Prevajanja iz arabskega v madžarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v madžarski jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v madžarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Na razpolago so vse vrste storitev, ki se nanašajo na neposredno prevajanje iz arabskega v madžarski jezik, saj prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford, izvajajo obdelavo vseh vrst vsebin v pisani obliki, istočasno pa zainteresiranim strankam omogočajo, da v konkretni kombinaciji jezikov dobijo tudi tolmačenje. Kar zadeva to vrsto storitve, je posebej pomembno poudariti, da so navedeni strokovnjaki usposobljeni za zagotavljanje vseh treh možnosti (šepetano, simultano in konsekutivno tolmačenje). Prav tako se vsakomur, ki ima potrebo za tem, omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Omeniti moramo tudi to, da izvajamo tudi neposredno prevajanje video in zvočnih materialov iz arabskega v madžarski jezik kot tudi njihovo podnaslavljanje oziroma storitev profesionalne sinhronizacije. Poleg informativnih oddaj, ki bodo predvajane na televiziji ali radijskih postajah, sodni tolmači in prevajalci lahko oddelajo tudi serije kot tudi animirane in dokumentarne filme oziroma izobraževalne in zabavne ter otroške oddaje pa tudi reklamna sporočila ter risane in igrane filme oziroma katerokoli vrsto, tako zvočnih kot tudi video vsebin, za katere stranka zahteva prevajanje.

Profesionalna storitev redakcije je na razpolago vsakomur, ki mu je to potrebno in predvideno je, da lekturo in korekturo na zahtevo strank izvajajo specializirani strokovnjaki, ki posedujejo visoko raven izkušenj.


Prevajanje iz arabskega v madžarski jezik
Prevajanje iz madžarskega v arabski jezik

Besedilne materiale, katerih tema se ukvarja z različnimi vejami naravoslovnih in družbenih ved kot tudi časopisne članke oziroma učbenike, poetska in prozna književna dela in katerokoli vrsto revij, stranke lahko prav tako v optimalnem roku dobijo prevedene v omenjeni jezikovni različici.

Treba je poudariti tudi to, da se v skladu z zahtevami strank, iz arabskega v madžarski jezik lahko neposredno prevajajo tudi spletne vsebine, saj prevajalci in sodni tolmači poleg različnih vrst programov in spletnih strani ter spletnih prodajaln prevajajo tudi aplikacije kot tudi kataloge in druge materiale, vidne na spletu. Na podlagi pravila, ki so povezani z njihovo obdelavo, se uporabljajo tudi orodja, ki jih predvideva SEO (Search Engine Optimisation) in po postavljanju na omrežje naj bi njihovo mesto v splošnem iskanju moralo biti bistveno boljše.

Poleg tega je strankam na razpolago tudi profesionalna obdelava materialov s področja marketinga, kot so na primer plakati, reklamni letaki in katalogi oziroma PR besedila, vizitke in reklamni letaki ter brošure in številne druge vsebine, povezane z reklamiranjem bodisi dogodkov ali storitev bodisi poslovanja različnih podjetij ali izdelkov.

Pričakovati je, da vsak posameznik, ki ga zanima obdelava neke od teh vsebin, dostavo izvede elektronsko in na elektronski naslov prav tako lahko dobi tudi prevedene materiale te vrste, seveda pod pogojem, da se opredeli za takšen način prevzemanja ali dostave.

Posebej želimo obravnavati tudi na neposredno prevajanje dokumentov iz arabskega v madžarski jezik, glede na to, da prevajalci in sodni tolmači strankam ne nudijo samo te storitve, ampak izvajajo tudi overitev prevedenega dokumenta. Pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač s svojim žigom opremlja samo vsebine, za katere je prepričan, da so popolnoma enake kot v izvirnikih. Prav zaradi tega je vsak posameznik, ki ga zanima obdelava dokumentov različne vrste v tej jezični različici, dolžan poslati preko kurirske službe ali priporočeno, preko „Pošte Slovenije“ oziroma prinesti osebno izvirne dokumente, ki jih zapriseženi sodni tolmač uporablja v toku postopka overitve.

Če koga zanima nujno prevajanje kateregakoli dokumenta ali dokumentacije, mora skenirane vsebine najprej poslati elektronsko in potem v najkrajšem roku dostaviti tudi izvirnike.

Postopek, ki je povezan s prevzemanjem kompletno obdelanih dokumentacij ali kateregakoli dokumenta, predvideva, da stranka pride osebno v predstavništvo konkretne institucije, da bi jih prevzela, ali pa te vsebine na naslov dostavi kurirska služba. Glede na to, da storitev dostave ni osnovna in ni vračunan v ceno prevajanja in overitve, je predvideno, da jo posebej v trenutku, ko prevzema vsebine. Kolikšno je nadomestilo, bo izvedela od pooblaščenih oseb kurirske službe, s katero ta institucija sodeluje.

Za vsakogar, ki se zanima za obdelavo dokumentov, je izjemno pomembno, da se zaveda dejstva, da overitve z Apostille žigom, poznanim tudi kot Haški, ne izvajajo sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v tej instituciji in to izključno zato, ker to ne sodi med njihove pristojnosti. Glede na to, da ta žig nije obvezen za vsak dokument, ki se obdeluje v omenjeni kombinaciji jezikov, prav tako pa je tudi točno določeno, v katerem trenutku mora biti overjeni konkretni dokument, je tudi pomembno, da stranka informacije o tej vrsti overitve pridobi, preden vsebine dostavi na obdelavo našim strokovnjakom. S Haškim žigom se namreč določeni dokumenti opremijo šele po izvedenem prevajanju in overitvi sodnega tolmača, toda obstaja tudi možnosti, da se dokument najprej overi z Apostille žigom, in se šele potem se odnese na nadaljnjo obdelavo.

Zainteresirane stranke v tej jezični kombinaciji lahko dobijo prevedene vse vrste potrdil, soglasij ali izjav in med drugim ti strokovnjaki lahko iz arabskega v madžarski jezik neposredno prevajajo potrdila o stalni zaposlitvi pa tudi potrdila o samskem stanu, soglasje za zastopanje in potrdilo o nekaznovanosti oziroma potrdilo o višini dohodkov in druge dokumente, ki jih je v konkretnih primerih treba predložiti določeni pristojni službi.

Strokovnjaki, ki so zaposleni v tej instituciji, prav tako izvajajo prevajanje in overitev vseh dokumentov, ki sodijo v domeno znanosti in izobraževanja (predmetniki in programi fakultet, znanstvena dela, diploma in dodatek k diplomi, znanstveni patenti, seminarske naloge, prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, potrdilo o opravljenih izpitih in druge vsebine, ki so povezane s konkretnima področjema) kot tudi sodstva ali prava (pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe in sklepov, pogodbe, certifikati, pritožbe, pravni red Evropske Unije, sklep o razvezi zakonske zveze, tožbe in drugi).

Sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi katerikoli osebni dokument, kar vključuje predvsem prevajanje izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, osebne izkaznice in potrdilo o stalnem prebivališču, medtem ko je na razpolago tudi neposredno prevajanje potrdila o državljanstvu iz arabskega v madžarski jezik kot tudi različnih vrst dovoljenj (delovno, prometno, dovoljenje za prebivanje, vozniško) in izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o smrti, potnega lista pa tudi številnih drugih osebnih dokumentov.

Ko to nekdo zahteva, ti strokovnjaki kompletno obdelujejo zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in vse druge dokumente, ki se obravnavajo kot del medicinske dokumentacije.

Treba dodati tudi to, da stranke lahko v Prevajalskem centru Akademije Oxford dobijo storitev, ki je povezana z neposrednim prevajanjem tehnične in gradbene pa tudi poslovne in razpisne dokumentacije. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci obdelujejo laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte in letna poslovna poročila oziroma fakture. Če je to potrebno, iz arabskega v madžarski jezik neposredno prevajajo tudi ustanovitveni akt podjetja kot tudi deklaracije izdelkov, fakture in revizijska poročila in sklep o ustanovitvi pravne osebe, navodila za uporabo in statut podjetja pa tudi vse druge dokumente, ki lahko predstavljajo del katerekoli od predhodno navedenih dokumentacij.

Neposredno prevajanje besedilnih vsebin različne tematike iz arabskega v madžarski jezik

Ne glede na vrsto besedil bodo profesionalci ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford vsekakor izvedli njihovo strokovno prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji. Poleg strokovnih in poljudnih besedil, katerih tema je povezana s področji ekologije in varstva okolja, znanosti in farmacije, prevajalci in sodni tolmači iz arabskega v madžarski jezik neposredno prevajajo tudi besedila s področij ekonomije pa tudi tista, ki obravnavajo tematiko v zvezi s turizmom, medicino ali izobraževanjem. Treba omeniti tudi to, da stranke lahko dobijo prevedena besedila, katerih tema je povezana s področji sociologije, bančništva in prava pa tudi gradbene industrije in financ, psihologije in menedžmenta kot tudi marketinga, informacijskih tehnologij, komunikologije in vseh neomenjenih znanstvenih disciplin, ki sodijo med družbene ali naravoslovne vede.

Treba je poudariti tudi to, da vsi, ki jih to zanima, lahko dobijo tudi storitev, ki predvideva najem opreme za simultano tolmačenje. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnijo tudi zahtevo kateregakoli posameznika, ki mu je potrebno simultano ali konsekutivno tolmačenje iz arabskega v madžarski jezik, prav tako pa lahko zagotovijo tudi storitev šepetanega tolmačenja v tej kombinaciji jezikov. Še posebej je pomembno, da se oseba, ki želi omenjene strokovnjake angažirati za izvedbo te storitve, zaveda, da se vsaka vrsta tolmačenja uporablja v okviru dogodkov, katerih karakteristike so zelo natančno določene. To je tudi osnovni razlog, zakaj se od zainteresiranih strank zahteva, da podatke o organizaciji dogodkov dajo pooblaščeni osebi predstavništva te institucije, jer saj se samo v skladu s podatki o lastnostih prostora, v katerem ta dogodek poteka oziroma o njegovem trajanju in o številu oseb, ki bodo prisotne, lahko sprejeme uradna odločitev o tem, katera od vseh omenjenih storitev mora biti uporabljena.

Ko se pojavi potreba, bo izvedeno tudi neposredno prevajanje filmov iz arabskega v madžarski jezik, pri čemer je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači lahko maksimalno strokovno obdelujejo, tako igrane filme kateregakoli žanra kot tudi risane pa tudi dokumentarne in animirane. Zainteresirane stranke lahko od njih zahtevajo tudi prevajanje za reklamna sporočila in za otroške in informativne televizijske oziroma radijske oddaje zatem za serije kot tudi za oddaje zabavnega ali izobraževalnega značaja pa tudi za vse druge vrste video in zvočnih vsebin. Pri tem morajo biti seznanjene tudi z dejstvom o dodatnih storitvah, ki so jim vsekakor na razpolago v navedeni instituciji in se nanašajo, tako na profesionalno podnaslavljanje vseh teh materialov kot tudi na njihovo strokovno sinhronizacijo.

Prevajanje reklamnih letakov in plakatov iz arabskega v madžarski jezik

Pogoj, ki mora biti izpolnjen, da bi neposredno prevajanje plakatov in reklamnih letakov iz arabskega v madžarski jezik lahko doseglo svoj cilj, je, da se sporočilo, ki je namenjeno potencialnim strankam in se vsekakor v njih nahaja, obdela ob maksimalnem spoštovanju pravil, ki veljajo v madžarskem jeziku. Seveda ta pravila spoštujejo tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so uradno zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford. Če nekdo želi v tej jezični kombinaciji dobiti obdelavo ostalih marketinških materialov, to storitev vsekakor izvajajo po najugodnejših cenah in med drugim prevajajo tudi PR članke, kataloge in reklamne zloženke kot tudi vizitke, brošure in katerokoli drugo vrsto vsebin, ki je povezana z reklamiranjem.

Zainteresirane stranke lahko v vsakem predstavništvu navedene institucije dobijo tudi storitev, ki je povezana s strokovno redakcijo. Korektorji in lektorji, ki so za njeno izvedbo zadolženi, maksimalno profesionalno in v optimalnem roku odpravijo vsako napako, ki jo opazijo v predhodno nekakovostno prevedenih materialih različne vrste.

Iz arabskega v madžarski jezik na zahtevo strank vsekakor neposredno prevajajo tudi učbenike, sodni tolmači in prevajalci pa lahko strokovno obdelajo tudi vsa prozna književna dela kot tudi tista, ki sodijo v domeno poezije. Poleg tega lahko prevajajo tudi časopisne članke pa tudi vsebino otroških in ilustriranih kot tudi strokovnih revij.

Če se javi potreba za obdelavo katerekoli spletne vsebine v navedeni jezični različici, je predvideno, da strokovne osebe maksimalno spoštujejo tudi vsa pravila, ki so povezana z optimizacijo teh materialov. Pravzaprav mislimo na tako imenovana SEO orodja (Search Engine Optimisation), katerih uporaba ima poseben učinek, ko se izvaja neposredno prevajanje spletnih strani iz arabskega v madžarski jezik. Potem ko sodni tolmači in prevajalci prevedejo vsebino določene spletne predstavitve in jo optimizirajo v skladu s pravili, ki veljajo v okviru konkretnega spletnega iskalnika in so uradno postavljene na omrežje, bodo zagotovo prepoznani kot izvirni in dobro prilagojeni pravilom, tako da se pričakuje, da bodo vidne že na prvi strani iskanja za točno opredeljene fraze in ključne besede. Razume se, da ti profesionalci lahko obdelujejo tudi katerokoli vrsto aplikacij oziroma programov kot tudi spletne prodajalne zatem spletne kataloge in vse druge vrste spletnih vsebin.

Profesionalno prevajanje poslovne dokumentacije iz arabskega v madžarski jezik

Tako sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi ustanovitveni akt podjetja zatem poslovne finančna poročila pa tudi letna in revizijska in fakture, statut podjetja in poslovne odločitve oziroma vsak dokument, ki uradno sodi v poslovno dokumentacijo, na zahtevo zainteresiranih strank, prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo.

Strankam je na razpolago tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz arabskega v madžarski jezik ter storitev, ki vključuje overitev prevedenih vsebin z žigom uradno pooblaščene osebe - sodnega tolmača.

Vsakdo, ki želi dobiti obdelan katerikoli dokument v konkretni jezikovni različici, je vsekakor dolžan prinesti, ali na ostale načine poslati izvirne dokumente, ki jih ta strokovnjak uporablja v toku postopka overitve. Toda prav tako je tudi dobro, da se vsakdo od njih predhodno podrobno pozanima o potrebi za nadoveritvijo oziroma v institucijah, ki so za to pristojne, pridobi informacije o tem, ali je s Haškim žigom (Apostille) obvezno opremiti konkretne dokumente.

Omenjena storitev se lahko izvede tudi za katerokoli potrdilo in soglasje kot tudi izjavo, tako da zainteresirana stranka lahko dobi kompletno obdelano potrdilo o samskem stanu ter potrdilo o nekaznovanosti kot tudi potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o stanju računa v banki ter katerikoli drugi dokument, ki ga je treba predložiti neki pristojni instituciji.

Iz arabskega v madžarski jezik na zahtevo strank neposredno prevajamo tudi gradbene projekte oziroma vse dokumente, ki formalno vstopajo v sestavo gradbene dokumentacije. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci prevajajo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev zatem deklaracije izdelkov in navodila za uporabo pa tudi vsak drug dokument, ki sodi v tehnično ali razpisno dokumentacijo.

Prav tako v skladu sa potrebami kompletno obdelujejo tudi vse pravne akte (pritožbe, certifikati, pravni red Evropske Unije, tožbe in odločitve, sklep o razvezi zakonske zveze in druge vrste sodnih odločb, pooblastilo za zastopanje, licence, sodni sklepi in drugi dokumenti s področja prava in sodstva), toda strokovnjaki, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford, prevajajo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter vse ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Poleg neposrednega prevajanja diplome in dodatka k diplomi iz arabskega v madžarski jezik oziroma zaključnih spričeval osnovne in srednje šole ter znanstvenih del in rezultatov znanstvenih raziskav prevajalci in sodni tolmači lahko pristopijo tudi kompletni obdelavi potrdila o rednem šolanju, diplomskih nalog in potrdila o opravljenih izpitih, vsekakor pa prevajajo in overjajo tudi potrdilo o rednem šolanju, seminarske naloge, prepis ocen ter predmetnike in programe fakultet kot tudi vse druge vsebine, ki so povezane z znanostjo ali izobraževanjem.

Katerikoli osebni dokument, zainteresirane stranke prav tako lahko dobiti najprej preveden v omenjeni jezikovni različici in potem tudi overjen z žigom pooblaščene osebe, tako da lahko da ga uporabljajo, kadarkoli je to potrebno. Poleg različnih vrst dovoljenj oziroma prometnega in dovoljenja za prebivanje kot tudi delovnega in vozniškega poteka tudi kompletna obdelava izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa tudi potrdila o stalnem prebivališču zatem osebne izkaznice in potrdila o državljanstvu in potnega lista ter vseh drugih osebnih dokumentov.

Cena prevajanja iz arabskega v madžarski jezik

  • Iz arabskega v madžarski je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v madžarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v madžarski z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v madžarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!