Prevajanja iz hebrejskega v pakistanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hebrejskega v pakistanski jezik

Za spletno prevajanje iz hebrejskega v pakistanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsaka stranka, da bi dobila profesionalno prevajanje dokumentov iz hebrejskega v pakistanski jezik, mora izpolniti prvi in osnovni pogoj, ki se tiče tega, da sodnemu tolmaču na vpogled priloži izvirnike. Konkretna zahteva je postavljena zato, ker se storitev overitve predhodno prevedenih dokumentov lahko izvede šele po njihovem primerjanju z izvirnikom, saj žig omenjenih strokovnjakov sme biti postavljen samo, če med njimi ne obstaja absolutno nikakršna razlika.

V primeru, da se ugotovi določeno odstopanje, je ta strokovnjak dolžan, da lastnikom konkretnih dokumentov to omeni in predlaga izvedbo storitve redakcije, njo pa zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo na zahtevo strank. Profesionalni korektorji in lektorji so izključno angažirani za izvajanje te storitve, ki se uporablja tudi za katerikoli dokument in za vsak drugi material, ki je pred tem preveden in v katerem obstajajo določene pomanjkljivosti in napake.

Poleg vseh tistih dokumentov, ki sodijo med pravne akte (pravni red Evropske Unije, sodni sklepi, certifikati, pritožbe, pogodbe, pooblastilo za zastopanje, tožbe, licence, sklepi o razvezi zakonske zveze in drugi dokumente iz domene prava ali sodstva), bo izvedeno tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz hebrejskega v pakistanski jezik. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači v tem primeru kompletno obdelujejo tudi ustanovitveni akt podjetja, letna, revizijska in finančna poslovna poročila kot tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve in statut podjetja pa tudi fakture ter vsak drugi dokument, ki se nanaša na poslovni postopek določene pravne osebe ali nekega podjetnika.


Prevajanje iz hebrejskega v pakistanski jezik
Prevajanje iz pakistanskega v hebrejski jezik

Postopek dostave vsebine je usklajen s pravili, pa se od vsake posamične stranke zahteva pošiljanje izvirnih dokumentov preko kurirske službe oziroma s priporočeno pošiljko preko “ Pošte Slovenije”, lahko pa jih v poslovalnico tudi osebno prinese.

Prav tako vsaka stranka izbere, katera od dveh ponujenih možnosti za prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov ji bolj ustreza, tako da lahko pride v predstavništvo in jih na ta način prevzema, lahko pa tudi zahteva, da ji te vsebine dostavimo na določen naslov. Glede na to, da dostavo izvaja zunanja služba, je izjemno pomembno, da vsaka stranka konkretno storitev tedaj tudi plača, njeno ceno pa določa prav ta kurirska služba.

Poudarjamo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko v skladu s potrebami posameznikov izvajajo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz hebrejskega v pakistanski jezik. Poleg potnega lista, potrdila o državljanstvu in osebne izkaznice je predvideno, da lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o stalnem prebivališču, zatem vse vrste izpiskov iz matičnega registra (o sklenitvi zakonske zveze, o rojstvu in o smrti) kot tudi vozniško, prometno in delovno ter dovoljenje za prebivanje in vsak drugi dokument iz te skupine.

Če je to potrebno, zaposleni te institucije lahko katerokoli dokumentacijo oziroma posamezni dokument prevajajo v krajšem časovnem obdobju od predvidenega, toda tedaj je posebno pomembno, da stranka na prvem mestu dostavi skenirane vsebine na elektronski naslov, da bi ti strokovnjaki začeli postopek obdelave v čim krajšem roku. Vsekakor morajo tudi v tem primeru spoštovati predhodno omenjeno pravilo in morajo na najhitrejšega od dostopnih načinov dostaviti izvirnike.

Pomembno je omeniti tudi to, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko izpolnijo tudi zahteve v zvezi z obdelavo različnih vrst dokumentacij. Poleg tega, da so specializirani za neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz hebrejskega v pakistanski jezik (navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi in druge dokumente iz njene sestave), lahko izvede tudi kompletno obdelavo, tako gradbene in razpisne kot tudi tehnične dokumentacije (deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in številni drugi dokumenti, ki sestavljajo konkretno vrsto dokumentacije).

Kot smo že omenili, je postopek obdelave, za katerega so omenjeni strokovnjaki specializirani, opredeljen z zakonom, toda v določenih primerih mora biti izvedena tudi nadoveritev. Pravzaprav gre za postopek, ki vključuje postavljanje posebne vrste žiga, poznanega kot Haški ali Apostille. Pristojnost za izvedbo tega postopka imajo samo zaposleni v okrožnih sodiščih Republike Slovenije oziroma v posebnih oddelkih te institucije. Toda samo dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci nimajo pravice izvesti te vrste overitve, je dovolj, da stranke razumejo, zakaj od njih ne more dobiti potrebnih informacij. Lastniku kateregakoli dokumenta, za katerega je treba izvesti prevajanje v omenjeni različici jezikov, se priporoča, da podatke o tej vrsti overitve zahteva v pristojnih institucijah. Moramo poudariti, da se Apostille žig postavlja samo na dokumente, za katere je to predvideno z zakonom in celo nanje se lahko postavi na enega od dveh načinov (po ali pred prevajanjem in overitvijo sodnega tolmača), pa je zato tudi zelo pomembno, da stranka vse te informacije samostojno pridobi, preden vsebine dostavi na obdelavo navedeni instituciji.

Poleg vseh do zdaj omenjenih dokumentov ti strokovnjaki lahko obdelujejo tudi vse tiste vsebine, ki se tičejo področij znanosti oziroma izobraževanja. Vsekakor bo izvedeno neposredno prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz hebrejskega v pakistanski jezik kot tudi potrdil o rednem šolanju ter diplomskih in seminarskih nalog pa tudi znanstvenih del. Poleg tega zaposleni v predstavništvu prevedejo in potem izvedejo tudi overitev, tako za diplomo in dodatek k diplomi kot tudi za predmetnike in programe fakultet ter za zaključna spričevala osnovne in srednje šole in znanstvene patente pa tudi za rezultate znanstvenih raziskav in za vsak drugi dokument, ki se nanaša na ti področji.

Seveda lahko pristopajo tudi kompletni obdelavi potrdila o nekaznovanosti potem soglasij za zastopanje in potrdila o stalni zaposlitvi, kot potrdila stanju računa v banki, potrdila o višini dohodkov in potrdila o samskem stanu ter potrdila o stalni zaposlitvi, toda v skladu z zahtevami posameznikov prevajajo in overjajo tudi vsako drugo vrsto, tako potrdil kot tudi soglasij in izjav, kar se v večini primerov nanaša na dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam naše države.

Da ne bo pomote, moramo omeniti, da prevajalci in sodni tolmači poleg dokumentov lahko obdelujejo tudi vse ostale vsebine v pisani obliki kot tudi uporabijo tolmačenje iz hebrejskega v pakistanski jezik. Zainteresiranim strankam je na razpolago možnost, da ti strokovnjaki izvedejo, tako konsekutivno kot šepetano pa tudi simultano tolmačenje, pri čemer se lahko opredelijo tudi za možnost, ki vključuje najem opreme za simultano tolmačenje.

Če se zahteva prevajanje katerihkoli video ali zvočnih materialov v konkretni jezični različici (oddaje, serije, reklamna sporočila in drugo), se stranka lahko opredeli tudi za dodatni storitvi, kar vključuje, tako sinhronizacijo vseh teh vsebin kot tudi njihovo podnaslavljanje.

Navedeni strokovnjaki lahko prevedejo tudi absolutno katerikoli časopis, toda prav tako lahko izpolnijo tudi zahteve posameznikov, ki jim je prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov potrebno za učbenike oziroma časopisne članke, književna dela in strokovne kot tudi znanstvene besedilne materiale različne kompleksnosti, dolžine in tematike.

Poleg spletnih strani sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje programske opreme iz hebrejskega v pakistanski jezik kot tudi spletnih prodajaln oziroma spletnih katalogov in vseh drugih materialov, ki se tičejo računalništva, ali pa so dostopni na spletu. Glede na to, da posedujejo dovolj znanja in izkušenj pri uporabi pravil SEO (Search Engine Optimisation), je predvideno, da poleg njihovega prevajanja izvedejo tudi optimizacijo za polje iskanja, s čimer so lastniki teh vsebin vsekakor na dobitku.

Ne samo, da zaposleni v okviru omenjene institucije profesionalno prevajajo PR članke, zloženke in brošure, ampak tudi vizitke, reklamne letake in plakate oziroma kataloge in vse ostale vsebine, ki sodijo v domeno marketinga.

Ker se od strank, ki jim je potrebna obdelava katerihkoli vsebin v omenjeni jezični kombinaciji, če ne gre za dokumente, ne zahteva dostava izvirnikov na vpogled oziroma jim je dovoljeno, da jih pošljejo elektronsko, oziroma, da jih tako tudi prevzamejo po koncu prevajanja. V primeru, da nekomu takšen princip ali prevzemanja ali pošiljanja ne ustreza, dodatne informacije o razpoložljivih možnostih dobi od zaposlenih v poslovalnici.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz hebrejskega v pakistanski jezik

Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford poleg prevajanja diplome in dodatka k diplomi iz hebrejskega v pakistanski jezik, strankam omogoča tudi izvedbo storitve overitve z žigom sodnega tolmača, se lastnik in tega in vsakega drugega dokumenta, za katerega ji je potrebna obdelava, obvezuje, da izvirnike prinese na vpogled temu strokovnjaku ali pa jih pošlje na enega od načinov, ki so na razpolago.

Prav tako bi bilo dobro, da najprej kontaktira s pristojnimi institucijami naše države in pridobi vse potrebne informacije o postopku, ki je označen kot nadoveritev in se tiče postavljanja haškega oziroma tako imenovanega Apostille žiga na dokumente, za katere se izvaja prevajanje v tej različici jezikov.

Poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači vsekakor lahko prevajajo tudi vsak drugi dokument, ki se tiče izobraževanja, tako da jih stranke lahko angažirajo za kompletno obdelavo zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, zatem seminarskih nalog ter predmetnikov in programov fakultet oziroma potrdila o rednem šolanju in diplomskih nalog ter potrdila o opravljenih izpitih, prepisa ocen in številnih drugih materialov, ki se tičejo omenjenih področij. Poleg tega lahko profesionalno prevajajo tudi znanstvene patente kot tudi znanstvena dela oziroma rezultate znanstvenih raziskav in katerikoli drugi dokument, ki se nanaša na področje znanosti.

Predvideno je, da je na razpolago tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz hebrejskega v pakistanski jezik, pri čemer zaposleni v predstavništvu te institucije med drugim kompletno obdelujejo sodne odločbe, pooblastilo za zastopanje in pogodbe, zatem pravni red Evropske Unije, pritožbe in certifikate kot tudi sodne sklepe, sklepe o razvezi zakonske zveze in vse vrste licenc kot tudi tožbe in katerikoli drugi dokument, ki se nanaša, tako na področje sodstva kot tudi na področje prava.

Profesionalni sodni tolmači in prevajalci so lahko tudi angažirani, če je strankam potrebno prevajanje gradbenih projektov oziroma deklaracija izdelkov in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, zatem navodil za uporabo kot tudi vsakega drugega dokumenta, ki je uvrščen ali v razpisno dokumentacijo ali v tehnično ter gradbeno dokumentacijo.

Vsekakor stranke lahko v okviru te institucije dobijo tudi neposredno prevajanje delovnega in dovoljenja za prebivanje iz hebrejskega v pakistanski jezik kot tudi prometnega in vozniškega dovoljenja ter vseh drugih osebnih dokumentov (izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, potni list, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in drugo).

Posamezniki, ki v navedeni različici jezikov zahtevajo obdelavo vseh tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam Republike Slovenije, v okviru konkretne institucije med drugim lahko dobijo, tako prevajanje kot tudi overitev potrdila o samskem stanu, potrdila o nekaznovanosti in potrdila o stalni zaposlitvi, zatem soglasij za zastopanje, potrdila o višini dohodkov potrdila o stanju računa v banki kot tudi vseh trenutno nenavedenih vrst,tako potrdil in soglasij kot tudi izjav.

Poleg vseh omenjenih dokumentov je treba poudariti tudi podatek, da prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelujejo tudi vsebino poslovne dokumentacije (revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, fakture, finančna poslovna poročila, statut podjetja, poslovne odločitve, letna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in drugi dokumenti, ki se na določen način tičejo poslovanja), v skladu z zahtevami pa bo izvedeno tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz hebrejskega v pakistanski jezik (dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov in številni drugi dokumenti, ki so v njeni uradni sestavi).

Prevajanje reklamnih letakov iz hebrejskega v pakistanski jezik

Ne samo omenjenih, ampak tudi vse ostale materiale iz domene marketinga prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford maksimalno profesionalno prevajajo v omenjeni jezični različici. Vsekakor bo izvedeno tudi neposredno prevajanje katalogov in brošur iz hebrejskega v pakistanski jezik kot tudi plakatov potem reklamnih zloženk in vizitk oziroma vseh tistih vsebin, ki so namenjeni, tako predstavitvi nekega dogodka oziroma reklamiranju izdelka ali storitve oziroma predstavitvi nekega podjetja in njegovega poslovanja. Ker gre za izjemno specifično vrsto materialov, oziroma je posebej pomembno, da osebe, ki izvajajo njihovo prevajanje, poznajo marketinška pravila kot tudi, da v skladu s ciljnim jezikom obdelajo reklamno sporočilo, kar člani ekipe predstavništva omenjene institucije zagotovo tudi storijo.

Če je neka stranka storitev prevajanja v tej jezični kombinaciji s strani kateregakoli posameznika ali določene institucije že dobila, ne glede na to, za katero vrsto vsebine gre, se lahko hitro zgodi, da ni zadovoljna z obdelanim materialom. Natančneje rečeno, v teh vsebinah se lahko pojavijo določene napake, tako da jih lastnik ne more uporabljati, ko mu je to potrebno. Toda omenjena institucija ima rešitev, saj v svoji ekipi zaposluje korektorje in lektorje, ki jih je treba angažirati prav v tem primeru, da bi opravili strokovno redakcijo tistih materialov, ki niso profesionalno in kakovostno prevedeni.

Zainteresirane stranke lahko angažirajo te strokovnjake tudi v primeru, če potrebujejo neposredno prevajanje knjig iz hebrejskega v pakistanski jezik, saj imajo sodni tolmači in prevajalci dovolj znanja in izkušenj, da poleg književnih del kateregakoli žanra, lahko profesionalno obdelajo tudi katerikoli učbenik. Poleg tega strankam omogočajo, da dobijo prevedene tudi časopisne članke različne tematike kot tudi vsebino, tako ilustriranih kot tudi strokovnih pa tudi otroških revij.

Skoraj smo prepričani, da bodo posebej zadovoljni posamezniki, ki želijo v tej različici jezikov dobiti prevajanje absolutno katerihkoli zvočnih ali video materialov, saj jih v okviru navedene institucije pričakuje tudi storitev profesionalne sinhronizacije vseh teh vsebin oziroma njihovo podnaslavljanje. Poleg neposrednega prevajanja risanih in igranih filmov iz hebrejskega v pakistanski jezik, je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi reklamna sporočila, informativne in izobraževalne oddaje kot tudi dokumentarne filme, serije in oddaje zabavnega značaja potem animirane filme in na splošno rečeno, katerokoli vrsto in video in zvočnih vsebin.

Prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz hebrejskega v pakistanski jezik

Kadar rečemo, da prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični kombinaciji lahko prevajajo, tako poljudne kot tudi strokovne besedilne materiale katerekoli tematike, to pravzaprav pomeni, da posedujejo dovolj znanja in splošne kulture in da so ustrezno informirani, tako da jim nobena tema ni neznana. Poleg obdelave besedil s področij farmacije, medicine in turizma oziroma izobraževanja, znanosti in ekologije in varstva okolja, lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje ekonomskih besedil iz hebrejskega v pakistanski jezik. Če je to potrebno, ustrezno prevajajo tudi vsebine, katerih osnovna tema temelji na psihologiji, politiki in komunikologiji oziroma sociologiji in filozofiji ter menedžmentu, gradbeni industriji in marketingu kot tudi informacijskih tehnologijah, bančništvu in financah kot tudi politiki in vsaki drugi znanstveni disciplini.

Pri organizaciji katerekoli vrste manifestacije, na kateri sodelujejo govorci in pakistanskega in hebrejskega jezika, profesionalni sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo, ne samo simultano, ampak tudi konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje iz hebrejskega v pakistanski jezik. Izjemno pomembno je posredovanje relevantnih informacij o samem dogodku, glede na to, da so člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford dolžni analizirati vse razpoložljive podatke in da se na podlagi njih tudi odločijo, katera od vseh predhodno navedenih storitev bo v celoti zadovoljiti zahteve manifestacije in udeležencev. Predvideno je, da jih stranke v tem primeru informirajo o tem, kako dolgo naj bi točno dogodek trajal, toda zelo je pomembno posredovati tudi podatke o mestu prirejanja kot tudi o številu oseb, ki bodo prisotno. Po koncu profesionalne analize vseh teh informacij se uradno odloči katera storitev mora biti uporabljena in v skladu s tem, se v ponudbi vključi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ker je tudi ta storitev na razpolago v okviru navedene institucije.

Če posameznik zahteva obdelavo katerihkoli spletnih vsebin v tej jezični kombinaciji, bo brez dvoma navdušen nad dejstvom, da prevajalci in sodni tolmači poznajo vsa pravila, ki so povezana z optimizacijo, in da se v toku obdelave vseh teh materialov uporabljajo orodja SEO (Search Engine Optimisation). Torej kadar se izvaja, tako prevajanje spletnih prodajaln in katalogov iz hebrejskega v pakistanski jezik kot tudi spletnih strani pa tudi drugih spletnih materialov, se njihova vsebina avtomatsko prilagaja absolutno vsem pravilom, ki so pomembna za polje iskanja. V skladu s tem se položaj, ki ga imajo materiali, spreminja na boljše in posredno prihaja tudi do povečanja števila strank. Moramo poudariti tudi to, da so omenjeni strokovnjaki, vsekakor specializirani tudi z obdelavo programske opreme v tej različici jezikov, tako da jih stranke angažira, kadar je jim potrebno prevajanje, tako aplikacij katerekoli vrste kot tudi programov.

Cena prevajanja iz hebrejskega v pakistanski jezik

  • Iz hebrejskega v pakistanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz hebrejskega v pakistanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hebrejskega v pakistanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz hebrejskega v pakistanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!