Prevajanja iz arabskega v hebrejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v hebrejski jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v hebrejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so zaposleni tudi strokovnjaki, katerih specialnost je neposredno prevajanje iz arabskega v hebrejski jezik, tako da je navedena storitev zelo enostavno na voljo vsakomur.

Posebej osebe, ki jih zanima obdelava dokumentov v tej jezični različici, bodo zadovoljne s ponujeno storitvijo, saj jim je poleg njihovega prevajanja omogočena tudi overitev kateregakoli dokumenta, ki jo izvajajo zapriseženi sodni tolmači. Potem ko obdelajo konkretne vsebine, jih stranka vsekakor lahko uporablja v absolutno vsaki situaciji, ker se z žigom sodnega tolmača pravzaprav dokazuje, da je vsebina prevoda popolnoma enaka kot tudi vsebina izvirnega dokumenta.

Potrebno je, da stranka v predstavništvo prinese tudi izvirne vsebine na vpogled, lahko pa jih pošlje s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe in predvideno je, da izbere postopek dostave, ki ji najbolj ustreza.


Prevajanje iz arabskega v hebrejski jezik
Prevajanje iz hebrejskega v arabski jezik

Če je potrebno nujno prevajanja dokumentov iz arabskega v hebrejski jezik, bi bilo dobro, da stranka vsebine najprej pošlje na elektronski naslov in da izvirnike dostavi naknadno, ker je potrebno, da se celoten postopek pospeši. Razume se, da stranka vsekakor mora izbrati najhitrejši način za dostavo izvirnikov, saj le tako omenjeni strokovnjaki lahko izpolnijo njeno zahtevo za posebej hitrim prevajanjem.

Postopek prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov je vsekakor odvisen od volje vsake posamezne stranke, saj lahko izbere možnost, da osebno prevzame prevedene in z žigom omenjenih strokovnjakov overjene dokumente, toda lahko tudi zahteva, da se ji dostavijo na naslov. Izbrana kurirska služba to vrsto storitve izpolnjuje na zahtevo strank in jo zaračunava v skladu z lastnim cenikom in to v trenutku dostave pošiljke.

Prav tako smo že omenili, da prevajalci in sodni tolmači strankam lahko ponudijo, tako prevajanje dokumentov v tej jezični kombinaciji kot tudi overitev, toda stranke morajo biti tudi seznanjene z dejstvom, da v določenih primerih dokumenti morajo biti opremljeni tudi s posebnim žigom. S tem mislimo na Apostille žig, s katerim se opremljajo izključno določeni dokumenti, kar je pogojeno z veljavno zakonodajo. Drugačen naziv tega žiga je Haški in za izvajanje te vrste overitve so zadolženi državni uslužbenci, ki so zaposleni v posebnih oddelkih okrožnih sodišč naše države, in zato moramo tudi poudariti, da se stranke morajo najprej obrniti nanje in izvedeti dve stvari. Najprej morajo vprašati, ali je overitev s Haškim žigom potrebna za dokumente, ki jih želijo dobiti prevedene in v primeru, da je odgovor pritrdilen, morajo tudi vprašati, po katerem principu ta overitev poteka za konkretne dokumente. Prisotni sta namreč dve vrsti overitve z Apostille žigom, ki se v praksi tudi najpogosteje izvajata in predvidevata, da overitev z njim poteka na koncu ali na začetku obdelave in prav od tega je tudi odvisen celoten postopek kot tudi njegovo trajanje.

Treba omeniti tudi to, da stranke lahko zahtevajo neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz arabskega v hebrejski jezik (potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje, potni list, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje in drugi), vsekakor pa na zahtevo strank prevajajo tudi vse vrste pravnih akte (pravni red Evropske Unije, certifikati, sklepe o razvezi zakonske zveze, pogodbe, pritožbe, pooblastila za zastopanje, licence, tožbe, sodni sklepi in drugi dokumenti s področja prava ali sodstva).

Profesionalni sodni tolmači in prevajalci bodo vsekakor tudi poskrbeli za izpolnitev zahtev strank, ki želijo kompletno obdelane, tako zdravniške izvide in specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in številne druge dokumente, ki so uvrščeni v medicinsko dokumentacijo.

Prav tako lahko na zahtevo strank kompletno obdelujejo tudi vse vrste izjav pa tudi potrdil in soglasij. Pravzaprav gre za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kot so na primer potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o višini dohodkov zatem potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in številna druga.

Seveda prevajalci in sodni tolmači lahko, v skladu z zahtevami iz arabskega v hebrejski jezik neposredno prevajajo tudi poslovno dokumentacijo, obdelujejo pa tudi vse dokumente, ki sestavljajo gradbeno oziroma tehnično in razpisno dokumentacijo. Stranke najpogosteje zahtevajo obdelavo poslovnih odločitev, faktur in statuta podjetja oziroma sklepov o ustanovitvi pravne osebe kot tudi različnih vrst poslovnih poročil (finančna, revizijska in letna) pa tudi gradbenih projektov in navodil za uporabo ter laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, deklaracij izdelkov in drugih dokumentov, ki sestavljajo katerokoli od omenjenih vrst dokumentacij.

Komurkoli je potrebna obdelava dokumentov, ki so povezani s področjem znanosti ali izobraževanja, se mora obrniti na zaposlene v predstavništvu konkretne institucije. Oni namreč lahko prevajajo in po tem tudi overijo zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstvene patente in diplomo ter dodatek k diplomi pa tudi predmetnike in programe fakultet, znanstvena dela in potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi seminarske naloge in potrdila o rednem šolanju ter rezultate znanstvenih raziskav oziroma vse dokumente in druge vsebine, ki so povezane s konkretnima področjema.

Poleg obdelave dokumentov, stranke lahko dobijo tudi prevajanje zvočnih in video vsebin iz arabskega v hebrejski jezik pa tudi dodatno storitev, ki vključuje njihovo profesionalno podnaslavljanje ali sinhronizacijo. Poleg serij in igranih filmov oziroma zabavnih oddaj, ki bodo biti prikazane na televiziji ali radijskih postajah, strokovnjaki te institucije profesionalno obdelujejo tudi dokumentarne filme zatem reklamna sporočila in informativne oddaje kot tudi animirane in risane filme ter vse druge vrste video in zvočnih materialov.

Vsekakor se izpolnjujejo tudi zahteve posameznih strank, če jim je potrebna obdelava poljudnih ali znanstvenih besedilnih vsebin, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi učbenike zatem književna dela, revije in časopisne članke.

Poleg tega so specializirani tudi za prevajanje vseh tistih vsebin, ki so povezane s spletom, kot so na primer spletne prodajalne in katalogi zatem spletne strani, programska oprema in druge. V skladu s konkretnim materialom, ki se obdeluje, uporabljajo tudi pravila, ki so povezana z optimizacijo in z uporabe orodij SEO (Search Engine OptimiSation) vplivajo na doseganje boljšega položaja v polju iskanja za konkretne vsebine.

Prav tako moramo omeniti tudi to, da stranke lahko v okviru te institucije dobijo tudi strokovno obdelavo vseh marketinških materialov, od vizitk in reklamnih zloženk oziroma letakov preko brošur in katalogov pa do plakatov in PR besedil, pri čemer ti strokovnjaki seveda prevajajo tudi vse druge vsebine, ki so usmerjene na reklamiranje različnih podjetij in njihovega poslovanja ter storitev ali izdelkov.

Zainteresiranim strankam je na razpolago tudi tolmačenje iz arabskega v hebrejski jezik, toda morajo vedeti, da sodni tolmači in prevajalci poznajo pravila, tako šepetaneg kot tudi konsekutivnega in simultanega tolmačenja in izbira storitve poteka na podlagi samega dogodka in njegovih lastnosti. Poleg vseh omenjenih storitev je na razpolago tudi tista, ki predvideva najem opreme za simultano tolmačenje.

Glede na to, da so v tej instituciji zaposleni profesionalni korektorji in lektorji, ki poskrbijo za to, da odgovorijo na zahteve vseh tistih strank, ki posedujejo prevode za določeno vrsto vsebin v tej jezični kombinaciji, pri čemer je potrebno, da se ti prilagodijo pravilom oziroma se odpravijo napake, ki v njih obstajajo.

Profesionalno prevajanje potrdila o višini dohodkov iz arabskega v hebrejski jezik

Poleg osnovne storitve, ki je povezana z neposrednim prevajanjem potrdila o višini dohodkov iz arabskega v hebrejski jezik, je vsem zainteresiranim strankam na razpolago tudi dodatna storitev v pogledu overitve prevoda z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Pri tem stranka pravzaprav dobi kompletno obdelano in omenjeno potrdilo pa tudi vsak drug dokument in ga v praski lahko uporablja, ker je obdelan v skladu z zakonskimi akti. Njena dolžnost je, da v celoti spoštuje pravilo o dostavi izvirnikov na vpogled in da opravi vsa potrebne preverjanja o nadoveritvi oziroma kontaktira s pristojnimi službami in se pozanima, ali je Haški ali Apostille žig za te dokumente sploh potreben.

Poleg predhodno omenjenega potrdila prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o samskem stanu pa tudi potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o stanju računa v banki ter druge dokumente, ki jih določene pristojne institucije zahtevajo.

Prav tako bodo poskrbeli za to, da profesionalno odgovorijo tudi na zahteve vseh strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje pravnih aktov iz arabskega v hebrejski jezik, tako da med drugim pristopajo kompletni obdelavi pogodb in sklepa o razvezi zakonske zveze zatem sodnih odločb in licenc ter pritožb, pooblastila za zastopanje in pravnega reda Evropske Unije kot tudi tožb, certifikatov, sodnih sklepov in vseh drugih dokumentov, ki so povezani s področjem prava pa tudi sodstva in pri tem niso omenjena.

Vse dokumente, ki sestavljajo, tako razpisno kot tudi gradbeno pa tudi tehnično oziroma poslovno in medicinsko omenjeni strokovnjaki lahko najprej prevajajo v konkretni jezikovni različici in potem pristopijo tudi njihovi overitvi. Poleg gradbenih projektov, deklaracij izdelkov in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev prevajajo tudi navodila za uporabo, zdravniške izvide in specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih, sklep o ustanovitvi pravne osebe in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter vse vrste poslovnih poročil zatem statut podjetja in ustanovitveni akt pa tudi fakture, poslovne odločitve in še veliko drugih dokumentov, ki so uradno uvrščeni v neko od predhodno navedenih vrst dokumentacij.

Seveda je jasno, da sodni tolmač in prevajalci na zahtevo katerekoli stranke lahko neposredno prevajajo tudi osebne dokumente iz arabskega v hebrejski jezik (izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje in drugi), toda v kateremkoli trenutku lahko pristopijo tudi kompletni obdelavi vseh dokumentov, ki so povezani s področjem znanosti ali izobraževanja. Predvsem mislimo na zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, diplomo in dodatek k diplomi ter potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo o rednem šolanju pa tudi na rezultate znanstvenih raziskav, prepis ocen in znanstvene patente kot tudi na predmetnike in programe fakultet, pri čemer ti strokovnjaki na zahtevo stranke obdelujejo tudi različne vrste del in nalog, kot so na primer diplomske, seminarske ali znanstvena.

Prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz arabskega v hebrejski jezik

Mirno lahko rečemo, da strokovnjaki, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford, lahko iz arabskega v hebrejski jezik neposredno prevajajo poljudna in strokovna besedila, katerih tema je povezana s katerokoli znanstveno disciplino s področja, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved. Pri tem omenjamo samo nekatera od področij, za katere prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo prevajanje v konkretni jezikovni različici. Torej poleg tistih, ki so povezana s področji turizma, filozofije, ekologije in varstva okolja ter prava in financ prevajajo tudi besedila, katerih tema je usmerjena na področja gradbene industrije, informacijskih tehnologij, politike in psihologije zatem ekonomije, medicine in izobraževanja pa tudi sociologije in drugih vej naravoslovnih ali družbenih ved.

Posebej je treba omeniti, da ob storitvi prevajanja različnih vsebin v pisani obliki, navedeni strokovnjaki prav tako lahko zagotovijo tudi tisto, ki je povezana s tolmačenjem v tej jezični kombinaciji. Toda vsaka stranka, ki jo to zanima, vsekakor mora biti seznanjena s tem, da so specializirani za izvedbo vse treh vrst te storitve, tako da je v ponudbi simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje iz arabskega v hebrejski jezik. Prav iz tega razloga je pomembno, da vsaka posamezna stranka te strokovnjake seznani s potekom dogodka, za katerega želi izvedbo navedene storitve. To pravzaprav pomeni, da mora dostaviti podatke o načinu, na katerega naj bi potekal zatem o številu oseb, ki bodo prisotne in vsekakor o trajanju, prav tako pa je tudi zaželeno, da posreduje podatke, ki so povezani z lokacijo izvedbe določenega dogodka. Vsekakor bodo vse te informacije analizirane in na njihovi podlagi bo ugotovljeno, katera storitev lahko izpolni pričakovanja udeležencev. Prav tako je dobro omeniti, da strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki je vrhunske kakovosti, pri čemer je cena te storitve izjemno ugodna

Glede na to, da obstajajo tudi stranke, ki so prevajanje različnih vsebin v navedeni jezični kombinaciji zahtevale na nekem drugem mestu, pri čemer niso posebej kakovostno obdelane in njim lahko ponudimo storitev strokovne redakcije. Profesionalni korektorji in lektorji so zadolženi za njeno izvedbo in poskrbeli bodo, da v skladu s pravili odpravijo vse napake, ki jih je nekdo pred njimi naredil.

Neposredno prevajanje spletnih vsebin iz arabskega v hebrejski jezik

Vsaka stranka, ki v omenjeni jezikovni različici zahteva obdelavo katerekoli vrste materialov, ki so povezani s spletom, se mora zavedati, da prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko uporabljajo tudi pravila, ki so povezana z optimizacijo teh vsebin oziroma njihovega prilagajanja spletnemu iskanju. Pravzaprav so usposobljeni za implementacijo orodij, poznanih kot SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način dosežejo najboljši učinek oziroma zahvaljujoč spoštovanju pravil iskanja jim je omogočeno, da kotirajo precej bolje. Seveda poleg spletnih strani izvajajo tudi prevajanje spletnih katalogov iz arabskega v hebrejski jezik oziroma programov različnega namena kot tudi aplikacija, zatem spletnih prodajaln in na splošno rečeno, vseh drugih vsebin, ki so dostopne na spletu, ali pa so na določen način z njim povezane.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za obdelavo književnih del s področja in poezije in proze, po potrebi pa lahko prevajajo tudi učbenike katerekoli tematike. Prav tako izvajajo tudi profesionalno prevajanje ilustriranih revij ter časopisnih člankov pa tudi strokovnih in drugih vrst revij.

Če je strankam potrebno neposredno prevajanje marketinških materialov iz arabskega v hebrejski jezik, se morajo zavedati, da jih v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje obdelava, tako katalogov, PR člankov in reklamnih zloženk kot tudi plakatov zatem brošur, letakov, vizitk in drugih vsebin, ki so v osnovi namenjene predstavljanju katerekoli storitve ali izdelkov oziroma podjetja in njegovega poslovanja. Da bi omogočili profesionalno obdelavo takšnih vsebin, se sodni tolmači in prevajalci trudijo, da jih prilagodijo pravilom, ki jih določa hebrejski jezik pa tudi tistim, ki so prisotna v okviru samega postopka prevajanja. Pri tem posebno pozornost namenjajo reklamnemu sporočilu in njegovemu prilagajanju duhu tega jezika, vse s ciljem, da lažje pridejo do strank oziroma izvornih govorcev hebrejskega jezika.

Kompletna obdelava absolutno katerekoli vrste tako video kot tudi zvočnih materialov je prav tako na razpolago v okviru omenjene institucije, le-ta pa vključuje tudi prevajanje in podnaslavljanje ali sinhronizacijo teh vsebin. Poleg tega, da obdelujejo animirane in dokumentarne filme, serije in informativne oddaje, lahko strokovnjaki, zaposleni v okviru te institucije, pristopijo tudi kompletni obdelavi igranih filmov zatem zabavnih oddaj in risanih filmov pa tudi serij in vseh drugih video kot tudi zvočnih vsebin.

Cena prevajanja iz arabskega v hebrejski jezik

  • Iz arabskega v hebrejski je 61 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v hebrejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v hebrejski z overitvijo sodnega tolmača je 65 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v hebrejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!