o razvodu braka i svih ostalih tipova ne samo sudskih presuda, nego i žalbi, odluka, tužbi i rešenja, ali i ostalih pravnih.

Ličnu kartu, izvod iz matične knjige kako rođenih, tako i venčanih, odnosno umrlih, zatim pasoš, uverenje o državljanstvu, kao i potvrdu o prebivalištu, vozačku dozvolu, ali i dozvolu za boravak, saobraćajnu dozvolu i radnu dozvolu i sva ostala lična dokumenta takođe ćemo prevesti u ovoj kombinaciji jezika. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci obraditi i sve vrste faktura i poslovnih izveštaja, odnosno statute preduzeća, ali i poslovne odluke i osnivačke akte preduzeća, zatim bilanse uspeha i stanja i ostala poslovna dokumenta.

Moramo pomenuti i to da će naši stručnjaci obraditi i sve vrste audio, kao i video materijala, kada je to potrebno našim klijentima, a to se primarno odnosi na reklamne poruke, zatim igrane filmove svih žanrova, te serije, ali i obrazovne i informativne emisije, odnosno animirane, dokumentarne i crtane filmove i ostale slične sadržaje, kako bismo klijentima omogućili da vrlo brzo dobiju video i audio materijale, koje mogu da prikazuju u bioskopu, na televiziji, internetu, odnosno da ih puštaju na radiju. Klijentima nudimo i uslugu koja se odnosi ne samo na njihovo titlovanje, već i na njihovu sinhronizaciju, a u skladu sa vašim zahtevima u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i sve vrste internet sadržaja, kako web prodavnice i sajtove, tako i softverske programe i aplikacije, odnosno online kataloge i to uz adekvatnu primenu SEO pravila (Search Engine Optimisation). Time im pružamo mogućnost da steknu još bolju poziciju na internet pretraživaču.Sve one materijale koji su namenjeni reklamiranju, bilo same kompanije, bilo nekog proizvoda ili usluge će prevodilac i sudski tumač obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji, a tokom prevođenja sa japanskog jezika na finski za reklamne letke i flajere, PR tekstove, odnosno kataloge, brošure i ostale slične sadržaje, oni će onu poruku koja se u njima nalazi u potpunosti prilagoditi duhu ciljanog jezika, to jest finskog, kako bi potencijalnim klijentima koji se njime služe kao maternjim omogućili da se upoznaju sa onim što se reklamira.

Tekstove čija je tema vezana za oblast sociologije, nauke, filozofije i obrazovanja, ali i farmacije, medicine, politike i prava ćemo takođe obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji, kao i tekstualne sadržaje koji obrađuju teme iz oblasti menadžmenta, turizma, komunikologije i građevinske industrije, marketinga, ali i informacionih tehnologija, komunikogije, te ekologije i zaštite životne sredine i mnogih drugih naučnih disciplina.

Napominjemo da klijenti u ovom slučaju sadržaje za koje su im potrebni prevodi sa japanskog jezika na finski mogu da pošalju i elektronskim putem, a po završetku njihove obrade isto tako mogu i da ih dobiju na taj način po završetku obrade. Tako ćemo maksimalno ubrzati čitav postupak obrade ovih i mnogih drugih sadržaja za koje se ne zahteva dostava originala na uvid.

Ako su vam potrebni prevodi dela književnosti, odnosno proznih i poetskih dela, te romana, beletristike i drugih, budite sigurni da će sudski tumači i prevodioci izvršiti i ovu uslugu i to ne samo u optimalnom roku, nego i po vrlo povoljnim cenama.

Prevodimo i ilustrovane, ali i stručne časopise, zatim udžbenike svih vrsta, ali i novinske članke, a ukoliko već imate sadržaj bilo koje vrste koji je preveden u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a niste njegovim kvalitetom zadovoljni, možemo da vam ponudimo uslugu koje se odnosi na lekturu i korekturu tako prevedenih sadržaja. Imajte na umu da će redakturu već prevedenih materijala izvršiti lektori i korektori koji su članovi našeg tima, a koji iza sebe imaju sasvim dovoljno iskustva, tako da ne sumnjamo da će te biti i više nego zadovoljni pruženom uslugom.

Prevod ilustrovanih časopisa sa japanskog na finski jezik

Sa japanskog jezika na finski možemo da izvršimo i prevođenje ilustrovanih, ali i stručnih i ostalih vrsta časopisa, kao i književnih dela, odnosno udžbenika i članaka iz novina.

Klijente kod nas očekuje i obrada filmova i reklamnih poruka, ali i serija i različitih vrsta emisija, odnosno svih onih sadržaja koji će biti emitovani kako na televiziji, tako i na internetu i radiju, ali i u bioskopu. A u nju može da bude uključena i sinhronizacija prevedenih sadržaja, odnosno njihovo titlovanje.

Akademija Oxford u svom timu nema samo prevodioce i sudske, već i profesionalne korektore i lektore, koji su zaduženi za uslugu lekture, odnosno korekture svih onih materijala za koje je neko uradio prevodu u pomenutoj kombinaciji jezika, ali tada nije vodio računa o pravilima koja navodi prevodilačka struka.

Na zahtev klijenta možemo da izvršimo i prevod sa japanskog jezika na finski za sve vrste sadržaja koji se tiču oblasti marketinga, bez obzira da li su namenjeni reklamiranju konkretne usluge ili proizvoda, odnosno same kompanije i njenog poslovanja. Kataloge, plakate i vizit kartice, te PR tekstove, brošure i reklamne letce i flajere koje obrađuju naši stručnjaci, oni će prevesti u skladu sa pravilima obrade ove vrste materijala, a to znači da će oni reklamnu poruku koja se u njima može naći, ali koja nije lako uočljiva potencijalnim klijentima, maksimalno korektno prilagoditi duhu finskog jezika. Time će, jednostavnije rečeno postići osnovni cilj koji ima prevođenje sa japanskog jezika na kineski za sadržaje iz oblasti marketinga.

Prevodi poetskih dela sa japanskog jezika na finski

Prevođenje poetskih dela sa japanskog na finski jezik spada takođe u usluge koje pružaju prevodioci i sudski tumači koji čine tim Akademije Oxford.

Oni takođe obrađuju i romane, ali i prozna dela, kao i beletristiku, odnosno sve vrste udžbenika, ali i različite tekstualne sadržaje. Tako će oni osim tekstova koji su stručni, obraditi i one koji treba da budu plasirani javno, ali i časopise te članke iz novina.

Vršimo i usmeno prevođenje sa japanskog na finski jezik, a klijentima omogućujemo i po vrlo povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje kada ime je to potrebno. Prevodilac i sudski tumač su osposobljeni za pružanje usluga šapatnog, odnosno konsekutivnog prevoda, ali i simultanog, pa je zato potrebno da nas na vreme informišete o organizaciji događaja za koji zahtevate ovu uslugu, kako bi smo mogli ponudu da maksimalno prilagodimo tome.

Profesionalno prevođenje sa japanskog na finski jezik za web sajtove koje će da izvrše prevodilac i sudski tumač podrazumeva da će oni izvršiti i adekvatno optimizovanje prevedenog sadržaja, kako bi on dostigao što bolje mesto u okviru globalne pretrage na internetu. A osim sajtova, prevodimo i softvere, ali i online prodavnice, kao i kataloge, bez obzira koliko oni bili kompleksni.

Prevođenje deklaracije proizvoda sa japanskog jezika na finski

Uz prevod deklaracije proizvoda sa japanskog na finski jezik klijenti kod nas dobijaju i overu prevoda, čime praktično rečeno imaju u rukama dokument koji je u potpunosti ispravan, kako sa pravnog, tako i sa zakonskog stanovišta.

Prevodioci i sudski tumači su spremni i da izvrše obradu u pomenutoj kombinaciji jezika za uputstva za rukovanje, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i građevinske projekte, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i lekarske nalaze i sva druga dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske, tako i tenderske, odnosno medicinske i tehničke dokumentacije. Oni takođe mogu da izvrše i obradu svih pravnih akata, ali i dokumenata koja su vezana za poslovanje pravnog lica, odnosno ličnih dokumenata.

Klijentima nudimo i prevod sa japanskog na finski jezik i za sve vrste izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda, to jest za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama kada to zahteva situacija. Rezultate naučnih istraživanja, ali i nastavne planove i programe fakulteta, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, naučne patente, odnosno seminarske i diplomske radove, te potvrde o redovnom školovanju i uverenja o položenim ispitima, kao i sva ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, koja sada nismo spomenuli će takođe obraditi prevodilac i sudski tumači, odnosno izvršiti njihov prevod sa japanskog na finski jezik i overiti ih pečatom sudskog tumača.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje