Prevajanja iz arabskega v angleški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v angleški jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v angleški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ena od institucij, ki je specializirana za zagotavljanje navedene storitve prevajanja iz arabskega v angleški jezik, je vsekakor tudi Prevajalski center Akademije Oxford. Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači to storitev lahko izvedejo v pisani obliki za različne vsebine, prav tako lahko na zahtevo strank izvedejo tudi tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Vsekakor so strankam na razpolago tudi storitve redakcije katerekoli vrste materialov, pri čemer je treba poudariti, da profesionalno lekturo in korekturo neustrezno prevedenih vsebin v tej instituciji izključno izvajajo visoko usposobljeni strokovnjaki oziroma korektorji in lektorji.

Kadar se zahteva tolmačenje, je predvideno, da mora stranka pred oblikovanjem ponudbe posredovati vse potrebne podatke v zvezi s samim dogodkom oziroma z načinom njegove organizacije, ker omenjeni strokovnjaki poleg šepetanega tolmačenja lahko uporabijo, tako simultano kot tudi konsekutivno tolmačenje iz arabskega v angleški jezik. Oblikovanje ponudbe za konkretno storitev poteka šele potem, ko strokovna ekipa predstavništva omenjene institucije analizira informacije o lastnostih lokacije prirejanja dogodkov in o številu udeležencev ter o njegovem trajanju, ki jih stranka predhodno dostavi. Prav tako se v primeru, da bo sprejeta odločitev, da se za določeni dogodek uporabi ta vrsta tolmačenja, v ponudbo lahko doda tudi storitev najema opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako bo izpolnjena tudi zahteva stranke, ki v navedeni jezikovni različici želi dobiti prevedene besedilne materiale, tako tiste, ki bodo na razpolago večjemu številu bralcev kot tudi tiste, ki so striktno namenjeni določenemu krogu strokovnih oseb, specializiranih za posamezna področja. Posebej moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci lahko prevajajo besedila ne samo različne tematike, ampak tudi kompleksnosti in dolžine.


Prevajanje iz arabskega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v arabski jezik

Prav tako poskrbijo tudi za prevajanje različnih vrst materialov s področja marketinga, kot so na primer katalogi in reklamni letaki ter PR besedila kot tudi vizitke, brošure in plakati pa tudi na splošno rečeno vse druge vsebine, ki so namenjene reklamiranju storitev in izdelkov ter poslovanja nekega podjetja. Poleg tega stranke lahko dobijo prevedene tudi revije katerekoli vsebine kot tudi časopisne članke. Na zahtevo se lahko izvede tudi neposredno prevajanje učbenikov iz arabskega v angleški jezik, pri čemer omenjeni strokovnjaki prav tako lahko profesionalno obdelujejo tudi vsako književno delo (beletrija, poezija, romani in drugi).

Kadar se zahteva obdelava spletnih strani ali spletnih prodajaln in drugih vsebin, ki so vidne na spletu, vsekakor poteka tudi njihovo optimizacijo oziroma prilagajanje prevajanja polju iskanja. Natančneje rečeno, prevajalci in sodni tolmači se trudijo, da čim bolje uporabijo vsa pravila, ki so definirana kot SEO (Search Engine Optimisation) in da tako oblikujejo konkretne vsebine v skladu s pravili, ki veljajo s spletnim iskanjem in vse s ciljem, da bi bile vidne že med prvimi rezultati, kar se vsekakor tudi to zelo pozitivno odraža na poslovanje njihovih lastnikov. Razume se, da omenjeni strokovnjaki izpolnjujejo zahteve vseh strank, ki jim je v navedeni jezikovni različici potrebno prevajanje v konkretni jezikovni različici za katerikoli program ali aplikacijo pa tudi za vse druge vsebine, ki so povezane s tem področjem.

Glede na to, da navedena institucija zaposluje tudi strokovnjake, ki so zadolženi za zagotavljanje storitev sinhronizacije pa tudi podnaslavljanja, kar pomeni, da vsaka stranka, ki zahteva neposredno prevajanje video in zvočnih vsebin iz arabskega v angleški jezik, pravzaprav na enem mestu dobi njihovo kompletno obdelavo. Poleg reklamnih sporočil in izobraževalnih, informativnih ter zabavnih oddaj sodni tolmači in prevajalci lahko prevajajo tudi animirane filme zatem serije in risane filme kot tudi otroške radijske in televizijske oddaje, igrane filme kateregakoli žanra pa tudi dokumentarne ter nasploh vse druge vrste, tako zvočnih kot tudi video materialov.

Posebej poudarjamo, da stranke, ki jim je potrebna obdelava dokumentov v tej kombinaciji jezikov, najprej dobijo osnovno storitev oziroma njihovo strokovno prevajanje in po tem bo izvedena tudi overitev tako obdelanega dokumenta. S tem mu je dana pravna veljavnost, ker se samo dokument, ki je preveden in overjen žigom sodnega tolmača, lahko v praksi uporablja kot tudi vsak drugi, ki je pravno veljaven.

Glede na to, da je postopek overitve določen z zakonom in predvideva, da mora pooblaščena oseba najprej fizično primerjati izvirnik in preveden dokument, saj mora biti povsem prepričan, da gre za popolnoma enake vsebine, kar pomeni, da mora vsaka stranka, ki zahteva to storitev za to vrsto materialov, vpogled poslati ali prinesti izvirne dokumente.

Poleg tega, da jih lahko pošlje ali s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe, ima tudi možnost, da jih osebno prinese v prostore poslovalnice, druge vsebine pa lahko pošlje elektronsko, pri čemer so po enakem principu lahko dostavljeni vsi materiali, ki ne zahtevajo postopka overitve z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Za obdelane dokumente velja nekoliko drugačno pravilo, saj se morajo dostaviti tudi izvirniki, pa ima stranka možnost ali da jih v osebno prevzame v prostorih predstavništva ali pa od pooblaščene osebe zahteva pošiljanje kompletno obdelanih dokumentov na njen naslov. V tem primeru mora navedeno storitev plačati ločeno od prevoda in overitve in za oblikovanje cene je izključno pristojna služba, ki tudi izvaja dostavo.

Če posamezna stranka zahteva nujno prevajanje dokumentov iz arabskega v angleški jezik, jih mora najprej dostaviti elektronsko pa tudi da po tem spoštuje predhodno omenjeno pravilo oziroma priloži izvirne dokumente na vpogled.

Poleg medicinske dokumentacije (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in drugi), prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse dokumente, ki so povezani s področji sodstva ali prava (pogodbe, tožbe, licence, sodni sklepi, pravni red Evropske Unije, pritožbe, certifikati, sodne odločbe, pooblastila za zastopanje, sodne odločbe in vsi ostali pravni akti).

Strankam se izpolnjujejo tudi zahteve v zvezi s kompletno obdelavo vseh dokumentov, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, tako da omenjeni strokovnjaki poleg predmetnikov in programov fakultet, znanstvenih del in potrdila o rednem šolanju ter potrdila o opravljenih izpitih vsekakor prevajajo tudi rezultate znanstvenih raziskav in spričeval osnovnih in srednjih šol kot tudi prepis ocen pa tudi diplomo in dodatek k diplomi in po potrebi tudi diplomske oziroma seminarske naloge kot tudi znanstvena dela in druge vsebine, ki se tičejo omenjenih področij.

Seveda se iz arabskega v angleški jezik neposredno prevaja tudi poslovna dokumentacija (fakture, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna in letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, revizijska poročila in ostali dokumenti, ki so povezani s poslovanjem), sodni tolmači in prevajalci pa kompletno obdelujejo tudi vse osebne dokumente (dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje in drugi).

Vse dokumente, ki se obravnavajo kot sestavni del, ali razpisne ali tehnične, bodisi gradbene dokumentacije te strokovne osebe prav tako lahko kompletno obdelajo, če to stranke zahtevajo. Poleg gradbenih projektov oziroma laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev vsekakor lahko prevajajo tudi navodila za uporabo pa tudi deklaracije izdelkov in vse druge dokumente, ki veljajo za del omenjenih vrst dokumentacij.

Treba je posebej poudariti, da prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo zahteve vseh strank, ki jim je potrebno prevajanje vseh dokumentov, ki jih državne institucije lahko zahtevajo, kar se nanaša predvsem, tako na različne vrste potrdil in soglasij kot tudi na katerekoli potrdilo. Poleg potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o stanju računa v banki omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi prevajanje soglasij za zastopanje iz arabskega v angleški jezik in kompletno obdelujejo tudi potrdilo o samskem stanu pa tudi potrdilo o nekaznovanosti kot tudi potrdilo o višini dohodkov in druge dokumente iz te skupine.

Na koncu želimo omeniti tudi informacijo, ki je posebej pomembna in z njo vsekakor morajo biti seznanjeni vse stranke, ki v konkretni jezični različici zahtevajo obdelavo kateregakoli dokumenta. Predhodno opisani postopek, je uporaben za vse dokumente in šteje koz obvezen in je pogosto povsem dovolj, da bi se ti lahko uporabljali. V praksi obstajajo tudi dokumenti, za katere je zelo pomembno izvesti tudi nadoveritev oziroma morajo biti opremljeni s Haškim ali Apostille žigom in to v skladu s točno določenimi pravili. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci te vrste overitve ne morejo izvajati in tod samo zato, ker jim niso dana potrebna pooblastila, se mora vsaka stranka o njej posamično pozanimati v okviru pristojnih institucij. Pravzaprav bi bilo dobro, da v okviru specializiranih služb pri okrožnih sodiščih naše države vpraša, ne samo, ali je ta vrsta overitve obvezna tudi za njene dokumente, ampak mora izvedeti tudi, v skladu s katerim pravilom se v konkretnem primeru izvaja. V praksi najpogosteje uporabljata dva se načina overitve s Haškim žigom in zakonom je določeno, za kateri dokument, se katera od njih izvaja. Točneje dokumenti se z Apostille žigom opremijo ali potem ko omenjeni strokovnjaki te institucije končajo njihovo obdelavo ali pa preden začnejo in s samim tem se razlikuje tudi princip obdelave, pa je zato tudi zelo pomembno, da vsaka stranka posamično omenjene informacije pridobi, preden konkretne dokumente dostavi na obdelavo zaposlenima v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Prevajanje gradbenih projektov iz arabskega v angleški jezik

Prevajanje gradbenih projektov iz arabskega v angleški jezik mora v skladu z zakonskimi določbami vključevati tudi storitev, ki jo izvaja uradno zapriseženi sodni tolmači in je povezana za overitvijo prevedenega dokumenta. Strankam, ki angažirajo strokovnjake Prevajalskega centra Akademije Oxford bo vsekakor ponujena in ena in druga storitev, tako da bodo prihranili veliko časa in hkrati dobili gradbene projekte ali neki drugi dokument, ki je preveden v skladu sa trenutno veljavnimi pravili.

Prav zaradi takšnega principa obdelave morajo stranke prinesti izvirne dokumente na vpogled ali pa da jih pošljejo na enega od ponujenih načinov v predstavništvo omenjene institucije. Prav tako jim tudi uradno priporočamo, da se podrobno pozanimajo, ali za konkretne dokumente mora biti izvedena tudi posebna vrsta overitve oziroma ali se opremljajo z Apostille (Haški) žigom in po katerem principu, ker strokovnjaki navedene institucije ne posedujejo ustreznih dovoljenj, da bi to vrsto overitve smeli izvesti.

Prevajalci in sodni tolmači ne prevajajo samo omenjenih dokumentov, ampak tudi vse druge, ki sestavljajo, tako gradbeno kot tudi razpisno in tehnično dokumentacijo, kot so na primer deklaracije izdelkov, navodila za uporabo in laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi številne druge.

Na zahtevo strank iz arabskega v angleški jezik neposredno prevajamo tudi osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in smrti, prometno dovoljenje, potni list, delovno dovoljenje, vozniško in drugi osebni dokumenti), v skladu s potrebami pa sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi vse dokumente, ki predstavljajo sestavni del medicinske dokumentacije (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov in druga).

Vsekakor omenjeni strokovnjaki lahko najprej prevajajo in potem v skladu s pooblastili, ki so jim dana, tudi overijo vse vrste pravnih aktov oziroma razne osebne dokumente, ki so na kakršenkoli način povezani s področjema prava ali sodstva. Poleg sodnih odločb in pritožb oziroma certifikatov in pooblastila za zastopanje ter sodb kompletno obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije, licence in tožbe pa tudi različne vrste certifikatov, sklepe in vse druge dokumente, ki so povezana s konkretnimi področji.

Stranka, ki potrebuje neposredno prevajanje iz arabskega v angleški jezik za diplomo in dodatek k diplomi, to storitev vsekakor lahko dobi v optimalnem roku in predvideno je, da bo izvedena tudi overitev z žigom omenjenih strokovnjakov. Prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi predmetnike in programe fakultet, prepis ocen in potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol zatem potrdilo o rednem šolanju in rezultate znanstvenih raziskav ter znanstvene patente oziroma vse druge dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja. Razume se, da lahko izpolnijo tudi zahtevo strank, ki jim je v tej jezični kombinaciji potrebna obdelava, tako za diplomske in seminarske naloge kot tudi za znanstvena dela.

Katerikoli dokument, ki ga stranka mora predati neki pristojni instituciji, prav tako lahko prevedemo in overimo v skladu s pravili in poleg različnih vrst potrdil navedeni strokovnjaki lahko kompletno obdelujejo tudi katerokoli izjavo oziroma soglasje (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in druga), prav tako pa izpolnjujejo zahteve vsake stranke, ki ji je potrebno prevajanje poslovne dokumentacije iz arabskega v angleški jezik. Razume se, da sodni tolmači in prevajalci poleg poslovnih odločitev in faktur lahko kompletno obdelujejo tudi vse vrste poslovnih poročil, predvsem letna, revizijska in finančna, toda prav tako prevajajo tudi statut podjetja in sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma ustanovitveni akt podjetja in druge nenavedene dokumente, ki so uradno del te vrste dokumentacije.

Prevajanje časopisnih člankov iz arabskega v angleški jezik

Na zahtevo strank lahko strokovnjaki, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford, v konkretni jezikovni različici prevajajo tudi časopisne članke različne tematike in dolžine. Prevajalci in sodni tolmači iz arabskega v angleški jezik vsekakor prevajajo tudi revije in po potrebi pristopajo tudi profesionalni obdelavi kateregakoli poetskega ali proznega književnega dela kot tudi učbenikov, ki se ukvarjajo z različnimi temami.

Glede na to, da so profesionalci, katerih področje delovanje je usmerjeno na sinhronizacijo potrebnih materialov kot tudi na njihovo podnaslavljanje, prav tako zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, jih lahko absolutno vsaka stranka, ki želi dobiti prevedeno katerokoli zvočno ali video vsebino v konkretni jezični kombinaciji, angažira za izvedbo kompletne obdelave takšnih materialov. Poleg dokumentarnih filmov in reklamnih sporočil omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi kompletno obdelavo serij kot tudi igranih filmov različnih žanrov in zabavnih ter izobraževalnih oddaj oziroma risanih filmov, informativnih oddaj pa tudi animiranih filmov, otroških oddaj in vseh drugih materialov, ki bodo predvajani na radijskih postajah ali pa predstavljeni na spletu oziroma v kinematografih ali na televiziji.

Vsekakor iz arabskega v angleški jezik neposredno prevajamo tudi besedila, pri čemer je treba poudariti, da sodni tolmači in prevajalci lahko profesionalno odgovorijo tudi na zahtevo vsake stranke, ki ji je omenjena storitev potrebna, ne glede na to, s katero tematiko se konkretne vsebine ukvarjajo oziroma ne glede na kompleksnost in dolžino besedila. Ekonomija, finance, bančništvo in menedžment, gradbena industrija in komunikologija oziroma politika, sociologija in marketing pa tudi informacijske tehnologije, turizem in farmacija, ekologija in varstvo okolja, medicina in sociologija predstavljajo samo nekatere od področij, s katerimi je lahko povezana tema besedil, za katera stranka zahteva obdelavo v navedeni kombinaciji jezikov. Razume se, da ti izkušeni strokovnjaki v optimalnem roku prevajajo besedilne materiale, ki se ukvarjajo s katerokoli drugo temo, ki je povezana, tako z naravoslovnimi kot tudi z družbenimi vedami.

Navedena institucija zaposluje tudi profesionalne korektorje in lektorje, ki so usposobljeni za zagotavljanje storitve strokovne redakcije. Torej, če je prevajanje iz arabskega v angleški jezik za določeno vsebino izvedeno neprofesionalno v okviru neke druge institucije ali pa s strani posameznika, stranka vsekakor mora tem strokovnjakom te vsebine na ustrezen način dostaviti, da bi ti pristopili zagotavljanju storitev lekture in korekture. Na ta način stranka pravzaprav dobi kakovostno obdelane vsebine, ki jih lahko tudi nemoteno uporablja v praksi.

Prevajanje reklamnih plakatov iz arabskega v angleški jezik

Pričakovati je, da v toku obdelave teh vsebin profesionalci, zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford oziroma prevajalci in sodni tolmači, posebno pozornost namenjajo implementaciji marketinških pravil, ker samo tako strankam lahko ponudijo kakovostno prevajanje reklamnih plakatov iz arabskega v angleški jezik. Če to nekdo zahteva, seveda profesionalno obdelujejo tudi brošure, PR članke in vizitke kot tudi reklamne zloženke zatem kataloge in reklame letake pa tudi vse druge neomenjene vsebine, ki so namenjene reklamiranju ali določene storitve oziroma izdelkov, ali poslovanja samega podjetja in nekih dogodkov.

Omenjene strokovnjaki je možno angažirati tudi, ko stranke zahtevajo tolmačenje v konkretni jezični različici, toda treba je poudariti, da sodni tolmači in prevajalci uporabljajo, tako šepetano in simultano kot tudi konsekutivno tolmačenje v tej kombinaciji, pri čemer je v ponudbi navedene institucije tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Jasno je, da se vsaka od teh storitev lahko uporablja v točno določenih primerih oziroma za natančno opredeljeno vrsto dogodkov, pa je zaradi tega pomembno, da ima stranka na umu, da je treba vse podatke o njegovi organizaciji pravočasno dostaviti zaposlenim v predstavništvu te institucije. Pričakuje se, da posreduje informacije o številu oseb, ki se bodo udeležile določenega dogodka kot tudi o njegovem trajanju in obvezno o lokaciji, na kateri naj bi potekal. Po pridobitvi vseh teh informacij poteka njihova analiza, ki bo določila, katera od omenjenih storitev mora biti ponujena.

V trenutni ponudbi omenjene institucije je tudi prevajanje spletnih materialov iz arabskega v angleški jezik, kar vključuje profesionalno obdelavo, tako spletnih prodajaln in spletnih strani kot tudi kateregakoli programa ali aplikacije in spletnih katalogov ter drugih vsebin, ki so dostopne na omrežju, ali pa so na določen način povezane s spletom. Glede na to, da ti strokovnjaki odlično poznajo vsa pravila, ki jih vključuje SEO (Sarch Engine Optimisation), bodo ta vsekakor uporabljena, ko to zahteva konkretna spletna vsebina, s ciljem maksimalnega poboljšanja njenega položaja v polju iskanja za definirane ključne besede.

Cena prevajanja iz arabskega v angleški jezik

  • Iz arabskega v angleški je 25 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!