Prevođenje sa japanskog na flamanski jezik


Na više od 20 lokacija u celoj zemlji, tačnije u svakom gradu u kome zvanično ima poslovnicu Prevodilački centar Akademije Oxford je dostupna usluga, koja se odnosi na direktno prevođenje sa japanskog jezika na flamanski. A ona se primenjuje u obe varijante, s tim da se po zahtevu klijenata izvršavaju i mnoge druge usluge, koje se mogu smatrati dodatnim.

Pomenimo odmah da prevodioci i sudski tumači obradu dokumenata izvršavaju u skladu sa važećim zakonom, što znači da je pored osnovne usluge, dostupna i dodatna u vidu overe svakog prethodno prevedenog dokumenta. Svaki klijent na taj način u optimalnom roku dobija kompletno obrađen sadržaj i njegov dokument je sa zakonskog i pravnog aspekta potpuno validan.

Uz to što će kompletno da obrade sva dokumenta iz domena nauke i obrazovanja, odnosno ona koja se predaju brojnim nadležnim institucijama (svi tipovi saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda), prevodilac i sudski tumač će u datoj jezičkoj kombinaciji prevesti, a potom i overiti sva lična dokumenta.Prevođenje sa japanskog na flamanski
Prevođenje sa poljskog na japanski

Na zahtev klijenata se izvršavaju i direktni prevodi pravnih akata sa japanskog jezika na flamanski, a po potrebi ovi stručnjaci vrše kompletnu obradu i svih tipova dokumentacija (tenderska, građevinska, medicinska, tehnička, poslovna i druge).

Zakonom je propisano kako funkcioniše postupak overe, te podrazumeva da ovlašćeni sudski tumač mora na prvom mestu da izvrši upoređivanje prevedenog i originalnog dokumenta, pa je to i osnovni razlog zašto se od klijenta zahteva da na uvid originalna dokumenta njemu i dostavi.

Dostupne su tri mogućnosti za to, tako da pojedinci biraju hoće li originalna dokumenta poslati preko kurirske službe ili „Pošte Srbije“, ali isključivo preporučenom pošiljkom, a mogu ih i doneti u poslovnicu lično.Prilikom obrade bilo kojih drugih sadržaja je dostupan mnogo jednostavniji način ne samo za njihovo dostavljanje, nego i za preuzimanje i podrazumeva komunikaciju preko mejl adrese.

Izuzev mogućnosti da lično preuzme prevedena i pečatom pomenutog stručnjaka overena dokumenta, klijentu je na raspolaganju i ona koja podrazumeva korišćenje usluga kurirske službe. Svakako će na vreme biti obavešten o ceni te usluge, uzevši u obzir da se ona tretira kao dodatna.

Prema iznetim zahtevima može da bude izvršen i hitan prevod dokumenata sa japanskog jezika na flamanski, što je poseban tip usluge, koji podrazumeva izuzetno brzu izradu prevoda i overe. Tada klijent treba prvo elektronski da dostavi konkretne sadržaje, a posle toga će morati da ispoštuje navedeno pravilo o dostavljanju originalnih dokumenata na uvid.

Savetuje se svakom klijentu da informacije o overi specijalnom vrstom pečata pribavi samostalno u sklopu nadležnih institucija u našoj zemlji, uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci ne poseduju propisana ovlašćenja za overu Apostille, odnosno takozvanim Haškim pečatom.

Ako je nekome potrebno da bude izvršeno usmeno prevođenje sa japanskog jezika na flamanski, obavezan je da zaposlene u izabranom predstavništvu navedene institucije obavesti o svemu što se odnosi na organizaciju same manifestacije. Sve to se zahteva zato što ovi stručnjaci primenjuju kako prevođenje uz pomoć šapata, tako i konsekutivni, odnosno simultani prevod u toj varijanti jezika. A zvaničnom ponudom ove specijalizovane institucije je obuhvaćena i usluga, namenjena klijentima za čiji događaj se ta vrsta usmenog prevoda primenjuje, a podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Naravno da će prevodilac i sudski tumač u toj kombinaciji jezika obraditi kako popularne tekstualne materijale, tako isto i naučne, zatim književna dela i članke iz novina. Shodno zahtevima će biti izrađen i prevod udžbenika sa japanskog jezika na flamanski, odnosno marketinških materijala i časopisa.

Usluge sinhronizacije i titlovanja video i audio sadržaja su dostupne u svakoj poslovnici ove institucije, a podrazumeva se da pomenuti stručnjaci mogu da prevedu sve te sadržaje po zahtevu.

Pored toga što mogu biti izvršeni prevodi online sadržaja sa japanskog jezika na flamanski, biće primenjeni i alati SEO (Search Engine Optimisation), tako da će svi ti materijali biti i u skladu sa pravilima optimizovani.

Prevodi uverenja o položenim ispitima sa japanskog na flamanski jezik

Sva ona dokumenta koja se odnose na obrazovanje, a među njima i uverenje o položenim ispitima će sudski tumač i prevodilac, koji su u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni da obrade kada se to od njih zahteva. U tom slučaju će izvršiti prvo prevod dokumenata sa japanskog jezika na flamanski, a posle toga i overu, kojom će zvanično potvrditi da je prevod u potpunosti isti kao i originalan.

Klijenti će dobiti kompletno obrađeno i pomenuto uverenje, ali i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, te prepis ocena i seminarske radove, kao i diplomu i dodatak diplomi, potom nastavne planove i programe fakulteta, diplomske radove i potvrdu o redovnom školovanju, ali i mnoge druge sadržaje, koji se na obrazovanje odnose.

Zvanično ovlašćeni sudski tumač je u obavezi da prvo uporedi bilo koji preveden dokument sa originalom, što znači da klijent mora da na uvid ta dokumenta prethodno i da priloži.

A kako se overa takozvanim Apostille pečatom, koji je još poznat i pod nazivom Haški ne nalazi među uslugama, koje zaposleni ove institucije imaju pravo da izvrše, to je vrlo važno da svaki klijent ponaosob informacije o postupku okarakterisanom kao nadovera dobije. Zapravo bi trebalo da kontaktira najbliži osnovni sud, te da se raspita da li Haški pečat na njegova dokumenta mora da bude stavljen i u kom momentu tokom postupka obrade se taj tip overe izvršava.

Na raspolaganju je zainteresovanim klijentima i prevod dokumenata, koja se podnose nadležnim institucijama u pomenutoj varijanti jezika. Primarno se misli na različite tipove kako saglasnosti i uverenja, tako i izjava i potvrda, kao što su na primer potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o visini primanja i uverenje o neosuđivanosti, zatim potvrda o stanju računa u banci i saglasnost za zastupanje, te potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i sva ostala dokumenta tog tipa.

Isto tako će prevodilac i sudski tumač izvršiti profesionalno prevođenje naučnih patenata sa japanskog jezika na flamanski, odnosno naučnih radova i rezultata naučnih istraživanja, ali i ostalih dokumenata koja su prvenstveno za nauku vezana na bilo koji način.

Ukoliko se za tim javi potreba, kompletno mogu da budu obrađena i sva lična dokumenta, počev od vozačke i saobraćajne dozvole, zatim pasoša i lične karte, te uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, pa do dozvole za boravak, potvrde o prebivalištu i izvoda iz matične knjige umrlih, odnosno venčanih, te radne dozvole i mnogih drugih.

Ko god bude dostavio na obradu lekarske nalaze, može očekivati i njihov prevod i overu, a podrazumeva se da su članovi tima svake poslovnice specijalizovani i za prevod svih ostalih dokumenata koja su svrstana u medicinsku dokumentaciju (specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i sva ostala).

U skladu sa iznetim zahtevima će biti izvršeni i prevodi presuda o razvodu braka sa japanskog jezika na flamanski, odnosno različitih vrsta licenci i sertifikata, s tim što prevodioci i sudski tumači kompletno mogu da obrade i tekovine Evropske Unije, zatim sudska rešenja i tužbe, potom punomoćje za zastupanje i sudske žalbe, ali i sudske odluke i sva ostala pravna akta.

Takođe može da bude omogućena i kompletna obrada svih onih dokumenata, koja su svrstana u poslovnu dokumentaciju, jer se tiču poslovanja bilo preduzetnika, bilo određenog pravnog lica. A izuzev rešenja o osnivanju pravnog lica, poslovnih odluka i faktura, biće izvršen i prevod revizorskih, finansijskih i godišnjih poslovnih izveštaja sa japanskog jezika na flamanski, odnosno osnivačkog akta, kao i statuta preduzeća i ostalih dokumenata koja se na poslovanje odnose.

Kako laboratorijske analize tehničkih uzoraka, tako isto i uputstvo za rukovanje, zatim građevinske projekte i deklaracije proizvoda, ali i apsolutno svaki drugi dokument, koji je prema pravilima uvršten bilo u tendersku ili tehničku, bilo u građevinsku dokumentaciju će sudski tumač i prevodilac po zahtevu klijenata u konkretnoj jezičkoj kombinaciji i da prevedu i overe.

Prevođenje reklamnih letaka sa japanskog jezika na flamanski

Sve vrste tekstualnih sadržaja, bez obzira da li su u pitanju naučni, odnosno stručni ili popularni tekstovi će biti prevedene u konkretnoj varijanti jezika, a takođe je sasvim svejedno i kakvom se tematikom oni bave, pošto zaposleni ove institucije imaju dovoljno iskustva u obradi tekstova iz domena kako društvenih, tako isto i prirodnih nauka.

Takođe su ponudom ove institucije obuhvaćeni i direktni prevodi video i audio materijala sa japanskog na flamanski jezik, a što se odnosi kako na reklamne poruke, zabavne i informativne, te dečije i obrazovne emisije, tako isto i na crtane, animirane i igrane, kao i dokumentarne filmove i serije, ali i na mnoge druge sadržaje, koji treba da budu prezentovani na televiziji, u bioskopu i na internetu, odnosno na radiju. U okviru svakog predstavništva ove institucije su, takođe zaposleni i stručnjaci koji klijentima mogu da ponude uslugu sinhronizacije svih takvih sadržaja, odnosno njihovo profesionalno titlovanje. Klijenti zahvaljujući takvom principu obrade imaju priliku da prilično brzo dobiju sve materijale tog tipa koji mogu da budu prezentovani ciljanoj publici.

Usluga koja uključuje korekturu i lekturu svih materijala se vrši na zahtev klijenata u svakoj poslovnici, a tom prilikom će lektori i korektori da obrade prethodno prevedene sadržaje i u njima isprave sve greške. Usluga poznata kao redaktura se primenjuje upravo u tom slučaju, a ovi stručnjaci tada nastoje da sadržinu takvih materijala usklade sa originalima, a da istovremeno ispoštuju pravila ciljanog jezika.

U okviru svake poslovnice pomenute institucije su zaposleni stručnjaci, koji su specijalizovani za direktno prevođenje knjiga sa japanskog na flamanski jezik. Shodno iznetim zahtevima oni mogu da obrade i udžbenike i svako književno delo, a naravno da će zainteresovanima omogućiti i prevod članaka iz novina, odnosno kako ilustrovanih i dečijih, tako i stručnih, ali i svih ostalih vrsta časopisa.

U datoj varijanti jezika može da bude pružena i usluga usmenog prevoda, s tim da su sudski tumači i prevodioci specijalizovani za primenu kako šapatnog i konsekutivnog, tako isto i simultanog prevoda. A u svakom predstavništvu konkretne institucije se zainteresovanima nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, naravno ukoliko bude bilo određeno da ovi stručnjaci primene upravo tu vrstu usluge. Bitno je da ih klijent informiše kako od tačnom broju osoba, koje bi trebalo da učestvuju u određenoj manifestaciji, tako isto i o lokaciji na kojoj će ona biti održana, ali i o tome koliko je precizno organizator odredio da ona traje. Svi ti parametri se uzimaju u obzir prilikom kreiranja ponude, a da bi bila izabrana ona vrsta usmenog prevoda, koja će zahtevima i svakog učesnika i organizatora odgovoriti na adekvatan način.

Na osnovu iznetih zahteva će prevodioci i sudski tumači da obrade i sve vrste web sadržaja, ali će izvršiti i njihovu optimizaciju. Da budemo precizni, prvo se izrađuju direktni prevodi web sajtova sa japanskog na flamanski jezik, odnosno programa i internet kataloga, ali i aplikacija i online brošura, te svih ostalih sadržaja vezanih za računare i internet, a onda se primenjuju pravila SEO (Search Engine Optimisation), kako bi se oni uskladili sa pravilima pretrage.Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na japanski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje