Prevajanja iz arabskega v estonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v estonski jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v estonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsekakor lahko izpolnimo tudi zahteve absolutno vsakega posameznika, ki mu je potrebno neposredno prevajanje iz arabskega v estonski jezik in to v obeh različicah, saj so sodni tolmači in prevajalci specializirani, tako za izvedbo storitev tolmačenja kot tudi za profesionalno obdelavo vsebin v pisani obliki.

Na prvem mestu je treba omeniti, da stranke, ki v omenjeni jezikovni različici zahtevajo obdelavo različnih dokumentov, pravzaprav dobijo tudi njihovo overitev, njo pa izvede oseba, ki je s strani pristojnih institucij uradno pooblaščena, oziroma sodni tolmač. Postopek je opredeljen z veljavnim zakonom in kot takšen predvideva, da ta mora strokovnjak, neposredno preden prevedeni dokument opremi s svojim žigom, primerjati njegovo vsebino z izvirnim.

Če se zgodi, da pri preverjanju opazi določena odstopanja, stranki predlaga izvedbo storitve redakcije, ker je potrebno, da se vse pomanjkljivosti odpravijo, da bi se vsebina prevedenega dokumenta popolnoma prilagodila izvirniku. Seveda je to storitev, ki prav tako na razpolago v okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford in se uporablja za vse vsebine, za katere je treba izvesti lekturo in korekturo.


Prevajanje iz arabskega v estonski jezik
Prevajanje iz estonskega v arabski jezik

Potem ko izvede overitev skladu z veljavnimi predpisi, se razume, da je prevedeni dokument enak izvirniku, tako da je stranki dana možnost, da ga uporablja v absolutno vsaki situaciji, saj je s pravnega vidika absolutno veljaven.

Posebno je pomembna informacija, ki je povezana s potrebo za overitvijo z Apostille žigom, ker zanjo niso zadolženi strokovnjaki, ki so zaposleni v omenjeni instituciji. Toda s tako imenovanim Haški žigom, kot ga tudi imenujemo, morajo biti overjeni samo točno določeni dokumenti, kar je urejeno z zakonom. Zato je tudi pomembno, da vsak posameznik, ki mu je potrebna obdelava konkretnih dokumentov, pridobi podatke o tej vrsti overitve in njih lahko dobi od uslužbencev zaposlenih v posebnih oddelkih okrožnih sodišč, katerih pristojnost je povezana s to vrsto overitve. Posebej je pomembno izvedeti, ali je ta žig potreben za njegove dokumente in po katerem principu, saj ta vrsta overitve poteka ali po končanem prevajanju in overitvi s strani navedenih strokovnjakov ali najprej poteka overitev z Apostille žigom in šele potem se pristopa postopku prevajanja in overitve. S pridobitvijo vseh teh podatkov, bo stranki olajšan postopek obdelave konkretnih dokumentov, glede na to, da bo tudi vedela, kam najprej nosi dokument na obdelavo in kako dolgo naj bil ta postopek trajal.

Glede na to, da se pri obdelavi dokumentov zahteva tudi prilaganje izvirnikov na vpogled, to pomeni, da jih stranka lahko pošlje ali s priporočeno poštno pošiljko ali pa prinese osebno, lahko pa angažira tudi določeno kurirsko službo, da jih dostavi na naslov predstavništva.

Poleg možnosti, da dokumente, ki so prevedeni v tej jezikovni različici in overjeni, prevzame osebno, ima vsaka stranka tudi možnost, da od predstavnika poslovalnice zahteva, da jih dostavi preko kurirske službe. Cena te storitve ni vračunana v kompletno obdelavo dokumentov in njeno plačilo poteka v skladu s cenikom, veljavnim v okviru te kurirske službe in vsaka stranka jo plača neposredno osebi, ki izvede dostavo, pri čemer ceno lahko določi samo ta služba.

Poleg obdelave dokumentov, ki se predajajo številnim pristojnim službam, kot so različne vrste soglasij, potrdil in izjav (potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga), so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz arabskega v estonski jezik (potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje in druge osebne dokumente).

V skladu z zahtevami strank lahko kompletno obdelujejo, tako zdravniške izvide kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov zatem dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in vse druge dokumente, ki do zdaj niso omenjeni in se obravnavajo kot sestavni del medicinske dokumentacije.

Seveda na podlagi zahtev zainteresiranih strank kompletno obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov oziroma dokumente, ki se nanašajo in na sodstvo in na pravo, kot so na primer pravni red Evropske Unije, pritožbe in odločitve ter pogodbe, sklepi o razvezi zakonske zveze in licence zatem sodni sklepi in tožbe pa tudi certifikati, pooblastilo za zastopanje in drugi.

Dokumente, ki so uradno vključeni v sestavo poslovne dokumentacije, prav tako lahko prevedemo v omenjeni jezikovni različici in po tem tudi overimo v skladu z veljavnimi pravili. Poleg vseh vrst poslovnih poročil oziroma predvsem letnih, revizijskih in finančnih, prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo statut podjetja in poslovne odločitve oziroma ustanovitveni akt podjetja zatem fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe in ostale dokumenti, ki so povezani predvsem s poslovanjem podjetnika ali določenega podjetja.

Lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje gradbenih projektov iz arabskega v estonski jezik pa tudi vseh drugih dokumentov, ki sestavljajo gradbeno dokumentacijo. Navedeni strokovnjaki prav tako lahko kompletno in v skladu s pravili obdelujejo tudi navodila za uporabo zatem laboratorijske analize tehničnih vzorcev in deklaracije izdelkov ter vse ostale dokumente, ki sestavljajo tehnično ali razpisno dokumentacijo.

Maksimalno profesionalno izpolnjujemo tudi zahteve tistih posameznikov, ki jim je prevajanje v konkretni kombinaciji jezikov potrebno za razne osebne dokumente pa tudi za vse druge vsebine v zvezi s področjema znanosti in izobraževanja. Poleg zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, prepisa ocen in potrdila o opravljenih izpitih ti strokovnjaki lahko prevajajo in overjajo tudi diplomo in dodatek k diplomi potem rezultate znanstvenih raziskav in potrdilo o rednem šolanju pa tudi znanstvene patente ter predmetnike in programe fakultet in vse druge dokumente, ki so povezani s tema področjema. Če stranka to zahteva, pa se lotimo tudi prevajanja znanstvenih del, diplomskih nalog ter seminarskih nalog, ne glede na njihovo tematiko, obsežnost in kompleksnost.

Seveda sodni tolmači in prevajalci niso specializirani samo za obdelavo dokumentov, ampak po potrebi lahko iz arabskega v estonski jezik neposredno prevajajo tudi časopisne članke pa tudi revije različne tematike kot tudi poljudne oziroma strokovne besedilne vsebine. Prav tako odgovarjajo na zahteve, ko je treba obdelati bodisi učbenike bodisi različna književna dela.

Za vse vsebine, ki ne sodijo med dokumente, je predvideno pošiljanje na obdelavo in prevzemanje po elektronski poti, toda posamezniki, ki jim ne ustreza dostava na elektronski naslov, lahko izberejo neki drugi način, ki je v ponudbi.

Prav tako zainteresirane stranke lahko v tej jezični kombinaciji dobijo prevedene vse vsebine, ki so povezane, tako s področjem marketinga kot tudi za področjem spleta. To pa med drugim pomeni, da omenjeni strokovnjaki na njeno zahtevo prevajajo spletne strani, spletne kataloge in spletne prodajalne pa tudi vizitke zatem PR članke, brošure in plakate kot tudi kataloge, reklamne zloženke in druge materiale, ki so povezani s tema področjema. Še posebej je pomembno, da se posamezniki, ki jih zanima prevajanje spletnih vsebin iz arabskega v estonski jezik, zavedajo dejstva, da ti strokovnjaki poznajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation) in da jih uporabljajo v toku obdelave. Njihov namen je predvsem, da se položaj konkretnih spletnih materialov v veliki meri poboljša oziroma, da kotirajo na prvi strani iskanja, kar ima vsekakor posebej pozitiven učinek tudi na poslovanje podjetja oziroma posameznika, ki je lastnik teh vsebin.

Tolmačenje v tej jezikovni različici je prav tako storitev, za katero so prevajalci in sodni tolmači usposobljeni in poleg konsekutivnega in simultanega lahko prav tako izvajajo tudi storitev, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. Poudarjamo, da zainteresiranim strankam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, toda od njih se vsekakor zahteva, da omenjene strokovnjake najprej natančno obvestijo o principu organizacije določenega dogodka, da bi bila izbrana najboljša možnost. Vse te storitve se namreč ne morejo uporabljati za katerikoli dogodek, ampak je točno določeno, v katerem primeru se uporablja konsekutivno in v katerem šepetano oziroma simultano tolmačenje, pa se samo iz tega razloga morajo analizirati prispele informacije, da bi bila lahko sprejeta najboljša odločitev.

Poleg tistih strokovnjakov, ki so zadolženi za prevajanje v navedeni jezikovni različici, ta institucija zaposluje tudi strokovnjake, katerih specialnost je podnaslavljanje prevedenih video in zvočnih materialov kot tudi tiste, ki so zadolženi za njihovo sinhronizacijo. S samim tem vsak posameznik, ki zahteva prevajanje za informativne oddaje, igrane filme in reklamna sporočila oziroma za dokumentarne, animirane in risane filme zatem izobraževalne, zabavne in otroške oddaje in serije in druge in video in zvočne vsebine, praktično zelo hitro dobi vsebine, ki jih prikazuje, tako v kinematografu in na televiziji kot tudi na spletu pa tudi, da jih predvaja na radijskih postajah, saj bodo kompletno obdelane.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz arabskega v estonski jezik

Vse dokumente, ki v skladu s pravili sodijo med razpisno dokumentacijo, na zahtevo strank lahko prevedemo v konkretni kombinaciji jezikov, prav tako pa jih tudi overimo, saj so v tej instituciji zaposleni sodni tolmači za to pooblaščeni.

Natančneje rečeno, ko se izvaja neposredno prevajanje razpisne dokumentacije iz arabskega v estonski jezik, se vsekakor po tem radi izvede tudi overitev, ki vključuje overitev z žigom uradne osebe, da bi se potrdila enakost tega dokumenta in izvirnika. Pomembno je, da posamezniki, ki jim je potrebna obdelava teh in drugih vrst dokumentacij oziroma posameznih dokumentov, spoštujejo pravila ter izvirne dokumente pošljejo na predpisan način ali pa jih osebno prinesejo.

Da bi skozi postopek obdelave šli na čim bolj preprost način, se od njih se pričakuje, da podatke o nadoveritvi, ki vključuje overitev s Haškim oziroma žigom, poznanim kot Apostille, dobijo v okviru pristojnih institucij. Posebej moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači, ki so angažirani v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, niso v priložnosti, da izvedejo takšno vrsto overitve, in to samo zato, ker ne posedujejo potrebnih pooblastil, kar pomeni, da prav tako niso dolžni, da posameznikom zagotavljajo informacije o tem.

Poleg vsega omenjenega poteka tudi kompletna obdelava vseh tistih dokumentov, ki sestavljajo gradbeno in tehnično dokumentacijo (navodila za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in druga) pa tudi tistih, ki sestavljajo medicinsko (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in druga) in tudi poslovno dokumentacijo (statut podjetja, revizijska poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, letna poročila, fakture, finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in številni drugi).

Ko obstaja takšna zahteva, navedeni strokovnjaki iz arabskega v estonski jezik neposredno prevajajo tudi osebne dokumente, kar pomeni, da med drugim kompletno obdelujejo izpiske iz matičnega registra o rojstvu ter o sklenitvi zakonska zveze kot tudi osebno izkaznico in potrdilo o državljanstvu, vozniško in dovoljenje za prebivanje pa tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, potni list in delovno dovoljenje ter potrdilo o stalnem prebivališču in druge dokumenti, ki jih do zdaj nismo omenili in sodijo med osebne.

Treba je omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko profesionalno odgovorijo tudi na zahtevo vsakega posameznika, ki mu je v omenjeni kombinaciji jezikov potrebno prevajanje za tiste dokumente, ki jih zahtevajo določene pristojne institucije, kar se na prvem mestu nanaša na različne vrste soglasij, izjav in potrdil. V večini primerov gre za dokumente, kot so potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje in potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o samskem stanu zatem potrdilo o višini dohodkov pa tudi potrdilo o stalni zaposlitvi, pri čemer seveda stranke lahko dobijo profesionalno in kompletno obdelavo za vse ostale dokumente, ki jih je treba predložiti določeni državni instituciji.

Če zahtevajo neposredno prevajanje pravnih aktov iz arabskega v estonski jezik, morajo zainteresirane stranke imeti na umu, da strokovnjaki, ki so zaposleni v ekipi navedene institucije, lahko na njihovo zahtevo obdelujejo, tako licence, sklep o razvezi zakonske zveze in pravni red Evropske Unije ter sodne odločbe in pogodbe kot tudi vse vrste certifikatov zatem pritožbe, sklepe in tožbe kot tudi pooblastilo za zastopanje ter na splošno rečeno vsak dokument, ki je povezan s področjem prava ali sodstva.

Treba je reči tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko profesionalno pristopijo obdelavi vseh tistih vsebin, ki sodijo v domeno znanosti ali izobraževanja. In ne samo, da stranke lahko dobijo prevedeno in potem tudi z žigom sodnega tolmača overjeno potrdilo o rednem šolanju, ampak se ti strokovnjaki poskrbijo, da kakovostno obdelajo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvene patente in potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi diplomo in dodatek k diplomi zatem rezultate znanstvenih raziskav, prepis ocen ter predmetnike in programe fakultet, pri čemer seveda ugodijo tudi vsem zahtevam posameznikov, ki jim je potrebno prevajanje, tako znanstvenih del ter diplomskih in seminarskih nalog katerekoli dolžine, kompleksnosti ali tematike.

Neposredno prevajanje znanstvenih in poljudnih besedil iz arabskega v estonski jezik

Na podlagi zahtev strank se pristopa profesionalni obdelavi besedilnih materialov različne tematike, tako poljudnih kot tudi strokovnih in zainteresirane stranke jih dobijo v najkrajšem možnem roku. Poleg filozofskih iz arabskega v estonski jezik neposredno prevajamo tudi besedila s področja turizma pa tudi tisa, ki se ukvarjajo s temami s področij sociologije, financ in politike oziroma bančništva, ekologije in varstva okolja kot tudi ekonomije, sociologije in prava ter psihologije. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi besedila, ki so povezana z različnimi temami s področij gradbene industrije zatem komunikologije in farmacije kot tudi marketinga, znanosti in informacijskih tehnologij pa tudi izobraževanja, menedžmenta in medicine oziroma, ki se ukvarjajo s tematiko v zvezi s katerokoli družbeno ali naravoslovno vedo.

Pri organizaciji različnih vrst dogodkov, v okviru katerih je predvidena tudi udeležba izvornih govorcev, tako arabskega kot tudi estonskega jezika je zelo pomembno, da se dobro razumejo, pa je tedaj tudi potrebno, da se uporabi tolmačenje iz arabskega v estonski jezik. Seveda to storitev, na zahtevo strank izvajajo prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford. Da bi ustrezno odgovorili na zahtevo kateregakoli dogodka, lahko uporabijo in šepetano kot tudi konsekutivno oziroma simultano tolmačenje v tej jezični različici, pri čemer je zainteresiranim strankam prav tako na razpolago možnost, da izkoristijo storitev, ki je povezana z najemom opreme za simultano tolmačenje. To, kar mora vsaka stranka storiti v tem primeru, je, da relevantne informacije o poteku dogodka in na splošno o načinu njegove organizacije dostavi navedenim strokovnjakom, saj se ponudba pripravlja na podlagi števila udeležencev, vrste prostora, v katerem bo potekal, in trajanja konkretnih dogodkov pa tudi na splošno v skladu z vsemi podatki, ki so povezani z njegovo izvedbo. Šele po skrbni in strokovni analizi vseh teh informacij bo natančno ugotovljeno, ali je bolje uporabiti simultano oziroma konsekutivno ali šepetano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov.

Storitev, ki predvideva obdelavo različnih spletnih vsebin, vključuje predvsem njihovo prevajanje v omenjeni jezikovni različici in potem tudi optimizacijo prevedenih vsebin v skladu s pravili SEO (Search Engine Optimisation). Najenostavneje rečeno, ta orodja se uporabljajo da bi se vsebina, tako spletnih strani kot tudi spletnih katalogov oziroma prodajaln in drugih vsebin, ki se objavljajo na spletu, maksimalno korektno prilagodila zahtevam, ki jih postavlja določen iskalnik. Vsi materiali, ki so po tem principu obdelani, relativno hitro po uradni postavitvi postanejo vidne in to že na prvi strani spletnega iskanja za določene fraze ali besede. Sodni tolmači in prevajalci prav tako na zahtevo strank lahko iz arabskega v estonski jezik neposredno prevajajo tudi programsko opremo, pri čemer maksimalno profesionalno obdelujejo, tako različne vrste aplikacij kot tudi katerikoli program.

Prevajanje književnih dela iz arabskega v estonski jezik

Poleg beletrije in romanov stranke lahko v omenjeni jezikovni različici dobijo prevedeno katerekoli drugo prozno književno delo, sodni tolmači in prevajalci pa na njihovo zahtevo izvajajo tudi prevajanje poetskih književnih del iz arabskega v estonski jezik. Seveda v skladu s potrebami profesionalno obdelujejo tudi učbenike, ki se ukvarjajo s katero koli znanostjo. Če to nekdo zahteva, v tej jezični različici prevajajo tudi vsebino, tako ilustriranih kot tudi otroških oziroma strokovnih revij in časopisnih člankov, ne glede na to, s katero temo se ukvarjajo.

Posamezne stranke so imele priložnost, da to storitev zahtevajo v okviru neke druge institucije ali pa od posameznikov, toda pogosto se dogaja, da niso zadovoljni s kakovostjo, saj tako izdelani prevodi vsebujejo precejšnje število napak, za katere se zahteva popravek. Točneje, v tem primeru je treba izvesti strokovno redakcijo, ki predvideva uporabo pravil, tako lekture kot tudi korekture. Tudi ti dve storitvi sta dostopni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Profesionalni lektorji pa tudi korektorji z dolgoletnimi izkušnjami na zahtevo strank pravzaprav izvajajo popravke v prevodih in jih tako prilagajajo veljavnim pravilom oziroma njihovim lastnikom dajo možnost, da jih brez težav uporabljajo.

Kar zadeva neposredno prevajanje marketinških materialov iz arabskega v estonski jezik, lahko mirno rečemo, da prevajalci in sodni tolmači v tej jezikovni različici zares obdelujejo vse vrste vsebin s tega področja. Najpogosteje se sicer zahteva prevajanje, tako plakatov, vizitk in katalogov kot tudi reklamnih letakov oziroma zloženk ter PR besedil, brošur in drugih. Posebej moramo poudariti, gre za profesionalno prevajanje, kar pomeni, da navedeni strokovnjaki oblikujejo sporočilo, ki ga te vsebine prenašajo, tako v skladu z duhom in pravili estonskega jezika kot tudi v skladu sa pravili, ki jih določa prevajalska stroka. Samo zahvaljujoč takšnemu pristopu je maksimalno izpolnjen cilj obdelave takšnih materialov, saj se govorcem estonskega jezika na ta način daje priložnost da relativno enostavno razumejo, katera storitev oziroma izdelek ali dogodek se reklamira.

Vsi tiste stranke, ki v navedeni kombinaciji želijo dobiti preveden absolutno katerokoli video ali zvočno vsebino, imajo na razpolago tudi možnost izbire med dvema dodatnima storitvama, saj v okviru te institucije lahko izvedemo, tako sinhronizacijo teh vsebin kot tudi njihovo podnaslavljanje. Na ta način vsakdo, ki želi neposredno prevajanje animiranih in risanih filmov iz arabskega v estonski jezik oziroma reklamnih sporočil in zabavnih in izobraževalnih, informativnih in otroških oddaj pa tudi dokumentarnih filmov, serij in igranih filmov oziroma vseh drugih video in zvočnih vsebin, na enem mestu dobi njihovo kompletno obdelavo oziroma materiale, ki se lahko praktično takoj prikazujejo na kateremkoli mediju ali v kinematografu pa tudi predvajajo na radijskih postajah.

Cena prevajanja iz arabskega v estonski jezik

  • Iz arabskega v estonski po dogovoru

Cena prevajanja iz arabskega v estonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v estonski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz arabskega v estonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!