Prevodi sa japanskog na ruski jezik

Besplatni online prevod sa japanskog na ruski jezik

Za online prevod sa japanskog na ruski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodioci i sudski tumači koji čine tim stručnjaka Akademije Oxford mogu da izvrše i prevođenje sa japanskog jezika na ruski kako za dokumenta, tako i za sve ostale sadržaje, poput tekstova i reklamnih materijala, odnosno video i audio sadržaja.

Klijenti kojima je potreban prevod, mogu materijale da dostave putem mejla, ali isključivo onda kada su u pitanju sadržaji za koje nije potrebna overa sudskog tumača, jer su u tom slučaju obavezni da dostave originale na uvid, pa se proces slanja u određenoj meri ipak razlikuje u odnosu na slanje ostalih sadržaja. Tako dokumenta, odnosno njihove originalne mogu da pošalju preko kurirske službe, te da ih donesu lično u onu poslovnicu koja im je najbliža ili pošalju preporučenom pošiljkom putem “Pošte Srbije”. A kada sudski tumač i prevodilac završe sa obrađivanjem dostavljenih sadržaja, klijenti mogu da ih lično preuzimu u našoj poslovnici ili da zahtevaju da im budu poslata na određenu adresu, što je dodatna usluga, pa se samim tim i naplaćuje odvojeno od osnovne, a po ceni koja važi u kurirskoj službi koja vam i dostavlja pošiljku. Inače, one materijale za koje se ne vrši overa, kao što su tekstovi, knjige ili, pak reklamni materijali, vam dostavljamo putem mejla, ako tako želite.

Obrada dokumenata se razlikuje u odnosu na prevođenje sa japanskog jezika na ruski za sve ostale sadržaje, jer zahteva i overu pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača, ali ima i onih dokumenata za koje zakon nalaže da je potrebno izvršiti i nadoveru, to jest na njih treba staviti haški pečat, koji nosi naziv još i Apostille. Za ovaj pečat nisu nadležni naši sudski tumači i prevodioci, već posebne službe koje funkcionišu pri osnovnim sudovima Srbije, pa se iz tog razloga klijentima preporučuje da prvo zatraže informaciju da li je ovaj pečat obavezan i za dokumenta za koje su im potrebni prevodi sa japanskog na ruski jezik. Ukoliko jeste obavezan, onda moraju da saznaju i po kom principu se vrši overa, to jest da li se Apostille pečat stavlja po završetku obrade dokumenta od strane naših stručnjaka ili na samom početku procesa njihove obrade, jer od toga u potpunosti zavisi i sam tok obrade tog dokumenta.Prevođenje sa japanskog na ruski
Prevođenje sa ruskog na japanski

U slučaju da su vam prevodi bilo kog dokumenta ili dokumentacija potrebni u kratkom roku možete nam iha najpre dostaviti elektronskim putem, a posle toga u najkraćem roku izvršiti dostavu originala na uvid.

Ne samo da vršimo prevođenje sa japanskog jezika na ruski za lična dokumenta (uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, pasoš, dozvola za boravak, lična karta, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, krštenica, umrlica, venčani list, radna dozvola i druga), već prevodimo i ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a što podrazumeva obradu svih tipova uverenja, saglasnosti, izjava i potvrda (uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i o redovnim primanjima i ostala slična dokumenta).

Pored toga, sudski tumač i prevodilac će obraditi na vaš zahtev i sva ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, odnosno za oblast nauke, kao što su: diplome i dodaci diplomi, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, seminarski radovi, uverenja o položenim ispitima, diplomski radovi, rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi i patenti, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i ostala dokumenta iz ove grupe.Možemo da izvršimo i prevođenje sa japanskog jezika na ruski za dokumenta poput lekarskih nalaza, uputstava za rukovanje i specifikacija farmaceutskih proizvoda, odnosno građevinskih projekata, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga dokumenta koja ovom prilikom nismo naveli, a koja ulaze u sastav građevinske, medicinske, tenderske i tehničke dokumentacije.

Kada su u pitanju prevodi pravnih akata, slobodno možemo reći da su sudski tumač i prevodilac prevode apsolutno sva dokumenta iz ove grupe, što se najpre odnosi na tekovine Evropske Unije, različite tipove ugovora, kao i sertifikata, ali i licenci, zatim presude o razvodu braka, te sve ostale vrste kako sudskih presuda, tako i rešenja i odluka, odnosno žalbi, kao i tužbi.

Pored dokumenata, prevodimo i različite vrste video i audio sadržaja, a možemo na zahtev klijenata da izvršimo ne samo njihov prevod, već i sinhronizaciju, kao i uslugu njihovog titlovanja. A to se prvenstveno odnosi na dokumentarne i igrane filmove, mada će prevodilac i sudski tumač obraditi i informativne emisije i reklamne poruke, zatim obrazovne, dečije i zabavne emisije i to kako one koje će biti emitovane na televiziji, tako i radijske sadržaje. Osim serija, te crtanih i animiranih filmova, sa japanskog jezika na ruski prevodimo i internet sadržaje, počev od online kataloga i prodavnica, preko softverskih programa, ali i aplikacija, pa do web sajtova.

Tekstove različite tematike i namene, kako one koji su namenjeni prezentovanju javnosti, tako i stručne sadržaje iz oblasti politike, komunikologije, farmacije i medicine, ali i nauke, finansija i obrazovanja, zatim građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, te marketinga, turizma, prava, politike i menadžmenta, odnosno informacionih tehnologija i mnogih drugih oblasti će takođe prevodioci i sudski tumači da obrade u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i to u najkraćem mogućem roku, a po cenama koje važe za vrlo pristupačne.

Osim toga prevodimo i sadržaje iz oblasti marketinga (flajeri, brošure, vizit kartice, PR tekstovi, katalozi i drugi), kao i sadržinu ilustrovanih, ali i stručnih časopisa, odnosno dela književnosti i udžbenike, te članke iz novina.

Kod nas možete angažovati i stručnjake čija je specijalnosti usmeno prevođenje sa japanskog jezika na ruski, te vam možemo omogućiti iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A to da li će biti primenjeno upravo simultano ili, pak prevođenje pomoću šapata, odnosno konsekutivno, samo zavisi od vrste događaja koji organizujete, a za koji zahtevate ovu uslugu. N nakon što nam dostavite sve podatke o samom događaju i njegovoj organizaciji, naši stručnjaci će odlučiti koji tip prevođenja će biti primenjen kako bi u potpunosti odgovorili svim zahtevima.

Klijentima nudimo i obradu svih onih sadržaja za koje već posedujetu prevod sa japanskog jezika na ruski, ali niste njime zadovoljni. Ova usluga podrazumeva njihovu redakturu, to jest lekturu i korekturu, kako bi prevedeni materijali bili usklađeni sa pravilima ruskog jezika i samim tim bili kvalitetno obrađeni.

Prevod stručnih časopisa sa japanskog jezika na ruski

Sadržinu stručnih stručnih časopisa za koji su vam potrebni prevodi sa japanskog na ruski jezik nam možete dostaviti i putem mejla i mi vama na isti način, nakon što prevodilac i sudski tumač završe sa njihovom obradom.

Uz to, nudimo vam i prevođenje u pomenutoj kombinaciji za ilustrovane, ali i dečije i mnoge druge vrste časopisa, odnosno za udžbenike, članke iz novina, ali i književna dela različitih žanrova (proza, beletristika, romani, poezija i drugi).

Vršimo i uslugu lekture, to jest korekture koja se odnosi na sve sadržaje za koje je već urađen prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, ali on nije dovoljno kvalitetan, pa je neophodno izvršiti ispravke.

Usmeno prevođenje sa japanskog na ruski jezik je isto usluga koju će na zahtev klijenata izvršiti sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford. Neophodno je da nam tom prilikom dostavite sve podatke o samom događaju za koji zahtevate ovu uslugu, kako bismo mogli da pripremimo ponudu i odlučimo da li ćemo primeniti simultano ili, pak konsekutivno, to jest prevođenje uz pomoć šapata. A ako to odgovara zahtevima događaja za koji se primenjuje ova usluga, klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po naročito povoljnim cenama.

Obrada svih vrsta onlajn sadržaja, poput kataloga, web prodavnica i internet sajtova, ali i softverskih aplikacija i programa, takođe spada u domen rada naših stručnjaka. A prevodilac i sudski tumač će tokom njihove obrade voditi računa o marketinškim pravilima, kako bi svim potencijalnim klijentima kojima je ruski maternji jezik pružili mogućnost da bliže upoznaju ono što se putem plakata i reklamnih flajera, odnosno brošura, PR tekstova, kataloga i drugih marketinških materijala reklamira.

Kada je to potrebno našim klijentima, možemo da im ponudimo i prevođenje sa japanskog na ruski jezik za vizit kartice.

Prevodi građevinskih projekata sa japanskog na ruski jezik

Prevođenje građevinskih projekata sa japanskog jezika na ruski, klijenti kod nas mogu da dobiju njihovo overavanje i to pečatom sudskog tumača , a prevodilac i sudski tumač obrađuju i uputstva za rukovanje i deklaracije proizvoda, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav građevinske i tehničke, kao i tenderske, odnosno medicinske dokumentacije.

Prevodimo uz to i sva dokumenta iz poslovne sfere, a što podrazumeva obradu bilansa uspeha i stanja i rešenja o osnivanju pravnih lica, odnosno poslovnih izveštaja (revizorski, godišnji, finansijski), zatim poslovnih odluka, kao i faktura i mnogih drugih dokumenata, koja se tiču poslovanja pravnih subjekata.

U pomenutoj jezičkoj kombinaciji, prevodimo i lična dokumenta, tako da sudski tumači i prevodioci obrađuju ne samo ličnu kartu, uverenje o državljanstvu, krštenicu, pasoš i vozačku dozvolu, već i dozvolu za boravak, ali i saobraćajnu dozvolu, odnosno potvrdu o prebivalištu, ali i izvode iz matičnih knjiga venčanih i umrlih, zatim radnu dozvolu i mnoge druge.

Takođe obrađujemo i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne patente, ali i naučne, diplomske i seminarske radove, te diplome i dodatke diplomi, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, ali i nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola i mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, ali i nauke.

Kada to zahtevaju klijenti, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sve vrste saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja, to jest sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su punomoćje za zastupanje i sve vrste ugovora, zatim tekovine Evropske Unije, ali i sudske tužbe, odluke, presude i rešenja, kao i žalbe, tako da dobijate njihov prevod sa japanskog jezika na ruski, ali i overu pečatom sudskog tumača.

Ne zaboravite da kod nas dobijate kompletnu obradu apsolutno svih dokumenata, tako da je potrebno da nam na uvid dostavite i originalna dokumenta, ali i da u osnovnom sudu dobijete informaciju o tome da li je na konkretna dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa japanskog jezika na ruski neophodno stavljanje haškog, to jest Apostille pečata.

Prevođenje tekstova iz oblasti ekonomije sa japanskog na ruski jezik

Stručne i popularne tekstove iz oblasti ekonomije, ali i mnogih drugih grana prirodnih i društvenih nauka, ćemo takođe obraditi u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. A prevodioci i sudski tumači, pored ostalog vrše i prevođenje sa japanskog jezika na ruski za tekstove iz oblasti finansija i prava, odnosno komunikologije, menadžmenta, građevinske industrije, informacionih tehnologija i marketinga, ali i psihologije, filozofije i sociologije i mnogih drugih naučnih disciplina. Prednost je u ovom slučaju što nam sadržaje na prevod možete poslati i putem mejla, a ako vam tako odgovara isto ih možete dobiti i po završetku obrade od strane naših stručnjaka.

Sudski tumači i prevodioci obrađuju i one sadržaje koji su namenjeni reklamiranju određene kompanije, to jest različitih usluga i proizvoda, a to znači da vam uz prevođenje sa japanskog jezika na ruski za vizit kartice, plakate i brošure, nude i prevod za PR tekstove i kataloge, kao i ostale reklamne materijale.

Na zahtev klijenata obrađujemo i igrane i dokumentarne filmove, ali i crtane i animirane, odnosno obrazovne, dečije i informativne, kao i ostale vrste radijskih i televizijskih emisija, te reklamne poruke i serije. U sklopu ove usluge svi zainteresovani klijenti uz prevod sa japanskog jezika na ruski za pomenute sadržaje dobijaju i finalnu uslugu, koja podrazumeva ne samo njihovo titlovanje, već po potrebi i njihovu sinhronizaciju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje