Prevajanja iz arabskega v švedski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz arabskega v švedski jezik

Za spletno prevajanje iz arabskega v švedski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Storitev, ki predvideva neposredno prevajanje iz arabskega v švedski jezik, je prav tako na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Razume se, da strokovnjaki te institucije izvajajo, tako tolmačenje v tej jezikovni različici kot tudi obdelavo katerokoli vrsto vsebin v pisani obliki.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi časopisne članke in strokovne oziroma ilustrirane revije pa tudi besedilne vsebine različne tematike, namena, kompleksnosti in dolžine. Usposobljeni so tudi za prevajanje učbenikov pa tudi pesmi oziroma vseh poetskih književnih del in na zahtevo strank profesionalno obdelujejo tudi romane zatem dela beletrije in katerokoli knjigo, ki sodi na področje proze.

Zainteresirane stranke lahko angažirajo omenjene strokovnjake, da izvedejo prevajanje vizitk iz arabskega v švedski jezik, lahko pa obdelujejo tudi PR članke, brošure in reklamne zloženke zatem plakate, kataloge in letake kot tudi druge vsebine, ki so uvrščene na področje marketinga.


Prevajanje iz arabskega v švedski jezik
Prevajanje iz švedskega v arabski jezik

V primeru, da je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci zagotavljajo tudi storitve tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji oziroma za določeni dogodek uporabljajo eno od tri možnosti. Točneje, oni so usposobljeni, tako za zagotavljanje storitve šepetanega tolmačenja kot tudi za simultano oziroma konsekutivno tolmačenje in v skladu z vrsto dogodka oziroma načinom njegove organizacije bo opredeljeno, katera storitev je ustrezna. Pri analiziranju se upoštevajo podatki o predvidenem trajanju kot tudi o lokaciji prirejanja in o številu oseb, ki bodo prisotne. Poleg omenjene storitve ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki bo popolnoma zadovoljila zahteve posamezne stranke in samega dogodka.

Storitev redakcije, ki vključuje uporabo pravil in lekture in korekture, se lahko izvede na podlagi zahtev zainteresiranih strank. V tem primeru strokovnjaki te institucije oziroma korektorji in profesionalni lektorji pravilno implementirajo vse smernice prevajalske stroke kot tudi ciljnega jezika in na ta način izvajajo prilagajanje določenih vsebin in odpravljajo napake.

Odgovorjeno bo tudi na zahteve tistih posameznikov, ki jim je potrebno neposredno prevajanje spletnih strani iz arabskega v švedski jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači spoštujejo SEO pravila (Search Engine Optimisation). Ne samo, da se ti implementirajo v toku obdelave spletnih strani, ampak tudi pri prevajanju spletnih prodajaln zatem spletnih katalogov in vseh drugih vsebin ki so vidne v okviru globalne mreže. Prav tako lahko prevedejo tudi vsako aplikacijo in program, saj so specializirani za profesionalno obdelavo programske opreme v navedeni kombinaciji jezikov.

Treba je omeniti tudi to, da ta institucija zaposluje strokovne osebe, ki so zadolžene za podnaslavljanje in sinhronizacijo absolutno vseh video in zvočnih materialov, tako da stranka pravzaprav dobi njihovo kompletno obdelavo. Poleg reklamnih sporočil, otroških in izobraževalnih oddaj se izvaja tudi profesionalna obdelava animiranih in igranih filmov kot tudi serij in risanih filmov, informativnih in zabavnih televizijskih oziroma radijskih oddaj pa tudi dokumentarnih filmov in drugih zvočnih in video vsebin.

Najenostavneje je, da posamezniki, ki jih zanima obdelava do zdaj omenjenih materialov, njih na prevajanje dostavijo elektronsko, toda v ponudbi so tudi druge možnosti, tako da vsaka stranka dostavo izvede na način, ki ga sama izbere. Vse to se prav tako nanaša tudi na prevzemanje teh vsebin po koncu prevajanja, toda treba je omeniti, da gre v večini primerov za elektronski naslov kot najhitrejše sredstvo komunikacije.

Treba je posebej poudariti, da so stranke, ki te strokovnjake želijo angažirati za obdelavo dokumentov, dolžne spoštovati pravilo o dostavi izvirnikov, kar pomeni, da se ta postopek razlikuje glede na predhodno omenjene. Da bi neposredno prevajanje dokumentov potekalo iz arabskega v švedski jezik v skladu s pravili, stranka mora izvirne dokumente na vpogled sodnemu tolmaču prinesti v določeno poslovalnico te institucije ali pa jih pošlje. Pošiljanje lahko izvede ali preko kurirske službe ali „Pošte Slovenije“, pri čemer se v tem primeru mora opredeliti za priporočeno pošiljko.

Vsekakor je jasno, da prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov mora izvedeno v skladu s pravili, pa je predvideno, da jih stranka osebno prevzame, ali pa ji bo dostavljene na domači naslov. Glede na to, da dostavo pošiljke izvaja kurirska služba, tako da je stranka dolžna storitev posebej plačati na podlagi cene, ki bo oblikovana prav v tej službi in jo plača neposredno kurirju.

V tej instituciji je na razpolago tudi storitev, ki predvideva obdelavo kateregakoli dokumenta v izjemno kratkem roku. Da bi sodni tolmači in prevajalci izvedeli nujno prevajanje, mora zainteresirana stranka skenirati zahtevane dokumente in jih poslati elektronsko, in da v najkrajšem možnem roku potem spoštuje omenjeno pravilo o dostavi.

Vsi, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz arabskega v švedski jezik, morajo biti obveščeni, da strokovnjaki, zaposleni v navedeni instituciji ne smejo izvajati overitve s Haškim žigom, če je to potrebno, saj s strani pristojnih institucij za to niso pooblaščeni. Glede na to, da se tako imenovani Apostille žig mora postaviti na točno določeni način in na tiste dokumente, za katere to določa veljavni zakon, bi bilo dobro, da vsak posameznik najprej kontaktira s službami, ki so za to vrsto overitve pristojne in dobi vse potrebne informacije. Posebej poudarjamo, da se overitev s Haškim žigom izvaja v okrožnih sodiščih Republike Slovenije, saj imajo specializirani oddelki v okviru njih edini pravico, da ta žig postavijo na dokumente. Izjemno je pomembno, da stranka od njih dobi podatke o trenutku postavljanja Apostille žiga na določene dokumente, ker je od tega tudi odvisno, kateri instituciji jih mora najprej dostaviti na obdelavo.

Absolutno vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, sodni tolmači in prevajalci v omenjeni kombinaciji jezikov prevajajo in potem tudi overijo v skladu z veljavnimi pravili. Poleg soglasja za zastopanje in potrdila o nekaznovanosti ter potrdila o samskem stanu izvajajo tudi prevajanje potrdila o višini dohodkov iz arabskega v švedski jezik pa tudi potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o stanju računa v banki kot tudi vseh drugih vrst potrdil oziroma soglasij in izjav.

Zainteresirane stranke lahko v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zahtevajo tudi kompletno obdelavo, tako osebnih dokumentov (potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, o sklenitvi zakonske zveze in o smrti, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje in drugi) kot tudi vseh vsebin, ki so povezani z izobraževanjem ali znanostjo (diploma in dodatek k diplomi, znanstveni patenti, seminarske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav, prepis ocen, diplomske naloge, predmetniki in programi fakultet, znanstvena dela, potrdilo o rednem šolanju in drugi).

Katerikoli dokument, ki sodi v medicinsko dokumentacijo, je lahko profesionalno obdelan, če je to potrebno. Med drugim ti strokovnjaki prevajajo dokumentacijo o medicinskih izdelkih zatem specifikacije farmacevtskih izdelkov in zdravniške izvide pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in vse druge dokumente, ki sestavljajo omenjeno vrsto dokumentacije.

Poleg revizijskih, finančnih in letnih poslovnih poročil prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi ustanovitveni akt podjetja zatem poslovne odločitve in fakture pa tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe in statut podjetja kot tudi katerikoli drugi dokument, ki je povezan s to vrsto dokumentacije oziroma se tičejo poslovanja samega podjetja ali nekega podjetnika.

Treba je dodati tudi to, da se iz arabskega v švedski jezik na podlagi zahtev posameznih strank lahko neposredno prevaja tudi sklep o razvezi zakonske zveze, seveda pa ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi katerokoli drugo vrsto pravnih aktov. Poleg sodnih sklepov, pooblastila za zastopanje in pogodbe prevajajo tudi sodne odločbe in tožbe pa tudi certifikate, pravni red Evropske Unije in pritožbe ter licence in katerikoli drugi dokument, ki je povezan s sodstvom ali pravom.

Poleg deklaracij izdelkov in gradbenih projektov poteka tudi kompletna obdelava laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev kot tudi navodila za uporabo oziroma kateregakoli dokumenta, ki je del tehnične, razpisne ali gradbene dokumentacije.

Prevajanje PR člankov iz arabskega v švedski jezik

Eden od načinov reklamiranja so tudi tako imenovana PR besedila in glede na to, da gre za specifično vrsto marketinških materialov, je treba njihovi obdelavi pristopiti skrbno. Natančneje rečeno, prevajalci in sodni tolmači, ki so angažirani, da neposredno prevajajo PR članke iz arabskega v švedski jezik, morajo posebno pozornost nameniti prilagajanju njihove vsebine pravilom švedskega jezika. Pravzaprav morajo reklamno sporočilo približati govorcem tega jezika in jim tako dati priložnost, da se na zelo preprost način seznanijo s tem, kar se reklamira. V tej jezični različici omenjeni strokovnjaki prevajajo prav tako tudi plakate, reklamne brošure in zloženke kot tudi letake, kataloge in druge vsebine, skozi katere se predstavlja določena podjetje ali pa neka storitev in dogodek oziroma izdelek.

Če se za tem pojavi, bo strankam omogočeno tudi profesionalno prevajanje knjig v konkretni jezični kombinaciji, kar se nanaša, tako na obdelavo učbenikov kot tudi na prevajanje kateregakoli književnega dela in proznega in poetskega. Seveda strokovnjaki, zaposleni v okviru te institucije, lahko odgovorijo tudi na zahteve tistih posameznikov, ki želijo dobiti obdelan katerikoli časopisni članek.

Vsekakor je na razpolago tudi neposredno prevajanje filmov iz arabskega v švedski jezik, omenjeni strokovnjaki pa prevajajo, ne samo igrane filme, ampak tudi dokumentarne kot tudi risane in animirane. Prav tako sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi reklamna sporočila v tej jezični različici pa tudi otroške, zabavne in informativne ter izobraževalne oddaje kot tudi serije in druge vrste video in zvočnih vsebin. Toda treba je omeniti tudi to, da vsakdo, ki mu to ustreza, v sklopu Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko angažira strokovnjake, da bi dobil storitev sinhronizacije vseh teh vsebin ali njihovo podnaslavljanje.

Kar zadeva obdelavo besedilnih materialov, izpolnjujemo tudi zahteve posameznikov za prevajanjem strokovnih in poljudnih besedil, ne glede ne to, ali se njihova tema tiče neke družbene ali naravoslovne vede. Pravzaprav gre za to, da prevajalci in sodni tolmači lahko profesionalno prevajajo, tako besedila s področij komunikologije, izobraževanja, menedžmenta in znanosti oziroma ekologije in varstva okolja, marketinga in turizma kot tudi tista, katerih tema je povezana s sociologijo, medicino ali psihologijo. Poleg tega so specializirani tudi za neposredno prevajanje besedil s področja politike iz arabskega v švedski jezik in tistih, ki so povezani s področji bančništva ali financ zatem psihologije, prava in filozofije pa tudi gradbene industrije, informacijskih tehnologij in vseh drugih nenavedenih znanstvenih disciplin.

Simultano tolmačenje iz arabskega v švedski jezik

Omenjena storitev se uporablja za dogodek s točno določenimi karakteristikami, toda prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami konkretnih dogodkov izvajajo tudi konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje iz arabskega v švedski jezik. Preprosto rečeno, oblikovanje ponudbe oziroma izbira med vsemi navedenimi vrstami tolmačenja se lahko izvede šele potem, ko se analizirajo podatki o trajanju dogodkov oziroma o številu oseb, ki bodo na njem sodelovale in njih mora vsak posameznik pravočasno dostaviti. Zaželeno je, da te strokovnjake prav tako seznani tudi s samo organizacijo in s prostorom, v katerem naj bi potekal ta dogodek. Posebej poudarjamo, da je tudi najem opreme za simultano tolmačenje na seznamu storitev, ki jih ponuja Prevajalski center Akademije Oxford, omenjena storitev pa bo uradno uvrščena v ponudbo, ki predvideva tudi uporabo simultanega tolmačenja za konkretni dogodek.

Zahvaljujoč dejstvu, da so sestavni del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford omenjene institucije tudi strokovni korektorji pa tudi lektorji, jih lahko vsi, ki imajo potrebo za tem, angažirajo za izvedbo storitve profesionalne redakcije materialov. Pravzaprav se ta uporablja, ko so napake opazne v vsebinah, za katere je pred tem izvedeno neposredno prevajanje iz arabskega v švedski jezik. Torej, če je nekdo pri svojem delu naredil napake, jih morajo ti strokovnjaki odpraviti in da tako lastnikom teh materialov ponuditi priložnost, da jih lahko uporabljajo, ko je to potrebno, saj bodo obdelani v skladu z veljavnimi pravili.

Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci pristopajo tudi profesionalni obdelavi vseh tistih vsebin, ki so povezane z računalništvom oziroma so vidne na spletu. Poleg spletnih katalogov iz arabskega v švedski jezik neposredno prevajamo tudi programe in aplikacije pa tudi spletne strani zatem spletne prodajalne in druge vsebine iz te skupine. Izjemno je pomembno, da se vsakdo, ki ga zanima konkretna storitev, zaveda dejstva, da so omenjeni strokovnjaki usposobljeni tudi za uporabo tako imenovanih SEO orodij (Search Engine Optimisation). Na splošno rečeno, gre za pravila, ki so povezana z optimizacijo oziroma s prilagajanjem konkretnih vsebin in to izključno spletnemu iskanju, da bi te v optimalnem roku dosegle še boljši položaj.

Prevajanje sklepa o razvezi zakonske zveze iz arabskega v švedski jezik

Poleg osnovne storitve, ki je povezana z neposrednim prevajanjem sklepa o razvezi zakonske zveze iz arabskega v švedski jezik, vse zainteresirane stranke v okviru te institucije pričakuje tudi storitev overitve.

Drugače Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje različne strokovnjake, med njimi tudi pooblaščene sodne tolmače, ki izvajajo to overitev. Zelo pomembno je, da vsaka posamezna stranka temu strokovnjaku na vpogled dostavi tudi izvirne dokumente, in da samostojno pridobi vse informacije o nadoveritvi. Natančneje rečeno, od njega se pričakuje, da kontaktira s pristojnimi institucijami Republike Slovenije in se pozanima, ali se Haški žig, ki je poznan tudi kot Apostille, postavlja na te dokumente in ali to poteka preden prevajalci in sodni tolmači izvedejo njegovo kompletno obdelavo ali pa šele po tem.

Kompletno lahko obdelujemo tudi vse vrste pravnih aktov, poleg že omenjenih sodb tudi pravni red Evropske Unije, različne vrste licenc in certifikatov, stranke pa lahko dobijo tudi prevajanje za pogodbe oziroma za pritožbe in sklepe, pri čemer ti strokovnjaki lahko prevajajo in overjajo tudi tožbe kot tudi pooblastilo za zastopanje zatem sodne odločbe in številne druge dokumente, ki so povezani s področjem sodstva ali prava.

Iz arabskega v švedski jezik na zahtevo strank neposredno prevajamo tudi osebne dokumente (prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje in druga), seveda pa sodni tolmači in prevajalci lahko v tej jezični različici prevajajo tudi vse dokumente, ki sestavljajo, tako razpisno kot tudi gradbeno pa tudi tehnično dokumentacijo (gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo in številni drugi).

Treba je tudi poudariti, da so ti strokovnjaki specializirani, ne samo za prevajanje potrdil in soglasij različnih vrst v konkretni jezikovni različici, ampak na zahtevo posameznikov prevajajo tudi vse vrste potrdil in izjav oziroma dokumente, ki jih je treba predložiti določeni državni instituciji. Posebej pogosto se zahteva prevajanje potrdila o samskem stanu zatem potrdila o nekaznovanosti in potrdila o višini dohodkov, ti strokovnjaki pa prav tako pristopajo tudi kompletni obdelavi soglasij za zastopanje, potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o nekaznovanosti ter potrdilo o stanju računa v banki in številnih neomenjenih dokumentov iz te skupine.

Razume se, da prevajalci in sodni tolmači iz arabskega v švedski jezik neposredno prevajajo tudi potrdila o rednem šolanju pa tudi vse druge dokumente, ki so strogo povezani s področjem izobraževanja. S tem mislimo predvsem na zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o opravljenih izpitih ter predmetnike in programe fakultet pa tudi na prepis ocen in diplomo in dodatek k diplomi. Vsekakor je treba posebej poudariti, da stranke lahko v okviru omenjene institucije dobijo tudi prevajanje, tako seminarskih kot tudi diplomskih nalog v tej jezični kombinaciji.

Seveda bo izpolnjena tudi zahteva vsakega posameznika, če je treba prevesti oziroma overiti z žigom sodnega tolmača zdravniške izvide ali neki drugi dokument, ki sestavlja medicinsko dokumentacijo, kar je povezano, tako z navodili za uporabo zdravil in značilnostmi izdelkov kot tudi z dokumentacijo o medicinskih izdelkih in s specifikacijami farmacevtskih izdelkov in ostalimi dokumenti, ki so vanjo uvrščeni.

Seveda prevajalci in sodni tolmači lahko ugodijo zahtevi vsake osebe, ki ji je potrebno neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz arabskega v švedski jezik (ustanovitveni akt podjetja, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, letna in revizijska poročila), v skladu s pravili pa obdelujejo tudi znanstvene patente oziroma znanstvena dela in rezultate znanstvenih raziskav in absolutno katerokoli vsebino, ki je na določen način povezan z znanostjo.

Cena prevajanja iz arabskega v švedski jezik

  • Iz arabskega v švedski je 30 EUR po strani

Cena prevajanja iz arabskega v švedski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz arabskega v švedski z overitvijo sodnega tolmača je 38 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz arabskega v švedski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!