Prevođenje sa japanskog na turski jezik

Besplatni online prevod sa japanskog na turski jezik

Za online prevod sa japanskog na turski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Kada su u pitanju prevodi sa japanskog jezika na turski, obaveštavamo sve zainteresovane klijente da ih u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku ima Prevodilački centar Akademije Oxford u celoj zemlji, očekuje i ova usluga.

A osim obrade različitih sadržaja pisanim putem, klijentima nudimo i usmeno prevođenje, a što znači da klijenti kod nas mogu da angažuju stručnjake koji su pored ostalog specijalizovani za simultano i konsekutivno, ali i za prevođenje uz pomoć šapata. U skladu sa zahtevima samog događaja za koji je klijentima potreban usmeni prevod sa japanskog jezika na turski, možemo da organizujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Klijente kod nas očekuje i obrada internet sadržaja, odnosno web prodavnica i sajtova, ali i online kataloga, te softverskih programa i aplikacija, ali i knjiga udžbenika, odnosno reklamnih materijala (brošure, PR tekstovi, katalozi, flajeri, plakati, vizit kartice i drugo), odnosno članaka iz novina i časopisa različite sadržine.Prevođenje sa japanskog na turski
Prevođenje sa turskog na japanski

Sve vrste filmova, odnosno reklamnih poruka, serija i emisija i to kako onih koje će biti emitovane na televiziji, tako i radijskih sadržaja će takođe prevodilac i sudski tumač najpre prevesti u navedeno jezičkoj kombinaciji, a zatim i izvršiti kako njihovo titlovanje, tako i njihovu sinhronizaciju, a u zavisnosti od zahteva koje imaju klijenti. Bilo koja tema da je teksta za koji vam su vam potrebni prevodi sa japanskog jezika na turski, možete ih dobiti u našim poslovnicama. A sudski tumači i prevodioci će podjednako kvalitetno i relativno brzo obraditi tekstove čija tema je vezana za oblast turizma i građevinske industrije, odnosno komunikologije, kao i one koji se tiču oblasti politike, farmacije, nauke i medicine, ali i obrazovanja, informacionih tehnologija ili menadžmenta, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, kao mnogih drugih naučnih disciplina. Kod prevođenja ovakvih sadržaja je važno napomenuti da je klijentima dozvoljeno da ih dostave putem mejla, te iste tako da ih mi njima pošaljemo kada završimo njihovu obradu, čime će maksimalno uštedeti svoje vreme, kao i novčana sredstva.

Sudski tumač i prevodilac su isto tako specijalizovani za prevođenje sa japanskog jezika na turski i za bilo koji dokument, što podrazumeva ne samo obradu onih koji se smatraju ličnim (pasoš, krštenica, lična karta, potvrda o prebivalištu, vozačka i saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak i radna dozvola i drugi), već i na dokumenata koje se tiču oblasti nauke i obrazovanja (svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, prepisi ocena, naučni radovi, uverenja o položenim ispitima, seminarski radovi, rezultati naučnih istraživanja, diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti i druga), kao i na dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a to podrazumeva obradu apsolutno svih vrsta uverenja, saglasnosti, izjava i potvrda (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i ostala).

Sve vrste dokumenata koja se tiču oblasti prava, odnosno sudstva će prevodilac i sudski tumač isto tako obraditi u ovo jezičkoj kombinaciji, a osim tekovina Evropske Unije, te različitih vrsta sertifikata, odnosno ugovora, prevodimo i licence, kao i presude o razvodu braka i sve ostale tipove ne samo sudskih presuda, već i rešenja, tužbi, žalbi i odluka. Podrazumeva se da ćemo obraditi i ona dokumenta koje su vezana za oblast poslovanja, pa osim faktura i bilansa uspeha, odnosno stanja, prevodilac i sudski tumač obrađuju i osnivačke akte preduzeća, poslovne odluke i rešenja o osnivanju pravnih lica, kao i statute preduzeća, te različite tipove poslovnih izveštaja, kako revizorskih i godišnjih, tako i finansijskih.Svi oni klijenti kojima su potrebni prevodi sa japanskog jezika na turski za ma koji dokument ili neku vrstu dokumentacije, imaju mogućnost da sadržaje na prevod dostave na nekoliko načina, to jest da odaberu onaj koji im najviše odgovara. A osim ličnog donošenja u našu poslovnicu koja im je najbliža, imaju mogućnost i da izvrše slanje preporučenom poštanskom pošiljkom, kao i preko kurirske službe. To isto se odnosi i na dostavu prevedenih materijala, te kandidati isto mogu da odaberu da li će ih lično preuzeti ili će im biti dostavljeni preko kurirske službe na određenu adresu. Napominjemo i to da se usluga slanja za adresu naplaćuje prema cenovniku kurirske službe koja je i vrši, a klijenti vrše plaćanje ove usluge samostalno i to direktno kuriru.

Uz klasičan način obrade dokumenata koji uz njihov prevod sa japanskog jezika na holandski podrazumeva i overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, zakon za pojedina dokumenta nalaže i overavanje Apostille pečatom, koji nosi naziv i haški. A ovaj pečat se stavlja samo u okviru osnovnog suda u mnogim gradovima Srbije, te kako sudski tumač i prevodilac nemaju nadležnost u ovom slučaju, to je vrlo bitno da klijenti sami potraže sve informacije u vezi sa stavljanjem ovog pečata. Sem podatka da li je uopšte Apostille pečat obavezan za dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa japanskog jezika na turski, morate posedovati i informaciju da li se on stavlja neposredno pre ili posle obrade određenog dokumenta od strane stručnjaka Akademije Oxford.

Prevodi PR tekstova sa japanskog na turski jezik

Uz prevođenje PR tekstova sa japanskog jezika na turski, na zahtev klijenata prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše obradu i ostalih sadržaja iz oblasti marketinga, a što se najpre odnosi na prevod reklamnih letaka i flajera, odnosno vizit kartica, te kataloga i drugih sličnih sadržaja.

Sem toga, u timu Akademije Oxford su i profesionalni korektori, kao i lektori koji mogu klijentima da ponude uslugu redakture, koja je namenjena svim onim sadržajima koji su već prevođeni u ovoj jezičkog kombinacija, ali kojima klijenti iz bilo kog razloga nisu zadovoljni. A oni će u tom slučaju izvršiti lekturu i korekturu, pa tako prilagoditi bilo koji tip materijala duhu turskog jezika.

Klijenti kod nas mogu dobiti i prevod sa japanskog jezika na turski za književna dela, kako prozna i poetska, tako i romane i beletristiku, a možemo da obradimo i članke iz novina i časopise različite vrste, odnosno udžbenike.

Tekstove bilo koje sadržine i dužine, odnosno kako one koji su namenjeni javnom plasiranju, tako i sve one koji će biti isključivo prezentovani stručnjacima za određene oblasti, naši stručnjaci obrađuju u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Pored tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije, filozofije, te sociologije i psihologije, obrađujemo i one čija sadržina je vezana za oblast farmacije, obrazovanja, odnosno finansija i ekonomije, te prava, ali i turizma, bankarstva, menadžmenta, komunikologije i mnogih drugih naučnih disciplina. Kod ovakvih sadržaja je postupak slanja vrlo jednostavan, jer je klijentima dozvoljeno da ih na prevod dostave putem mejla, a kada prevodilac i sudski tumač završe njihovu obradu i mi njima možemo na isti način da pošaljemo prevedene sadržaje.

Prevod svih vrsta ugovora sa japanskog jezika na turski

Prevodioci i sudski tumači u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford u našoj zemlji mogu da izvrše i prevođenje različitih tipova ugovora sa japanskog na turski jezik, ali i sertifikata i licenci, odnosno prevode punomoćje za zastupanje, kao i sudske odluke i presude, te žalbe, tužbe i rešenja, a posebno ističemo da možemo da izvršimo i obradu tekovina Evropske Unije.

Sem toga, naši stručnjaci mogu da obrade i sva ona dokumenta koja spadaju u poslovnu, ali i ličnu dokumentaciju, odnosno ona dokumenta koja čine sastavni deo tehničke, medicinske, građevinske i tenderske dokumentacije. A pored prevoda pasoša i lične karte, potvrda o prebivalištu i vozačke, odnosno saobraćajne dozvole, obrađujemo i uverenje o državljanstvu, kao i izvode, kako iz matične knjige rođenih, tako i umrlih, odnosno venčanih. Možemo da obradimo i bilanse stanja i uspeha, fakture i poslovne izveštaje (revizorski, godišnji, finansijske), kao i osnivačke akte, odnosno statute preduzeća, te rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda i deklaracije proizvoda, odnosno lekarske nalaze, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga dokumenta koja čine navedene vrste dokumentacija.

Kada je to potrebno našem klijentu, možemo da izvršimo i obradu onih dokumenata koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke, a što podrazumeva obradu svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola i rezultata naučnih istraživanja, ali i naučnih patenata, odnosno radova, te nastavnih planova i programa fakulteta, diplomskih radova, uverenja o položenim ispitima.

Sudski tumač i prevodilac obrađuju i diplome i dodatke diplomi, potvrde o redovnom školovanju, kao i diplomske, odnosno seminarske radove i ostala dokumenta ovog tipa. Potvrdu o redovnim primanjima i o slobodnom bračnom stanju, te saglasnost za zastupanje, ali i potvrdu o stanju računa u banci, kao i uverenja o nekažnjavanju, odnosno neosuđivanosti i sve ostale vrste ne samo potvrda, nego i saglasnosti, uverenja i izjava, odnosno sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama kada to iziskuje situacija isto prevodimo sa japanskog na turski jezik, a zatim vršimo i njihovu overu i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Kako su svi klijenti kojima je potreban prevod za bilo koji dokument u pomenutoj kombinaciji jezika dužni da prilikom slanja dokumenata na obradu dostave i originalne koji će biti korišćeni na uvid, isto tako treba i da dobiju sve podatke o stavljanju Apostille pečata na ona dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa japanskog jezika na turski.

Prevodi igranih filmova sa japanskog na turski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima može da ponudi ne samo prevod igranih filmova, nego i njihovu finalnu obradu, to jest uslugu titlovanja, a ako to zahtevaju klijenti vršimo i njihovo sinhronizovanje.

Uz obradu igranih filmova, možemo da izvršimo i prevođenje crtanih i dokumentarnih, odnosno animiranih filmova, ali i serija, te reklamnih poruka, kao i zabavnih, dečijih, informativnih, obrazovnih i svih ostalih vrsta emisija. Naravno ova usluga podrazumeva obradu i onih materijala koji će biti emitovani na televiziji, kao i onih koji bi trebalo da se emituju na radiju, odnosno u bioskopu ili bilo gde drugo.

Naši sudski tumači i prevodioci su između ostalog specijalizovani i za usmeno prevođenje sa japanskog jezika na turski. Kada je klijentima potrebna ova usluga, oni su dužni da nas informišu o samom događaju za koji zahtevaju uslugu, kako bismo mogli da pripremimo odgovarajuću ponudu, jer su naši stručnjaci specijalizovani ne samo za simultano, odnosno konsekutivno prevođenje, što su usluge koje se najčešće sreću u praksi, već i za uslugu prevođenja uz pomoć šapata u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A kada se za određeni događaj predviđa upravo simultano prevođenje, onda u ponudu možemo da uvrstimo isto tako i po vrlo povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Klijente kod nas očekuju i prevodi sa japanskog jezika na turski za sve vrste internet sadržaja. Pa osim prevođenja web sajtova, možemo da izvršimo i obradu softverskih aplikacija i programa, ali i online kataloga, odnosno prodavnica, te ostalih internet sadržaja. A prilikom obrade ovakvih materijala klijentima ćemo omogućiti i uslugu optimizacije obrađenih sadržaja za internet pretraživače, kako bi im na taj način omogućili da vrlo brzo poboljšaju svoju poziciju u okviru polja pretrage, a čime će klijenti definitivno biti više nego zadovoljni.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje