Prevod sa japanskog jezika na persijski

Besplatni online prevod sa japanskog na persijski jezik

Za online prevod sa japanskog na persijski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa japanskog jezika na persijski

Sva dokumenta, ali i različite tekstualne sadržaje i ostale materijale u pisanoj formi će prevodilac i sudski tumač, onda to kada pojedinci zahtevaju, da u toj varijanti jezika prevedu.

A s obzirom na to da Prevodilački centar Akademije Oxford ove stručnjake zapošljava, to se izvršavaju kako direktni prevodi dokumenata sa japanskog na persijski jezik, tako isto i njihova overa, jer je to usklađeno sa trenutno važećim zakonom. Stvar je u tome da overa mora biti izvršena posle prevoda, a da bi konkretni dokument mogao da bude sa pravnog stanovišta posmatran kao validan. Dakle, kada on poseduje pečat sudskog tumača, to automatski znači da je prevod veran originalu.

Konkretni postupak je specifičan u tom smislu što zvanično ovlašćeni sudski tumač upoređuje prevod i original, te tako utvrđuje da li su u pitanju potpuno isti sadržaji, a tek nakon toga ima pravo da izvrši overu. Zato je potrebno da ima uz sebe originale, koje će klijenti prethodno ili poslati preporučeno preko “Pošte Srbije” ili doneti lično u jednu od poslovnica ove institucije, a naravno da mogu angažovati i bilo koju kurirsku službu da umesto njih te materijale dostavi.Prevođenje sa japanskog na persijski
Prevođenje sa persijskog na japanski

Očekuje se da svaki klijent odluči i da li mu više odgovara varijanta da kompletno obrađena dokumenta lično preuzme ili će zahtevati da mu ih ovlašćena kurirska služba dostavi na željenu adresu. Svako ko se za drugu ponuđenu opciju bude odlučio, treba da bude obavešten o tome da je usluga dostave dodatna, što znači da će je nadležni u kurirskoj službi i naplatiti direktno od samog klijenta, a prilikom uručenja pošiljke.

Iako sudski tumači i prevodioci usluge za koje su specijalizovani izvršavaju u najkraćem mogućem roku, pojedinci mogu zahtevati hitan prevod dokumenata sa japanskog na persijski jezik. Samo tada se primenjuje drugačiji princip dostavljanja sadržaja na obradu, tako da je predviđeno prvo da preko mejla klijent ta dokumenta pošalje, a da naknadno originale na uvid dostavi, s tim što mora izabrati najbrži od svih načina koji su u ponudi.

Izuzev svih pravnih akata i ličnih dokumenata, prevodioci i sudski tumači će u navedenoj jezičkoj varijanti da obrade i ona dokumenta, koja bi kasnije njihovi vlasnici trebalo da predaju konkretnoj nadležnoj instituciji, kao što su na primer sve vrste potvrda, izjava i uverenja, odnosno različiti tipovi saglasnosti.Pored ostalog, ovi stručnjaci su specijalizovani i za direktno prevođenje poslovne i medicinske dokumentacije sa japanskog na persijski jezik, a takođe će po zahtevu klijenata da obrade i sva ona dokumenta, koja ulaze u sastav kako građevinske dokumentacije, tako isto i tenderske i tehničke.

Naravno da mogu prevesti u konkretnoj kombinaciji jezika, a posle toga i izvršiti overu za sve one sadržaje, koji su na određeni način vezani kako za oblast nauke, tako isto i za oblast obrazovanja, ali i mnoga druga dokumenta.

Moraju biti obavešteni svi pojedinci, koji su zainteresovani za obradu dokumenata da nadležnost u slučaju overe Apostille pečatom nemaju zaposleni ove institucije. Samim tim što je zakonom definisano u kom slučaju se konkretni pečat mora staviti i na koji način, to podrazumeva da bi trebalo svaki klijent prvo da se obrati zaposlenima u osnovnim sudovima naše zemlje, koji jedini imaju pravo da izvrše overu Haškim pečatom, što je njegov drugačiji naziv. Naročito je važno da pitaju da li je on obavezan za njihova dokumenta, a u slučaju da jeste, trebalo bi da dobiju informacije i o tome da li se konkretni pečat stavlja pre prevođenja i overe dokumenta ili tek pošto te usluge budu bile izvršene.

Ukoliko neko bude u datoj jezičkoj kombinaciji prevod zahtevao za marketinške materijale, podrazumeva se da će dobiti profesionalnu obradu kako kataloga i vizit kartica, te brošura, tako isto i PR tekstova, zatim plakata i flajera, odnosno reklamnih letaka, ali i mnogih drugih marketinških sadržaja.

A zaposleni ove institucije su specijalizovani i za obradu članaka iz novina, kao i stručnih, te popularnih tekstova, s tim što su dostupni i direktni prevodi časopisa sa japanskog na persijski jezik. Isto tako će sudski tumač i prevodilac po zahtevu klijenata obraditi književna dela i udžbenike, a dostupna je i usluga usmenog prevoda. Zapravo za bilo koji događaj oni mogu primeniti ili šapatno ili simultano, odnosno konsekutivno prevođenje u navedenoj varijanti jezika, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je na raspolaganju zainteresovanima. Vrlo je važno da klijent ove stručnjake informiše o samom događaju, odnosno o njegovoj organizaciji, budući da je za formiranje ponude izuzetno značajno koliko će ljudi biti prisutno, gde će ta manifestacija da bude održana i koliko je organizator predvideo da ona traje.

Veb sajtove, ali i online kataloge i internet prodavnice, kao i programe i aplikacije svih vrsta, te mnoge druge online sadržaje će članovi tima bilo koje poslovnice navedene institucije da prevedu, ali će takođe i da primene pravila SEO (Search Engine Optimisation), što znači da će sadržinu svih tih materijala prilagoditi pravilima pretrage, što će se odraziti vrlo pozitivno na njihovu pozicioniranost na internetu.

Potrebno je napomenuti i to da se na zahtev klijenata može izvršiti direktan prevod audio i video materijala sa japanskog na persijski jezik, a u okviru te usluge je dostupna i njihova sinhronizacija, kao i titlovanje. Samo zahvaljujući kompletnoj obradi, klijenti kojima je prevod potreban bilo za serije i reklamne poruke, bilo za televizijske i radijske emisije, odnosno filmove i druge sadržaje tog tipa, mogu vrlo brzo da ih prikazuju potencijalnim gledaocima, odnosno prezentuju slušaocima.

S obzirom na to da su profesionalni korektori i lektori, isto tako članovi tima svakog predstavništva ove institucije, to svi koji imaju potrebu mogu njih da angažuju i kada je potrebno izvršiti redakturu sadržaja. Konkretna usluga važi isključivo za one materijale, koje je neko preveo pre toga, ali nije vodio računa o pravilima samog jezika i prevođenja uopšte. Zato će ovi stručnjaci prvo izvršiti analizu, a onda će sve postojeće greške i propuste ispraviti na najbolji mogući način i u najkraćem mogućem roku.

Direktno prevođenje građevinskih projekata sa japanskog na persijski jezik

Osim pomenutih dokumenata, prevodioci i sudski tumači će izvršiti kompletnu obradu i svih ostalih koja ulaze u građevinsku dokumentaciju. Isto tako će biti izrađeni i direktni prevodi tenderske i tehničke dokumentacije sa japanskog jezika na persijski, a što uključuje kompletnu obradu deklaracija proizvoda, zatim uputstava za rukovanje, kao i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i svih ostalih dokumenata, koja ulaze u sastav jedne od pomenutih vrsta dokumentacija.

Obavezno je napomenuti da Prevodilački centar Akademije Oxford poštuje trenutno važeća pravila, tako da klijentima uz uslugu prevoda različitih dokumenata nudi i uslugu overavanja prevoda, to jest stavljanje pečata zvanično ovlašćenog sudskog tumača, kako bi bilo potvrđeno da je sadržina prevedenog dokumenta ista kao i u originalu.

Zbog toga je vrlo važno da se ispoštuje pravilo o obaveznom dostavljanju originalnih dokumenata na uvid, a da bi celokupan postupak njihove obrade bio maksimalno pojednostavljen, potrebno je da svaki klijent pojedinačno kontaktira nadležne institucije i sazna da li Apostille pečat, inače poznati još i kao Haški, na ta dokumenta mora biti stavljen i kada.

Svakako da će sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata da u datoj jezičkoj kombinaciji prvo prevedu, a onda i overe kako saglasnost za zastupanje, potvrdu o visini primanja i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, tako isto i uverenje o neosuđivanosti, zatim potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o stanju računa u banci, ali i uverenje o nekažnjavanju i uopšteno govoreći, sve ostale tipove uverenja, potvrda i izjava, kao i saglasnosti, a što su zapravo dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama i to u mnogim prilikama.

Zainteresovani mogu zahtevati i direktan prevod lekarskih nalaza sa japanskog jezika na persijski, a pomenuti stručnjaci će kompletno obraditi i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i svaki drugi dokument koji čini medicinsku dokumentaciju.

Podrazumeva se da klijenti mogu u toj varijanti jezika zahtevati i prevod za sva lična dokumenta, počev od pasoša, lične karte i uverenja o državljanstvu, odnosno saobraćajne i vozačke dozvole, pa do izvoda iz matične knjige umrlih, venčanih i rođenih, te potvrde o prebivalištu, zatim dozvole za boravak i radne, ali i mnogih drugih ličnih dokumenata.

Valjalo bi pomenuti i to da će na osnovu iznetih zahteva, sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade i sva ona dokumenta, koja su vezana kako za oblasti sudstva i prava (punomoćje za zastupanje, tekovine Evropske Unije, licence, sudske tužbe, sertifikati, odluke, žalbe, ugovori, sudske presude, rešenja i druga), tako isto i na oblasti obrazovanja i nauke (svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, rezultati naučnih istraživanja, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, diploma i dodatak diplomi, seminarski radovi, potvrda o redovnom školovanju i mnoga druga koja se tih oblasti tiču).

Izuzev svih do sada pomenutih dokumenata, ovi stručnjaci mogu da obrade i poslovnu dokumentaciju. A to znači da ih klijenti mogu angažovati, ukoliko im je potrebno direktno prevođenje statuta preduzeća sa japanskog jezika na persijski, odnosno rešenja o osnivanju pravnog lica i osnivačkog akta preduzeća, te se svakako podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač izvršiti kompletnu obradu i finansijskih, odnosno godišnjih i revizorskih izveštaja, ali i faktura i poslovnih odluka, te mnogih drugih dokumenata koja ulaze u sastav poslovne dokumentacije, s obzirom na to da se odnose na poslovni proces konkretnog pravnog lica ili samostalnog preduzetnika.

Profesionalni prevodi aplikacija i programa sa japanskog jezika na persijski

Kada bude bio iznet zahtev za prevodom softvera u datoj varijanti jezika ili bilo kog drugog online sadržaja, profesionalni prevodioci i sudski tumači će nastojati da implementiraju alate, koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation), a kako bi omogućili konkretnim sadržajima da se bolje pozicioniraju, jer će biti usklađeni sa pravilima pretrage. Naravno da su oni specijalizovani i za direktno prevođenje web sajtova sa japanskog na persijski jezik, a na osnovu iznetih zahteva će obraditi i internet prodavnice, kao i onlajn kataloge, te uopšteno sve ostale sadržaje koji su vidljivi na internetu ili na određeni način imaju veze sa računarima.

Osim udžbenika, odnosno proznih ili poetskih književnih dela, zaposleni u Prevodilačkom centru Akademije Oxford mogu u navedenoj varijanti jezika da obrade i časopise, kao i članke iz novina. Takođe se podrazumeva da će na osnovu iznetih zahteva klijenata oni da prevedu i stručne tekstove različite tematike, kao i popularne.

Na raspolaganju je klijentima ove institucije i usmeni prevod sa japanskog na persijski jezik, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ovde moramo naglasiti da prevodilac i sudski tumač izvršavaju sva tri tipa usmenog prevoda, uzevši u obzir da su specijalizovani i za konsekutivno i šapatno, ali i za simultano prevođenje u toj kombinaciji jezika. Samim tim što se usluga mora prilagoditi zahtevima same manifestacije, to je posebno važno da klijent informiše zaposlene u izabranom predstavništvu ove specijalizovane institucije o svemu što se odnosi na zahteve događaja. A zapravo to znači da bi trebalo da ih obavesti o tome koliko je organizator predvideo da događaj traje sati ili dana, zatim o tome koliko će mu ljudi prisustvovati, te naravno da ih informiše o osnovnim karakteristikama prostora u kome će da bude održan. Onog momenta kada sve te informacije budu dobili, izvršiće njihovu detaljnu analizu i odrediti koja vrsta usmenog prevoda će moći tim zahtevima na najbolji način da odgovori, pa će na osnovu toga formirati i ponudu.

Ne samo da će sudski tumači i prevodioci maksimalno profesionalno da obrade marketinške materijale, poput na primer PR tekstova, kataloga i plakata, odnosno brošura, vizit kartica i reklamnih letaka i flajera, nego će nastojati da u tom slučaju reklamnu poruku usklade sa pravilima persijskog jezika i na taj način omoguće svim osobama, kojima je on maternji, a koje će doći u dodir sa konkretnim sadržajima, da ih što bolje razumeju, jer je upravo to svrha prevođenja takvih materijala.

Svako ko ima obrađene sadržaje bilo koje vrste, a uslugom nije bio zadovoljan, jer postoje greške u prevodima, može u okviru svake poslovnice ove institucije da angažuje stručne korektore i lektore. Na zahtev klijenata će oni izvršiti takozvanu redakturu sadržaja, to jest prvo će analizirati prevedene materijale i pronaći greške u njima, a posle toga će ih u skladu sa pravilima prevođenja i ciljanog jezika ispraviti na najbolji mogući način.

Naglašavamo da su u svakoj poslovnici ove institucije zaposleni i stručnjaci, koji na zahtev klijenata izvršavaju sinhronizaciju i titlovanje video i audio sadržaja, tako da praktično svi klijenti kojima su potrebni njihovi prevodi sa japanskog na persijski jezik, maksimalno štede vreme i na taj način dobijaju u okviru same poslovnice kompletno obrađene sadržaje tog tipa, koje će moći da prikazuju i na internetu i na televiziji, odnosno da puštaju u bioskopu ili na radiju, to jest gde god su to planirali da učine.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje