Prevodi sa japanskog na portugalski jezik

Besplatni online prevod sa japanskog na portugalski jezik

Za online prevod sa japanskog na portugalski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Svaki klijent kome je potreban prevod sa japanskog na portugalski jezik, bez obzira da li su u pitanju dokumenta, tekstovi, sajtovi ili bilo koji drugi sadržaji, može ovu uslugu dobiti u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford u zemlji.

Kako su u našem timu brojni stručnjaci za oba jezika, te pored prevodilaca i sudskih tumača, tu su i lektori i korektori, odnosno profesionalni titleri i stručnjaci zaduženi za sinhronizovanje prevedenih sadržaja. Tako klijentima nudimo mnogobrojne usluge, koje uz prevođenje sa japanskog na portugalski uključuju i lekturu i korekturu, odnosno prevod audio i video materijala, poput filmova, reklamnih poruka, serija i emisija svih vrsta, te njihovo sinhronizovanje, kao i titlovanje.

Osposobljeni smo i za profesionalno prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji za knjige svih vrsta, kako romane, prozu, poeziju beletristiku, tako i udžbenike. Možemo da izvršimo i prevod popularnih, kao i stručnih tekstova iz različitih oblasti, odnosno članaka iz novina i časopisa različitih vrsta.Prevođenje sa japanskog na portugalski
Prevođenje sa portugalskog na japanski

Web sajtove i ostale internet sadržaje, poput softvera (programi i aplikacije), online kataloga i prodavnica, te materijale iz oblasti marketinga isto prevodimo u navedenoj kombinaciji jezika. A kako su tu i prevodioci i sudski tumači osposobljeni za usmeno prevođenje sa japanskog na portugalski, to svi zainteresovani klijenti mogu da ih angažuju bez obzira da li im je potrebno simultano, šapatno ili konsekutivno prevođenje u ovoj kombinaciji i tom prilikom u ponudu možemo da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što takođe vršimo na zahtev klijenata.

Prevođenje dokumenata svih vrsta, takođe nudimo svakome ko ima potrebu za tim. A prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše njihovu kompletnu obradu, te da uz prevod sa japanskog na portugalski urade i overu, koju će izvršiti ovlašćeni sudski tumači, čime ćete u relativno kratkom roku i po sasvim sigurno najpovoljnijim cenama dobiti dokument koji je apsolutno spreman za korišćenje, jer mu upravo pečat sudskog tumača daje vrednost u pravnom i u smislu zakona.

A da bismo mogli da izvršimo ovu uslugu na propisan način, morate da nam dostavite na uvid i originale što možete da učinite ili lično, donošenjem u jednu od naših poslovnica ili da nam ih pošaljete preko kurirske službe, odnosno putem “Pošte Srbije” i to preporučenom pošiljkom. Materijale za koje nije potrebno izvršiti overu, kao što su tekstovi, časopisi, knjige i drugi, možete da nam dostavite i elektronskim putem. A njih isto tako možete dobiti po završetku obrade, međutim obrađena dokumenta možemo da vam pošaljemo na adresu koju navedete ili da izvršite lično preuzimanje u onoj poslovnici Akademije Oxford koja vam je najbliža. U slučaju da se odlučite za prvu opciju, to jest na dostavu prevedenih dokumenata na adresu, morate imati na umu da je to usluga koje se tretira kao dodatna i da plaćanje vršite prilikom preuzimanja, a po ceni koja je važeća u kurirskoj službi, koja vam i donosi pošiljku.Zakonom propisana procedura nalaže da je za većinu dokumenata sasvim dovoljno izvršiti prvo prevod sa japanskog jezika na portugalski, a zatim i overu sudskog tumača, ali postoje i dokumenta za koja ovo nije dovoljno, već je potrebno staviti i takozvani Apostille pečat, koji je još poznat pod nazivom haški. Njega klijenti samostalno mogu da dobiju u nadležnim institucijama, jer u ovom slučaju sudski tumači i prevodioci nisu nadležni, pa je zato potrebno da informacije o stavljanju Apostille pečata na konkretna dokumenta, za koja su vam potrebni prevodi sa japanskog na portugalski jezik, dobijete u osnovnom sudu, to jest u onim službama koje su za stavljanje haškog pečata nadležne. Najbolje je da izvršite sve potrebne provere u vezi sa ovom vrstom overe pre nego što dokumenta dostavite nama, jer ćete time znatno olakšati čitav proces, budući da zakon propisuje stavljanje Apostille pečata na dva načina. Na neka dokumenta se prvo stavlja ovaj pečat, a onda se vrše prevod i overa sudskog tumača ili se, pak prvo vrši prevođenje dokumenta sa japanskog na portugalski, zatim overa sudskog tumača i na kraju se stavlja haški pečat.

A ako su vam potrebni prevodi u pomenutoj kombinaciji jezika za ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su različiti tipovi saglasnosti uverenja, te potvrda i izjava, ne oklevajte da nas kontaktirate, jer su naši prevodioci i sudski tumači u potpunosti osposobljeni za pružanje ove usluge.

Oni, takođe prevode i sva lična, ali i poslovna dokumenta, a pored izvoda iz matične knjige rođenih, to jest umrlih i venčanih (krštenica, umrlica i venčani list) prevode i: uverenje o državljanstvu, ličnu kartu, vozačku dozvolu, pasoš, dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu, radnu i saobraćajnu dozvolu, odnosno rešenje o osnivanju pravnih lica, poslovne izveštaje svih vrsta zagrada (finansijski, revizorski, godišnji), osnivački akti preduzeća, poslovne odluke, statute preduzeća, fakture i ostala lična, to jest poslovna dokumenta.

Sva ona dokumenta koja ulaze u sastav različitih tipova dokumentacija, takođe prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, a što se najpre odnosi na građevinske projekte, uputstva za rukovanje i lekarske nalaze, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i sva ostala dokumenta koja čine ne samo medicinsku i građevinsku, već i tehničku, odnosno dokumentaciju za tender.

Nastavne planove i programe fakulteta, rezultate naučnih istraživanja, kao i seminarske, ali i naučne i diplomske radove, te naučne patente ćemo takođe obraditi na zahtev klijenata, a možemo da izvršimo i prevod sa japanskog na portugalski za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, te potvrde o redovnom školovanju ili uverenja o položenim ispitima, kao i za sva ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke.

Različite vrste sertifikata i licenci, odnosno presude o razvodu braka, ugovore, tekovine Evropske Unije, kao i punomoćje za zastupanje, te ostala pravna akta, takođe ćemo prevesti u ovoj jezičkoj kombinaciji i overiti pečatom sudskog tumača.

Prevod dozvole za boravak sa japanskog jezika na portugalski

Uz prevođenje dozvole za boravak sa japanskog na portugalski jezik, klijentima omogućujemo i njihovo overavanje i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, što je u ovoj situaciji ovlašćeni sudski tumač. Kada dokument koji je preveden, poseduje i ovaj pečat to znači da je njegova sadržina u potpunosti verna originalnom dokumentu i da može da se primenjuje u praksi, iato kao i bilo koji zakonski važeći dokument. Upravo iz tog razloga su klijenti u obavezi da na uvid dostave originalna dokumenta, ali imaju obavezu i da se na vreme raspitaju u osnovnom sudu u svom gradu da li se za dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa japanskog na portugalski jezik zahteva i dodatna overa, to jest da li je potrebno staviti Apostille pečat na njih.

A sem dozvola za boravak, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i ostale vrste dozvola, poput saobraćajne, radne i vozačke, ali i ličnu kartu, uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, odnosno pasoš, kao i izvode iz matične knjige, bilo rođenih, bilo venčanih ili umrlih.

Sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast poslovanja, odnosno nauke i obrazovanja, ali i medicine, te građevinsku, tehničku i tendersku dokumentaciju, ćemo isto tako najpre prevesti u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a zatim i overiti pečatom sudskog tumača.

U suštini, prevodioci i sudski tumači obrađuju apsolutno sva dokumenta, a osim diplome i dodatka diplomi, te svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisa ocena i rezultata naučnih istraživanja, prevodimo i nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, odnosno potvrde o redovnom školovanju, kao i seminarske, te diplomske i naučne radove i naučne patente. Prevodimo i lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje. Obrađujemo na zahtev klijenata i fakture, sertifikate, poslovne izveštaje i odluke, odnosno licence, ugovore, punomoćja za zastupanje, kao i ostala pravna akta.

A i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kad god je to potrebno će takođe prevodilac i sudski tumač obraditi u skladu sa zahtevima klijenata, odnosno najpre izvršiti njihov prevod sa japanskog na portugalski, a zatim i overu u skladu sa slovom zakona. Pored potvrde o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, možemo da izvršimo i prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji za saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, ali i o neosuđivanosti, te potvrdu u o stanju računa u banci i sve ostale vrste potvrda, kao i saglasnosti, uverenja i izjava.

Prevođenje uz pomoć šapata sa japanskog na portugalski jezik

Usluga koja podrazumeva prevod uz pomoć šapata sa japanskog jezika na portugalski spada u red specifičnih usluga, jer je vrlo mali procenat stručnjaka specijalizovan za ovu vrstu usmenog prevođenja i to upravo u ovoj kombinaciji jezika.

A sem toga, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford mogu da izvrše i konsekutivno, ali i simultano prevođenje u pomenutoj kombinaciji, što zavisi od zahteva samog događaja koji klijent organizuje i za koji mu je potrebna ova usluga. Takođe prilikom pripreme ponude klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a kada to iziskuju uslovi događaja.

Sve vrste knjiga, počev od romana i proze, preko dela poezije i beletristike, pa do udžbenika, možemo da obradimo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji.

Klijentima nudimo i obradu materijala iz oblasti marketinga, ali i časopisa, odnosno članaka iz novina. A osim reklamnih flajera i letaka, prevodilac i sudski tumač obrađuju i PR tekstove, kataloge i plakate, ali i vizit kartice i brošure i to uz primenu svih pravila dobrog marketinga. Jednostavnije rečeno, oni će reklamnu poruku koju nose originalni materijali prilagoditi pravilima koja nalaže portugalski jezik, kako bi se izvorni govornici ovog jezika upoznali sa onim što se reklamira.

Lekturu i korekturu nudimo svim klijentima koji već poseduju materijale za koje je izrađen prevod sa japanskog jezika na portugalski, ali kojim nisu zadovoljni.

Prevodi animiranih filmova sa japanskog jezika na portugalski

Uz prevođenje animiranih filmova sa japanskog na portugalski jezik, ali i crtanih igranih, dokumentarnih i drugih vrsta, klijentima nudimo i uslugu njihove finalne obrade, to jest sinhronizovanja, kao i uslugu titlovanj.

Uz prevođenje filmova, obrađujemo i reklamne poruke, odnosno informativne i zabavne emisije, te serije, ali i dečije i obrazovne emisije i to kako one koje bi trebalo da budu emitovane na radiju, tako i one koje su namenjene emitovanju na televiziji ili internetu.

Reklamne materijale bilo koje vrste, takođe obrađujemo na zahtev naših klijenata, a uz prevođenje sa japanskog na portugalski za online kataloge i prodavnice, nudimo i obradu softverskih programa i aplikacija, odnosno sajtova. Sudski tumač i prevodilac tokom obrade ovakvih materijala se drže svih pravila SEO (Search Engine Optimisation), a što ima za cilj da se obrađeni sadržaji što pre nađu u samom vrhu internet pretrage.

Tekstove koji su namenjeni plasiranju za širu javnost, odnosno one koji će biti prezentovani isključivo stručnim licima za određenu oblast, takođe prevodimo u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Uz prevode sa japanskog na portugalski za tekstove iz oblasti turizma, marketinga, te ekologije i zaštite životne sredine, odnosno komunikologije, građevinske industrije i menadžmenta, nudimo vam i obradu tekstova iz oblasti nauke i farmacije, ali i politike, obrazovanja i psihologije, zatim prava i ekonomije, te sociologije i mnogih drugih naučnih disciplina.

Takođe napominjemo da klijenti kojima su potrebni prevodi sa japanskog na portugalski za tekstove bilo koje vrste imaju mogućnost da nam sadržaje dostave i putem mejla kako bismo maksimalno ubrzati čitav proces.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje