Prevajanja iz arabskega v ukrajinski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v ukrajinski jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v ukrajinski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Posamezniki, ki zahtevajo prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji, vsekakor morajo vedeti, da je storitev na razpolago tudi kot tolmačenje pa tudi v pisani obliki, in to za absolutno katerokoli vrsto vsebin.

Pravzaprav je treba poudariti, da so prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, usposobljeni za profesionalno obdelavo predvsem dokumentov pa tudi vseh vrst dokumentacij.

Predvsem mislimo na vse vrste osebnih dokumentov (potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in drugi), toda ti strokovnjaki neposredno prevajajo tudi pravne akte iz arabskega v ukrajinski jezik. Seveda v tem primeru prevajajo in potem izvedejo tudi overitev prevedenih pogodb, sodnih odločb ali sodb oziroma pravnega reda Evropske Unije, pri čemer kompletno obdelujejo tudi vse vrste tožb oziroma sklepov pa tudi certifikate zatem pritožbe, pooblastilo za zastopanje in vse druge dokumente, ki so povezani s sodstvom ali pravom.


Prevajanje iz arabskega v ukrajinski jezik
Prevajanje iz ukrajinskega v arabski jezik

Lahko mirno rečemo, da sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo zahteve vseh posameznikov, kar zadeva prevajanje v konkretni jezikovni različici za katerokoli vrsto potrdila, izjav in soglasij, saj se pogosto zahteva prav kompletna obdelava tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam. Poleg soglasja za zastopanje, potrdila o višini dohodkov in potrdila o samskem stanu lahko v tej jezični kombinaciji najprej prevajajo in potem tudi pristopijo strokovni overitvi prevoda potrdila o nekaznovanosti in potrdila o stanju računa v banki pa tudi potrdila o stalni zaposlitvi kot tudi potrdila o nekaznovanosti oziroma kateregakoli dokumenta, ki ga neka pristojna institucija lahko zahteva od posameznika.

Omenjeni strokovnjaki lahko v skladu s pravili prav tako obdelujejo različne vrste dokumentacij, tako da je v ponudbi predvsem neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz arabskega v ukrajinski jezik (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druga) in potem tudi poslovne dokumentacije oziroma vseh dokumentov, ki vstopajo v njeno sestavo, kot so na primer ustanovitveni akt podjetja, letna in revizijska poročila zatem sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve in finančna poročila in fakture, statut podjetja in ostali dokumenti, ki so na katerikoli način povezani s poslovanjem določenega podjetja.

Vsekakor bodo prevajalci in sodni tolmači poskrbeli tudi za profesionalno obdelavo raznih osebnih dokumentov, ki so povezani s področjem znanosti oziroma tistih, ki so povezani z izobraževanjem, tako da stranke lahko dobijo kompletno obdelavo, tako rezultatov znanstvenih raziskav, predmetnikov in programov fakultet ter potrdila o rednem šolanju oziroma znanstvenih patentov kot tudi diplome in dodatka k diplomi, spričeval osnovnih in srednjih šol in prepisa ocen oziroma potrdila o opravljenih izpitih pa tudi znanstvenih del oziroma diplomskih in seminarskih nalog ter vseh drugih neomenjenih vsebin, ki so povezani s konkretnima področjema.

Prav tako moramo poudariti tudi to, da stranke v omenjeni jezikovni različici lahko dobijo tudi prevedene gradbene projekte zatem laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodila za uporabo pa tudi deklaracije izdelkov in katerikoli drugi dokument, ki se obravnava kot del tehnične in gradbene oziroma razpisne dokumentacije.

Obstaja pravilo v zvezi z dostavo vsebin, za katere se zahteva prevajanje in velja samo, kadar gre za dokumente in predvideva obveznost dostave izvirnikov na vpogled pooblaščenemu sodnemu tolmaču. Namreč, da bi ta lahko overil katerikoli preveden dokument in na ta način uradno potrdil, da je v celoti enak izvirniku, jih mora najprej dobiti na vpogled ter jih primerjati. Glede na to, da se lahko pojavi razlika med tema dvema dokumentoma, stranke nimajo nikakršnega razloga za zaskrbljenost, saj se tedaj preprosto izvede profesionalna redakcija, ki jo v okviru te institucije izvajajo korektorji in lektorji, ko je to potrebno.

Treba je torej v celoti spoštovati omenjeno pravilo, tako da imajo stranke na razpolago tri možnosti pošiljanja izvirnih dokumentov. Poleg tiste, ki vključuje njihov osebni prihod v poslovalnico in prinašanje dokumentov, sta na razpolago tudi možnosti, da jih pošljejo ali preko “Pošte Slovenije“, pri čemer mora to biti priporočena pošiljka ali pa preko kurirske službe.

Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnijo tudi zahtevo v zvezi z nujnim prevajanjem dokumentov iz arabskega v ukrajinski jezik, mora posameznik v tem primeru najprej izvesti elektronsko pošiljanje skeniranih dokumentov in potem ko jih dostavi na elektronski naslov, mora spoštovati tudi predhodno omenjeno pravilo. Seveda je predvideno, da se v tem primeru mora izbrati tisti način dostave, ki je hkrati tudi najhitrejši, da bi postopek zares lahko potekal v roku, ki ga stranka zahteva.

Prav tako se mora vsak posameznik opredeliti med dvema možnostma, ki sta navedeni za prevzemanje dokumentov, ki bodo najprej prevedeni in potem tudi overjeni s strani sodnega tolmača. Vsekakor ima pravico, da jih osebno prevzame v predstavništvu omenjene institucije pa tudi, da zahteva njihovo dostavo preko kurirske službe. Toda mora imeti na umu, da gre za storitev, ki zahteva dodatno plačilo, pri čemer jo je posameznik dolžan plačati neposredno kurirju, ceno pa določa služba, ki tudi izvaja dostavo.

Določbe zakona določajo obveznost overitve s še eno vrsto, toda le za točno določene dokumente, pri čemer strokovnjaki, zaposleni v okviru te institucije, za to niso pooblaščeni. Gre za to, da overitev z Apostille žigom, sicer poznanim tudi kot Haški, lahko poteka izključno v okviru državnih institucij, ki so za to pristojne in delujejo v sklopu okrožnih sodišč Republike Slovenije. Ker sta prisotna dva modela overitve, ki predvidevata overitev z Apostille žiga po koncu prevajanja in overitve sodnega tolmača ali pa neposredno pred tem, je tudi pomembno, da vsaka stranka dobi točne informacije. Na ta način bo v priložnosti, da celoten postopek obdelave konkretnega dokumenta precej poenostavi oziroma točno ve, kam ga je treba dostaviti na obdelavo in kako dolgo naj bi sploh trajal ta postopek.

Pomembno je, da imajo vse zainteresirane stranke na umu, da omenjeni strokovnjaki v kateremkoli trenutku lahko odgovoriti na njihove zahteve v zvezi s tolmačenjem iz arabskega v ukrajinski jezik, pri čemer ta institucija po ugodnih cenah ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Treba je obvestiti vse zainteresirane stranke, da strokovnjaki konkretne institucije poleg konsekutivnega lahko izvajajo tudi tako imenovano šepetano pa tudi simultano tolmačenje, končno odločitev o vrsti tolmačenja, ki se bo uporabljala v toku določenega dogodka, pa sprejme ekipa strokovnjakov, po končani analizi vseh podrobnosti v zvezi z njegovo organizacijo.

Omogočeno je tudi, da stranke dobijo strokovno prevedeno katerokoli vsebino, povezano s področjem marketinga, sodni tolmači in prevajalci pa med drugim prevajajo plakate in reklamne brošure zatem letake in vizitke kot tudi kataloge, PR članke in reklamne zloženke in na splošno vse druge vsebine, s pomočjo katerih reklamirajo številne storitve in izdelki oziroma dogodki ali določena podjetja.

Na razpolago so tudi dodatne storitve v zvezi s profesionalno obdelavo video in zvočnih vsebin, ki vključujejo, tako njihovo sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje. Natančneje rečeno, vsaka zainteresirana stranka lahko v predstavništvu navedene institucije dobiti kompletno obdelane, tako risane, animirane, dokumentarne in igrane filme kot tudi zabavne pa tudi otroške in informativne, izobraževalne in druge vrste oddaj kot tudi serije oziroma reklamna sporočila in vsekakor, katerokoli drugo vrsto zvočno ali video vsebin.

Ko se izvaja neposredno prevajanje spletnih materialov iz arabskega v ukrajinski jezik, se po potrebi uporabljajo tudi vsa pravila, povezana s SEO (Search Engine Optimisation), da bi njihovo mesto v polju globalnega iskanja bilo bistveno boljše. Pravzaprav gre za to, da dobro optimizirane spletne strani zatem spletne prodajalne, katalogi in druge podobne vsebine imajo možnost, da bodo prepoznane s strani spletnega iskalnika in kotirane v okviru prvih rezultatov iskanja za besede in fraze, ki so ključne v okviru konkretnih materialov. Vsekakor stranke lahko zadolžijo te strokovnjake, da prevedejo katerikoli program ali aplikacijo, saj se zainteresiranim strankam ponuja tudi obdelava programske opreme.

Najpogosteje se posamezniki odločajo, da vse vsebine te vrste na obdelavo dostavijo elektronsko oziroma na elektronski naslov, toda na razpolago so jim tudi druge možnosti v zvezi s prevzemanjem obdelanih materialov. Razume se, da vsakdo od njih lahko pride in se dogovori s predstavnikom poslovalnice ter se opredeli za možnost, ki mu v danem trenutku najbolj ustreza.

Prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz arabskega v ukrajinski jezik

Ne samo, da zainteresirane stranke lahko v okviru poslovnice Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo storitev, ki predvideva neposredno prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz arabskega v ukrajinski jezik, ampak jim je omogočena tudi overitev predhodno obdelanega dokumenta. Za izvedbo te storitve so zadolženi sodni tolmači, sicer uradno pooblaščeni s strani pristojnih državnih institucij. S postopkom overitve se prevedenemu dokumentu daje zakonska veljavnost in žig te osebe je pravzaprav potrdilo, da je njegova vsebina enaka izvirniku.

Zato je tudi pomembno, da vsak posameznik, ki jo zanima obdelava kateregakoli dokumenta v tej jezični kombinaciji, priloži izvirne dokumente, ki jih ta strokovnjak uporablja v toku overitve.

Prav tako bi bilo dobro, da neposredno pred tem samostojno preveri potrebo za overitvijo konkretnega dokumenta s Haškim žigom, ki je prav tako poznan tudi kot Apostille, ker prevajalci in sodni tolmači, ki so angažirani v tej instituciji, niso zadolženi za izvedbo te vrste overitve.

Stranke lahko dobiti tudi kompletno obdelano potrdilo o nekaznovanosti kot tudi potrdilo o samskem stanu zatem potrdilo o stanju računa v banki in soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stalni zaposlitvi ter številne druge dokumente, ki jih je treba predložiti neki pristojni instituciji.

Na zahtevo strank prevajajo tudi različne vrste dokumentacij in poleg dokumentov, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo (revizijska poročila, fakture, statut podjetja, finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja in druga), strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi vse dokumente, ki predstavljajo sestavni del medicinske, tehnične, razpisne in gradbene dokumentacije (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in drugi).

Seveda je na razpolago tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz arabskega v ukrajinski jezik, tako da v skladu z zahtevami strank sodni tolmači in prevajalci poleg osebne izkaznice, potrdila o državljanstvu in izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kompletno obdelujejo tudi dovoljenje za prebivanje, potni list in izpiske iz matičnega registra o rojstvu oziroma delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o smrti in dovoljenje za prebivanje ter druge osebne dokumente.

Vse vsebine, ki so povezana s področji znanosti, kot so na primer rezultati znanstvenih raziskav in znanstvena dela oziroma patenti, ti strokovnjaki prav tako lahko po potrebi profesionalno obdelajo v navedeni jezikovni različici.

Razume se, da so specializirani tudi za neposredno prevajanje pravnih aktov iz arabskega v ukrajinski jezik, kar pomeni, da na zahtevo posameznika obdelujejo, tako pravni red Evropske Unije, pritožbe in tožbe oziroma sodne odločbe in pogodbe kot tudi licence zatem pooblastilo za zastopanje in sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi različne vrste certifikatov pa tudi številne druge dokumente, ki sodijo med pravne akte, glede na to, da se nanašajo na sodstvo in pravo.

Poleg kompletne obdelave zaključnih spričeval osnovne in srednje šole je zainteresiranim strankam na razpolago tudi prevajanje v konkretni jezikovni različici za predmetnike in programe fakultet, diplomo in dodatek k diplomi ter potrdilo o opravljenih izpitih oziroma za potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen in vse druge dokumente, ki so na določen način povezani z izobraževanjem. Vsekakor stranke lahko od teh strokovnjakov zahtevajo tudi prevajanje, tako diplomskih kot tudi seminarskih nalog, ne glede na kompleksnost njihove vsebine oziroma teme.

Prevajanje programske opreme iz arabskega v ukrajinski jezik

Vsak program ali aplikacijo profesionalni prevajalci in sodni tolmači prevajajo v tej jezikovni različici, na razpolago pa je tudi neposredno prevajanje spletnih katalogov iz arabskega v ukrajinski jezik kot tudi spletnih strani, spletnih prodajaln in drugih materialov, ki so povezni s spletom. Glede na to, da omenjeni strokovnjaki poznajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation), želimo poudariti, da jih uporabljajo, ko za tem obstaja potreba. Zainteresirane stranke morajo vedeti, da dobro bodo optimizirane vsebine, v posebej kratkem roku po postavitvi na splet, s strani iskalnika prepoznane kot izvirne in s samim te, bodo uvrščene med v prve rezultate iskanja po opredeljenih ključnih besedah.

Na zahtevo strank lahko v navedeni jezikovni različici izvedemo tudi tolmačenje, zainteresiranim strankam pa ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Posebej poudarjamo, da so sodni tolmači in prevajalci usmerjeni na zagotavljanje vseh treh vrst te storitve, tako da poleg simultanega, lahko izvedejo tudi konsekutivno pa tudi tako imenovano šepetano tolmačenje iz arabskega v ukrajinski jezik. Pravzaprav to pomeni, da lahko ponudijo tisto vrsto storitve, ki bo izpolnila vse zahteve samega dogodka in njegovih organizatorja oziroma udeležencev. Toda ponudba za konkretno storitev se pripravi šele po analizi dostavljenih informacij o načinu organizacije dogodkov, saj se od vsakega, ki ga zanima ta storitev, zahteva posredovanje podatkov o številu udeležencev in predvidenem trajanju dogodkov, prav tako pa mora omenjene strokovnjake seznaniti s tem, kje naj bi dogodek potekal.

Vsekakor ponujamo tudi profesionalno obdelavo besedilnih materialov, tako tistih, ki veljajo za strokovna kot tudi tistih, ki vejajo za poljudne. Seveda prevajalci in sodni tolmači iz arabskega v ukrajinski jezik neposredno prevajajo tudi besedila s področij ekonomije in politike oziroma vsebine, ki so povezane s področji politike, financ in prava kot tudi menedžmenta, ekologije in varstva okolja ter komunikologije, sociologije in izobraževanja oziroma marketinga, gradbene industrije in farmacije pa tudi znanosti, medicine in številnih drugih znanstvenih disciplin, ki se nanašajo in na družbene in na naravoslovne vede.

Neposredno prevajanje časopisne članke iz arabskega v ukrajinski jezik

Ne glede na vsebino časopisnih člankov, za katere je strankam potrebno prevajanje, te nimajo razloga za zaskrbljenost, ker prevajalci in sodni tolmači njihovi obdelavi pristopajo v najkrajšem možnem roku. Vsekakor lahko iz arabskega v ukrajinski jezik neposredno prevajajo tudi revije, v skladu z zahtevami pa obdelujejo, tako učbenike kot tudi različna književna dela, kot so na primer beletrija, romani in druga prozna pa tudi poetska dela književnosti.

Glede na to, da so profesionalni korektorji in lektorji stalni člani ekipe predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford in da so specializirani za zagotavljanje storitev lekture in korekture, tako da se mora nanje obrniti vsaka stranka, ki poseduje materiale, nekakovostno prevedene v omenjeni jezikovni različici. Pri izvedbi tako imenovane redakcije se ti strokovnjaki trudijo, da v čim krajšem roku odpravijo vse napake, ki so narejene v konkretnih vsebinah in jih tako prilagodijo pravilom ukrajinskega jezika.

Če neka stranka zahteva neposredno prevajanje igranih filmov iz arabskega v ukrajinski jezik, ima na razpolago tudi možnost, da v okviru te institucije zahteva storitev njihovega podnaslavljanja, na razpolago pa je tudi sinhronizacija vseh video in zvočnih vsebin. Po potrebi sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezični kombinaciji prevajajo tudi risane, animirane in dokumentarne filme pa tudi zabavne oddaje, reklamna sporočila in serije kot tudi izobraževalne in informativne radijske oziroma televizijske oddaje ter vse druge vrste zvočnih pa tudi video materialov.

Posebej želimo poudariti tudi to, da v okviru omenjene institucije in na podlagi zahtev posameznih strank, iz arabskega v ukrajinski jezik neposredno prevajajo tudi PR članke oziroma vse druge vsebine, ki so usmerjene na reklamiranje. Poleg vizitk, katalogov in reklamnih letakov prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo profesionalno obdelavo, tako brošur kot tudi plakatov oziroma reklamnih zloženk in vseh drugih marketinških materialov. V tem primeru sporočilo, ki ga te vsebine prenašajo in ki je namenjeno potencialnim strankam oziroma kupcem, seveda popolnoma prilagodijo duhu ukrajinskega jezika, kot ciljnega.

Cena prevajanja iz arabskega v ukrajinski jezik

  • Iz arabskega v ukrajinski je 29 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v ukrajinski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v ukrajinski z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v ukrajinski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!