Prevajanja iz arabskega v nemški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v nemški jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v nemški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Predstavništvo navedene institucije zaposluje tudi strokovnjake, ki so ozko specializirani za neposredno prevajanje iz arabskega v nemški jezik. Med drugim so tukaj sodni tolmači in prevajalci, ki so popolnoma usposobljeni za obdelavo različnih besedilnih vsebin v konkretni jezični kombinaciji, pri čemer je možno zahtevati tudi prevajanje strokovnih pa tudi poljudnih besedil, ki se ukvarjajo s katerokoli temo s področja, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved. Poleg tega izpolnjujejo tudi zahteve vsaki stranki, ki želi dobiti prevedene revije in časopisne članke, po potrebi pa profesionalno obdelujejo tudi učbenike kot tudi književna dela.

Razume se, da lahko izvajajo tudi tolmačenje iz arabskega v nemški jezik in uporabljajo pravila, tako šepetanega kot tudi konsekutivnega in simultanega tolmačenja. V ponudbi te institucije je tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar je zainteresiranim strankam na razpolago po izjemno ugodni ceni.

V sklopu storitve, ki vključuje prevajanje oddaj različne vsebine, ki se lahko predvajajo na kateremkoli mediju oziroma reklamnih sporočil in serij ter filmov različne tematike in vrste (animirani, risani, igrani in dokumentarni), stranke lahko prav tako dobijo tudi storitev, ki je povezana, tako z njihovo profesionalno sinhronizacijo kot tudi s podnaslavljanjem vseh video in zvočnih materialov.


Prevajanje iz arabskega v nemški jezik
Prevajanje iz nemškega v arabski jezik

Omenili bi tudi to, da ta institucija zaposluje profesionalne korektorje pa tudi lektorje z dolgoletnimi izkušnjami, tako da se zainteresiranim strankam omogoča tudi storitev strokovne redakcije, ki se lahko uporablja za različne vrste vsebin.

Vsekakor je na razpolago tudi neposredno prevajanje spletnih materialov iz arabskega v nemški jezik, omenjeni strokovnjaki pa pri obdelavi, tako spletnih prodajaln in spletnih strani kot tudi spletnih katalogov in drugih vsebin iz te skupine, izvajajo tudi njihovo strokovno optimizacijo in v tem primeru sledijo predvsem pravilom SEO (Search Engine Optimisation).

Sodni tolmači in prevajalci prav tako izpolnjujejo tudi zahteve strank, ki želijo v konkretni kombinaciji jezikov dobiti prevedeno katerokoli vsebino s področja marketinga. Poleg katalogov in vizitk lahko profesionalno obdelujejo tudi reklamne zloženke in plakate oziroma PR članke in reklamne letake pa tudi brošure ter vse druge vsebine, ki se fokusirajo na reklamiranje.

Te strokovnjaki so specializirani tudi za prevajanje dokumentov iz arabskega v nemški jezik in stranke, ki jim je ta storitev potrebna, pravzaprav dobijo njihovo kompletno obdelavo oziroma in prevajanje v tej kombinaciji jezikov in overitev prevoda, za katero izvedbo je uradno zadolžen zapriseženi sodni tolmač.

Princip obdelave dokumentov je vsekakor drugačen, ker je tudi postopek njegove overitve točno določen z zakonskimi pravili, pa se od vsake stranke, ki ji je ta storitev potrebna, predvsem zahteva, da priloži izvirne dokumente na vpogled, ko dostavlja ali pošilja vsebine na obdelavo.

Dokumenti se pravzaprav lahko dostavijo ali preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko na naslov poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, strankam pa je tudi dovoljeno, da jih osebno prinesejo. Vse druge vsebine pa lahko pošljejo na elektronski naslov in jih po koncu obdelave dobijo na enak način.

Zelo pomembno je poudariti, da je samo strankam, ki zahtevajo nujno obdelavo določenih dokumentov, dovoljeno, da jih poljejo elektronsko, kar pomeni, da jih morajo skenirati in poslati na uradni elektronski naslov navedene institucije. Toda kljub temu so vsekakor dolžni, da v celoti izpolnijo navedeno pravilo in da v čim krajšem roku na vpogled priložijo tudi izvirne dokumente.

Glede na to, da se razlikuje postopek dostave dokumentov na prevajanje, se vsekakor razlikuje tudi postopek, povezan z njihovim prevzemanjem in stranke izberejo, ali bodo osebno prišle v prostore določenega predstavništva te institucije, da prevzamejo kompletno obdelane dokumente, ali pa želijo, da jim kurirska služba prevedene in overjene vsebine dostavi na naslov. Prav tako moramo omeniti tudi to, da je to dodatna storitev in ni vračunana v osnovno ceno, tako da je stranka, ki se opredeli za ta način odstave, vsekakor dolžna kurirju plačati za izvedbo te storitve in to na podlagi cene, ki je opredeljena v konkretni kurirski službi.

Veliko časa in denarja bo prihranila vsaka stranka, ki bo samostojno zahtevala informacije o overitvi z Apostille žigom, ki jih lahko dobi izključno v okviru služb, ki delujejo pri okrožnih sodiščih v celi naši državi. S tako imenovanim Haškim žigom, kot je drugačno ime, se namreč ne opremljajo vsi dokumenti, za katere se izvaja prevajanje v tej jezični različici, ampak samo tisti, za katere to predvideva zakon. In glede na to, da sodni tolmači in prevajalci, zaposleni v tej instituciji, nimajo potrebnega dovoljenja, da bi izvedli to vrsto overitve, se tudi priporoča vsem strankam, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz arabskega v nemški jezik, da potrebne informacije pridobijo samostojno. Zelo pomembno je tudi, da vprašajo, kdaj je treba določene dokumenti opremiti z Apostille žigom, ker v praksi uporabljata dve vrsti overitve z njim, ki predvidevata overitev s Haškim žigom po koncu obdelave konkretnih dokumentov s strani teh strokovnjakov ali pa neposredno pred tem. V skladu s pridobljenimi informacijami, stranka tudi izve, kam jih mora najprej odnesti in kako dolgo naj bi trajal celoten postopek njihove obdelave.

Poleg vse dokumente, ki so povezana s področjem izobraževanja in znanosti (diploma in dodatek k diplomi, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstveni patenti, potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen, seminarske naloge, predmetniki in programi fakultet, znanstvena dela, potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge, rezultati znanstvenih raziskav in druga), prevajalci in sodni tolmači so specializirani tudi za kompletno obdelavo dokumentov, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim službam oziroma katerekoli vrste soglasij, izjav in potrdil (soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga).

Če je to strankam potrebno, iz arabskega v nemški jezik neposredno prevajajo tudi osebne dokumente, kar pomeni, da jim omogočajo kompletno obdelavo tako delovnega dovoljenja, potrdila o državljanstvu in potnega lista ter dovoljenja za prebivanje kot tudi potrdila o stalnem prebivališču, osebne izkaznice in prometnega oziroma vozniškega dovoljenja pa tudi, izpiskov iz matičnega registra o smrti in o rojstvu ter o sklenitvi zakonske zveze in drugih osebnih dokumentov.

Omenjeni strokovnjaki prav tako lahko v konkretni jezični različici najprej prevajajo katerokoli vrsto dokumentacije in po tem v skladu s pravili pristopijo tudi postopku overitve. Poleg vseh dokumentov, ki sodijo v medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in druga), lahko v vsakem trenutku prevajajo tudi poslovno dokumentacijo (revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, finančna poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja in druga), toda vsekakor obdelujejo tudi dokumente, ki sestavljajo gradbeno, razpisno in tehnično dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in številni drugi).

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo tudi katerokoli vrsto pravnih aktov oziroma tiste dokumente, ki sodijo na področja pravosodja in sodstva. Poleg različnih vrst certifikatov, licenc in pogodb so specializirani tudi za neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz arabskega v nemški jezik in kompletno obdelujejo, ne samo sklepe o razvezi zakonske zveze, ampak tudi vse druge vrste sodb pa tudi odločitev, pritožb, sklepov in tožb oziroma pooblastilo za zastopanje in vse druge nenavedene dokumente, ki so povezana s sodstvom ali pravom.

Prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz arabskega v nemški jezik

Storitev, za katero so vsekakor specializirani profesionalci, zaposleni v okviru predstavništva konkretne institucije, je tudi kompletna obdelava vseh dokumentov. Tako ima vsaka stranka, ki zahteva prevajanje sklepov o ustanovitvi pravne osebe iz arabskega v nemški jezik, pravzaprav ima možnost dobiti tudi ta, pa tudi vsak drug dokument, ki je obdelan v skladu s predpisi. Točneje rečeno, poleg omenjene storitve je zainteresiranim strankam omogočena tudi overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača, kar pomeni, da vsaka stranka dobi preveden dokument, ki je pravno veljaven.

Absolutno vsakdo, ki ga zanima izvedba te storitve za razne osebne dokumente, mora poslati ali prinesti izvirne dokumente, ki jih uporablja sodni tolmač tokom postopka overitve. Da bi se izognila nepotrebnemu izgubljanju časa, kar je v tem primeru nepotrebno, se stranki svetuje, da se samostojno obrne na konkretne pristojne državne institucije in izve, ali se njeni dokumenti morajo opremiti s tako imenovanim Haškim oziroma žigom, ki je poznan tudi kot Apostille, in po katerem principu se ta vrsta overitve izvaja v konkretnem primeru.

Poleg že omenjenega dokumenta prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo tudi vse druge dokumente, ki so sestavni del poslovne dokumentacije, tako da je med drugim v ponudbi tudi prevajanje statuta in ustanovitvenega akta podjetja pa tudi poslovnih odločitev, faktur in vseh vrst poslovnih poročil, tako finančnih in letnih kot tudi revizijskih ter vseh drugih dokumentov, ki so povezani s poslovnim procesom ali podjetnika ali neke pravne osebe.

V primeru, da obstaja zahteva strank za tem, predhodno omenjeni strokovnjaki vse osebne dokumente najprej prevajajo in potem na podlagi pooblastil, ki jih imajo, izvajajo tudi njihovo overitev. Poleg potrdila o državljanstvu, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, potnega lista in osebne izkaznice, vsekakor lahko kompletno obdelujejo tudi potrdilo o stalnem prebivališču zatem vozniško kot tudi delovno dovoljenje pa tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in prometno oziroma dovoljenje za prebivanje ter katerikoli drugi osebni dokument.

Če to stranka zahteva, sodni tolmači in prevajalci iz arabskega v nemški jezik neposredno prevajajo tudi medicinsko dokumentacijo oziroma kompletno obdelujejo, tako zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov zatem navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi vse druge dokumente, ki uradno štejejo kot del omenjene vrste dokumentacije. Kadar se za tem javi potreba, ti strokovnjaki lahko v konkretni jezični različici neposredno prevajajo oziroma overjajo katerikoli dokument, katerega tema je povezana s področjema znanosti in izobraževanja (rezultati znanstvenih raziskav, diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet, prepis ocen, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstveni patenti, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela, seminarske naloge in druge vsebine, ki so povezane z navedenima področjema).

Prav tako se lahko izvaja tudi obdelava pravnih aktov in poleg prevajanje pooblastila za zastopanje iz arabskega v nemški jezik, so prevajalci in sodni tolmači prav tako specializirani tudi za kompletno obdelavo, tako sodb oziroma sklepov in pritožb kot tudi sodnih odločb in tožb, po potrebi pa obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije zatem licence in pogodbe ter certifikate in vse druge materiale, ki se nanašajo ali na področje sodstva ali na pravosodje.

Vsi dokumenti, ki jih državne institucije lahko zahtevajo od katerekoli stranke, so prav tako lahko, ne samo prevedeni v tej jezični različici, ampak tudi overjeni z žigom uradno pooblaščenih strokovnjakov oziroma sodnih tolmačev. To se nanaša predvsem na katerokoli vrsto potrdil oziroma soglasij in izjav, omenjeni strokovnjaki pa lahko poleg potrdila o stanju računa v banki in potrdila o stalni zaposlitvi na zahtevo strank izvajajo tudi prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz arabskega v nemški jezik, kompletno pa obdelujejo tudi potrdilo o samskem stanu zatem soglasje za zastopanje in potrdilo o višini dohodkov ostale dokumente, ki jih je v določenih primerih treba predložiti državnim institucijam.

Poleg vsega omenjenega, je treba tudi poudariti, da je strankam prav tako na razpolago tudi prevajanje vseh dokumentov, ki so del gradbene ali tehnično oziroma razpisne dokumentacije, kar se med drugim nanaša na laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter gradbene projekte pa tudi na navodila za uporabo in na deklaracije izdelkov ter na druge dokumenti iz te skupine.

Prevajanje spletnih strani iz arabskega v nemški jezik

Osnovni pogoj, ki mora biti izpolnjen, da bi neposredno prevajanje spletnih strani iz arabskega v nemški jezik lahko potekalo maksimalno profesionalno, je implementacija pravil, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Glede na to, da so profesionalni prevajalci in sodni tolmači z vsemi njimi zelo dobro seznanjeni, strankam omogočamo, da dobijo, ne samo prevedene spletne strani različne vsebine, ampak tudi pravilno optimizirane za spletno iskanje. Pravzaprav se prevajanje v tem primeru prilagaja vsem pravilom, ki jih postavljajo spletni iskalniki, pa konkretne spletne vsebine zaradi tega precej bolje kotirajo v iskanju, in to za točno določene ključne besede. Strankam je prav tako omogočeno, da dobijo tudi profesionalno prevajanje za spletne prodajalne pa tudi za katerokoli vrsto programov oziroma aplikacij in za spletne kataloge ter na splošno rečeno, za vse druge materiale, ki so na določen način povezani s spletom.

Na razpolago je tudi storitev, ki vključuje, tako simultane kot tudi konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje iz arabskega v nemški jezik. Glede na to, da se vsaka od navedenih vrst tolmačenja lahko izključno uporablja za dogodek, katerega značilnosti so jasno definirane, kar pomeni, da morajo stranke, ki želijo angažirati te strokovnjake za izvedbo omenjene storitve, vsekakor predhodno dostaviti podatke o dogodki. Posredovati morajo, ne samo informacije o njegovem trajanju, ampak tudi o lokaciji prirejanja kot tudi o številu udeležencev, vsekakor pa bi bilo dobro, da omenjene strokovnjake seznanijo tudi s tem, kako zamišljena organizacija konkretnega dogodka. Glede na to, da je na seznamu v tej instituciji dostopnih tudi storitev, ki vključuje najem opreme za simultano tolmačenje, je predvideno, da bo tudi ta navedena v ponudbi, če izbrana prav ta vrsta tolmačenja.

Če za tem obstaja potreba, sodni tolmači in prevajalci vsekakor profesionalno obdelujejo tudi besedilne vsebine v konkretni kombinaciji jezikov in predvideno je, da je omogočeno, tako neposredno prevajanje strokovnih besedil iz arabskega v nemški jezik kot tudi vsebin, ki naj bi jih brali pripadniki širokega kroga bralcev in ki veljajo za poljudne. Kar zadeva temo teh vsebin, lahko mirno rečemo, da so ti strokovnjaki specializirani za obdelavo besedil, ki obravnavajo temo, ki se nanaša na naravoslovne in družbene vede. Poleg tistih, ki so povezani z gradbeno industrijo, informacijskimi tehnologijami in komunikologijo ter marketingom, znanostjo, izobraževanjem in menedžmentom, v optimalnem roku prevajajo tudi poljudna oziroma znanstvene besedila, ki se ukvarjajo s tematiko s področij psihologije, politike in sociologije pa tudi bančništva zatem filozofije, ekonomije in številnih drugih neomenjenih znanstvenih disciplin.

Prevajanje filmov iz arabskega v nemški jezik

Če stranke v konkretni jezični kombinaciji zahtevajo prevajanje filmov, ne glede na to, ali gre za igrane, dokumentarne ali risane oziroma animirane, morajo vedeti, da strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo, tako njihovo prevajanje v tej jezikovni različici kot tudi sinhronizacijo, pri čemer lahko strankam ponudijo tudi storitev profesionalnega podnaslavljanja. Vse to velja, kako za filme kot tudi za reklamna sporočila pa tudi za oddaje različne vsebine (zabavne, informativne, izobraževalne in druge) ter za serije in za številne druge vrste video in zvočnih materialov.

Zainteresiranim strankam je omogočeno tudi neposredno prevajanje knjig iz arabskega v nemški jezik, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg književnih del s področja poezije in proze na zahtevo prevajajo tudi učbenike. Prav tako lahko profesionalno obdelujejo tudi katerokoli vrsto revij pa tudi časopisne članke, ne glede na to, s katero temo se ukvarjajo.

Če je določena stranka to storitev za določeni material dobi ali od določenega posameznika ali v okviru katerekoli institucije in iz nekega razloga meni, da ne gre za profesionalno prevedene vsebine, lahko v specializirani instituciji zadolži profesionalne lektorje kot tudi korektorje, da v najkrajšem možnem roku izvedejo redakcijo. Pravzaprav se ta storitev nanaša na lektoriranje konkretnih vsebin in na njihovo korekturo, vse to pa poteka izključno v skladu s pravili, ki jih določa in prevajalske stroka in nemški jezik in strankam se dostavljajo maksimalno kakovostno obdelane vsebine s pravilno popravljenimi napakami.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači vsekakor lahko ugodijo tudi tistim strankam, ki jim je potrebno neposredno prevajanje marketinških materialov iz arabskega v nemški jezik. Glede na to, da odlično poznajo tudi pravila, ki so povezana z reklamiranjem, tako storitev kot tudi različnih vrst izdelkov, je predvideno, da jih implementirajo pri svojem delu in na ta način strankam omogočajo, ne samo kakovostno obdelane vsebine te vrste, ampak je govorcem ciljnega jezika dana možnost, da zelo enostavno izvedo, kaj je v njih navedeno. Poleg reklamnih letakov in PR besedil so specializirani tudi za obdelavo plakatov zatem vizitk in brošur pa tudi katalogov in reklamnih zloženk ter številnih drugih marketinških vsebin.

Cena prevajanja iz arabskega v nemški jezik

  • Iz arabskega v nemški je 25 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!