Prevajanja iz arabskega v slovaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v slovaški jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v slovaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kot institucija, ki je med drugim specializirana tudi za neposredno prevajanje iz arabskega v slovaški jezik, se Prevajalski center Akademija Oxford lahko pohvali tudi s številnimi drugimi storitvami, ki se obravnavajo kot dodatne.

Na prvem mestu mislimo na redakcijo oziroma na storitve profesionalne lekture in korekture, ki jih v skladu z zahtevami posameznih strank izvajajo strokovnjaki, prav tako zaposleni v omenjeni instituciji oziroma korektorji in lektorji. Pomembno je poudariti, da se ta storitev može uporabljajo izključno, če je neposredno prevajanje vsebin v tej jezikovni različici izvedeno brez spoštovanja vseh opredeljenih pravil, tako da so v njih prisotne napake. Seveda se bodo potrudili na najboljši način, da odpravijo vse pomanjkljivosti, ki jih zaznajo, da bi strankam omogočili maksimalno kakovostno obdelavo.

Med dodatne storitve sodi tudi podnaslavljanje kot tudi sinhronizacijo, seveda pa je zainteresiranim strankam na razpolago tudi neposredno prevajanje zvočnih in video vsebin iz arabskega v slovaški jezik. Poleg igranih filmov različnih žanrov prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelujejo tudi reklamna sporočila, izobraževalne oddaje in animirane filme pa tudi serije, dokumentarne filme in informativne kot tudi zabavne ter otroške oddaje in vse druge video oziroma zvočne vsebine.


Prevajanje iz arabskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v arabski jezik

Čeprav je poseben poudarek postavljen na obdelavo materialov v pisani obliki, je dejstvo, da se na zahtevo zainteresiranih strank v tej jezični različici lahko izvede tudi tolmačenje. Natančneje rečeno, ta institucija zaposluje strokovnjake specializirane, tako za simultano kot tudi za šepetano pa tudi za konsekutivno tolmačenje, pa je treba opraviti analizo konkretnih dogodkov, da bi bila izbrana najboljša možnost. Glede na to, da se zainteresiranim strankam ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje, tako da je predvideno, da bo navedena storitev uvrščena v uradno ponudbo, če ekipa strokovnjakov zadolžena za njeno pripravo ugotovi, da je to ustrezna vrsta tolmačenja za konkretni dogodek.

Razume se, da bodo poskrbeli tudi za profesionalni odgovor, če stranka zahteva obdelavo bodisi časopisnih člankov ali revij bodisi književnih del in poljudnih ter strokovnih besedil oziroma učbenikov.

Vsekakor lahko izpolnijo tudi zahtevo vseh tistih posameznikov, ki jim je potrebno neposredno prevajanje spletnih vsebin iz arabskega v slovaški jezik. Poleg spletnih prodajaln in spletnih strani sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi spletne kataloge kot tudi programsko opremo oziroma programe in aplikacije različne vrste in druge materiale, ki so povezani s spletom in računalništvom. Posebej je pomembno, da vse stranke, ki jim je navedena storitev potrebna prav za takšno vrsto vsebin, vedo, da v skladu s pravili poteka tudi njihova optimizacija oziroma da se v toku obdelave maksimalno profesionalno implementirajo vse smernice, ki jih predvideva SEO (Search Engine Optimisation). Zato tudi poudarjamo, da nedolgo po postavitvi konkretne spletne strani in drugih spletnih vsebin, njih iskalnik označi kot pravilno optimizirane, kar vodu do tega, da jim se poboljša položaj v okviru iskanja.

Prav tako zainteresirane stranke lahko te strokovnjake zadolžijo, da prevedejo vsebino plakatov, reklamnih katalogov in letakov oziroma brošur, pri čemer so specializirani tudi za obdelavo vizitk, PR člankov in reklamnih zloženk pa tudi drugih marketinških materialov.

Najenostavnejši način za dostavo vseh navedenih vsebin na prevajanje je elektronsko pošiljanje, prav tako pa se lahko izvede tudi njihovo prevzemanje po končani obdelavi, pri čemer so strankam na razpolago tudi druge možnosti, o tem pa se morajo dogovoriti s pooblaščenimi osebami v poslovalnici navedene institucije.

Vse dokumente, ki so povezani, tako s področjema znanosti in izobraževanja (znanstveni patenti, diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstveni patenti in drugo) kot tudi s področjema sodstva in prava (pooblastilo za zastopanje, tožbe in pritožbe, licence, sodni sklepi, sklep o razvezi zakonske zveze in druge vrste sodb, sodne odločbe, pogodbe, certifikati, pravni red Evropske Unije in številni drugi pravni akti), lahko na zahtevo strank prevajamo v konkretni jezični različici in potem tudi overjamo v skladu z veljavnimi pravili.

Treba je poudariti, da overitev sodnega tolmača služi, da potrdi istovetnost med prevedenim in izvirnim dokumentom oziroma vsakemu posamezniku omogoča pravilno obdelan katerikoli dokument ali dokumentacijo, tako da jih ima pravico uporabljati v različnih situacijah.

Način overitve je v celoti natančno določen z veljavnimi zakoni in vključuje primerjanje izvirnega dokumenta s prevedenim, tako da je posebej pomembno, da stranka pri pošiljanju vsebin, za katere zahteva prevajanje, temu strokovnjaku na vpogled dostavi tudi izvirnike.

Pričakovati je, da to stori ali osebno ali s pošiljanjem na naslov določenega predstavništva, preko kurirske službe oziroma „Pošte Slovenije“, pri čemer mora v tem primeru izbrati možnost pošiljanja s priporočeno pošiljko.

Na razpolago sta dve možnosti za prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov, in sicer lahko osebno pride v poslovalnico in jih prevzame, ali pa zahtevati dostavo na določen naslov. Vsekakor to storitev izvaja kurirska služba, s katero je predhodno vzpostavljeno sodelovanje, in jo zaračunava neposredno od stranke po ceniku, ki je na ta dan veljaven.

Če zahteva nujno prevajanje dokumentov iz arabskega v slovaški jezik, mora zainteresirana stranka prav tako spoštovati navedeno pravilo o dostavi dokumentov, toda samo v tem primeru jih sme skenirati in jih najprej pošlje na elektronski naslov te institucije ter naknadno dostavi izvirnike.

Poleg vsega omenjenega, sodni tolmači in prevajalci pristopajo tudi kompletni obdelavi vseh osebnih dokumentov, od potnega lista, osebne izkaznice in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu preko potrdila o državljanstvu, dovoljenja za prebivanje, potrdila o stalnem prebivališču in vozniškega dovoljenja pa do izpiskov iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze ter prometnega in delovnega dovoljenja, seveda pa prevajajo in overjajo prevod tudi za vse druge osebne dokumente.

Kdorkoli ima potrebo za tem, lahko navedene strokovnjake angažira tudi zaradi neposrednega prevajanja različnih vrst dokumentacij, kot so na primer poslovna, tehnična ali razpisna oziroma gradbena in medicinska. Seveda v tem primeru izvedejo kompletno obdelavo kateregakoli dokumenta, ki je v njihovi sestavi, najpogosteje pa stranke zahtevajo prevajanje faktur, poslovnih odločitev in poročil oziroma sklepov o ustanovitvi pravne osebe, statuta in ustanovitvenega akta podjetja kot tudi specifikacij farmacevtskih izdelkov, gradbenih projektov in zdravniških izvidov ter navodila za uporabo, laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in dokumentacije o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter vseh drugih trenutno neomenjenih dokumentov, ki sestavljajo konkretne vrste dokumentacij.

Katerikoli dokument, ki ga stranka mora predložiti določeni državni službi, na njeno zahtevo prav tako lahko najprej prevedemo in a po tem tudi uradno overimo. Poleg potrdila o samskem stanu lahko opravimo tudi neposredno prevajanje soglasij za zastopanje iz arabskega v slovaški jezik oziroma potrdila o nekaznovanosti, potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o višini dohodkov kot tudi potrdila o stanju računa v banki in vseh drugih vrst potrdil zatem izjav, soglasij potrdil.

Prav tako je treba omeniti tudi to, da je navedeni postopek obdelave dokumentov v glavnem zadosten, da bi se ti lahko obravnavali kot zakonsko veljavni, toda za to storitev zainteresirane stranke morajo biti seznanjene tudi z dejstvom o nadoveritvi, ki se zahteva samo za določene dokumente. Ta predvideva obveznost opremljanja s posebno vrsto žiga, ki se imenuje Haški, bolj poznan pa je kot Apostille. Pristojnost za izvedbo te vrste overitve je dana posebnim službam Republike Slovenije, ki delujejo pri okrožnih sodiščih in je zaradi tega pomembno, da vsak posameznik pridobi potrebne informacije o konkretni vrsti overitve, da bi s tem poenostavil celoten postopek. Najprej se mora pozanimati, ali je s Haškim žigom treba opremiti konkretne dokumente in potem mora tudi izvedeti v skladu s katerim pravilom poteka ta overitev oziroma ali overitev z Apostille žigom poteka, potem ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom ali pa pred tem. Točno je opredeljen postopek obdelave, tako na prvi kot tudi na drugi način, pa je iz tega razloga tudi izjemno pomembno, da vsaka stranka te informacije pridobi, preden dokumente dostavi našim strokovnjakom, saj bo tako prihranila veliko časa in denarja.

Neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz arabskega v slovaški jezik

Vsi, ki jim je potrebna navedena storitev, jo lahko dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj so prevajalci in sodni tolmači usposobljeni za neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz arabskega v slovaški jezik.

Poleg tega, izvajajo tudi dodatno storitev v pogledu overitve prevoda, kar pomeni, da uradno pooblaščena oseba dokument opremi s svojim žigom in potrdi, da je vsebina prevedenega dokumenta enaka kot tudi v izvirniku. Navedena storitev se uporablja tudi pri obdelavi zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, prepisa ocen in potrdila o opravljenih izpitih, pri čemer omenjeni strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi predmetnike in programe fakultet, potrdilo o rednem šolanju in diplomske pa tudi seminarske naloge ter vse druge materiale, ki so izključno povezani s področjem izobraževanja.

Potrebno je, da stranka zagotovi izvirne dokumente, ki jih sodni tolmači uporabljajo v toku postopka overitve. Vse kar je povezano z overitvijo s Haškim oziroma s tako imenovanim Apostille žigom, stranka mora samostojno izvedeti, ker strokovnjaki te institucije nimajo dovoljenja za izvedbo te vrste, če za tem obstaja potreba.

Poleg dokumentov s področja izobraževanja, sodni tolmači in prevajalci v navedeni kombinaciji jezikov neposredno prevajajo tudi vse tiste vsebine, ki so povezane s področjem znanosti, kot so na primer rezultati znanstvenih raziskav pa tudi znanstvena dela različne tematike kot tudi znanstveni patenti in ostali materiali, ki so povezani s tem področem.

Če to neka stranka zahteva, izvajajo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz arabskega v slovaški jezik (pravni red Evropske Unije, pogodbe, pritožbe in sklepi, licence, pooblastila za zastopanje, tožbe, sklep o razvezi zakonske zveze, certifikati, sodne odločbe in drugi dokumenti s področja prava ali sodstva). Poleg tega kompletno obdelujejo tudi gradbene projekte, deklaracije izdelkov in laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi navodila za uporabo oziroma katerikoli dokument, ki vstopa v sestavo, tako gradbene kot tudi razpisne oziroma tehnične dokumentacije.

Ko se pojavi potreba, omenjeni strokovnjaki v skladu s pravili prevajajo in overjajo tudi ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila in sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi letna poslovna poročila in fakture pa tudi statut podjetja in finančna poročila, poslovne odločitve in na splošno rečeno vse dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo.

Seveda prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo tudi zahteve vsakega posameznika in pristopajo obdelavi vseh tistih dokumentov, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo, kot so na primer zdravniški izvidi zatem specifikacija farmacevtskih izdelkov ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi. Na razpolago je tudi prevajanje osebnih dokumentov iz arabskega v slovaški jezik, kar predvideva kompletno obdelavo, tako izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, potnega lista, potrdila o državljanstvu in vozniškega dovoljenja in osebne izkaznice, potrdila o stalnem prebivališču in prometnega dovoljenja kot tudi dovoljenja za prebivanje, izpiskov iz matičnega registra o smrti, delovnega dovoljenja in izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma vseh dokumentov, ki se lahko obravnavajo kot osebni.

Poleg vsega, kar je do zdaj omenjeno, je strankam omogočeno, da dobijo tudi kompletno obdelano katerokoli potrdilo, soglasje ali izjavo. Pravzaprav sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami posameznikov pristopajo profesionalni obdelavi potrdila o stanju računa v banki, potrdila o nekaznovanosti in potrdila o stalni zaposlitvi oziroma soglasij za zastopanje ter potrdila o višini dohodkov kot tudi vseh drugih dokumentov, ki jih je treba predložiti določeni državni instituciji.

Tolmačenje iz arabskega v slovaški jezik

Samo dejstvo, da so profesionalni sodni tolmači in prevajalci sposobni izvesti, tako šepetano kot tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje iz arabskega v slovaški jezik, jasno kaže, da se storitev uporablja v skladu z zahtevami dogodkov. Pravzaprav je pomembno, da se analizirajo vsi razpoložljivi podatki, kot so na primer trajanje ali število udeležencev oziroma značilnosti prostora, kjer naj bi potekal in šele potem bo sprejeta odločitev o pravi storitvi oziroma o tisti vrsti tolmačenja, ki bo izpolnila vse potrebne zahteve. Torej, ponudba se lahko oblikuje šele potem, ko stranka dostavi konkretne informacije in omenjeni strokovnjaki izvedejo njihovo analizo. Posebej moramo poudariti, da se po potrebi v ponudbi lahko najde tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ker je v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na razpolago tudi ta storitev.

Vsekakor ti strokovnjaki lahko izpolnijo tudi zahteve katerekoli stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje besedil v tej jezični kombinaciji, vseeno je ali gre za kompleksnejše vsebine ali pa za enostavnejše besedilo, saj prevajalci in sodni tolmači zahvaljujoč svojim dolgoletnim izkušnjami lahko obdelujejo besedilne vsebine različne in kompleksnosti in dolžine ter tematike. Menedžment, marketing in komunikologija pa tudi finance, bančništvo in ekonomija in politika in pravo so nekatera od področij, ki jih ta besedila lahko obdelujejo. Vsekakor je na razpolago  tudi prevajanje besedil s področja turizma iz arabskega v slovaški jezik pa tudi tistih, ki se ukvarjajo s tematiko s področjih farmacije, gradbene industrije in medicine oziroma informacijskih tehnologij, izobraževanja, sociologije in drugih vej naravoslovnih in družbenih ved.

Vse zainteresirane stranke je treba seznaniti tudi z dejstvom, da so omenjeni strokovnjaki usmerjeni tudi na obdelavo marketinških materialov v tej jezični kombinaciji, tako da na zahtevo strank lahko obdelujejo PR članke, reklamne kataloge in letake oziroma brošure zatem plakate, reklamne zloženke in druge vsebine te vrste. Po potrebi izvajajo tudi neposredno prevajanje vizitk v konkretni jezikovni različici, roki za izvedbo te storitve so v glavnem krajši. Strokovno prevajanje oziroma prilagajanje reklamnega sporočila, ki ga te vsebine vsebujejo je temelj njihove obdelave, ker je le tako možno doseči cilj in omogočiti govorcem slovaškega jezika, da se ustrezno seznanijo s storitvijo ali izdelkom, ki se reklamira.

Prevajanje spletnih strani iz arabskega v slovaški jezik

Med obdelavo spletnih strani različne vsebine, se prevajalci in sodni tolmači istočasno osredotočeni tudi na uporabo pravil, ki so povezana z optimizacijo konkretne spletne strani. Z uporabo smernic SEO (Search Engine Optimisation) namreč poleg prevajanja spletnih strani iz arabskega v slovaški jezik poteka tudi ustrezno prilagajanje vsem zahtevam, ki jih v danem trenutku določa iskanje na spletu. Samo vsebine, ki so obdelane po tem principu, se lahko relativno hitro pojavijo v samem vrhu iskanja, pri čemer se ključne besede določajo v skladu s pravili. Poleg spletnih strani prevajalci in sodni tolmači lahko profesionalno obdelujejo tudi spletne prodajalne pa tudi katerokoli vrsto programov in aplikacij kot tudi spletne kataloge in vse druge vsebine, ki so povezane s globalnim omrežjem.

V ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford je tudi profesionalna obdelava vseh književnih del, ne glede na to, ali sodijo v poezijo ali prozo. Omenjeni strokovnjaki na podlagi zahtev zainteresiranih strank lahko obdelujejo tudi različne vrste revij kot tudi časopisne članke in učbenike.

Za strokovno redakcijo vsebin, ki predhodno niso prevedene v skladu s pravili, so v okviru te institucije zadolženi korektorji in lektorji. Tokom postopka korekture in lekture implementirajo veljavna pravila in v skladu z njimi odpravijo vse napake, ki jih opazijo.

Poleg prevajanja različnih vsebin v pisani obliki sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi tolmačenje iz arabskega v slovaški jezik oziroma uporabijo pravila v zvezi s konsekutivnim in simultanim tolmačenjem. Da bi navedena storitev lahko ponudila ustrezen odgovor na zahteve samega dogodka in njegovih udeležencev, mora zainteresirana stranka posredovati vse podatke, ki so povezani z njegovo organizacijo. Najprej je pomembno, da strokovno ekipo predstavništva obvesti o številu oseb, ki bodo sodelovale in o značilnostih same lokacije prirejanja in potem tudi o tem, koliko je določeno, da naj bi ta dogodek trajal. Omenjeni strokovnjaki vse dobljene informacije pazljivo preučijo in se odločijo, katera vrsta tolmačenja bo uporabljena. Prav tako strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če je ta vrsto storitve izbrana za dogodek, ki ga organizirajo.

Cena prevajanja iz arabskega v slovaški jezik

  • Iz arabskega v slovaški je 29 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v slovaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v slovaški z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v slovaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!