Prevajanja iz arabskega v španski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v španski jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v španski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Posebej je pomembno, da vse stranke, ki jih zanima navedena storitev, imajo na umu dejstvo, da jih v okviru predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford poleg nje pričakuje tudi mnogo drugih.

Najprej mislimo na profesionalno korekturo in lekturo oziroma na redakcijo vseh tistih vsebin, za katere obstajajo dokončani neposredni prevodi iz arabskega v španski jezik, pri čemer ni možno reči, da je prevajanje izvedeno v skladu s pravili, ker so jasno vidne določene napake. Toda v tem primeru se stranka mora obrniti na lektorje in korektorje, ki jih omenjena institucija prav tako zaposluje in ki posedujejo dolgoletne izkušnje pri zagotavljanju navedenih storitev za vse vrste materialov, ki jih bodo oblikovali v skladu z veljavnimi pravili in odpravili vse morebitne napake, ki jih pri tem opazijo.

Prav tako je strankam na razpolago tudi kompletna obdelava katerihkoli video oziroma zvočnih vsebin, ki vključuje najprej prevajanje v konkretni jezični kombinaciji, tako za reklamna sporočila, vse vrste filmov (risani, dokumentarni, igrani, animirani) kot tudi za serije pa tudi za radijske in televizijske oddaje različne tematike in namena (otroške, zabavne, izobraževalne, informativne in druge) oziroma za vse vsebine, ki bodo predvajane bodisi v kinematografu in na televiziji bodisi na spletu ali radijskih postajah pa tudi njihovo profesionalno sinhronizacijo in podnaslavljanje. Osebe, ki jih zanima obdelava omenjenih vsebin, se morajo zavedati, da jih relativno hitro dobijo obdelane v skladu s pravili in jih zelo lahko hitro prikazujejo tam, kjer želijo.


Prevajanje iz arabskega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v arabski jezik

Zelo pomembno je omeniti, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo, tako simultano in konsekutivno kot tudi tako imenovano šepetano tolmačenje iz arabskega v španski jezik, zainteresiranim strankam pa je omogočen tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije.

Poleg obdelave poljudnih in strokovnih besedil, ki se ukvarjajo z različnimi temami s področij družbenih ali naravoslovnih ved katerekoli vrste, stranke lahko dobijo tudi storitev prevajanja v omenjeni jezikovni različici, tako za časopisne članke in revije kot tudi za katerekoli književno delo ali učbenik.

V vsakem primeru izpolnjujemo zahteve strank, ki jim je potrebno prevajanje določenih vsebin ali s področja marketinga ali s področja spleta. Omenjeni strokovnjaki med drugim lahko obdelujejo, tako vizitke, PR članke in spletne strani kot tudi reklamne letake, plakate in zloženke pa tudi programe in aplikacije katerekoli vrste oziroma spletne prodajalne in kataloge ter brošure, ne glede na njihovo obsežnost kot tudi vse druge materiale, ki so ozko povezani z marketingom ali spletom. Posebej je pomembno, da osebe, ki jih to zanima, vedo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači, ki izvajajo neposredno prevajanje spletnih in marketinških materialov iz arabskega v španski jezik, uporabljajo tudi pravila s konkretnih področij pa tudi pravila, ki veljajo v španskem jeziku, da bi te vsebine obdelali na čim bolj strokoven način.

Vsaka stranka, ki jo zanima prevajanje navedenih materialov, je dolžna izvesti tudi njihovo dostavo in predvideno je, da to stori elektronsko, tako da jih skenira in pošlje na elektronski naslov konkretne institucije. Vsekakor so možne tudi druge opcije za dostavo, toda vsaka stranka ima priložnost izbrati tisto, ki ji najbolj ustreza, pri čemer se elektronski način dostave pa tudi prevzemanja po koncu obdelave, najpogosteje uporablja v tem primeru.

Glede na to, da so v omenjeni instituciji poleg ostalih strokovnjakov zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, kar pomeni, da vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz arabskega v španski jezik, lahko dobijo njihovo kompletno obdelavo, ki je usklajena z zakonskimi akti. Preprosto rečeno, navedeni strokovnjaki najprej izvajajo prevajanje v tej jezični kombinaciji in po tem pristopajo končni obdelavi konkretnega dokumenta oziroma overitvi z žigom uradno pooblaščene osebe (sodni tolmač). Ta princip obdelave je usklajen z veljavnimi pravili in se šteje za edino veljavnega, ker z žigom omenjeni strokovnjak potrjuje, da je vsebina prevedenega dokumenta enaka kot v izvirnem in je zaradi tega tudi pomembno, da od stranke dobi izvirne dokumente na vpogled.

Ker je to dolžnost vsakogar, ki ga zanima obdelava teh vsebin, je logično, da se tudi način dostave dokumentov na obdelavo vsekakor pomembno razlikuje glede na vse druge materiale. Ena od možnosti je tudi osebno prinašanje konkretnih vsebin, če pa nekomu ta princip ne ustreza, se lahko odloči, da jih pošlje preko “Pošte Slovenije” na naslov poslovalnice, lahko pa angažira tudi kurirsko službo, da to stori.

Samo v primeru, ko neka stranka zahteva nujno prevajanje dokumentov iz arabskega v španski jezik, da bi profesionalni sodni tolmači in prevajalci lahko to storitev izvedli v postavljenem roku, je dovoljeno, da jih najprej skenirajo in pošljejo na elektronski naslov te institucije. Toda takoj potem morajo spoštovati že omenjeno pravilo in na enega od opisanih načinov pošljejo ali prinesejo na vpogled izvirne dokumente.

Vsekakor je drugačen tudi postopek, ki je povezan s prevzemanjem obdelanih dokumentov katerekoli vrste, tako da vsaka stranka posamično izbere med dvema opcijama, ki predvidevata ali njen osebni prihod v predstavništvo te institucije ali dostavo kompletno obdelanih dokumentov na njen naslov. Vsaka tista stranka, ki se opredeli za drugo možnost, mora omenjeno storitev tudi samostojno plačati, glede na to, da ta ni vračunana v ceno prevajanja in overitve dokumentov.

Posebej poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo, tako dokumente, ki jih je treba predložiti številnim državnim institucijam oziroma katerokoli vrsto soglasij, potrdil in izjav (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti in številne druge dokumente te vrste) kot tudi vse osebne dokumente (dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o državljanstvu in drugi osebni dokumenti).

Strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz arabskega v španski jezik, tako da omenjeni strokovnjaki pa poleg specifikacij farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo zdravil ter značilnosti izdelkov kompletno obdelujejo tudi zdravniške izvide kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih in druge dokumente, ki sodijo med medicinsko dokumentacijo.

Razume se, da prevajalci in sodni tolmači lahko v skladu s pooblastili, ki so jim dana s strani državnih institucij, v konkretni jezični različici prevedejo in overijo, tako poslovne odločitve, ustanovitveni akt in statut podjetja ter fakture kot tudi različne vrste poslovnih poročil (finančna, revizijska, letna) pa tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe in katerikoli drugi dokument, ki je povezan s poslovanjem.

Prav tako so oni usposobljeni tudi za kompletno obdelavo vseh tistih vsebin, ki so povezane najprej s področjem izobraževanja in potem tudi prava in znanosti. Poleg potrdila o rednem šolanju, potrdila o opravljenih izpitih in predmetnikov ter programov fakultet iz arabskega v španski jezik prevajajo tudi spričevala osnovnih in srednjih šol in kompletno obdelujejo tudi prepis ocen, rezultate znanstvenih raziskav ter diplomo in dodatek k diplomi. Izpolnjena bo tudi zahteva vsake osebe, ki želi dobiti profesionalno obdelavo za znanstvene, diplomske in seminarske naloge ter za certifikate in licence, po potrebi pa sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični kombinaciji lahko kompletno obdelajo tudi pravni red Evropske Unije kot tudi sklepe o razvezi zakonske zveze zatem pritožbe, tožbe in sklepe pa tudi pooblastilo za zastopanje in katerikoli drugi dokument oziroma vsebino, ki je na prvem mestu povezana s temi področji.

Neposredno prevajanje gradbenih projektov v tej jezični različici je prav tako razpolago, ti strokovnjaki pa so specializirani tudi za obdelavo vseh tistih dokumentov, ki sestavljajo, ne samo gradbeno, ampak tudi razpisno pa tudi tehnično dokumentacijo, kot so na primer navodila za uporabo oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev in deklaracije izdelkov in vsi drugi dokumenti, ki jih ob tej priložnosti nismo navedli, obravnavajo pase kot sestavni del vseh teh vrst dokumentacij.

Ker zakon samo za točno določene dokumente določa potrebo za dodatno vrsto overitve, je posebej pomembno, da se vsaka stranka predhodno seznani z njo. Pravzaprav z Apostille oziroma s tako imenovanim Haškim žigom v okviru omenjene institucije na more biti overjen niti en dokument, ker sodni tolmači in prevajalci nimajo pravice izvesti te vrste overitve, ampak je ta prepuščena posebnim oddelkom okrožnih sodišč Republike Slovenije. Pomembno je, da stranka kontaktira z zaposlenimi v teh službah in da od njih dobi veljavno informacijo najprej o potrebi za to vrsto overitve za določene dokumente, ker je vse to določeno z veljavnim zakonom. Toda v primeru, da je z Apostille žigom treba opremiti dokumente, za katere stranka zahteva prevajanje iz arabskega v španski jezik, je pomembno izvedeti tudi to, kdaj le-ta poteka, ker sta prisotni dve vrsti overitve s tem žigom. Poleg tiste, ki vključuje overitev s Haškim žigom pred začetkom prevajanja oziroma overjanja sodnega tolmača, se izvaja tudi princip obdelave, ki predvideva, da se neki dokument najprej prevede v navedeni jezični kombinaciji in po tem se overja z žigom pooblaščene lica in šele, ko je vse to končano, ga je stranka dolžna dostaviti pristojnim državnim institucijam, da se overi z Apostille žigom.

Prevajanje pooblastila za zastopanje iz arabskega v španski jezik

Ker prevajalci in sodni tolmači posedujejo potrebna pooblastila za izvedbo kompletne obdelave, tako pooblastila za zastopanje kot tudi kateregakoli drugega dokumenta, je predvideno, da bodo strankam na prvem mestu omogočili njihovo prevajanje v tej jezični kombinaciji in po tem izvedli tudi overitev in na ta način konkretnemu dokumentu omogočili priznanje z zakonskega in pravnega vidika.

Navedena storitev je na razpolago v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford, in osebe, ki jih zanima njena izvedba, so na prvem mestu dolžne na ustrezen način dostaviti izvirne dokumente. Prav tako je posebej pomembno, da predhodno same poiščejo informacije v zvezi z overitvijo, ki se tiče opremljanja določenih dokumentov z Apostille oziroma Haškim žigom.

Na razpolago je tudi neposredno prevajanje certifikatov in licenc iz arabskega v španski jezik kot tudi sklepa o razvezi zakonske zveze oziroma vseh drugih vrst sodnih odločb pa tudi sodnih sklepov in tožb oziroma pravnega reda Evropske Unije, sodnih odločb in pritožb kot tudi vseh drugih dokumentov, ki so na določen način povezani s pravosodjem.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje in druge osebne dokumente), na zahtevo strank pa iz arabskega v španski jezik prevajajo razpisno pa tudi tehnično in gradbeno dokumentacijo. Med drugim kompletno obdelujejo, tako gradbene projekte in navodila za uporabo kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in deklaracije izdelkov in druge dokumente, ki so uradno uvrščeni v te vrste dokumentacij.

Zainteresiranim strankam je omogočeno, da te strokovnjake angažirajo, da bi dobili preveden katerikoli dokument s področja izobraževanja ali znanosti, kot so na primer potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol pa tudi predmetniki in programi fakultet, prepis ocen in diploma in dodatek k diplomi kot tudi diplomske oziroma seminarske naloge ter vsi ostali materiali, ki so povezani s predhodno navedenima področjema.

Dokumenti, ki predstavljajo sestavni del predvsem medicinske dokumentacije, prevajalci in sodni tolmači vsekakor najprej prevedejo v tej jezikovni različici in potem tudi pravilno overijo, prav tako pa bodo izpolnili zahtevo strank, ki jim je potrebno prevajanje poslovne dokumentacije iz arabskega v španski jezik. Poleg zdravniških izvidov, specifikacij farmacevtskih izdelkov in dokumentacije o medicinskih izdelkih kompletno obdelujejo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in ustanovitveni akt podjetja ter revizijska in finančna poslovna poročila, statut podjetja, fakture in druge dokumente, ki so del medicinske oziroma poslovne dokumentacije.

Zelo pomembno je omeniti tudi to, da v področje dela konkretnih strokovnjakov sodi tudi kompletna obdelava katerekoli izjave, potrdila in soglasja oziroma vseh dokumentov, ki vsaka posamezna stranka mora v določeni situaciji predložiti neki državni instituciji. Poleg potrdila o rednih dohodkih in o samskem stanu oziroma o stalni zaposlitvi in o stanju računa v banki sodni tolmači in prevajalci izpolnijo zahtevo tudi stranki, ki ji je potrebno prevajanje soglasij za zastopanje iz arabskega v španski jezik kot tudi potrdila o nekaznovanosti pa tudi vseh drugih dokumentov iz te skupine.

Konsekutivno tolmačenje iz arabskega v španski jezik

Samo ena od številnih vrst tolmačenja, za katero so specializirani strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford, je tudi konsekutivno tolmačenje iz arabskega v španski jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači vsekakor zagotavljajo tudi storitve šepetanega in simultanega tolmačenja v tej kombinaciji jezikov. Prav tako je v tej instituciji zainteresiranim strankam omogočeno, po odličnih cenah najamejo opremo za simultano tolmačenje. Da bi omenjeni strokovnjaki lahko ustrezno odgovorili na zahteve določenega dogodka, morajo vsekakor biti seznanjeni s tem, kako je točno zamišljena njegova organizacija oziroma stranke morajo dostavi tudi informacije o številu oseb, ki bodo pri tem prisotne in o tem, kako dolgo naj bi trajal sam dogodek. Razume se, da takoj po pridobitvi teh podatkov, pazljivo izvedejo njihovo analizo in predelijo, katera vrsta tolmačenja lahko ustrezno odgovori na vse te zahteve in na podlagi tega tudi formirajo ponudbo.

Poleg tega je na razpolago tudi neposredno prevajanje književnih del iz arabskega v španski jezik, kar se nanaša, tako na katerekoli poetsko delo kot tudi na romane oziroma dela beletrije in druga prozna dela. Stranke prav tako lahko dobijo tudi prevajanje učbenikov v navedeni jezikovni različici, sodni tolmači in prevajalci pa po potrebi obdelujejo tudi časopisne članke različne tematike in dolžine kot tudi revije.

Če obstaja zanimanje za tem, se izvaja tudi profesionalna obdelava vseh tistih vsebin, ki so ozko povezane z reklamiranjem, kot so na primer PR besedila, brošure in reklamni letaki pa tudi vizitke, plakati in ostali marketinški materiali. Glede na to, da ti strokovnjaki posedujejo tudi visoko raven znanja s konkretnega področja, je logično, da v trenutku obdelave vseh teh vsebin implementirajo pravila marketinga. Na prvem mestu so seveda osredotočeni na reklamno sporočilo, ki ga ti materiali prenašajo, da bi ga čim bolj natančno oblikovali v skladu s pravili, ki jih določa ciljani jezik.

Prevajanje programske opreme iz arabskega v španski jezik

Popolnoma vseeno je, za katero vrsto programa ali aplikacije je stranki potrebno prevajanje v tej jezični kombinaciji, saj so sodni tolmači in prevajalci vsekakor specializirani za profesionalno prevajanje programske opreme iz arabskega v španski jezik. Prav tako lahko obdelujejo tudi spletne prodajalne pa tudi spletne kataloge in seveda spletne strani in druge vsebine, ki so ali dostopne na spletu ali pa so s spletom na določen način povezane. Še posebej je pomembno, da stranke vedo, da se v skladu s pravili izvaja tudi optimizacija določenih spletnih materialov (SEO - Search Engine Optimisation) in se tako tudi omogoča, da jih konkretni iskalnik v precej kratkem roku prepozna kot izvirne in uvrsti na prvo stran spletnega iskanja in to za besede, ki so s predhodno analizo pazljivo definirane.

V okviru predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford so zaposlene tudi strokovne osebe, ki na zahtevo strank izvajajo redakcijo različnih vrst materialov. Točneje rečeno, lektorji in korektorji pri tem izvajajo potrebne popravke oziroma odpravljajo napake, ki so jih predhodno opazili v vseh tistih vsebinah, za katere je prevajanje v konkretni jezični kombinaciji stranka dobila s strani nekih drugih oseb.

Kar zadeva neposredno prevajanje besedil iz arabskega v španski jezik, z veliko gotovostjo trdimo, da prevajalci in sodni tolmači lahko ustrezno odgovorijo na vsako zahtev, ker imajo več kot dovolj izkušenj v obdelavi poljudnih in strokovnih besedilnih materialov različne tematike. Poleg vsebin, ki obdeluje temo s področij financ, ekonomije in bančništva ter izobraževanja, politike, prava in znanosti prevajajo tudi tiste, katerih osnovna tema se nanaša, tako na področje gradbene industrije, medicine ter komunikologije oziroma informacijskih tehnologij in turizma kot tudi tiste, ki obravnavajo temu v zvezi s farmacijo, menedžmentom in turizmom pa tudi marketingom in ekologijo ter varstvom okolja in številnimi drugimi znanstvenimi disciplinami.

Posebej je treba poudariti storitev, ki se nanaša z obdelavo, tako igranih filmov oziroma reklamnih sporočil in animiranih oziroma risanih filmov kot tudi informativnih oddaj, dokumentarnih filmov in serij in vseh drugih video in zvočnih materialov. Njih namreč profesionalni prevajalci in sodni tolmači najprej obdelujejo oziroma prevajajo v konkretni jezični kombinaciji, potem pa stranka izbere, ali želi sinhronizacijo ali podnaslavljanje teh vsebin, tako da bo izvedena tudi ena od teh storitev.

Cena prevajanja iz arabskega v španski jezik

  • Iz arabskega v španski je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!