Prevajanja iz hebrejskega v nemški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v nemški jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v nemški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Najprej moramo poudariti, da zainteresirane stranke lahko zaposlene angažirajo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, da izvedejo tolmačenje iz hebrejskega v nemški jezik. Toda v tem primeru prevajalci in sodni tolmači poleg konsekutivnega in simultanega, lahko vsekakor zagotovijo tudi tisto storitev, ki vključujejo tako imenovano šepetano tolmačenje in jim ponudijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje zadnje generacije.

Poleg tega ti strokovnjaki so specializirani tudi z obdelavo različnih vsebin v pisani obliki, tako da jih zainteresirane stranke lahko angažirajo, če jim je potrebno prevajanje znanstvenih besedil katerekoli tematike, kompleksnosti in dolžine kot tudi, če je treba prevesti nekdo poljudno besedilo. Seveda sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje ilustriranih revij v konkretni kombinaciji kot tudi strokovnih ter po potrebi obdelujejo tudi različna književna dela, učbenike in časopisne članke.

Vsekakor maksimalno profesionalno izpolnjujemo zahtevo posameznikov, ki se nanaša na prevajanje marketinških materialov, saj so omenjeni strokovnjaki specializirani, tako s obdelavo PR člankov, katalogov in letakov kot tudi plakatov, zatem brošur in reklamnih zloženk kot tudi vizitk in vseh drugih vsebin, ki so v osnovi namenjene reklamiranju ali storitev in izdelkov ali dogodka pa tudi nekega podjetja in njegovega poslovanja.


Prevajanje iz hebrejskega v nemški jezik
Prevajanje iz nemškega v hebrejski jezik

Izjemno je pomembno omeniti tudi to, da prevajalec in sodni tolmač vesta, kako se uporabljajo SEO orodja (Search Engine Optimisation), pa jih tudi pravilno implementirata, kadar je treba prevesti katerokoli spletno vsebino oziroma tisti material, ki je povezan z računalništvom. Poleg spletnih strani izvajamo tudi neposredno prevajanje programske opreme iz hebrejskega v nemški jezik, omenjeni strokovnjaki lahko prevajajo tudi spletne kataloge oziroma spletne prodajalne ter vse ostale spletne materiale.

Če neka stranka poseduje prevod za konkretne vsebine, toda v njih obstajajo napake, morajo korektorji in lektorji uporabiti pravila svoje stroke in izvesti profesionalno redakcijo takšnih materialov in jih v celoti prilagoditi nemškem jeziku in njegovim pravilom.

Glede na to, da so profesionalni v okviru te institucije zaposleni podnaslavljalci kot tudi tisti strokovnjaki, ki lahko izvedejo sinhronizacijo, kar pomeni, da jih stranke, ki jim je prevajanje v tej različici jezikov potrebno za neke video ali določene zvočne vsebine, lahko angažirajo in tako dobijo kompletno obdelane serije, oddaje in reklamna sporočila kot tudi filme vseh vrst kot tudi številne druge materiale te vrste.

Stranke, ki jih zanima obdelava kateregakoli od omenjenih materialov, lahko na najenostavnejši način izvedejo njihovo dostavo, ki predvideva elektronsko pošiljanje vsebine, pri čemer so seveda na razpolago tudi drugi načini, tako s dostavo kot tudi za njihovo prevzemanje.

Toda, postopek obdelave dokumentov je nekoliko drugačen, glede na to, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi njihovo overitev, pa je zelo pomembno, da vsaka stranka, ki se zanima z obdelavo kateregakoli dokumenta v tej različici jezikov, na vpogled osebno prinese tudi izvirne dokumente. Seveda jih lahko dostavi tudi preko kurirske službe ali pa pošlje priporočeno poštno pošiljko na obdelavo, samostojno pa izbere način, ki ji bolj ustreza.

Poleg vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in ostale vrste potrdil, soglasij in izjava), bo izvedeno tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz hebrejskega v nemški jezik (finančna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, fakture, statut podjetja, letna poslovna poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja in drugi dokumenti, ki spadajo v konkretno vrsto dokumentacije).

Prav tako profesionalni sodni tolmači in prevajalci na podlagi zahtev posameznikov kompletno obdelujejo, tako potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o rojstvu oziroma potni list ter osebno izkaznico kot tudi delovno dovoljenje potem prometno in vozniško kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču in vsak drug osebni dokument, ki ga stranka zahteva.

Če je treba, da se neka dokumentacija ali samo en dokument prevede v izjemno kratkem časovnem obdobju, je stranka dolžna, da te vsebine skenira in pošlje na elektronski naslov te institucije in da potem v skladu s pravili izvede tudi dostavo izvirnikov na vpogled sodnemu tolmaču.

Prav tako je predvideno, da se zahteve strank v zvezi z neposrednim prevajanjem medicinske dokumentacije iz hebrejskega v nemški jezik izpolnijo na najboljši možni način. Tako ti strokovnjaki, poleg dokumentacije o medicinskih izdelkih in zdravniških izvidov, kompletno obdelujejo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in številne druge dokumente, ki sodijo uradno v medicinsko dokumentacijo.

Postopek prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov katerekoli vrste je zelo preprost in predvideva izbiro med prihodom stranke v prostore predstavništva ter osebnega prevzemanja oziroma njihove dostave na naslov zainteresirane stranke. Glede na to, da kurirska služba, s katero navedena institucija sodeluje, izvaja storitev dostave kompletno obdelanih vsebin, ima vsaka stranka, ki izbere to možnost obveznost plačila navedene storitev v skladu z veljavnim cenikom, glede na to, da ta ni vračunana v prevajanje dokumenta in njegovo overitev.

Treba je omeniti tudi to, da vsaka stranka, ki jo zanima obdelava katerekoli vrste dokumentacije ali dokumenta, vsekakor mora nase prevzeti zbiranje informacij o nadoveritvi. Pravzaprav ta postopek ni predviden za vsak dokument, ki se prevaja, ampak je z zakonom določeno, kdaj se Apostille žig, ki ga drugače imenujemo tudi Haški, postavlja na konkretne dokumente. Sicer smo to priporočilo podali, zato ker sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v okviru navedene institucije, nimajo pravice izvesti te nadoveritve, zato ker jim niso dana potrebna pooblastila. Natančneje rečeno, Haški žig se na dokumente postavlja izključno v službah Republike Slovenije, ki delujejo v okviru okrožnih sodišč in so specializirane za izvedbo nadoveritve. In potem ko kontaktira z njima, jih stranka mora vprašati, ali je Apostille žig potrebno postaviti na njene dokumente in v katerem trenutku, saj se ta v večini primerov postavlja ali na začetku ali na koncu obdelav oziroma ali pred ali po prevajanju in overitvi s strani zapriseženega sodnega tolmača.

Vsekakor bo izvedeno tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz hebrejskega v nemški jezik (pooblastilo za zastopanje, pogodbe, pritožbe in sodbe, certifikati, sodne odločbe, tožbe, pravni red Evropske Unije, sodni sklepi, licence in ostali dokumenti iz domene sodstva ali prava), pri čemer zaposleni v okviru te institucije prevajajo tudi navodilo za uporabo, zatem gradbene projekte in laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi deklaracije izdelkov ter vse ostale dokumente, ki sestavljajo gradbeno kot tudi tehnično in razpisno dokumentacijo.

Poleg zaključnih spričeval osnovne in srednje šole, predmetnikov in programov fakultet ter potrdila o opravljenih izpitih, stranke lahko dobijo tudi kompletno obdelano diplomo in dodatek k diplomi, potem znanstvena dela in rezultate znanstvenih raziskav kot tudi prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju in diplomske naloge kot tudi znanstvene patente oziroma seminarske naloge in vse ostale vsebine, ki so izključno povezani s področjem znanosti ali izobraževanja.

Prevodi certifikatov in licenc iz hebrejskega v nemški jezik

Osnovna storitev se v tem primeru nanaša na neposredno prevajanje licenc in certifikatov iz hebrejskega v nemški jezik, toda Prevajalski center Akademije Oxford vsem svojim strankam omogoča tudi dodatno storitev, v obliki overitve prevedenih dokumentov. Uradno zapriseženi sodni tolmači pri tem postavi svoj žig na prevedene, tako certifikate in licence kot tudi vse ostale materiale, da bi na ta način uradno potrdil, da je njihova vsebina popolnoma enaka kot tudi v izvirnih dokumentih.

Od vsakogar, ki ga zanima prevajanje kateregakoli dokumenta v tej različici jezikov, se predvsem zahteva, da maksimalno spoštuje pravila v zvezi z dostavo vsebine na obdelavo, ko je treba priložiti tudi izvirnike, ki jih sodni tolmač uporablja v toku postopka overitve.

Moramo omeniti tudi to, da postavljanje tako imenovanega haškega ali Apostille žiga, kot se tudi imenuje, ni v uradni pristojnosti zaposlenih v okviru te institucije, pa je zato tudi dobro, da lastnik dokumentov vse potrebne podatke o tem zahteva v okviru državnih služb, ki so za izvedbo nadoveritve zadolžene.

Zapriseženi sodni tolmači in prevajalci na podlagi zahtev posameznikov izvajajo neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz hebrejskega v nemški jezik (izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potni list, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje in številni drugi osebni dokumenti), toda profesionalno odgovorijo tudi na zahteve tistih strank, ki jim je v tej različici jezikov potrebna obdelava katerekoli vrste izjav, potrdil ali soglasij (soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in vsi ostali dokumenti, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam).

Seveda kompletno obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov oziroma dokumente, ki se tičejo, tako področja sodstva kot tudi prava. Mislimo predvsem na sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi na vse ostale vrste sodnih odločb, zatem na pritožbe in sklepe oziroma tožbe in odločitve kot tudi na pogodbe, licence in certifikate oziroma na pravni red Evropske Unije, pooblastilo za zastopanje in vse ostale dokumente, ki se na katerikoli način tičejo konkretnih področij.

Poleg laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, izvajamo tudi neposredno prevajanje zdravniških izvidov iz hebrejskega v nemški jezik, toda omenjeni strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih in katerikoli drugi dokument, ki je del medicinske dokumentacije.

Seveda prevajajo in takoj potem tudi overjajo vse tiste vsebine, ki jih uvrščamo ali v tehnično ali gradbeno oziroma razpisno ali poslovno dokumentacijo. Poleg navodil za uporabo in vseh vrst poslovnih poročil (letna, finančna in revizijska), v skladu s pravili obdelujejo tudi gradbene projekte, ustanovitveni akt podjetja in laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi statut podjetja, deklaracije izdelkov in fakture oziroma poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe in še veliko drugih dokumentov, ki jih stranka dostavi, tičejo pa se katerekoli dokumentacije, ki je predhodno omenjena.

Poleg tega in če to nekdo zahteva, prevajalec in sodni tolmač lahko izvajata tudi profesionalno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz hebrejskega v nemški jezik kot tudi vsakega drugega dokumenta iz domene, tako znanosti kot tudi izobraževanja. Poleg diplome in dodatka k diplomi, znanstvenih del in potrdila o opravljenih izpitih oskrbijo tudi za to, da v skladu s pravili obdelata tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvene patente in prepis ocen kot tudi seminarske naloge, zatem potrdilo o rednem šolanju kot tudi diplomske naloge različne tematike ter predmetnike in programe fakultet ter vse ostale dokumente in druge materiale, ki se tičejo ali področja znanosti ali področja izobraževanja.

Prevajanje programske opreme iz hebrejskega v nemški jezik

Vsako aplikacijo ali program, za katerega nekdo zahteva prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji, profesionalni prevajalec in sodni tolmač, ki sta zaposlena v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, obdelujeta v skladu s pravili. Prav tako lahko izvedeta tudi neposredno prevajanje spletnih katalogov iz hebrejskega v nemški jezik kot tudi spletnih strani ter spletnih prodajaln in katerihkoli drugih materialov, ki so povezani z računalništvom ali spletom. V odvisnosti od tega, katere vsebine obdelujeta, uporabljata pravila, ki se nanašajo na njihovo strokovno optimizacijo, kar pomeni, da sledita smernicam, ki vključujejo SEO (Search Engine Optimisation). Poudarjamo, da je namen uporabe teh orodij usmerjen na zavzemanje boljšega mesta v polju splošnega iskanja, saj se njihova vsebina maksimalno prilagaja zahtevam brskalnika.

Na podlagi potreb, strankam lahko zagotovimo tudi storitev tolmačenja v tej različici jezikov, toda vsekakor je treba omeniti, da sodni tolmači in prevajalci poleg konsekutivnega lahko izvajajo tudi šepetano kot tudi simultano tolmačenje iz hebrejskega v nemški jezik. Prav zato, ker so specializirani za vse tri vrste te storitve, mora najprej biti izvedena natančna analiza podatkov o dogodku, da bi bila sprejeta odločitev o najbolj ustrezni vrsti storitve za konkretno manifestacijo, oziroma, da bi bila v celoti izpolnjena pričakovanja in organizatorja in vsakega od udeležencev. V toku izdelave ponudbe se analizirajo podatki, najprej o mestu prirejanja in potem tudi o predvidenem trajanju in številu prisotnih, medtem ko je zaželeno, da stranke posredujejo tudi informacije o tem, na kakšen način bo konkretna manifestacija organizirana. V primeru, da je kot najprimernejša izbrana storitev simultanega tolmačenja, strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki zagotavlja najboljši možni odgovor na zahteve samega dogodka.

V okviru te institucije posamezniki lahko zahtevajo tudi obdelavo besedilnih vsebin v konkretni jezični različici, glede na to, da prevajalci in sodni tolmači lahko prevajajo, tako strokovna besedila katerekoli tematike kot tudi tista, ki veljajo za poljudna. Ne samo, da obdelujejo besedila, katerih tema je, da tako rečemo običajna in je povezana s področji ekonomije, turizma in izobraževanja oziroma znanosti, medicine in farmacije, ampak pristopajo obdelavi tudi tistih vsebin, katerih tema je povezana s področji financ, prava in bančništva, zatem politike in marketinga. Na podlagi zahtev izvajajo tudi neposredno prevajanje besedil s področij gradbene industrije iz hebrejskega v nemški jezik, omenjeni strokovnjaki pa obdelujejo tudi vsebine, ki se ukvarjajo s katerokoli tematiko iz domene ekologije in varstva okolja, menedžmenta in sociologije oziroma filozofije, informacijskih tehnologij in komunikologije kot tudi psihologije ter številnih drugih, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Prevajanje učbenikov iz hebrejskega v nemški jezik

Člani ekipe te institucije konkretne institucije poskrbijo za to, da izpolnijo zahteve posameznikov povezane, tako z neposrednim prevajanjem učbenikov iz hebrejskega v nemški jezik kot tudi z obdelavo književnih del. Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov prevajajo romane in dela beletrije, obdelujejo tudi vsako drugo prozno delo književnosti in po potrebi prevajajo tudi poezijo. Predvideno je, da na zahtevo posameznikov profesionalno obdelujejo tudi časopisne članke kot tudi vsebino otroških oziroma strokovnih in ilustriranih revij.

Prevajalski center Akademije Oxford prav tako zaposluje tudi korektorje kot tudi lektorje, njihova specialnost pa je usmerjena na zagotavljanje storitev redakcije. Poudarjamo, da se profesionalna lektura in korektura izvajata v primeru, da prevodi kateregakoli dokumenta ali neke druge vsebine vsebujejo napake, ki navedeni strokovnjaki v skladu s pravili nemškega jezika tudi popravijo.

Poleg tega so specializirani tudi za neposredno prevajanje reklamnih katalogov in letakov iz hebrejskega v nemški jezik kot tudi vseh drugih marketinških materialov, od vizitk preko plakatov in reklamnih zloženk pa do brošur in PR člankov, pri čemer seveda strokovno obdelujejo tudi vse ostale vsebine, ki so povezane z reklamiranjem. V principu je popolnoma vseeno, ali se reklamira neko podjetje ali dogodek oziroma ali skozi te vsebine predstavlja konkretna storitev ali izdelek, saj sodni tolmač in prevajalec vsekakor njihovi obdelavi pristopata maksimalno profesionalno. To pa pravzaprav pomeni, da predvsem implementirata pravila marketinga pa tudi tista, ki veljajo v nemškem jeziku in nasploh v prevajalski stroki in na ta način govorcem ciljnega jezika oziroma osebam sa nemškega govornega področja ponujajo možnost, da se seznanijo z vsem tem, kar se predstavlja, in to na najboljši možni način.

Da bi strankam, ki jim je potrebno neposredno prevajanje risanih filmov iz hebrejskega v nemški jezik kot tudi serij ter reklamnih sporočil, igranih, dokumentarnih in animiranih filmov kot tudi oddaj vseh vrst (informativne, izobraževalne, zabavne in druge) bila omogočena kompletna obdelava teh vsebin, sta jim na razpolago tudi dve dodatni storitvi. Natančneje rečeno, poleg prevajanja različnih video in zvočne vsebine v tej različici jezikov, se v okviru te institucije lahko opredelijo med storitvama podnaslavljanja teh materialov in njihove strokovne sinhronizacije.

Cena prevajanja iz hebrejskega v nemški jezik

  • Iz hebrejskega v nemški je 41 EUR po strani

Cena prevajanja iz hebrejskega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je 43 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!