Prevodi sa japanskog na slovenački jezik

Besplatni online prevod sa japanskog na slovenački jezik

Za online prevod sa japanskog na slovenački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Kada to zahtevaju klijenti možemo da izvršimo direktno prevođenje sa japanskog jezika na slovenački. Ova usluga se ne odnosi samo na prevod u pisanom obliku, već i na usmeno prevođenje, odnosno primenu konsekutivnog ili simultanog, te prevođenja uz pomoć šabac. U sklopu ove usluge svim zainteresovanim klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po naročito povoljnim cenama.

Naši klijenti mogu da dobiju u okviru bilo koje prodavnice Akademije Oxford i redakturu, koja se primenjuje na sve one materijale za koje već postoje prevodi sa japanskog jezika na slovenački, ali oni nisu kvalitetni. Pored toga spremni smo i da prevedemo različite tipove video, kao i audio sadržaja, a što se odnosi na prevođenje dokumentarnih, crtanih i igranih filmova, odnosno animiranih filmova. Vršimo i prevod informativnih emisija, serija, te zabavnih i obrazovnih emisija, odnosno reklamnih poruka. A da bi ova usluga bila kompletna, klijente kod nas očekuje i titlovanje, kao i usluga koja podrazumeva sinhronizaciju svih pomenutih sadržaja za koje se vrši prevod.

Internet sajtove, odnosno sve ostale online sadrže, poput kataloga ili prodavnica, ali i softvera, takođe obrađujemo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a nudimo vam i prevođenje sa japanskog jezika na slovenački za tekstualne sadržaje, odnosno materijale iz oblasti marketinga (brošure, katalozi, plakati, reklamni flajeri, vizit kartice i drugo).Prevođenje sa japanskog na slovenački
Prevođenje sa slovenačkog na japanski

Možemo da obradimo i knjige svih vrsta (udžbenici i književna dela), a uz to prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i sadržinu kako ilustrovanih, tako i svih stručnih časopisa, odnosno članke iz novina.

Na zahtev klijenata obrađujemo i dokumenta svih vrsta, a uz njihovo prevođenje sa japanskog jezika na slovenački klijente kod nas očekuje i usluga njihove overe i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Upravo tako preveden dokument i jeste jedino važeći sa stanovišta zakona, a kako je ova usluga precizno definisana zakonom, to su klijenti u obavezi da nam prilikom slanja dokumenata za koje su im potrebni prevodi sa japanskog jezika na slovenački, svakako dostave na uvid i originalna dokumenta, budući da sudski tumač mora da ih uporedi sa prevodima pre nego što izvrši njihovo overavanje.

To znači da ih možete ili doneti lično ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno kurirskom službom. A sve one materijale koji ne spadaju u dokumenta, to jest za koje nije potrebna overa, nam možete poslati i preko mejla.Naglašavamo da imate mogućnost slanja i dokumenata na mejl, ali samo onda kada zahtevate njihovo prevođenje sa japanskog jezika na slovenački vrlo brzo, jer ćemo tako ispoštovati zahtevani, budući da će prevodioci i sudski tumači pristupiti njihovoj obradi u najkraćem roku po prijemu, a vi morate nakon toga da izvršite dostavljanje originala na uvid i to na bilo koji od opisanih načina. Podrazumeva se da ćete posebno voditi računa o roku za izradu prevoda.

Za pojedina dokumenta zakon nalaže da je potrebno izvršiti nadoveru, to jest da se mora staviti takozvani Apostille ili haški pečat, koji klijenti samostalno dobijaju i to u okviru osnovnog suda u svom gradu. A da bi ste maksimalno olakšali čitav proces i uštedeli svoje vreme, potrebno je prvo da se raspitate da li je ovaj pečat obavezan i za dokumenta za koja zahtevate prevod sa japanskog jezika na slovenački. Ako jeste, onda morate da pitate i po kom principu se vrši overa haškim pečatom za konkretna dokumenta, uzevši u obzir da se ova overa obično vrši nakon što prevodilac i sudski tumač završe svoj posao. Ipak, postoje i ona dokumenta gde se prvo stavlja Apostille, pa se tek onda vrši prevođenje i dokumenta i samo haškog pečata, a na kraju se takav dokument overava od strane sudskog tumača.

Uz prevođenje svih onih dokumenata koje spadaju u lična, kao što su potvrda o prebivalištu, pasoš, lična karta, uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenicu, ali i sve vrste dozvola (dozvola za boravak, vozačka, radna, saobraćajna i druge).

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obrađuju i dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, odnosno ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, što podrazumeva obradu svih tipova kako izjava i uverenja, tako i saglasnosti i potvrda. Kada je to potrebno našim klijentima, prevodimo i uputstva za rukovanje, lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te građevinske projekte, zatim uputstvoća za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te sva ostala dokumenta koja ovom prilikom nismo pomenuli, a koja čine kako medicinsku i građevinsku, tako i dokumentaciju za tendere, odnosno tehničku dokumentaciju.

A osim njih, obrađujemo i pravna akta, odnosno tekovine Evropske Unije, kao i sve tipove ugovora, zatim punomoćje za zastupanje i licence, kao i sertifikate, presude o razvodu braka, ali i uopšteno sve vrste sudskih presuda, odnosno žalbi, rešenja, tužbi i sudskih odluka.

Sva ona dokumenta koja su vezana za poslovanje pravnih lica, poput revizorskih i godišnjih izveštaja, poslovnih odluka, rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i faktura i osnivačkih akata preduzeća, te bilansa stanja, zatim statuta preduzeća i finansijskih izveštaja, odnosno bilansa uspeha i drugih iz ove grupe, isto obrađujemo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji.

Nakon što prevodilac i sudski tumač završe sa obradom sadržaja koje nam dostave klijenti, mi ih šaljemo na njihovu adresu ili šaljemo preko mejla, što je isključivo namenjeno onim sadržajima za koje se ne vrši overa pečatom sudskog tumača. A klijentima nudimo i mogućnost da prevedene sadržaje lično preuzmu u našim poslovnicama. Usluga dostave na adresu nije uračunata u cenu i naplaćuje se prema ceni koju daje kurirska služba.

Prevodi tekstova iz oblasti prava sa japanskog jezika na slovenački

Tekstove čija tema je vezana za oblast pravosuđa i prava, možemo da obradimo u ovoj kombinaciji jezika. Sem za njih, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje sa japanskog na slovenački jezik za tekstove iz oblasti finansija, odnosno bankarstva i ekonomije, kao i iz oblasti komunikologije, informacionih tehnologija i menadžmenta, odnosno obrazovanja, medicine, marketinga, psihologije i mnogih nepomenutih grana nauka, kako prirodnih tako i društvenih.

Sve one materijale koji su namenjeni reklamiranju, bilo kompanije, bilo određenog proizvoda ili usluge, kao što su reklamni flajeri, katalozi i PR tekstovi, odnosno brošure i plakati, takođe ćemo da prevedemo sa japanskog na slovenački i to uz adekvatnu primenu pravila reklamiranja. A to znači da će sudski tumač i prevodilac tom prilikom obratiti naročitu pažnju na prenošenje reklamne poruke iz originalnih sadržaja u prevedene, kako bi svim onim ljudima koji se koriste slovenačkim jezikom, a koji treba da se upoznaju sa onim što se reklamira, omogućili da to učine na najbolji način.

Kada je to potrebno našim klijentima, možemo da ih ponudimo i prevod sa japanskog na slovenački jezik za vizit kartice, a obradićemo i knjige svih vrsta, te osim udžbenika prevodimo i prozna, odnosno poetska dela, kao i beletristiku i romane. Možemo da izvršimo i prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji za stručne, kao i za ilustrovane, odnosno dečije časopise, ali i za novinske članke.

Usluge konsekutivnog, prevođenja uz pomoć šapata i simultanog prevođenja sa japanskog na slovenački jezik su isto usluge koje mogu da pruže prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford svim klijentima, a pored toga nudimo i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Jedina obaveza klijenata u toj situaciji jeste da nas na vreme informišu o svemu što je u u vezi sa događajem za koji se zahteva usmeni prevod sa japanskog na slovenački jezik, kako bismo mogli da vrstu usmenog prevoda prilagodimo tipu događaja.

Prevođenje serija sa japanskog na slovenački jezik

Prevod serija sa japanskog jezika na slovenački koji klijenti mogu da dobiju u Prevodilačkom centru Akademije Oxford uključuje i njihovo titlovanje, odnosno ukoliko tako žele naši klijenti, možemo da izvršimo i sinhronizaciju prevedenih serija. Uz to, naši sudski tumači i prevodioci obrađuju i filmove svih žanrova i vrsta, kako dokumentarne i igrane, tako i crtane, ali i animirane, odnosno reklamne poruke, kao i emisije bez obzira da li su u pitanju informativne, zabavne ili čak obrazovne, odnosno bez obzira da li će biti emitovane na televiziji i internetu ili, pak radiju, odnosno nekom drugom mediju.

Klijentima nudimo i prevod sa japanskog jezika na slovenački kako za internet sajtove, tako i za softverske programe, ali i aplikacije, odnosno web katalog i prodavnice, te sve ostale vrste onlajn sadržaja. Prevodilac i sudski tumač koji budu obrađivali ove sadržaje će primenjivati i sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), a sa ciljem da se obrađeni internet materijal još bolje pozicioniraju na internetu.

Uslugu korekture, odnosno lekture svih onih materijala za koje klijenti već imaju prevod sa japanskog jezika na slovenački će izvršiti profesionalni korektori i lektori, kako bi nakon redakture klijenti bili u potpunosti zadovoljni obrađenim materijalima.

Prevod sertifikata sa japanskog jezika na slovenački

Sve vrste sertifikata, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a što podrazumeva da će najpre da izvrše njihovo prevođenje sa japanskog na slovenački jezik, a zatim i da ih overe pečatom zvaničnog sudskog tumača. Zahvaljujući tome će klijent imati dokument koji je sa stanovišta zakona apsolutno ispravan, te se može koristiti u svakoj situaciji kao i ma koji drugi originalan i pravno validan dokument.

A uz sertifikate, klijentima nudimo i prevođenje i za licence, punomoćja za zastupanje, odnosno različite tipove ugovora, ali i za tekovine Evropske Unije, kao i sudske žalbe i presude, te tužbe, rešenja i odluke.

Obađujemo i sva ona dokumenta koja su vezana za oblast kako nauke, tako i obrazovanja, odnosno dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. To podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač kompletno obraditi ne samo svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola i diplome i dodatake diplomi, već i naučne radove, odnosno naučne patente, zatim prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, kao i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno sve vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja (potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i ostala).

Sudski tumač i prevodilac mogu da ponude klijentima i prevođenje sa japanskog na slovenački jezik za uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, lekarske nalaze, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim građevinske projekte, deklaracije proizvoda, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav, kako građevinske i medicinske, tako i tehničke, odnosno dokumentacije za tendere.

Naravno možemo da izvršimo i prevod sa japanskog na slovenački jezik, a zatim i overu pečatom sudskog tumača za ona dokumenta koja se smatraju ličnim, kao što su pasoš, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, odnosno potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, kao i umrlih, zatim dozvola za boravak, radna dozvola, saobraćajna i mnoga druga slična dokumenta.

Statute i osnivačke akte preduzeća, kao i sve vrste poslovnih izveštaja, kako finansijske, tako i revizorske, odnosno godišnje, ali i bilanse stanja, odnosno uspeha, poslovne odluke i mnoga druga dokumenta koja su vezana za poslovanje bilo kog pravnog lica ćemo obraditi u ovoj kombinaciji jezika.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje