Prevajanja iz arabskega v romunski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v romunski jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v romunski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Konkretna storitev je na razpolago v obeh različicah, glede na to, da so prevajalci in sodni tolmači enako usposobljeni in za tolmačenje iz arabskega v romunski jezik in za obdelavo vsebin v pisani obliki.

Poleg storitve simultanega tolmačenja na zahtevo strank lahko izvajajo tudi konsekutivne kot tudi tako imenovano šepetano tolmačenje, omogočen pa je tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Če se za tem javi potreba, ti strokovnjaki obdelujejo tudi vse vrste vsebin, ki so povezane s področjem marketinga. Pri tem jih prevajajo v skladu s pravili, ki jih določa ciljani jezik, da bi osebam, ki jim je romunski jezik materni, omogočili bolje seznanjanje z vsebino reklamnih letakov in katalogov oziroma PR člankov zatem brošur, zloženk in drugih materialov. Treba poudariti, da se na zahtevo strank lahko izvede tudi obdelava vizitk, in to v relativno kratkem roku.


Prevajanje iz arabskega v romunski jezik
Prevajanje iz romunskega v arabski jezik

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezikovni različici prevajajo tudi učbenike kot tudi dela književnosti oziroma strokovne in poljudne besedilne vsebine ter časopisne članke in revije.

Na zahtevo strank izvajamo tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz arabskega v romunski jezik, pri čemer izpolnjujemo tudi zahteve v zvezi z obdelavo spletnih katalogov zatem aplikacij, spletnih prodajaln kot tudi programov in drugih spletnih vsebin. Na podlagi vrste materialov, ki se obdelujejo, bo opredeljeno, ali je treba uporabljati pravila, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in katerih namen je doseganje boljšega položaja konkretnih vsebin v okviru splošnega spletnega iskanja.

Treba je omeniti tudi to, da je v ponudbi tudi neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz arabskega v romunski jezik, kar je povezano z vsemi vrstami filmov (animirani, dokumentarni, igrani, risani) zatem oddaj (zabavne, izobraževalne, informativne, otroške) kot tudi s serijami, reklamnimi sporočili in drugimi video in zvočnimi vsebinami. V okviru te storitve je na razpolago tudi možnost sinhronizacije vseh omenjenih materialov oziroma njihovega profesionalnega podnaslavljanja.

Velja pravilo, da se dostava vseh vsebin, ki so do zdaj omenjene, lahko izvaja na najhitrejši in najpreprostejši, saj je dovoljeno, da jih stranke elektronsko pošljejo na elektronski naslov poslovalnice. Po istem principu poteka tudi njihovo prevzemanje, pri čemer so vsekakor dostopne tudi druge možnosti, tako da se vsaka stranka z zaposlenimi v poslovalnici dogovori o vseh podrobnostih.

Za osebe, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz arabskega v romunski jezik, je zelo pomembna informacija, da so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači. Pravzaprav oni omogočajo strankam, da v optimalnem roku dobijo kompletno obdelan katerikoli dokument, in to ob maksimalnem spoštovanju pravil, saj poleg prevajanja izvajajo tudi overitev. Pod pojmom overitve v tem primeru razumemo overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača, s ciljem potrjevanja, da je vsebina prevedenega dokumenta povsem enaka kot v izvirniku.

Prav zato, ker je postopek overitve predpisan z zakonom in predvideva, da je ta strokovnjak dolžan primerjati izvirni dokument s prevedenim, da bi preveril, ali gre za enaki vsebini, se od vsake stranke, ki jo zanima obdelava dokumenta katerekoli vrste v navedeni kombinaciji jezikov, zahteva, da priloži tudi izvirnike na vpogled.

Vsekakor jih lahko pošlje preko kurirske službe na naslov predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford, toda lahko jih prinese osebno in pošlje s priporočeno pošiljko, in to preko „Pošte Slovenije“.

Samo v primeru, če je stranki ta storitev potrebna v posebej kratkem roku, ji je dovoljeno, da dokumente, za katere zahteva prevajanje v konkretni jezični kombinaciji, dostavi na elektronski naslov. Seveda je tudi v tem primeru dolžna izpolniti navedeno obveznost in dostaviti izvirne dokumente na vpogled, pri čemer je zelo pomembno, da izbere najhitrejši način.

Od odločitve vsake posamezne stranke je odvisno, kako bo prevzela prevedene in pravilno overjene dokumente, na razpolago pa sta dve možnosti. Na prvem mestu se lahko odloči za osebno prevzemanje, prav tako pa ima pravico postaviti zahtevo za dostavo obdelanih vsebin s kurirsko službo. Glede na to, da se ta storitev obravnava kot dodatna, mora stranka osebno opraviti njeno plačilo, pri čemer prav ta služba določa tudi višino nadomestila za konkretno storitev.

Omenjeni strokovnjaki izpolnjujejo zahteve vseh zainteresiranih strank in izvajajo, tako prevajanje pravnih aktov iz arabskega v romunski jezik (pravni red Evropske Unije, sodne odločbe, licence, pogodbe, pritožbe, certifikati, sodne odločbe in sklepov, pooblastilo za zastopanje, tožbe in drugi dokumenti s področja prava ali sodstva) kot tudi vse osebne dokumente (delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in drugi).

Zahteve strank, ki jim je potrebna kompletna obdelava medicinske dokumentacije, vsekakor maksimalno profesionalno izpolnjujejo in med drugim sodni tolmači in prevajalci prevajajo, tako specifikacije farmacevtskih izdelkov in dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter zdravniške izvide in druge dokumente, ki sodijo v to vrsto dokumentacije.

V primeru, da posamezniki v tej jezični različici zahtevajo prevajanje za katerikoli dokument, ki ga je treba predložiti določeni pristojni instituciji, lahko pričakujete, da bodo ti strokovnjaki pristopili kompletni obdelavi potrdila o višini dohodkov in o samskem stanu ter soglasja za zastopanje kot tudi potrdila o nekaznovanosti, potrdila o stalni zaposlitvi pa tudi potrdila o stanju računa v banki in vseh drugih vrst, tako potrdil in soglasij kot tudi izjav.

Različne vrste dokumentacij oziroma vse dokumente, ki predstavljajo njihove sestavne dele, sodni tolmači in prevajalci na zahtevo zainteresiranih strank prav tako najprej prevajajo in jih potem tudi overijo na podlagi pooblastil, ki so jim dana. Poleg vseh tistih dokumentov, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo (statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, letna poročila, fakture, revizijska poročila in drugo), kompletno obdelujejo tudi dokumente, ki sestavljajo tehnično oziroma gradbeno in razpisno dokumentacijo (navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti in številni drugi).

Navedena storitev se nanaša tudi na kompletno obdelavo kateregakoli dokumenta, ki je povezan s področjem znanosti ali izobraževanja in med drugim je v ponudbi tudi neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz arabskega v romunski jezik ter diplome in dodatka k diplomi kot tudi rezultatov znanstvenih raziskav. Seveda ti strokovnjaki lahko izpolnjujejo zahteve posameznikov in prevajajo in overjajo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol pa tudi potrdilo o stalnem prebivališču in znanstvena dela kot tudi prepis ocen, diplomske in seminarske naloge zatem znanstvene patente in vse druge dokumente, ki so povezani s konkretnim področjem.

Še posebej je pomembno, da absolutno vsakdo, ki navedeno storitev zahteva za razne osebne dokumente, ve, da obstajajo primeri, ko je pomembno izvesti tudi nadoveritev, to je določeni dokument opremiti s posebno vrsto žiga, ki je poznan pod imenom Haški oziroma Apostille. Toda te vrste overitve ni mogoče izvesti v okviru te institucije, ker je v pristojnosti posebnih oddelkov okrožnih sodišč Republike Slovenije. S tem v zvezi je treba poudariti, da mora vsaka stranka sama pridobiti informacije o tem, glede na to, da te vplivajo na sam tok obdelave. Z omenjeno vrsto žiga je treba opremiti samo določene dokumente in vedno na enega od razpoložljivih principov, ki vključujeta overitev s Haškim žigom pred obdelavo dokumenta s strani naših strokovnjakov ali pa po tem. Jasno je, da se postopek razlikuje in da to vpliva tudi na njegovo trajanje, tako da je izjemno pomembno, da vsaka stranka pravočasno pridobi vse te informacije.

Poleg osnovne storitve oziroma prevajanja v pisani obliki in tolmačenja v omenjeni kombinaciji jezikov je v sklopu navedene institucije na razpolago tudi možnost, da se angažirajo profesionalni lektorji in korektorji, da bi izvedli redakcijo vseh tistih materialov, ki niso prevedeni v skladu s pravili.

Prevajanje izobraževalnih oddaj iz arabskega v romunski jezik

Popolnoma vseeno je, ali je strankam potrebno neposredno prevajanje televizijskih ali radijskih izobraževalnih oddaj iz arabskega v romunski jezik, ker so prevajalci in sodni tolmači sposobni obdelati, ne samo te vsebine, ampak tudi informativne zatem otroške, zabavne in druge vrste oddaj kot tudi serije in vse vrste filmov pa tudi reklamna sporočila in katerokoli drugo video ali zvočno vsebino. Glede na to, da strokovnjaki, ki so specializirani za sinhronizacijo vsebin pa tudi za njihovo podnaslavljanje prav tako delajo v Prevajalskem centru Akademije Oxford, sta tudi omenjeni storitvi na razpolago vsem strankam, ki se za to zanimajo.

Če se je pojavila potreba, da v predhodno prevedenih vsebinah strokovnjaki odpravijo napake, ki jih je nekdo naredil, je treba angažirati lektorje in korektorje, ki jih navedena institucija prav tako zaposluje. Profesionalci, ki so usposobljeni za redakcijo materialov, se poleg izvedbe popravkov tudi potrudijo, da konkretne vsebine čim bolje prilagodijo pravilom, ki jih določa romunski jezik kot ciljani.

V tej jezični različici zainteresirane stranke prav tako lahko zahtevajo tudi prevajanje besedil, tako strokovnih kot tudi poljudnih. Glede na to, da so za zaposlenimi v navedeni instituciji dolgoletne izkušnje in obdelava velikega števila besedil različne tematike, stranki ni treba skrbeti, če je tematika malo kompleksnejša. Sodni tolmači in prevajalci namreč lahko profesionalno prevajajo vse tiste vsebine, ki so povezane s področji ekonomije, prava, sodstva in financ pa tudi tiste, ki obdelujejo temo s področij znanosti, medicine, izobraževanja in psihologije oziroma sociologije, farmacije in filozofije. Prav tako poskrbijo, da profesionalno prevajajo tudi vsebine, ki so povezane s področji gradbene industrije, turizma in komunikologije pa tudi menedžmenta, informacijskih tehnologij, marketinga in številnih drugih znanstvenih disciplin s področja naravoslovnih ali družbenih ved.

Posebej poudarjamo, da strokovnjaki te institucije lahko izvedejo, tako konsekutivno in simultano tolmačenje iz arabskega v romunski jezik kot tudi storitev, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. Na seznamu storitev, ki so na razpolago, je prav tako tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Jasno je, da se vsaka vrsta tolmačenja razlikuje in se zato tudi uporablja v okviru dogodkov, katerih karakteristike so natančno opredeljene. Iz tega razloga je posebno pomembno, da imajo stranke na umu dejstvo, da se ponudba za storitve tolmačenja v omenjeni jezikovni različici ne more oblikovati, dokler ne posredujejo uradnih informacij o toku samega dogodka. Pravzaprav je pomembno analizirati podatke o številu udeležencev in o značilnostih prostora ter o trajanju dogodkov, pri čemer je tudi zaželeno, da stranke te strokovnjake seznanijo tudi s tem, kako naj bi bil organiziran.

Prevajanje knjig iz arabskega v romunski jezik

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični kombinaciji profesionalno obdelujejo, tako romane kot tudi vsa druga prozna književna dela pa tudi pesmi oziroma dela poezije. V ponudbi te institucije je tudi neposredno prevajanje učbenikov iz arabskega v romunski jezik in ti strokovnjaki lahko izpolnijo tudi zahtevo v zvezi z obdelavo časopisnih člankov pa tudi različnih vrst revij.

Z večletnimi izkušnjami pri obdelavi marketinških materialov omenjeni strokovnjaki lahko po potrebi prevajajo, tako vizitke in plakate kot tudi PR članke, reklamne letake in kataloge pa tudi brošure zatem zloženke kot tudi vsako drugo vsebino, ki je namenjena reklamiranju. Glede na to, da gre za specifični način predstavljanja konkretnih vsebin, je pomembno, da osebe, ki se ukvarjajo z njihovo obdelavo, temu posvetijo posebno pozornost oziroma jih prevajajo v skladu z veljavnimi pravili v ciljanem jeziku, da bi s tem osebam, ki jim je romunski jezik, omogočili, da se seznanijo s tem, kar se reklamira, in da začnejo kupovati ta izdelek ali pa uporabljati predstavljeno storitev.

Stranke v okviru predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford prav tako lahko zahtevajo tudi storitev, ki predvideva neposredno prevajanje spletnih materialov iz arabskega v romunski jezik, kar pa se nanaša na obdelavo programske opreme oziroma aplikacij in različnih vrst programov pa tudi spletnih prodajaln zatem spletnih strani in spletnih katalogov ter drugih vsebin, ki so dostopne na spletu. Glede na to, da je pri obdelavi nekih od njih zelo pomembno implementirati tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation), to pomeni, da sodni tolmači in prevajalci prav njih tudi implementirajo, ko prevajajo konkretne vsebine. Namen takšnega pristopa je, da se spletnim stranem in ostalim spletnim materialom omogoči, da zavzamejo boljše mesto pri iskanju za tisto ključno besedo, ki je predhodno natančno določena. Lastniki teh vsebin bodo imeli veliko korist od takšnega načina obdelave, ker bodo vidne že v okviru prvih rezultatov iskanja.

Prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz arabskega v romunski jezik in overitev sodnega tolmača

Poleg omenjenih dokumentov strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford kompletno obdelujejo tudi diplomo ter dodatek k diplomi in po potrebi neposredno prevajajo spričevala osnovnih in srednjih šol iz arabskega v romunski jezik kot tudi predmetnike in programe fakultet, prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju oziroma seminarske in diplomske naloge.

Vsekakor skupaj s to storitvijo zahvaljujoč pooblastilom, ki so jim dana, pristopajo tudi overitvi teh dokumentov. Gre za to, da sodni tolmači lahko izvedejo overitev prevedenega kateregakoli dokumenta in tako potrdijo enakost njegove vsebine izvirniku. Zaradi tega se od posamezne stranke zahteva, da priloži izvirne vsebine na vpogled, ker morajo omenjeni strokovnjaki pri izvedbi postopka overitve primerjati izvirne dokumente s prevedenimi.

Prav tako je pomembno, da je vsaka stranka seznanjena z overitvijo z Apostille žigom oziroma s tako imenovanim Haškim, ker prevajalci in sodni tolmači uradno niso zadolženi za overitev s tem žigom, pa je hkrati pomembno omeniti tudi to, da ta vrsta overitve ni obvezna za vsak dokument, ki se v navedeni jezikovni različici prevaja.

Seveda ti strokovnjaki izvajajo prevajanje osebnih dokumentov iz arabskega v romunski jezik, tako da med drugim kompletno obdelujejo potni list, osebno izkaznico in potrdilo o državljanstvu zatem izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi vse vrste dovoljenj, kot so na primer vozniško in prometno pa tudi dovoljenje za prebivanje in delovno, seveda pa obdelujejo tudi druge osebne dokumente.

V primeru, da stranke to zahtevajo, kompletno obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente in dela oziroma vse vsebine, ki so izključno povezani s področjem znanosti. Prav tako na podlagi zahtev in potreb vsake posamezne stranke profesionalno prevajajo in overjajo tudi vse tiste dokumente, ki sestavljajo medicinske dokumentacije. S tem mislimo predvsem na zdravniške izvide ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi na dokumentacijo o medicinskih izdelkih zatem na specifikacije farmacevtskih izdelkov in druge.

Različne pristojne službe od svojih strank lahko zahtevajo, da predajo kompletno obdelana potrdila in izjave različnih vrst pa tudi soglasja. Prav zato je v ponudbi te institucije tudi in neposredno prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz arabskega v romunski jezik, sodni tolmači in prevajalci pa lahko kompletno obdelujejo tudi potrdilo o višini dohodkov zatem potrdilo o samskem stanu in potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in številne druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kadarkoli je to potrebno.

Treba je omeniti tudi to, da popolnoma profesionalno izpolnjujejo zahtevo vsake stranke, ki v navedeni jezikovni različici želi dobiti preveden katerikoli dokument s področja prava ali sodstva (pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe, licence, pritožbe in odločitve, pravni red Evropske Unije, tožbe, pogodbe, sodni sklepi, certifikati in drugi), prav tako pa lahko kompletno obdelujejo tudi različne vrste dokumentacij. S tem mislimo predvsem na poslovno oziroma tehnično, razpisno in gradbeno dokumentacijo oziroma na vse dokumente, ki se uradno obravnavajo kot njihov sestavni del. Poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, statuta podjetja in ustanovitvenega akta prevajajo in overjajo poslovne odločitve zatem fakture in različne vrste poslovnih poročil (letna, finančna in revizijska) pa tudi gradbene projekte kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter navodila za uporabo in deklaracije izdelkov in vse druge dokumente, ki jih pri tem nismo omenili in sodijo v katerokoli vrsto od navedenih dokumentacij od navedenih.

Cena prevajanja iz arabskega v romunski jezik

  • Iz arabskega v romunski je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v romunski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v romunski z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v romunski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!