Prevajanja iz hebrejskega v bolgarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v bolgarski jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v bolgarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glavni cilj zaposlenih Prevajalskega centra Akademije Oxford je, da svojim strankam maksimalno olajša obdelavo, ne samo dokumentov, ampak tudi številnih drugih vsebin v konkretni različici jezikov. Prav iz tega razloga v ponudbi ni samo neposredno prevajanje iz hebrejskega v bolgarski jezik, ampak tudi številne druge storitve, ki se lahko obravnavajo kot dodatni.

Najprej moramo omenjeni, da so tudi prevajalci in sodni tolmači v okviru te institucije zaposleni, kar pa pomeni, da stranke, ki zahtevajo obdelavo kateregakoli dokumenta v tej različici jezikov, dobijo njihove profesionalni storitvi oziroma in prevajanje in overitev vsebine.

Od oseb, ki jih zanima prav neposredno prevajanje teh materialov, se zahteva, da spoštujejo veljavna pravila in na vpogled pošljejo izvirne dokumente in to ali priporočeno preko “Pošte Slovenije” ali pa preko neke kurirske službe, pri čemer jih imajo pravico tudi osebno prinesti v predstavništvo te institucije.


Prevajanje iz hebrejskega v bolgarski jezik
Prevajanje iz bolgarskega v hebrejski jezik

Posebej poudarjamo, da je postopek postavljanja Apostille oziroma tako imenovanega haškega žiga ni obvezen za dokumente, če tega ne navaja zakon. In glede na to, da sodni tolmači in prevajalci, zaposleni v tej instituciji nimajo pravice oziroma pooblastila, da tu vrsto overitve izvedejo, morajo stranke podatke o njej dobiti od zaposlenih v državnih institucijah, ki so uradno za to zadolženi. Če pri tem izvedo, da nadoveritev mora biti izvedena za njihove dokumente, je zelo pomembno, da dobijo tudi informacijo, ali se Haški žig postavlja pred ali po prevajanju in overitvi zapriseženega sodnega tolmača.

Poleg vseh tistih dokumentov, ki uradno sodijo med pravne akte (pravni red Evropske Unije, sklepi o razvezi zakonske zveze, licence, sodne odločbe, pogodbe, pritožbe, certifikati, pooblastilo za zastopanje, tožbe, sodni sklepi in drugi), ti strokovnjaki lahko profesionalno obdelujejo tudi katerokoli vsebino, ki se na neki način tiče izobraževanja, ali je pa povezan z znanostjo (potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi, seminarske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvena dela, potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge, prepis ocen in številni drugi).

Vsekakor poskrbijo za to, da strankam zagotovijo tudi kompletno obdelavo za vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti različnim državnim službam, pri čemer se misli predvsem na konkretne vrste soglasij, potrdil in izjav, kot so na primer soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti kot tudi potrdilo o stanju računa v banki, zatem potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi in o samskem stanu ter vse ostale dokumente te vrste, ki jih posamezniki na ustrezen način dostavijo tem strokovnjakom na prevajanje in overitev.

Vse tiste stranke, ki jim je prevajanje dokumentov iz hebrejskega v bolgarski jezik potrebno izjemno hitro, mora kasneje zagotoviti izvirnike naknadno na vpogled omenjenemu strokovnjaku, najprej pa vsebine skenirajo in pošljejo na elektronski naslov poslovalnice.

Prav tako je predvideno, da bo zagotovljena profesionalna obdelava vsebine poslovne dokumentacije in pri tem prevajalci in sodni tolmači poleg poslovnih odločitev, faktur in sklepov o ustanovitvi pravne osebe prevajajo, tako finančna kot tudi letna oziroma revizijska poročila pa tudi statut ter ustanovitveni akt podjetja in vsak drugi dokument, ki je povezan s poslovanjem, ne glede na to, ali gre za določeno podjetje ali podjetnika.

V skladu z zahtevami strank sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz hebrejskega v bolgarski jezik (delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potni list, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in drugi), vsekakor pa prevajajo tudi vsebino razpisne in gradbene kot tudi medicinske in tehnične dokumentacije (navodilo za uporabo, dokumentacija o medicinskih izdelkih, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacija farmacevtskih izdelkov in številni drugi).

Glede na to, da je vsak posameznik, ki mu je potrebno neposredno prevajanje dokumentov v konkretni različici jezikov, dolžan na vpogled sodnemu tolmaču dostaviti izvirne dokumente, kar pomeni, da po koncu obdelave pridejo osebno, da jih prevzame. Če mu ta možnost ne ustreza v celoti, mu bo ponujena tista, ki vključuje dostavo kompletno obdelanih dokumentov na njegov naslov. To storitev mora izvesti zunanja kurirska služba, pa jo seveda tudi zaračuna v skladu z lastnim cenikom in stranka je dolžna, da jo plača osebno kurirju.

Med storitve, za katere so specializirani prevajalci in sodni tolmači vsekakor sodi tudi tolmačenje iz hebrejskega v bolgarski jezik in pri tem se uporablja, tako simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje. Ta specializirana institucija omogoča vsem, ki jim je to potrebno, da v okviru te institucije dobijo storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje in ki je na razpolago po izjemno ugodnih cenah.

Če se to zahteva, omenjeni strokovnjaki lahko prevajajo tudi absolutno katerokoli vrsto besedilnih materialov, katerih tema je lahko povezana z različnimi znanstvenimi disciplinami in po zahtevi posameznikov prevajajo, tako plakate in brošure oziroma kataloge kot tudi reklamne letake, zatem PR članke, vizitke in vse ostale reklamne materiale. Zainteresirane stranke se lahko obrnejo na zaposlene navedene institucije in če jim je potrebno neposredno prevajanje učbenikov iz hebrejskega v bolgarski jezik kot tudi časopisnih člankov ter književnih del in revij.

Sodni tolmači in prevajalci prav tako izpolnjujejo zahteve vseh tistih strank, ki želijo dobiti storitev obdelave zvočnih in video materialov različne vrste. Treba je posebej poudariti, da konkretna institucija vsem svojim strankam omogoča, da poleg prevajanja serij, zatem različnih vrst oddaj in filmov oziroma reklamnih sporočil ter vseh drugih vsebin iz te skupine dobijo tudi storitev, ki se nanaša, tako na njihovo podnaslavljanje kot tudi na sinhronizacijo.

V primeru, da je treba izvesti profesionalno prevajanje spletnih prodajaln in spletnih strani iz hebrejskega v bolgarski jezik oziroma programske opreme ter različnih vrst programov in aplikacij kot tudi spletnih katalogov in vseh drugih spletnih materialov in tistih, ki so povezani z računalništvom, bo strankam omogočena tudi njihova optimizacija. Natančneje rečeno, prevajalci in sodni tolmači v tem primeru implementirajo SEO pravila (Search Engine Optimisation) in tako vsebino vseh omenjenih in številnih drugih materialov usklajujejo z zahtevami, ki jih določa spletni iskalnik.

Konkretne materiale stranke lahko na najenostavnejši možni način dostavi na prevajanje, saj se v tem primeru ne zahteva, da kot pri dokumentih priložijo izvirnike na vpogled. Prav zato je tudi dovoljeno, da se na elektronski naslov in dostavijo in prav tako tudi prevzamejo vsebine te vrste in predvideno je, da vsakdo sam izbere, kateri od ponujenih načinov mu najbolj ustreza.

Poleg vseh storitev, ki vključujejo prevajanje v navedeni različici, tako v pisanem kot tudi v obliki tolmačenja, ta institucija zainteresiranim strankam ponuja tudi možnost, da angažirajo strokovne korektorje in lektorje, da izvedejo redakcijo katerekoli vrste materialov.

Neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz hebrejskega v bolgarski jezik

Poleg potnega lista in osebne izkaznice oziroma potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču ter vozniškega, delovnega, dovoljenja za prebivanje in prometnega je strankam na razpolago tudi neposredno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, o smrti in o rojstvu kot tudi vsakega drugega osebnega dokumenta.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci poleg profesionalnega prevajanja vseh teh in drugih dokumentov, pristopajo tudi postopku, ki je označen kot overitev in predvideva potrditev, da je vsebina kateregakoli prevedenega dokumenta enaka kot tudi vsebina izvirnega. Prav to je tudi razlog, zakaj vsaka stranka mora na vpogled prinesti pooblaščenemu sodnemu tolmaču izvirne dokumente, ali pa jih pošlje na enega od dostopnih načinov.

Splošno priporočilo in velja za vse stranke, da se potrudijo, da informacije o postavljanju Apostille žiga na želene dokumente popolnoma samostojno pridobiti v okviru institucij, ki so v naši državi pristojne za to vrsto overitve.

Med drugim stranke strokovnjake zaposlene v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko angažirajo, če jim je potrebno neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz hebrejskega v bolgarski jezik. V tem primeru prevajalci in sodni tolmači izvajajo kompletno obdelavo, tako specifikacij farmacevtskih izdelkov in navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi dokumentacije o medicinskih izdelkih pa tudi zdravniških izvidov in vseh drugih dokumentov, ki po pravilu predstavljajo njen sestavni del.

Najprej prevajajo tudi vse vrste potrdil, zatem soglasij in tudi različne vrste izjav in potem navedeni strokovnjaki izvajajo profesionalno overitev vseh teh dokumentov. Stranke jih med drugim lahko angažirajo, da prevedejo in overijo potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o višini dohodkov oziroma soglasje za zastopanje potem potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi potrdilo o stanju računa v banki ter vsak drugi dokument, ki se predaja pristojni instituciji.

Zapriseženi sodni tolmači in prevajalci lahko v skladu z zahtevami strank kompletno obdelajo tudi vsebino tehnične, razpisne ali gradbene (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti in številni drugi), oziroma poslovne dokumentacije (statut podjetja, finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, letna poslovna poročila, fakture, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila in vsak drugi dokument, ki se na določeni način tiče poslovanja).

Poleg do zdaj navedenih dokumentov, na zahtevo strank lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje pooblastila za zastopanje iz hebrejskega v bolgarski jezik kot tudi tožb in pritožb oziroma certifikatov in sodnih sklepov pa tudi pravnega reda Evropske Unije, sodnih odločitev in licenc ter različnih vrst pogodb, sklepov o razvezi zakonske zveze in številnih drugih pravnih aktov.

Člani ekipe te institucije omenjene institucije so specializirani tudi za profesionalno in maksimalno strokovno obdelavo katerihkoli vsebin iz domene, tako znanosti kot tudi izobraževanja.

Poleg zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, znanstvenih del in rezultatov znanstvenih raziskav lahko v skladu s predpisi obdelujejo tudi, tako potrdila o opravljenih izpitih ter diplomo in dodatek k diplomi pa tudi znanstvene patente in diplomske oziroma seminarske naloge in prepis ocen kot tudi potrdilo o rednem šolanju ter predmetnike in programe fakultet kot tudi vsak drugi dokument, ki je na določeni način povezan s katerimkoli od navedenih področij.

Konsekutivno tolmačenje iz hebrejskega v bolgarski jezik

Konkretna vrsta tolmačenja je samo ena storitev, ki jo lahko sodni tolmači in prevajalci zagotovijo zainteresiranim strankam. Poleg nje je v ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi šepetano tolmačenje iz hebrejskega v bolgarski jezik kot tudi tako imenovano simultano tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Stranka, ki jo zanima najem opreme za simultano tolmačenje, lahko kontaktira s to institucijo, to storitev popolnoma zagotovo dobi pod najugodnejšimi pogoji na tržišču. Pogoj za oblikovanje ponudbe, ki vključuje tolmačenje v omenjeni različici jezikov, je posredovanje podatkov o manifestaciji, za katero se ta zahteva (detajli o organizaciji in trajanju kot tudi o mestu prirejanja ter o številu udeležencev).

Poleg storitve tolmačenja konkretna institucija zagotavlja tudi izvedbo profesionalne redakcije, če je potrebno, da korektorji in lektorji izvedejo spremembe v prevedenih materialih, in to absolutno katerekoli vrste, oziroma, da napake, ki v njih obstajajo, popravijo in izvedejo čim boljše prilagajanje njihove vsebine pravilom bolgarskega jezika.

Vsekakor lahko z gotovostjo trdimo, da so prevajalci in sodni tolmači usposobljeni tudi za profesionalno prevajanje spletnih strani iz hebrejskega v bolgarski jezik, pri čemer seveda prevajajo tudi ostale vsebine, ki so povezane, tako z računalništvom kot tudi s spletom (različne vrste aplikacija, spletni katalogi, programi, spletne prodajalne in druge) s ciljem, da se vsem tem materialom omogoči doseganje precej boljšega položaja v polju iskalnika, bo izvedena tudi njihova optimizacija, kar pomeni, da se pri postopku obdelave uporabljajo orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation).

Kadar je to potrebno, zaposleni določene poslovalnice omenjene institucije lahko v konkretni kombinaciji prevajajo, tako poljudna besedila in to katerekoli kompleksnosti, dolžine in tematike kot tudi poljudne. Med drugim bo izvedeno neposredno prevajanje besedil s področij medicine in farmacije iz hebrejskega v bolgarski jezik kot tudi tistih, katerih tema je povezana, tako s področji filozofije, menedžmenta in znanosti kot tudi izobraževanja, sociologije in marketinga oziroma psihologije in komunikologije. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci prevajajo tudi tista besedila, ki se ukvarjajo z različnimi temami iz domene bančništva, prava in politike, zatem ekologije in varstva okolja oziroma financ in marketinga kot tudi informacijskih tehnologij, gradbene industrije in turizma pa tudi številnih drugih vej ali družbenih ali naravoslovnih ved.

Profesionalno prevajanje reklamnih materialov iz hebrejskega v bolgarski jezik

Če je to s strani strank zahtevano, člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford izvedejo, tako strokovno prevajanje plakatov in vizitk iz hebrejskega v bolgarski jezik kot tudi reklamnih letakov oziroma katalogov in PR člankov pa tudi brošur in drugih marketinških vsebin. Posebej je pomembno omeniti, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo tudi znanja, ki so izključno povezana s področjem marketinga in da so seznanjeni s pravili, ki veljajo v okviru reklamiranja, tako njih tudi spoštujejo pri obdelavi omenjenih in vseh drugih marketinških materialov.

Poleg tega se lahko angažirani tudi, če je posameznikom potrebno neposredno prevajanje knjig iz hebrejskega v bolgarski jezik, pri čemer lahko maksimalno profesionalno obdelujejo tudi vsako književno delo in učbenik katerekoli tematike. Prav tako se predvideva, da v navedeni jezični kombinaciji lahko izvedejo tudi prevajanje za strokovne oziroma otroške in ilustrirane revije kot tudi za časopisne članke različne dolžine, tematike in kompleksnosti.

Če nekoga zanima prevajanje različnih video in zvočnih vsebin v konkretni kombinaciji jezikov, mora imeti na umu zelo pomembno dejstvo, ki mu bistveno olajšuje njihovo obdelavo. Gre za to, da so v navedeni instituciji zaposleni tudi profesionalni podnaslavljalci, člani ekipe pa so prav tako tudi tisti strokovnjaki, ki so angažirani za zagotavljanje storitev sinhronizacije. Prav zato se poleg neposrednega prevajanja dokumentarnih in igranih filmov iz hebrejskega v bolgarski jezik oziroma animiranih in risanih kot tudi zabavnih ter izobraževalnih, otroških in informativnih oddaj, serij in reklamnih sporočil kot tudi vseh drugih zvočnih pa tudi video materialov, vsem strankam ponuja tudi ena od teh storitev.

Cena prevajanja iz hebrejskega v bolgarski jezik

  • Iz hebrejskega v bolgarski je 42 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v bolgarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v bolgarski z overitvijo sodnega tolmača je 44 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v bolgarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!