Prevođenje sa japanskog na grčki jezik

Besplatni online prevod sa japanskog na grčki jezik

Za online prevod sa japanskog na grčki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Ako i vi spadate u one klijente kojima su potrebni prevodi sa japanskog jezika na grčki, više ne morate da tragate, jer je tu Prevodilački centar Akademije Oxford koji svim zainteresovanim klijentima nudi i ovu uslugu i to za sve vrste sadržaja.

Tako, osim prevoda svih tipova dokumenata i dokumentacija, klijenti mogu da dobiju i obradu ostalih sadržaja, kako udžbenika i članaka iz novina, te književnih dela, tako i internet sajtova, odnosno ostalih materijala iz oblasti interneta (aplikacije, online katalozi, programi, web prodavnice i druge). Prevodioci i sudski tumači koji su angažovani na obradi online sadržaja će tokom ovog procesa izvršiti i njihovu optimizaciju za internet pretraživače, čime će im omogućiti da maksimalno poboljšaju svoje mesto na internetu, a što će sigurno imati vrlo pozitivan efekat i na poslovanje kompanije koje vlasnik sajta ili drugog onlajn sadržaja.

Kod nas možete dobiti i uslugu redakture materijala koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, ali nedovoljno kvalitetno, tako da je potrebno izvršenje lekture i korekture, da bi se prevedeni materijali prilagodi duhu grčkog jezika.Prevođenje sa japanskog na grčki
Prevođenje sa grčkog na japanski

Reklamne flajere, odnosno PR tekstove, kataloge i vizit kartice, kao i plakate, brošure i ostali marketinški materijal će takođe sudski tumač i prevodilac obraditi u ovoj kombinaciji jezika, a pritom i maksimalno poštovati sva pravila dobrog marketinga, kako bi reklamnu poruku iz njih prilagodili ciljanom jeziku i samim tim svim onim klijentima kojima je grčki maternji jezik omogućili da se na pravi način upoznaju sa onim što se reklamira, bilo da je u pitanju samo reklamiranje poslovanja neke kompanije ili neki proizvod, odnosno usluga.

Popularne i stručne tekstove različite tematike, odnosno dužine i složenosti, takođe obrađujemo na zahtev klijenata. A vršimo prevođenje sa japanskog jezika na grčki kako za tekstove iz oblasti turizma i marketinga, tako i za one koji se tiču medicine, obrazovanja, farmacije i nauke, ali i menadžmenta i komunikologije, te turizma, građevinske industrije, politike, ali i ekonomije, odnosno iz oblasti prava, građevinske industrije, te interneta i mnogih drugih naučnih disciplina.

U slučaju da imate potrebu za obradom bilo koje vrste video, ali i audio sadržaja, tu su naši sudski tumači i prevodioci da izvrše najpre njihovo prevođenje sa japanskog na grčki, a po završetku obrade serija, reklamnih poruka, filmova i emisija, posao preuzimaju profesionalci zaduženi za njihovo titlovanje, kao i za njihovu sinhronizaciju. Tako ćete u optimalnom roku dobiti kompletno obrađene video, to jest audio materijale, koje možete da prikazujete gde god želite.Obrada dokumenata takođe spada u usluge koje pružaju prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford. Ona uključuje ne samo njihov prevod sa japanskog na grčki jezik, već i overavanje za koje su zaduženi sudski tumači. A kako bi sudski tumač mogao da izvrši svoj deo posla u skladu sa slovom zakona, obavezni ste da nam prilikom slanja dokumenata dostavite i originale koji će biti korišćeni samo na uvid, jer sudski tumač upoređuje prevedene i originalne sadržaje ne bi li se uverio da među njima ne postoji razlika, pošto se jedino tako prevedeni materijali mogu overiti.

Kada dobijete dokument koji je ne samo preveden u ovoj kombinaciji jezika, već i overen pečatom sudskog tumača, vi ste zapravo dobili dokument koji možete da predate svakoj nadležnoj službi kada postoji potreba za tim, jer je on sa pravnog aspekta potpuno važeći.

Iako je ovo najčešće dovoljno za obradu većine dokumenata, u praksi postoje i ona za koja je zahtevano i stavljanje haškog, to jest Apostille pečata, a za koji nisu nadležni naši stručnjaci. Upravo iz tog razloga je opšta preporuka da klijent samostalno dobije podatke o stavljanju Apostille pečata na ono dokumenta za koje zahteva prevođenje sa japanskog jezika na grčki, te da se raspita u kom trenutku procesa obrade treba da bude stavljen ovaj pečat. Reč je o tome da se haški peča tponekad stavlja na samom početku obrađivanja dokumenta, pa se onda vrše njegov prevod i overa, a na neka se stavlja tek kada prevodilac i sudski tumač završe svoj deo posla. Kako biste izbegli bespotrebno gubljenje ne samo vremena već i novca, preporučujemo vam da potražite ove informacije u okviru osnovnih sudova u vašem gradu, jer će vam biti čitav proces obrađivanja dokumenata biti time znatno olakšan.

Sudski tumači i prevodioci će obraditi apsolutno bilo koji tip dokumenata ili dokumentacije za koji zahtevate prevod sa japanskog jezika na grčki. A to se prvenstveno odnosi na pasoš, dozvolu za boravak i radnu dozvolu, odnosno ostala lična dokumenta (uverenje o državljanstvu, krštenica, potvrda o prebivalištu, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih i umrlih i ostala). Takođe možemo da obradimo i dokumenta koja su vezana za oblast prava, odnosno sudstva, kao što su tekovine Evropske Unije, punomoćje za zastupanje, ali i različite vrste ugovora, te sertifikata, kao i licenc, a zatim i sudske presude, odluke, žalbe, rešenja i tužbe, kao i sva ostala pravna akta.

Na zahtev klijenata ćemo izvršiti i prevođenje sa japanskog jezika na grčki za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, rezultate naučnih istraživanja i prepise ocena, odnosno naučne radove i naučne patente, nastavne planove i programe fakulteta, te uverenja o položenim ispitima, diplomske radove, ali i diplome i dodatke diplomi, odnosno seminarske radove i ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke.

A sem toga prevodimo i sve tipove kako saglasnosti i izjava, tako i potvrda i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i ostala), kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte i lekarske nalaze, odnosno uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te sva ostala dokumenta koja nismo pomenuli, a koja čine građevinsku, tendersku, tehničku i medicinsku dokumentaciju.

Prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata mogu da obrade i dokumenta koja se tiču poslovanja, kako preduzetnika, tako i kompanije, pa će izvršiti prevođenje sa japanskog jezika na grčki, a zatim i overu za finansijske izveštaje, poslovne odluke i bilanse stanja, kao i revizorske i godišnje izveštaje, rešenja o osnivanju pravnih lica, odnosno za bilanse uspeha, fakture i osnivačke akte preduzeća, kao i statute preduzeća i za sva ostala poslovna dokumenta.

Prevodi statuta preduzeća sa japanskog na grčki jezik

Klijentima nudimo i prevođenje statuta preduzeća sa japanskog jezika na grčki, ali i obradu ostalih poslovnih dokumenata, a što se najpre odnosi na fakture, revizorske izveštaje i osnivačke akte preduzeća, odnosno finansijske izveštaje, poslovne odluke i rešenja o osnivanju pravnih lica, te bilanse uspeha i stanja i ostala dokumenta iz ove grupe.

Sva ostala dokumenta, kako lična (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i venčanih, potvrda o prebivalištu, pasoš, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, lična karta, vozačka dozvola i druga slična dokumenta), tako i sva dokumenta koja ulaze u sastav ne samo medicinske, tenderske i građevinske, već i tehničke dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, lekarski nalazi, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda i ostala).

Sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše obradu i onih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama kad god to zahteva prilika, što podrazumeva prvenstveno obradu svih tipova izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda, to jest potvrde o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o stanju računa u banci, odnosno uverenja o nekažnjavanju, saglasnosti za zastupanje, kao potvrde o redovnim primanjima i ostalih sličnih dokumenata.

A sem toga, obrađujemo i nastavne planove i programe fakulteta, kao i rezultate naučnih istraživanja, odnosno diplome i dodatke diplomi, prepise ocena, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, ali i potvrde o redovnom školovanju, a po potrebi i sve vrste radova (naučni, seminarski idiplomski), odnosno naučne patente.

U slučaju da su vam potrebni prevodi za japanskog jezika na grčki za bilo koji pravni akt, možete biti sigurni da će prevodilac i sudski tumač izvršiti ovu uslugu maksimalno kvalitetno i profesionalno. Tako, recimo pored tekovina Evropske Unije, prevodimo i sve vrste licenci i ugovora, odnosno sudskih presuda, kao i žalbi, ali i odluka, rešenja i tužbi, zatim licence i ostala nepomenuta pravna akta.

Napominjemo i to da klijenti kod nas ne dobijaju samo prevod sa japanskog jezika na grčki za bilo koji dokument, već i njegovo overavanje za koje su zaduženi sudski tumači. Pa iz tog razloga oni moraju da nam na uvid dostave originale, a isto tako su dužni i da se raspitaju u osnovnom sudu da li je za dokumenta za koja su im potrebni prevodi za japanskog jezika na grčki neophodno izvršiti i posebnu vrstu overe, to jest staviti na njih Apostille (haški), pečat jer prevodilac i sudski tumač nemaju nadležnost u ovom slučaju.

Prevođenje knjiga sa japanskog jezika na grčki

Kako književna dela, tako i udžbenike od svih vrsta možemo da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika, a svim zainteresovanim klijentima nudimo i prevod sa japanskog na grčki jezik za ilustrovane, kao i stručne časopise, odnosno dečije i sve druge vrste, kao i za novinske članke.

Sem toga u našem timu su i prevodilac i sudski tumač koji su posebno obučeni za pružanje usluga usmenog prevoda u pomenutoj kombinaciji. A od klijenata se zahteva da dostave sve potrebne podatke o događaju za koji im je potreban usmeni prevod sa japanskog na grčki jezik, te na osnovu informacija o broju učesnika, podataka o prostoru u kome će biti održan, odnosno njegovom trajanju i same njegove organizacije, naši stručnjaci će doneti odluku da li će biti primenjivano simultano, odnosno konsekutivno ili, ipak prevođenje uz pomoć šapata. A kada to zahteva sam događaj, možemo da vam ponudimo, i to vrlo povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše obradu svih web sadržaja, a što se primarno odnosi na prevođenje sa japanskog na grčki jezik za internet sajtove, mada mogu da obrade i softver (sve vrste programa i aplikacija), zatim online kataloge, kao i sadržinu internet prodavnica. Posebno napominjemo da će prevodioci i sudski tumači tom prilikom voditi računa i o optimizovanju prevedenih sadržaja, to jest njihovom prilagođavanju web pretrage, kako bi se oni što pre našli među prvim rezultatima pretraživanja na internetu.

Prevod reklamnih flajera sa japanskog na grčki jezik

Prevodioci i sudski tumači će u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford u relativno kratkom roku da izvrše i prevođenje reklamnih flajera se japanskog jezika na grčki, ali i svih ostalih sadržaja koji su vezani za oblast marketinga (vizit kartice, brošure, PR tekstovi, katalozi i drugo). Tom prilikom oni će poruku koja se nalazi u originalnom sadržaj u potpunosti prilagoditi duhu grčkog jezika i na taj način svim potencijalnim korisnicima usluga, odnosno kupcima proizvoda koji se reklamiraju omogućiti da se sa njima upoznaju i to na najbolji mogući način.

Specijalizovani smo i za usluge lekture, kao i za pružanje usluge korekture, koju prepuštamo stručnjacima (odnosno profesionalnim korektorima i lektorima) u našem timu, koji mogu da izvrše sve potrebne ispravke na onim materijalima za koje već postoje prevodi za japanskog jezika na grčki, ali nisu dovoljno kvalitetni.

Kada je to potrebno, možemo da izvršimo i prevođenje igranih filmova, odnosno svih ostalih filmova, kako dokumentarnih, tako i crtanih i animiranih, kao i različitih vrsta audio i video sadržaja, a što prvenstveno podrazumeva obradu serija, reklamnih poruka i emisija svih vrsta, bez obzira da li su u pitanju sadržaji koji će biti emitovani u bioskopu, na radiju, televiziji ili internetu, odnosno bilo kom drugom mediju. Možete biti sigurni da ćete uslugom koju pružaju naši prevodioci i sudski tumači, ali i ostali stručnjaci biti više nego zadovoljni, a to navodimo jer vas u bilo kojoj poslovnici uz prevođenje sa japanskog jezika na grčki za pomenute sadržaje očekuje i usluga njihovog sinhronizovanja, kao i titlovanje, kako biste dobili kompletno obrađene audio i video materijale.

Stručne, ali i popularne tekstualne sadržaje ma koje tematike, takođe obrađuju prevodioci i sudski tumači, te vrše njihovo profesionalno prevođenje sa japanskog jezika na grčki. A pored onih čija tema je vezana za segment filozofije i komunikologije, odnosno turizma, politike, bankarstva i finansija, naši stručnjaci obrađuju i tekstove iz oblasti medicine i građevinske industrije, odnosno informacionih tehnologija, ali i nauke, bankarstva, menadžmenta i mnogih drugih naučnih disciplina.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje