Prevajanja iz arabskega v francoski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v francoski jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v francoski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


S pravili, ki so opredeljena z veljavnimi zakonskimi določbami, je natančno določeno, na kakšen način poteka neposredno prevajanje dokumentov iz arabskega v francoski jezik, tako bodo z njim seznanjene vse stranke, ki imajo potrebe za obdelavo kateregakoli dokumenta v omenjeni kombinaciji jezikov. Gre za to, da prevajalci in sodni tolmači, ki so v okviru uradno zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, izvajajo, tako to storitev kot tudi overitev, za katero so jim predhodno dana potrebna pooblastila. Katerikoli dokument, ki se prevede v konkretni jezični različici in po tem tudi overi z žigom zapriseženega sodnega tolmača, stranka vsekakor može lahko uporablja v katerikoli situaciji, zato ker je z zakonskega in pravnega vidika absolutno veljaven.

Omenjeni strokovnjaki izvajajo kompletno obdelavo vseh osebnih dokumentov (potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje in druge osebne dokumente), prav tako pa so specializirani tudi za kompletno obdelavo, tako specifikacij farmacevtskih izdelkov in zdravniških izvidov kot tudi dokumentacije o medicinskih izdelkih oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi številnih drugih dokumentov, ki so uradno del medicinske dokumentacije.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo zainteresiranih strank stranke vsekakor obdelujejo tudi vse dokumente, ki jih je v določenih primerih treba predložiti pristojnim državnim institucijam, kot so na primer različne vrste izjav in soglasij oziroma potrdil (potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki in druga).


Prevajanje iz arabskega v francoski jezik
Prevajanje iz francoskega v arabski jezik

V konkretni jezikovni različici lahko kompletno obdelujejo različne vrste dokumentacij, tako da iz arabskega v francoski jezik prevajajo gradbeno pa tudi razpisno in tehnično kot tudi poslovno dokumentacijo. Poleg gradbenih projektov in različnih vrst poslovnih poročil (revizijska, finančna in letna) ti strokovnjaki prevajajo in overjajo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe in navodila za uporabo pa tudi poslovne odločitve in fakture oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev in ustanovitveni akt podjetja in pa tudi statut podjetja ter na splošno katerikoli drugi dokument, ki je uradno uvrščen med eno od omenjenih vrst dokumentacij.

Bodisi, da je strankam potrebno neposredno prevajanje pravnih aktov iz arabskega v francoski jezik ali katerihkoli drugih vsebin, ki so strogo vezane za področje sodstva oziroma prava, so lahko prepričane, da se prevajalci in sodni tolmači njihove obdelave lotijo v najkrajšem možnem roku in jo izvajajo v skladu s predpisanimi standardi. Poleg sodb oziroma pravnega reda Evropske Unije in pogodb so specializirani tudi za kompletno obdelavo sodnih pritožb in odločitev zatem certifikatov kot tudi sodnih sklepov in pooblastila za zastopanje, licenc, tožb in drugih dokumentov, ki so na kakršenkoli način povezani z omenjenima področjema.

Treba poudariti tudi to, da navedeni strokovnjaki izpolnjujejo zahteve vsake stranke, ki v konkretni jezikovni različici želi dobiti kompletno obdelan katerikoli dokument ali neko drugo vsebino s področja tako znanosti kot tudi izobraževanja. S tem mislimo predvsem na spričevala osnovnih in srednjih šol, prepis ocen in diplomo ter dodatek k diplomi oziroma na rezultate znanstvenih raziskav in znanstvena dela ter na potrdilo o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju ter predmetnike in programe fakultet in predvideno je, da stranke lahko dobijo prevedene tudi diplomske in seminarske naloge kot tudi vse druge vsebine, ki se nanašajo predvsem na znanost ali izobraževanje.

Da stranke v tej jezični kombinaciji zares lahko dobijo obdelan katerikoli dokument in da bi obdelava potekala v skladu s pravili, morajo najprej zagotoviti izvirni dokument oziroma prinesti v prostore predsedništva omenjene institucije ali pa ga poslati preko kurirske službe oziroma priporočeno preko „Pošte Slovenije“. Takšen način dostave je izključno povezan z dokumenti, ker je stranka uradno zapriseženemu sodnemu tolmaču dolžna priložiti tudi izvirnike na vpogled. Drugače se to izključno zahteva zato, ker je v skladu z zakonom ta strokovnjak dolžan primerjati izvirne vsebine s prevedenimi, in to šele, ko je povsem prepričan, da med njima ne obstaja nikakršna, saj se z njegovim žigom smejo overiti samo tisti dokumenti, katerih prevodi so popolnoma enaki kot tudi izvirne vsebine. V primeru, da se pri primerjanju opazijo določene razlike, se tej stranki ponudi izvedba storitve redakcije, ki je prav tako na razpolago v poslovalnici omenjene institucije, ker so v njej zaposleni korektorji in lektorji z dolgoletnimi izkušnjami.

Stranje morajo prav tako vedeti, da je omogočena tudi storitev, ki vključuje nujno prevajanje dokumentov iz arabskega v francoski jezik in da je prav iz tega razloga vsem zanjo zainteresiranim strankam tudi omogočeno, da skenirane vsebine pošljejo na uradni elektronski naslov te institucije in da po tem pristopijo izpolnitvi predhodno omenjene obveznosti oziroma dostavi izvirnikov na vpogled.

Pričakovati je, da takoj potem, ko omenjeni strokovnjaki obdelajo zahtevane dokumente, stranka pride v določeno predstavništvo in jih prevzame. V primeru, da ji ta možnost ne ustreza, obstaja možnost, da kompletno obdelane dokumente ali določeno vrsto dokumentacije dobi z dostavo preko kurirske službe na točno določen naslov. Posebej moramo poudariti, da gre za dodatno storitev, kar pomeni, da jih je stranka dolžna plačati popolnoma ločeno od obdelave dokumentov, ceno pa lahko določi kurirska služba.

Kar zadeva postopek obdelave dokumentov, je treba omeniti, da v praksi obstaja obveznost izvedbe nadoveritve, toda ne za vse dokumente, ki se prevajajo v konkretni kombinaciji, ampak samo za tiste, za katere to določa zakon. In samo zato, ker profesionalni sodni tolmači in prevajalci, zaposleni v tej instituciji, niso uradno pooblaščeni za izvedbo overitve s Haškim žigom, ki ga drugače imenujemo tudi Apostille, strankam predlagamo, da te informacije poskušajo samostojno pridobiti. Službe, ki so zadolžene za izvedbo te vrste overitve, delujejo v sklopu okrožnih sodišč Republike Slovenije v skoraj vsakem mestu in nanje se mora stranka obrniti, da bi dobila potrebne podatke. Glede na to, da v praksi overitev s Haškim žigom najpogosteje poteka na dva načina, je posebej pomembno tudi to, da stranka izve, kako naj bil potekala overitev z njim za konkretne dokumente. Da poenostavimo, overitev z Apostille žigom običajno poteka, ko ti strokovnjaki opravijo svojo nalogo oziroma izvedejo njegovo prevajanje v omenjeni jezikovni različici in overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača, ali najprej poteka overitev s Haški žigom in zatem se dokument odnese na nadaljnjo obdelavo v poslovalnico te institucije. Toda, stranke morajo biti seznanjene z dejstvom, da se ta postopek obdelave pomembno razlikuje glede na tistega, ki je predhodno omenjen, saj so ti strokovnjaki dolžni izvesti, tako prevajanje samega dokumenta kot tudi Apostille žiga, in šele po tem vse skupaj overijo z žigom sodnega tolmača.

Da ne bi bilo pomote, moramo omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi številne druge vsebine v omenjeni kombinaciji jezikov in vsekakor izpolnjujejo zahteve strank, ki jim je potrebno prevajanje poljudnih in znanstvenih besedil pa tudi različnih književnih del in učbenikov oziroma časopisnih člankov in revij iz arabskega v francoski jezik. Prav tako je predvideno, da lahko profesionalno obdelujejo tudi vse materiale, ki so povezani s področjem marketinga, kot so na primer brošure, plakati in PR besedila oziroma reklamni letaki in katalogi, vizitke in drugi.

Poleg tega so specializirani tudi za prevajanje spletnih strani oziroma spletnih prodajaln in katalogov pa tudi programske opreme oziroma kateregakoli programa ali aplikacije. Ko na zahtevo strank izvajajo to storitev, v skladu s potrebami uporabljajo tudi vse tiste smernice, ki so povezane s Search Engine Optimisation oziroma SEO, da bi konkretnim vsebinam bilo omogočeno, da v čim krajšem roku zavzamejo precej boljše mesto v iskanju.

Tolmačenje je, prav tako storitev, ki jo zagotavljajo sodni tolmači in prevajalci, če to neka stranka zahteva, toda treba je poudariti, da poleg šepetanega lahko izvedejo tudi konsekutivno in simultano tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji in zato je zelo pomembno, da stranka v poslovalnico samostojno dostavi podatke o samem dogodku. Gre za to, da za oblikovanje ponudbe v zvezi z navedeno storitvijo omenjeni strokovnjaki morajo posedovati informacije o mestu prirejanja določenega dogodka kot tudi o predvidenem trajanju in o številu ljudi, ki bodo pri tem prisotni, saj so prav to parametri, na podlagi katerih se določa, točno katera vrsta storitve mora v tem primeru biti uporabljena. Posebej poudarjamo, da se zainteresiranim strankam omogoča tudi najem visoko profesionalne in kakovostne opreme za simultano tolmačenje.

Storitev, ki smo jo pustili za konec, se nanaša na obdelavo različnih vrst video in zvočnih materialov in med drugim je v ponudbi tudi prevajanje filmov iz arabskega v francoski jezik, tako dokumentarnih in risanih kot tudi animiranih pa tudi igranih. Prav tako prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank prevajajo tudi otroške oziroma izobraževalne in informativne oddaje pa tudi reklamna sporočila in serije oziroma oddaje zabavnega značaja in vse druge vrste video ali pa zvočnih vsebin. Vsekakor sta strankam na razpolago tudi storitvi, tako profesionalnega podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije, tako da v okviru poslovalnice lahko dobijo kompletno obdelane materiale te vrste.

Prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz arabskega v francoski jezik

V primeru, ko stranke želijo angažirati strokovne osebe, ki so uradno zaposlene v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, da bi bilo izvedeno neposredno prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz arabskega v francoski jezik, morajo biti seznanjene z dejstvom, pravzaprav dobijo njihovo kompletno obdelavo v skladu z zakonom. Predvideno je namreč, da sodni tolmači in prevajalci poleg že omenjene storitve lahko izvajajo tudi tisto, ki je povezana z uradno overitvijo prevedenega potrdila in vsakega drugega dokumenta. Ko se obdelajo na ta način, je strankam dana možnost, da jih praktično takoj po prevzemu lahko uporabljajo, saj so zakonsko oziroma pravno absolutno priznani prav zahvaljujoč žigu sodnega tolmača oziroma overi.

Toda vse osebe, ki jih zanima konkretna storitev, morajo vedeti, da se v določenih primerih predpisuje obveznost overitve s Haškim ali tako imenovanim Apostille žigom in za overitev z njim omenjeni strokovnjaki niso pooblaščeni s strani uradnih institucij. Zato mora vsaka stranka sama pridobiti potrebne informacije o tej vrsti overitve, saj tako vsekakor varčuje, tako z denarjem kot tudi s časom in hkrati je tudi seznanjena s celotnim postopkom njegove obdelave.

Treba je reči tudi to, da je stranka, ki želi v navedeni kombinaciji jezikov dobiti prevedeno potrdilo o opravljenih izpitih in vsak drug dokument, dolžna poslati (s priporočeno poštno pošiljko ali preko kurirske službe) ali prinesti izvirnike v predstavništvo te institucije.

Na razpolago je tudi neposredno prevajanje iz arabskega v francoski jezik za diplomo in dodatek k diplomi pa tudi za vse druge dokumente, ki so na prvem mestu povezani s področjem izobraževanja, kot so na primer potrdilo o rednem šolanju in zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter predmetniki in programi fakultet in prepis ocen, toda ti profesionalci vsekakor lahko izpolnijo tudi zahteve tistih strank, ki želijo dobiti prevedene diplomske ali seminarske naloge.

Prav tako je omogočena tudi kompletna obdelava poslovne dokumentacije (ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, finančna poročila, letna poročila, poslovne odločitve in druga), toda sodni tolmači in prevajalci prevajajo tudi vse dokumente, ki so uradno vključeni v sestavo medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov in vsi drugi).

Če ima posamezna stranka potrebo za profesionalnim prevajanjem znanstvenih del, ne glede na njihovo kompleksnost, omenjeni strokovnjaki vsekakor izvajajo tudi to storitev in po potrebi v tej kombinaciji jezikov prevajajo znanstvene patente in rezultate znanstvenih raziskav ter vse druge dokumente oziroma materiale, ki se nanašajo na znanost. Na zahtevo strank poteka tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz arabskega v francoski jezik in predvideno je, da poleg potnega lista, potrdila o stalnem prebivališču, vozniškega in dovoljenja za prebivanje ter potrdila o državljanstvu, stranke lahko dobijo tudi profesionalno obdelane izpiske iz matičnega registra o rojstvu zatem delovno dovoljenje pa tudi izpiske iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze ter katerikoli drugi osebni dokument.

Če se zahteva obdelava pravnih aktov, je treba poudariti, da so prevajalci in sodni tolmači ozko specializirani za prevajanje, ne samo sodnih pritožb, sodb in sklepov oziroma tožb, ampak tudi pravnega reda Evropske Unije, certifikatov vseh vrst in pogodb kot tudi pooblastila za zastopanje, licenc in drugih dokumentov, ki so povezani s področjema sodstva oziroma prava.

Navedena storitev se lahko izvaja tudi, ko je treba profesionalno obdelati katerikoli dokument, ki ga stranka mora predložiti neki državni instituciji in poleg različnih vrst potrdil se to nanaša tudi na obdelavo vseh vrst soglasij ali izjav. Pravzaprav vsi, ki jih to zanima, lahko dobijo profesionalno prevedeno potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in potrdilo o višini dohodkov pa tudi potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o stanju računa v banki oziroma potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi vsak drug dokument, ki v tem primeru nije omenjen in ga stranka mora predložiti določeni pristojni službi.

Poleg gradbenih projektov na zahtevo strank iz arabskega v francoski jezik prevajamo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi navodila za uporabo oziroma deklaracij izdelkov in vse druge dokumente, ki sestavljajo predvsem gradbeno pa tudi tehnično oziroma razpisno dokumentacijo.

Prevajanje marketinških vsebin iz arabskega v francoski jezik

Glede na to, da se reklamiranje v pisani obliki izvaja na specifičen način, in sicer glede tega, da sporočila za potencialne kupce določenega izdelka oziroma za uporabnike predstavljene storitve zelo pogosto ni lahko opaziti, tako da je treba prevajanje marketinških materialov iz arabskega v francoski jezik izvesti ob maksimalnem spoštovanju samega procesa reklamiranja. Treba je poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo visoko raven izkušenj v obdelavi prav takšnih vsebin in da odlično poznajo tudi samo področje marketinga, tako da vsa ta znanja tudi uporabljajo, ko obdelujejo ali brošure, reklamne zloženke, ali plakate oziroma kataloge, in potem tudi reklamne letake, PR članke in druge marketinške materiale. Treba je poudariti tudi to, da stranke v najkrajšem možnem roku lahko v omenjeni jezični kombinaciji dobijo tudi profesionalno prevedene vizitke.

Toda v primeru, da je prevajanje katerekoli vrste vsebin izvedeno na nekem drugem mestu, pri čemer ni bilo opravljeno profesionalno, imajo stranke možnost zadolžiti lektorje in korektorje, da opravijo vse potrebne popravke v takšnih materialih oziroma uporabijo pravila, ki jih vključuje strokovna redakcija. Pri tem je predvideno, da najprej določijo, katere napake so storjene in potem tudi, da jih v skladu z veljavnimi pravili prevajanja odpravijo, da bi stranke konkretne materiale lahko uporabljale v praksi.

Pomembno je reči tudi to, da iz arabskega v francoski jezik prevajamo tudi učbenike pa tudi, da ti strokovnjaki lahko obdelajo različna književna dela, če to stranke zahtevajo, ne glede na to, ali gre za tista, ki spadajo v poezijo ali pa tista, ki so prozna. Poleg tega, so specializirani tudi za obdelavo časopisnih člankov katerekoli tematike kot tudi vsebine ilustriranih, strokovnih, otroških in vseh drugih vrst revij.

Posebno pomembno je predstaviti informacijo, da lahko izvedemo tudi tolmačenje iz arabskega v francoski jezik, če je to potrebno katerikoli stranki, toda treba je poudariti, da sodni tolmači in prevajalci v tej jezični različici lahko enako kakovostno izvedejo konsekutivno oziroma šepetano pa tudi simultano tolmačenje. Zainteresirane stranke vsekakor morajo vedeti, da se vse omenjene storitve uporabljajo izključno za dogodek, ki predvideva točno določen princip organizacije, pa je zelo pomembno tudi, da dostavijo vse informacije o tem, da bi jih lahko analizirali in pripravili ponudbo. Pravzaprav jih morajo seznaniti, tako s številom oseb, ki bodo pri tem prisotne, kot tudi o skupnem trajanju dogodkov in vsekakor o mestu prirejanja in njegovih lastnostih pa tudi o načinu organizacije. Po analizi vseh teh podatkov se tudi sprejme odločitev o tem, katero vrsto storitve bodo ti strokovnjaki uporabljajo, strankam pa je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to po ceni, ki je izjemno ugodna, glede na visoko kakovost.

Prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz arabskega v francoski jezik

Zainteresirane stranke lahko v tej kombinaciji jezikov dobijo prevedene vse besedilne vsebine in moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci poleg strokovnih besedil različne tematike lahko iz arabskega v francoski jezik neposredno prevajajo tudi poljudna besedila. Poleg tega, da obdelujejo vsebine s področja medicine, ekologije in varstva okolja ter farmacije pa tudi komunikologije, psihologije in ekonomije, profesionalno izpolnjujejo tudi zahtevo tiste stranke, ki ji je v konkretni jezični različici potrebno prevajanje za besedila filozofske ali politične tematike. Razume se, da lahko izvajajo tudi obdelavo besedil, ki so povezane s temo s področij marketinga, izobraževanja in turizma kot tudi gradbene industrije, financ in menedžmenta pa tudi informacijskih tehnologij, bančništva in prava pa tudi številnih drugih vej in družbenih in naravoslovnih ved.

Treba je tudi poudariti tudi zelo pomembno informacijo, ki je povezana s strankami, ki potrebujejo neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz arabskega v francoski jezik. Gre za to, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje strokovne osebe, ki so zadolžene za izvajanje, tako profesionalnega podnaslavljanja vseh teh vsebin kot tudi njihove sinhronizacije. Iz tega razloga tudi poudarjamo, da se pravzaprav izvaja kompletna in maksimalno profesionalna obdelava, ne samo serij in različnih žanrov igranih filmov, ampak tudi informativnih in zabavnih televizijskih in radijskih oddaj, toda po potrebi sodni tolmač in prevajalec in potem tudi strokovnjaki, ki so za predhodno omenjene storitve zadolženi, obdelujejo tudi risane in animirane filme kot tudi reklamna sporočila zatem dokumentarne filme, izobraževalne oddaje in vse druge vrste video in zvočnih vsebin.

V primeru, da je nekomu potrebno profesionalno preveden katerikoli spletni material oziroma tisto vsebino, ki je na določen način povezan z globalnim omrežjem, se mora zavedati, da strokovne osebe, ki so zaposlene v tej specializirani instituciji, lahko izvedejo, tako prevajanje spletnih prodajaln iz arabskega v francoski jezik kot tudi aplikacij oziroma spletnih strani pa tudi spletnih katalogov in različnih vrst programov ter drugih spletnih materialov. S tem v zvezi je posebej pomembno reči, da prevajalci in sodni tolmači vzporedno s storitvijo prevajanja vseh teh vsebin v skladu s potrebami izvajajo tudi njihovo optimizacijo. Gre za proces, ki je povezan s prilagajanjem vsebine spletnih strani in drugih spletnih materialov vsem tistim zahtevam, ki jih narekuje določeni iskalnik, tako da so na podlagi definiranih ključnih besed te relativno hitro prepoznane kot izvirne in izboljšujejo do tedaj dosežen položaj v polju iskanja. Rezultat uporabe SEO pravil (Search Engine Optimisation) je zavzemanje prvih mest v spletnem iskanju za ključne besede, ki so predhodno pazljivo analizirane in definirane.

Cena prevajanja iz arabskega v francoski jezik

  • Iz arabskega v francoski je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!