Prevod sa japanskog na češki jezik

Besplatni online prevod sa japanskog na češki jezik

Za online prevod sa japanskog na češki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Ukoliko su vam potrebni prevodi sa japanskog na češki jezik, morate znati da prevodioci i sudski tumači u svakoj od poslovnica Akademije Oxford mogu da izvrše ne samo tu uslugu, već i overavanje dokumenata, a što ima za cilj da ih svrsta u zakonski važeća dokumenta. Pečat sudskog tumača dokumentu za koji je urađen prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji potvrđuje da je on u potpunosti veran originalu, tako da ih klijenti mogu koristiti u svakoj situaciji kada imaju potrebu za tim.

Upravo zato i jeste važno da nam na uvid dostavite i originalna dokumenta, jer sudski tumač mora prvo da izvrši njihovo poređenje sa originalima, pre nego što izvrši overu. Pored mogućnosti da ih pošaljete preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom, možete i da nam ih donesete lično i to u bilo koju našu poslovnicu, a one se nalaze na vrlo prometnim lokacijama u brojnim gradovima širom naše zemlje. Na mejl ih možete poslati samo ukoliko su vam njihovi prevodi sa japanskog na češki potrebni u kratkom roku, ali i tada morate takođe da dostavite originale na uvid, ali uz zahtev da se maksimalno poštuje je rok za izradu prevoda, kako bi prevodilac i sudski tumač ispunili vaša očekivanja. Ostale sadržaje koje takođe prevodimo u pomenutoj jezički kombinaciji i za koje nije potrebno izvršiti ovu vrstu overena, nam možete poslati i preko mejla.

Što se tiče dostave obrađenih sadržaja, imate mogućnost da ih preuzmete lično, odnosno da vam budu poslata preko mejla ili na adresu. Podrazumeva se da na mejl šaljemo samo one materijale za koje se ne vrši overa, dok usluga slanja na adresu podleže dodatnoj naplati, jer nije uračunata u cenu prevođenja i overe dokumenata.


Prevođenje sa japanskog na češki
Prevođenje sa češkog na japanski

Takođe, morate imati na umu da je proces obrade dokumenata precizno definisan zakonom, te da postoje i ona dokumenta za koja nije dovoljno prevođenje i overavanje pečatom sudskog tumača, već se zahteva i stavljanje posebnog pečata, koji nosi naziv haški ili Apostille. Za njega su nadležne službe pri osnovnom sudu naše zemlje, zato se od klijenata zahteva da sami dobiju ove informacije, odnosno da prvo pitaju da li je haški pečat obavezan za konkretna dokumenta, jer on se ne stavlja baš na sva, ali isto tako treba da sazna i u kom trenutku tokom procesa obrade se stavlja (na početku ili na kraju obrade dokumenata).

Obrađujemo bukvalno sva dokumenta, kako lična, tako i poslovna, odnosno dokumenta koja se predaju nadležnim službama (saglasnosti, potvrde, uverenja i izjave svih vrsta). Takođe prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i deklaracije proizvoda, odnosno građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim lekarske nalaze, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, to jest ona dokumenta koja čine medicinsk i građevinsku, odnosno tendersku i tehničku dokumentaciju.

Uz to možemo da obradimo u navedenoj jezičkoj kombinaciji i dokumenta koja su vezana za oblast kako nauke, tako i za oblast obrazovanja, a što se odnosi najpre na svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, kao i uverenja o položenim ispitima. A obrađujemo i naučne, odnosno diplomske i seminarske radove, te potvrde o redovnom školovanju i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente i ostala dokumenta iz ove grupe.Sve vrste sertifikata, ali i licenci, odnosno ugovora, kao i ostala pravna akta, poput punomoćja za zastupanje, presuda o razvodu braka, zatim tekovina Evropske Unije, kao i sve tipove sudskih ne samo tužbi i žalbi, već i rešenja, odluka i presuda, takođe možemo da prevedemo u pomenutoj kombinaciji.

Prevodilac i sudski tumač su spremni da pruže i uslugu usmenog prevoda sa japanskog na češki jezik, kad god to iziskuju naši klijenti. Oni će na osnovu informacija koje dobiju o samom događaju za koji se zahteva usmeno prevođenje sa japanskog na češki, da primene ili konsekutivno ili prevođenje uz pomoć šapata, odnosno simultano. A kada je to potrebno klijentima, nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima.

U našem timu nisu samo prevodilac i sudski tumač, već i profesionalni lektor, odnosno korektor, koji su zaduženi za uslugu redakture i to onih materijala za koje klijenti već imaju prevode, ali oni nisu urađeni u skladu sa pravilima, pa je potrebno izvršiti njihovu lekturu, to jest korekturu.

Obrađujemo i reklamne materijale, odnosno brošure, PR tekstove, te kataloge proizvoda i usluga, ali i vizit kartice, te reklamne flajere i letke, tei mnoge druge sadržaje iz oblasti marketinga, kao i tekstove bilo koje namene i tematike, odnosno članke iz novina.

Sudski tumač i prevodilac spremni su da izvrše i obradu internet sadržaja (online katalozi, web sajtovi, programi i aplikacije, online prodavnice i drugo), kao i svih tipova časopisa ,odnosno udžbenika. A možemo da izvršimo i prevođenje sa japanskog na češki za romane i beletristiku, te dela poezije i proze, kao i ostala književna dela. Dokumentarne i animirane, ali i igrane i crtane filmove, takođe prevodimo u pomenutoj kombinaciji jezika, a vršimo i njihovo sinhronizovanje kada to traže naši klijenti, odnosno nudimo im uslugu titlovanja. Takođe obrađujemo i zabavne, ali i informativne, odnosno dečije i obrazovne emisije, serije kao i reklamne poruke, tako da ćete po završetku obrade naših stručnjaka, imati audio i video materijale koje možete da plasirate gde god želite.

Prevođenje sajtova sa japanskog na češki jezik

Na zahtev klijenata možemo da izvršimo i profesionalan prevod web sajtova sa japanskog jezika na češki, a to znači da ćemo uz prevođenje, izvršiti i optimizovanje sajta za internet pretragu, što ima za cilj da se poboljša njegova pozicija na internetu. Na taj način će klijenti imati višestruku korist od ove usluge, a sem sajtova, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i online kataloge, odnosno bilo koji program ili aplikaciju, te web prodavnice.

Prevodimo i knjige, odnosno časopise i članke iz novina , aspecijalizovani smo i za uslugu usmenog prevođenja u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Tako će prevodilac i sudski tumač na osnovu podataka o samom događaju i njegovoj organizaciji, a koje su klijenti dužni da nam dostave, primeniti konsekutivno ili simultano prevođenje sa japanskog jezika na češki, odnosno prevođenje uz pomoć šapata. Ukoliko se za konkretan događaj primenjuje upravo simultano prevođenje, klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije.

A vršimo i uslugu redakture svih onih materijala za koje klijenti već poseduju prevod sa japanskog jezika na češki, ali on nije urađen kvalitetno.

Prevod reklamnih flajera sa japanskog jezika na češki

U skladu sa zahtevima klijenata, možemo da izvršimo i prevođenje reklamnih flajera, ali i letaka sa japanskog na češki jezik, kao i svih ostalih materijala koji su vezani za oblast marketinga. Prevodilac i sudski tumač, pored ostalog mogu obraditi čak i vizit kartice, ali i brošure, kataloge, odnosno PR tekstove, plakate i ostale sadržaje namenjene reklamiranju. Tom prilikom oni će se rukovoditi svim pravilima obrade ovakvih materijala, te reklamnu poruku iz originalnih sadržaja prilagoditi pravilima češkog jezika, a na taj način će omogućiti potencijalnim klijentima, to jest kupcima proizvoda ili korisnicima usluga koje se reklamiraju, a kojima je češki jezik maternji, da se bolje sa njima upoznaju.

U navedenoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i filmove svih žanrova, ali i reklamne poruke, odnosno serije, te sve vrste emisija. Međutim tu nije kraj kada je u pitanju obrada audio i video materijala, jer uz njihovo prevođenje sa japanskog na kineski jezik, klijenti kod nas mogu da dobiju kako njihovu sinhronizaciju, tako i njihovo titlovanje, jer su u našem timu stručnjaci i za ove usluge.

Bilo da vam je potreban prevod stručnog teksta ili želite da izvršimo prevođenje sa japanskog na češki jezik za one tekstove koji će biti javno plasirani, možete biti potpuno sigurni da će sudski tumač i prevodilac ispoštovati vaš zahtev, te vam u optimalnom roku i to po sasvim sigurno povoljnim cenama, dostaviti obrađene materijale. A tema ovih tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa japanskog na češki jezik može biti vezana za apsolutno bilo koju oblast, a građevinska industrija, farmacija, obrazovanje, bankarstvo i nauka, te ekologija i zaštita životne sredine, odnosno informacione tehnologije, menadžment, ali i komunikologija, pravo, marketing, te politika, medicina, obrazovanje, psihologija, odnosno filozofija i sociologija, tek su pojedine oblasti za koje mogu da budu vezani titlovanje tekstovi.

Prevod dokumenata sa japanskog na češki jezika i overa sudskog tumača

Ma koji dokument da želite da dobijete preveden sa japanskog jezika na češki, budite sigurni da vas kod nas očekuje ne samo kvalitetna usluga, već i njihova kompletna obrada, a što podrazumeva da ćete uz njihov prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji dobiti i overu sudskog tumača. Tako će vaš dokument biti potpuno pravno validan i moći ćete da ga koristite kad god je to potrebno.

A osim onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, to jest različitih tipova saglasnosti i potvrda, te izjava i uverenja, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sva dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja (svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi i patenti, diplomski radovi i druga), ali i ona dokumenta koja se smatraju ličnim (vozačka dozvola, krštenica, potvrda o prebivalištu, lična karta, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak i druga).

A pored svega toga, prevodioci i sudski tumači obrađuju i uputstva za rukovanje, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim deklaracije proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda i građevinske projekte, odnosno lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga dokumenta koja mi ovom prilikom pomenuli, a koja se svrstavaju u građevinsku, tendersku, medicinsku i tehničku dokumentaciju.

Naravno prevodimo i rešenja o osnivanju pravnih lica, bilanse stanja, kao i uspeha, te fakture, odnosno osnivačke akte preduzeća, te poslovne izveštaje svih vrsta (godišnji, revizorski i finansijski) i mnoga druga dokumenta koja spadaju u poslovnu dokumentaciju.

Tekovine Evropske Unije takođe možemo da prevedemo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i prevođenje sa japanskog jezika na češki za presude o razvodu braka, ali i različite vrste sertifikata i licenci, odnosno punomoćje za zastupanje, kao i sve vrste ugovora, te sudske žalbe, odluke i presude, ali i tužbe i rešenja.


Poslovnica japanski na češki češki na japanski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 3100 3200 3600 3700
Paraćin 3100 3200 3600 3700
Beograd 3100 3200 3600 3700
Novi Beograd 3100 3200 3600 3700
Banovo Brdo 3100 3200 3600 3700
Mladenovac 3100 3200 3600 3700
Kragujevac 3100 3200 3600 3700
Niš 3100 3200 3600 3700
Leskovac 3100 3200 3600 3700
Sombor 3100 3200 3600 3700
Ćuprija 3100 3200 3600 3700
Čačak 3100 3200 3600 3700
Kraljevo 3100 3200 3600 3700
Požarevac 3100 3200 3600 3700
Smederevo 3100 3200 3600 3700
Užice 3100 3200 3600 3700
Novi Sad 3100 3200 3600 3700
Pančevo 3100 3200 3600 3700
Zemun 3100 3200 3600 3700
Zrenjanin 3100 3200 3600 3700
Šabac 3100 3200 3600 3700
Novi Pazar 3100 3200 3600 3700
Valjevo 3100 3200 3600 3700
Bor 3100 3200 3600 3700
Voždovac 3100 3200 3600 3700
Zaječar 3100 3200 3600 3700
Sremska Mitrovica 3100 3200 3600 3700
Ruma 3100 3200 3600 3700
Subotica 3100 3200 3600 3700
Kruševac 3100 3200 3600 3700
Vranje 3100 3200 3600 3700
Inđija 3100 3200 3600 3700
Vršac 3100 3200 3600 3700
Pirot 3100 3200 3600 3700
Stara Pazova 3100 3200 3600 3700
Aranđelovac 3100 3200 3600 3700
Zvezdara 3100 3200 3600 3700
Obrenovac 3100 3200 3600 3700
Kikinda 3100 3200 3600 3700

Izračunajte cenu prevođenja sa japanskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje