Prevodi sa japanskog na bugarski jezik

Besplatni online prevod sa japanskog na bugarski jezik

Za online prevod sa japanskog na bugarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Kada postoji potreba za obradom materijala sa japanskog jezika na bugarski, klijenti je svakako mogu dobiti u jednoj od naših poslovnica. Akademija Oxford u svom timu ima i prevodioce, ali i sudske tumače za oba jezika, odnosno profesionalne korektore i lektore, koji će izvršiti po potrebi redakturu sadržaja koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, kako bi ih u potpunosti prilagodili ne samo pravilima struke, već i pravilima bugarskog jezika, tako da će klijenti u relativno kratkom roku dobiti kvalitetno obrađene materijale bilo koje vrste.

Pored pomenutih stručnjaka, u našem timu su i oni koji su zaduženi za sinhronizovanje svih onih video, ali i audio sadržaja za koje se urade prevodi sa japanskog jezika na bugarski. Prevodilac i sudski tumač osim svih vrsta filmova (dokumentarni, crtani, animirani, igrani i drugi), prevode i zabavne, ali i obrazovne, odnosno dečije, te informativne radijske i televizijske emisije, odnosno reklamne poruke i serije.

Obrađujemo i internet sadržaje, a što se odnosi ne samo na prevođenje sa japanskog jezika na bugarski za web sajtove, mada je ta usluga među najčešćim koje zahtevaju klijenti, već i online kataloge, ali i aplikacije i programe, odnosno web prodavnice. Oni sudski tumači i prevodioci koji obrađuju ovakve sadržaje, maksimalno poštuju pravila njihovog optimizovanja za web pretraživače, omogućujući im tako da u relativno kratkom roku budu već među prvim rezultatima pretrage.Prevođenje sa japanskog na bugarski
Prevođenje sa bugarskog na japanski

Reklamne flajere i letke, odnosno PR tekstove, kataloge, vizit kartice, brošure i sve ostale materijale koji su vezani za oblast marketinga, takođe obrađuju prevodilac i sudski tumač. Zainteresovanim klijentima nudimo i obradu članaka iz novina, odnosno ilustrovanih, ali i stručnih časopisa, a kada je potrebno možemo da izvršimo i prevođenje sa japanskog jezika na bugarski za književna dela svih vrsta i udžbenike.

A pored svega što smo već pomenuli, naglašavamo i da prevodimo tekstove, bilo da se radi o onima koji su stručni, bilo da je reč o popularnim sadržajima. Njihova tema može da se odnosi na ma koju od pomenutih oblasti: nauka, farmacija, psihologija, medicina, obrazovanje, politika, komunikologija, finansije, menadžment, turizam, bankarstvo, politika, informacione tehnologije, ekologija i zaštita životne sredine, pravo, građevinska industrija, filozofija i psihologija, kao i na mnoge druge grane, bilo društvenih, bilo da su u pitanju prirodne nauke.

A sve navedene sadržaje na prevod klijenti mogu da pošalju onako kako njima odgovara, odnosno ili da ih donesu lično ili da ih pošalju preko mejla, odnosno preporučeno putem “Pošte Srbije” ili da angažuju kurirsku službu za njihovo dostavljanje. Međutim moraju da imaju na umu da se proces slanja sadržaja za koje su im potrebni prevodi sa japanskog jezika na bugarski razlikuje ako su u pitanju dokumenta, jer je potrebno da na uvid dostave originale, tako da je isključena mogućnost slanja dokumenata na prevod putem mejla, osim u onim situacijama kada prevod treba izraditi vrlo brzo. Ali i tada klijenti moraju da dostave originale, a što mogu da učine posle toga, naravno uz poštovanje roka za izradu koji su zadali.Pošto sudski tumač i prevodilac, odnosno lektor i korektor, te profesionalni titler ili stručnjaci za sinhronizaciju, završe obradu sadržaja koje klijenti dostave, oni mogu da ih lično preuzemu i to u onaj poslovnici koja im je najbliža, odnosno možemo da ih pošaljemo na mejl, ali samo onda kada nisu u pitanju prevodi sa japanskog jezika na bugarski za dokumenta. Takođe klijentima je omogućeno i da prevedene materijale dobiju na kućnu adresu, što će izvršiti kurirska služba i ovu uslugu naplatiti prema svom važećem cenovniku, a klijent je u obavezi da izvrši plaćanje kada bude preuzimao pošiljku.

Takođe naglašavamo i da svi oni klijenti kojima je potrebno prevođenje sa japanskog jezika na bugarski za neki dokument, moraju da samostalno dobiju informacije u vezi sa stavljanjem haškog pečata na ta dokumenta. Inače, ovu uslugu vrše nadležne službe koje su u okviru osnovnih sudova Republike Srbije, tako da sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford, ne mogu da izvrše ovu uslugu, a samim tim nisu ni u obavezi da klijentima daju informacije o tome da li je Apostille pečat (kako se još naziva), obavezujući za konkretna dokumenta, odnosno kako se vrši overa njime, već klijentima mogu da pomognu u smislu da ih upute na institucije koje su za stavljanje ovog pečata nadležne. Morate znati i to da je proces overe Apostille pečatom jasno definisanan važećim zakonom, te da se on stavlja na različita dokumenta na precizno određen način, što znači ili na samom početku obrade dokumenta, nakon čega se vrši njegovo prevođenje sa japanskog jezika na bugarski i overa sudskog tumača ili tek pošto naši stručnjaci izvrše svoj deo posla. Posedovanjem ovih informacija klijenti znatno olakšavaju taj postupak, te ne gube vreme, jer tačno znaju kako treba da teče obrada konkretnog dokumenta.

Uz prevođenje sa japanskog jezika na bugarski za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, odnosno različite vrste suglasnost,i potvrda, uverenja i izjava (saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima i druga), sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata obrađuju i tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka i licence, ali i sve vrste sertifikata i ugovora, odnosno sudske tužbe i rešenja, te žalbe i odluke, to jest sva pravna akta koja ovom prilikom nismo naveli.

Možemo da obradimo i ona dokumenta koja su vezana ne samo za oblast obrazovanja, već i za oblast nauke, kao i sva ona koja ulaze u sastav različitih tipova dokumentacija (poslovna, medicinska, lična, tenderska, tehnička, građevinska i druge), a to znači da će sudski tumač i prevodilac obraditi svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju i prepise ocena, ali i nastavne planove i programe fakulteta, seminarske i naučne radove, zatim diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, ali i naučne patente i rezultate naučnih istraživanja. Klijentima možemo da ponudimo i prevod sa japanskog na bugarski jezik za uverenje o državljanstvu, krštenicu, ličnu kartu i potvrdu o prebivalištu, odnosno vozačku, ali i saobraćajnu dozvolu, te izvod iz matične knjige umrlih i radnu dozvolu, odnosno venčani list, dozvolu za boravak i ostala lična dokumenta. Obrađujemo i rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse uspeha i stanja i sve vrste poslovnih izveštaja, kao i statute preduzeća, fakture, osnivačke akte preduzeća i poslovne odluke, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, odnosno građevinske projekte, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, deklaracije proizvoda i mnoga druga dokumenta koja nismo ovom prilikom pomenuli, a koja ulaze u sastav navedenih vrsta dokumentacija.

Prevodi statuta preduzeća sa japanskog na bugarski jezik

Sa japanskog jezika na bugarski možemo da izvršimo i prevod statuta preduzeća, ali i osnivačkih akata preduzeća odnosno bilansa stanja, kao i uspeh,a te rešenja o osnivanju pravnog lica, kao i godišnjih, finansijskih i revizorskih izveštaja, odnosno faktura, poslovnih odluka i mnogih drugih dokumenata koja se tiču poštovanja pravnog lica.

Prevodilac i sudski tumač su spremni da obrade i mnoge druge vrste dokumenata, kako ona koja se predaju nadležnim službama (sve vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja), tako i ona koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, ali i dokumenta koje čine sastavni deo tenderske dokumentacije, odnosno tehničke, medicinske i građevinske dokumentacije.

Kada je to potrebno našim klijentima, prevodioci i sudski tumači obrađuju i potvrde o prebivalištu, lične karte, izvode iz matičnih knjiga, kako rođenih, tako i venčanih, ali i iz matičnih knjiga umrlih, odnosno pasoše, dozvole za boravak, te saobraćajne i vozačke, ali i radne dozvole i mnoga druga dokumenta koja se smatraju ličnim.

Obrađujemo i tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, ali i punomoćja za zastupanje, zatim sve vrste kako sertifikata i ugovora, tako i licenci i mnoga druga pravna akta.

Prevod serija sa japanskog jezika na bugarski

Sve zainteresovane klijente kod nas očekuje i prevođenje serija sa japanskog na bugarski jezik. A prevodioci i sudski tumači obrađuju i filmove različitih žanrova, odnosno emisije i reklamne poruke.

U sklopu usluge koje se odnosi na obradu različitih vrsta što video, što audio materijala, klijentima nudimo i njihovo titlovanje, a ako im to više odgovara, možemo da izvršimo i njihovu sinhronizaciju.

Web sajtove, kao i softvere, odnosno online kataloge, ali i internet prodavnice će takođe sudski tumači i prevodioci da obrade u pomenutoj kombinaciji jezika. Redaktura materijala je još jedna u nizu usluga koje pružaju stručnjaci Akademije Oxford, a za nju su zaduženi profesionalni lektori, odnosno korektori koji će obraditi kvalitetno sve one sadržaji za koje klijenti već ima prevod sa japanskog na bugarski jezik koji je uradio neko pre nas, ali nije to učinio profesionalno.

Kako stručne, tako i popularne tekstualne sadržaje različite složenosti, dužine, ali i tematike će obraditi naši prevodioci i sudski tumači i u optimalnom roku izvršiti njihov prevod sa japanskog na bugarski jezik. Tako će oni pored tekstova iz oblasti farmacije, turizma, nauke i obrazovanja, te menadžmenta, medicine i marketinga, obraditi i tekstove koji se tiču bilo građevinske industrije i ekologija i zaštita životne sredine, bilo finansija, politike i informacionih tehnologija ili, pak komunikologije, odnosno politike i sociologije, zatim prava, ali i psihologije i mnogih drugih naučnih disciplina.

Klijenti kojima su potrebni prevodi sa japanskog na bugarski jezik za bilo koji tip teksta su u prednosti, jer ih mogu i poslati na prevodi i dobiti prevedene preko mejla, čime će uštedeti ne samo svoje vreme i trud već i značajna novčana sredstva.

Prevođenje uz pomoć šapata sa japanskog jezika na bugarski

Prevod uz pomoć šapata sa japanskog na bugarski jezik spada u red usluga po kojima je Prevodilački centar Akademije Oxford poznat u celoj zemlji, jer nije tajna da da je prilično mali broj stručnjaka osposobljeno za pružanje ne samo ove vrste usmenog prevoda, već i nje u ovoj kombinaciji jezika.

A prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i simultano, ali i konsekutivno prevođenje sa japanskog na bugarski jezik, te klijentima omogućujemo i da po vrlo povoljnim, cenama kada je to potrebno dobiju iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Takođe možemo da vam ponudimo i obradu članaka iz novina, ali i svih vrsta književnih dela, odnosno časopisa i udžbenika. Prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata mogu da izvrše i prevod sa japanskog na bugarski jezik i za one materijale koji su namenjeni reklamiranju, kako poslovanja same firme, tako i određene usluge ili, pak proizvoda. A to podrazumeva obradu brošura i kataloga, ali i reklamnih flajera, te plakata i letaka, odnosno vizit kartica i PR tekstova. Sudski tumač i prevodilac koji obrađuju ovakve sadržaje se rukovode pravilima za njihovu obradu, što znači da reklamnu poruku koja nije baš tako lako vidljiva oku potencijalnog klijenta, prilagođavaju duhu ciljanog jezika, što u ovom slučaju podrazumeva prilagođavanje pravilima bugarskog jezika. Upravo na taj način oni će postići primarni cilj obrade sadržaja iz oblasti marketinga, jer će potencijalni klijenti kojima je upravo bugarski jezik maternji imati mogućnost da se najpre upoznaju sa onim što se reklamira, a zatim da počnu da koriste usluge konkretne kompanije, odnosno da kupuju proizvode koji se reklamiraju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje