Prevajanja iz arabskega v portugalski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v portugalski jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v portugalski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Profesionalna storitev obdelave različnih vsebin v konkretni jezični kombinaciji je na voljo vsakomur, glede na to, da so v Prevajalskem centru Akademije Oxford poleg ostalih strokovnjakov, zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, tako da je predvideno, da imajo stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz arabskega v portugalski jezik, priložnost dobiti njihovo in profesionalno pa tudi kompletno obdelavo. Točneje, omenjeni strokovnjaki konkretne dokumente najprej prevajajo in jih potem tako obdelane overijo v skladu s pooblastili, ki so jim dana. Glede na to, da gre za postopek, ki je jasno določen z zakonom, tako da morajo vse stranke imeti na umu, da so dolžne v celoti spoštovati pravilo, oziroma priložiti izvirne dokumente, ko pošiljajo, ali prinašajo vsebine na obdelavo.

Odprta je možnost, da dokumente pošljejo s priporočeno pošiljko in to preko “Pošte Slovenije”, toda prav tako se lahko opredelijo tudi za možnost, da jih prinesejo v poslovalnico navedene institucije, seveda pa imajo pravico, da konkretne dokumente pošljejo preko neke kurirske službe.

Vsi, ki jih zanima prevajanje dokumentov v konkretni jezikovni različici, morajo prav tako vedeti, da sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnijo njihovo zahtevo v zvezi z izjemno hitro obdelavo kateregakoli dokumenta ali dokumentacije. Da bi bilo nujno prevajanje dokumentov iz arabskega v portugalski jezik izvedeno v roku, ki ga stranka postavi, je pomembno, da jih najprej pošlje na najhitrejši možni način oziroma jih skenirane pošlje na elektronski naslov in potem poskrbi tudi za to, da priloži izvirnike na vpogled, pri čemer vsekakor mora izbrati način, ki je najhitrejši.


Prevajanje iz arabskega v portugalski jezik
Prevajanje iz portugalskega v arabski jezik

Pomembno je, da vsaka stranka ve tudi to, da je postopek prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov natančno opredeljen, tako da lahko jih dobi ali na svoj naslov, toda prav tako ima tudi pravico, da pride v prostore predstavništva te institucije in osebno prevzame obdelane dokumente. Storitev dostave prevedenih in s strani uradno pooblaščenih oseb overjenih dokumentov se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom določene kurirske službe.

Stranka, ki se zanima za obdelavo dokumentov v omenjeni jezikovni različici, mora posedovati tudi informacijo, ki se nanaša na Apostille žig. Pravzaprav gre za posebno vrsto overitve, za katero omenjeni strokovnjaki niso pooblaščeni in informacije o njej mora stranka samostojno pridobiti v okviru pristojnih državnih institucij. Drugačen naziv tega žiga je namreč tudi Haški in točno je predvideno, katere dokumente je treba opremiti z njim in po katerem principu, oziroma, ali pred začetkom obdelave s strani že omenjenih strokovnjakov ali pa po tem. Vsaka tista stranka, ki samostojno pridobi konkretne informacije, pravzaprav olajša in pospeši celoten postopek obdelave, glede na to, da poseduje podatke o tem, kam mora najprej odnesti dokument in na splošno, kako hitro bo ta kompletno obdelan.

Če to neka stranka zahteva, prevajalci in sodni tolmači iz arabskega v portugalski jezik neposredno prevajajo tudi osebne dokumente (osebna izkaznica, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje in številni drugi), prav tako pa lahko kompletno obdelajo tudi vse dokumente, ki se ob različnih priložnostih morajo uradno predložiti določeni državni instituciji, kar vključuje prevajanje, tako izjav kot tudi soglasij in vseh vrst potrdil (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in druge dokumente te vrste).

Prav tako lahko kompletno obdelujemo tudi različne vrste dokumentacij, tako da omenjeni strokovnjaki poleg medicinske (zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi), prav tako obdelujejo tudi vse dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo (finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, revizijska poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja in drugi), vsekakor pa iz arabskega v portugalski jezik neposredno prevajajo tudi gradbeno, razpisno in tehnično dokumentacijo (navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in vsi drugi dokumente, ki sestavljajo konkretne vrste dokumentacij).

Poleg pravnega reda Evropske Unije, pritožb, odločitev in sklepov sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi sklepe o razvezi zakonske zveze in katerokoli drugo vrsto sodb in tožb kot tudi certifikate, pogodbe in pooblastilo za zastopanje oziroma vse vrste licenc in druge dokumente, ki so povezani s področjema sodstva in prava.

Izjemno je pomembno omeniti tudi to, da je v navedeni kombinaciji jezikov v ponudbi tudi neposredno prevajanje dokumentov s področij znanosti in izobraževanja, tako da poleg diplome in dodatka k diplomi, prepisa ocen in rezultatov znanstvenih raziskav, navedeni strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvene patente in prepis ocen kot tudi predmetnike in programe fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih in znanstvena dela pa tudi potrdilo o rednem šolanju in diplomske ter seminarske naloge oziroma absolutno vse dokumente in druge materiale, ki so povezani s konkretnima področjema.

Poleg kompletne obdelave različnih vrst dokumentov, profesionalni prevajalci in sodni tolmači nudijo tudi storitve tolmačenja v tej jezični kombinaciji in ta institucija strankam ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Posebej je pomembno, da osebe, ki jih zanima tolmačenje iz arabskega v portugalski jezik, imajo na umu informacijo, da ti strokovnjaki poleg konsekutivnega in simultanega tolmačenja, vsekakor lahko odgovorijo tudi na zahteve dogodkov, za katere se mora uporabiti tako imenovano šepetano tolmačenje.

Zainteresiranim strankam je prav tako omogočeno, da angažirajo profesionalne korektorje in lektorje, ki jih navedena institucija zaposluje, da izvedejo strokovno redakcijo, in to za vsebine katerekoli vrste.

Razume se, da stranke lahko dobijo tudi storitev profesionalne obdelave, tako revij in časopisnih člankov kot tudi poljudnih oziroma strokovnih besedilnih materialov, katerih tema je lahko povezana s katerokoli družbeno ali naravoslovno znanstveno disciplino. Poleg tega strokovne osebe izpolnjujejo tudi zahteve tistih strank, ki želijo v navedeni jezični kombinaciji dobiti prevajanje za katerokoli književno delo ali pa učbenik.

Glede na to, da omenjena institucija zaposluje tudi številne druge strokovnjake, jih stranke v sklopu storitve, ki je povezana s prevajanjem video in zvočnih materialov iz arabskega v portugalski jezik, lahko zadolžijo tudi za to, da prevedene filme, reklamna sporočila, oddaje, serije in druge vsebine te vrste, profesionalno sinhronizirajo ali podnaslovijo.

Vsekakor lahko prevedemo tudi katerokoli vrsto marketinških vsebin, kot so na primer brošure, katalogi in reklamni letaki ter PR besedila, vizitke in druge. Prevajalci in sodni tolmači lahko prav tako izpolnijo tudi zahteve strank, ki jim je potrebna profesionalna obdelava katerihkoli materialov, ki se na določen način nanašajo na splet oziroma bodo na njem objavljene (programska oprema, spletne strani, spletni katalogi, spletne prodajalne in drugo). Pri tem se bodo tudi potrudili, da konkretne vsebine optimizirajo, glede na to, posedujejo visoko raven znanja v zvezi s SEO (Search Engine Optimisation).

Dostava vseh omenjenih vsebin, ki ne sodijo med dokumente, je precej bolj preprosta, ker je tudi proces njihove obdelave drugačen. Točneje, zainteresirana stranka ima pravico, da jih na obdelavo pošlje elektronsko in jih na enak način prevzame po koncu prevajanja, pri čemer so na razpolago tudi drugačne možnosti dostave in prevzemanja.

Prevajanje zdravniških izvidov iz arabskega v portugalski jezik

Poleg že omenjene storitve, vse zainteresirane stranke pričakuje tudi overitev prevedenih zdravniških izvidov z žigom zapriseženega sodnega tolmača, tako da stranke lahko dobijo ta in vsak drug dokument, ki je obdelan v skladu z zakonskimi smernicami. Na ta način imajo možnost, da katerikoli dokument, ki ga prevajalci in sodni tolmači obdelajo v skladu s pravili, uporabljajo v vseh situacijah, ko jim je to potrebno.

Od vsakogar, ki mu je potrebno neposredno prevajanje zdravniških izvidov pa tudi vsakega drugega dokumenta iz arabskega v portugalski jezik, se zahteva, da sodnemu tolmaču priloži tudi izvirnike na vpogled in da od pristojnih državnih institucij pridobi podatke o overitvi s Haškim oziroma Apostille žigom za te dokumente.

Poleg zdravniških izvidov ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil ter značilnosti izdelkov in seveda vse druge dokumente, ki se obravnavajo kot del medicinske dokumentacije.

Razume se, da stranke lahko dobijo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz arabskega v portugalski jezik (potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in druge osebne dokumente), pri čemer stranke lahko te strokovnjake zadolžijo, da bi dobili prevedene tudi različne pravne akte oziroma vse dokumente s področja sodstva in prava (pooblastilo za zastopanje, pogodbe, sodne odločbe, pravni red Evropske Unije, sodne odločbe, licence, pritožbe, certifikati, sodni sklepi, tožbe in drugi dokumenti iz te skupine).

Sodni tolmači in prevajalci prav tako kompletno obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki sestavljajo, tako tehnično, gradbeno in razpisno dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti in drugi) kot tudi tiste, ki se obravnavajo kot del poslovne dokumentacije (letna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, fakture, statut podjetja in drugi dokumenti iz te skupine).

Pomembno je poudariti tudi to, da so omenjeni strokovnjaki usposobljeni, da izpolnijo zahteve strank, ki potrebujejo neposredno prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz arabskega v portugalski jezik oziroma potrdila o nekaznovanosti, pri čemer so specializirani tudi za kompletno obdelavo vseh drugih, tako potrdil kot tudi soglasij in izjav oziroma tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti določenim pristojnim službam. Poleg že omenjenih kompletno obdelujejo tudi potrdilo o stanju računa v banki ter potrdilo o stalni zaposlitvi in o višini dohodkov kot tudi soglasje za zastopanje in potrdilo o samskem stanu ter na splošno rečeno vse druge vrste dokumentov, ki jih pristojne službe lahko od strank zahtevajo.

Treba je omeniti tudi to, da stranke lahko dobijo kompletno obdelan tudi vsak dokument, ki je povezan, tako s področjem znanosti (rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela različne tematike in druga) kot tudi tiste, ki so izključno povezani s področjem izobraževanja. S tem mislimo predvsem na potrdilo o rednem šolanju, diplomo in dodatek k diplomi ter predmetnike in programe fakultet, pri čemer sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank lahko iz arabskega v portugalski jezik neposredno prevajajo tudi potrdila o opravljenih izpitih, vsekakor pa kompletno obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol zatem prepis ocen in drugi dokumenti iz te skupine.

Neposredno prevajanje spletnih vsebin iz arabskega v portugalski jezik

Vsak stranka, ki v omenjeni jezikovni različici zahteva prav obdelavo različnih spletnih materialov, mora biti seznanjena predvsem z dejstvom, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači izjemno dobro poznajo tudi SEO (Search Engine Optimisation). In glede na to, da je ta pravila treba uporabljati, da bi določeni spletni materiali precej bolje kotirali v iskanju, kar pomeni, da vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje spletnih strani iz arabskega v portugalski jezik oziroma spletnih katalogov ali spletnih prodajaln in drugih podobnih materialov, lahko dobi tudi to storitev. Tako se bodo konkretne vsebine v relativno kratkem roku po postavitvi na omrežje postavile na boljši položaj. Poleg vseh omenjenih spletnih materialov so ti strokovnjaki usposobljeni tudi za profesionalno obdelavo programske opreme, tako da lahko na zahtevo strank v navedeni jezični kombinaciji prevajajo tudi vse vrste programov in aplikacij.

Če se za tem javi potreba, seveda lahko izvedejo tudi tolmačenje v navedeni jezični različici, pri čemer ima navedena institucija v ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Še posebej je pomembno, da vsaka stranka, ki želi, da sodni tolmači in prevajalci izvedejo to storitev, ve tudi to, da poleg simultanega tolmačenja, ki velja za eno od najpogosteje uporabljanih v praksi, vsekakor lahko odgovorijo tudi na zahteve dogodkov, ki zahtevajo uporabo šepetanega ali konsekutivnega tolmačenja v tej jezični kombinaciji. Da ne bo pomote, stranke morajo vedeti, da ti strokovnjaki enako kakovostno uporabljajo vse navedene vrste tolmačenja v konkretni jezikovni različici. Ponudbo lahko formirajo samo na podlagi podatkov o dogodku, ki so jih zainteresirane stranke dolžne dostaviti. S tem mislimo predvsem na število udeležencev in na predvideno trajanje dogodkov, pri čemer je vedno dobro, da stranka dostavi tudi podatke o lokaciji prirejanja dogodka in o njegovih osnovnih značilnostih.

Vsekakor se lahko izvajajo tudi zahteve strank, ki jim je ta storitev potrebna za besedilne materiale, toda moramo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko zelo kakovostno obdelujejo, tako besedila s področja družbenih ved kot tudi tista, ki so izključno povezana z neko od naravoslovnih ved. Poleg obdelave besedilnih vsebin, katerih tema je povezana s področji financ, bančništva in ekonomije oziroma prava in politike, iz arabskega v portugalski jezik neposredno prevajamo tudi besedila s področja turizma pa tudi tista, ki obdelujejo katerokoli temo s področij medicine, izobraževanja, znanosti in farmacije. Razume se, da stranke lahko v tej instituciji dobijo tudi profesionalno obdelano besedilo, ki se ukvarja s tematiko s področij gradbene industrije, sociologije in menedžmenta, omenjeni strokovnjaki pa se bodo tudi potrudili, da kakovostno prevedejo tudi besedilne materiale, ki se primarno osredotočena na področja komunikologije, psihologije in marketinga oziroma informacijskih tehnologij in drugih znanstvenih disciplin.

Prevajanje učbenikov iz arabskega v portugalski jezik

Glede na to, da je osnovni cilj zaposlenih v Prevajalskem centru Akademije Oxford, da zainteresiranim strankama omogočijo profesionalno storitev, moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači lahko v omenjeni kombinaciji prevedejo tudi najkompleksnejše učbenike. Vsekakor so specializirani tudi za neposredno prevajanje romanov iz arabskega v portugalski jezik, pri čemer na zahtevo strank lahko prevajajo, tako časopisne članke različne tematike kot tudi vsebino strokovnih, ilustriranih, otroških in vseh drugih vrst revij.

Posebno je pomembno omeniti, da ta institucija zaposluje tudi strokovnjake, katerih specialnost je usmerjena na izvajanje pravil lekture vsebin oziroma korekture. Torej, če je stranka storitev prevajanja že zahtevala v katerikoli drugi instituciji, ali pa je za to angažirala nekega posameznika, toda pri tem ni zadovoljna s storitvijo, vsekakor lahko od profesionalnih korektorjev in lektorjev dobi storitev redakcije najrazličnejših vsebin.

Na razpolago je tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz arabskega v portugalski jezik, med drugim pa so sodni tolmači in prevajalci specializirani za obdelavo brošur, plakatov in reklamnih letakov oziroma zloženk, vsekakor pa bodo izpolnili zahtevo tudi strankam, ki jim je v navedeni različici potrebno prevajanje, tako za vizitke in PR članke kot tudi za številne druge reklamne materiale. Glede na to, da imajo ti strokovnjaki zavidljivo raven izkušenj pri obdelavi vsebin te vrste, bodo veliko pozornost vsekakor posvetili pravilom in marketinga in prevajanja, da bi konkretno reklamno sporočilo prilagodili duhu ciljnega jezika, da bi govorcem portugalskega jezika čim bolje predstavili konkretni izdelek ali storitev.

Poleg vseh do zdaj omenjenih storitev, se na zahtevo strank izvaja tudi obdelava video in zvočnih vsebin različne vrste. Gre za storitev, ki vključuje predvsem neposredno prevajanje zabavnih in informativnih oddaj iz arabskega v portugalski jezik oziroma igranih filmov in reklamnih sporočil, profesionalni prevajalci in sodni tolmači pa obdelujejo tudi serije, otroške oddaje kot tudi animirane in dokumentarne in risane filme oziroma vse vrste zvočnih in video materialov. Ko se omenjena storitev izvede, sta strankam na razpolago tudi možnosti, da v okviru omenjene institucije zahteva izvedbo, tako profesionalnega podnaslavljanja vseh teh materialov kot tudi njihove strokovne sinhronizacije.

Cena prevajanja iz arabskega v portugalski jezik

  • Iz arabskega v portugalski je 38 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je 41 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!